GÜNCEL MEVZUAT
Gerçek Kişi Mükelleflerin E-Defter Uygulamasına Başvuru İşlemleri İle Mali Mühür Temin Süreçleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu - MuhasebeTR

Gerçek Kişi Mükelleflerin E-Defter Uygulamasına Başvuru İşlemleri İle Mali Mühür Temin Süreçleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu

Birliğimize, meslek mensuplarımızdan, odalarımızdan ve ayrıca elektronik defter uygulamasına 1.1.2022 tarihi itibari ile dahil olmaları ilgili düzenlemeler gereğince zorunlu kılınan ve gerçek kişi olarak faaliyet gösteren bazı meslek gruplarının (örneğin; eczacılar vb.) bağlı olduğu oda ve birliklerinden iletilen hususlar değerlendirildiğinde; aşağıdaki bilgilendirmelerin yapılmasında yarar görülmüştür.

1)    Bilindiği üzere elektronik defter uygulamasına dahil olması gereken gerçek kişi mükellefler e-Defter Uygulamasına, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 4.1.1/a bendi uyarınca, Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen Nitelikli Elektronik Sertifikalarını (bir başka ifade ile elektronik imza araçlarını) da kullanarak başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi mümkün olup, bu başvuru işlemleri için Mali Mühür kullanmaları zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu nedenle henüz mali mühür temin etmemiş gerçek kişi mükelleflerin e-Defter uygulamasına başvuru işlemleri için, kendilerinde bulunması halinde elektronik imza araçlarının kullanılmasının yeterli olduğu hakkında meslek mensuplarımızca, gerçek kişi mükelleflerinin bilgilendirilmesinde yarar görülmektedir.

2)    Elektronik defter uygulamasına başvuru işlemleri tamamlandıktan ve uygulamaya dahil olunduktan sonra, bilindiği üzere elektronik defter dosyaları ve bunlara ait berat dosyaları aylık dönemler halinde ve çoğunluğu meslek mensuplarımızca hali hazırda kullanılan muhasebe programlarına entegre e-Defter modülünü barındıran e-Defter uyumlu muhasebe yazılımları aracılığıyla otomatik olarak oluşturulabilmekte ve bu defter ve berat dosyalarının gerçek kişi mükellefin tercihine göre mali mühür ya da elektronik imzası ile imzalanarak onaylanması mümkün bulunmaktadır.

Aylık dönemler halinde tutulan e-Defter dosyalarına ilişkin berat dosyalarının GİB sistemlerine gönderim işlemleri de bilindiği üzere, aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunulmuş olmasına göre değişiklik arz etmekte olup, 2022 yılı Ocak ayına ilişkin e-Defter berat dosyalarının GİB sistemlerine gönderimi işlemi için en erken 2022 yılının Nisan ayının sonuna kadar yüklenim süresi bulunmaktadır.

Bu yapılan açıklamalar çerçevesinde; e-Defter ve berat dosyalarının oluşturulma ve Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine gönderilinceye kadarki zamana (Nisan 2022 ayı) kadar; gerçek kişi mükelleflerin e-Defter uygulaması sırasında da kullanılması amacıyla mali mühür temin işlemlerini gerçekleştirmesi mümkün olduğu hususunda meslek mensuplarınca mükelleflerimizin bilgilendirme yapmasında yarar olduğu Birliğimizce müşahade edilmektedir.

Önemle Duyurulur.

TÜRMOB

(20.12.2021)

GÜNDEM