GÜNCEL MEVZUAT
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun E-Tebligata İlişkin Kararı - MuhasebeTR

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun E-Tebligata İlişkin Kararı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 22/09/2021 tarihli ve E.2021/2, K.2021/4 sayılı Kararında, muhatabın cep telefonuna SMS veya e-posta adresine mail yoluyla tebligatla ilgili bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceği sonucuna ulaşmıştır.

Danıştay VDDK E.2021/2, K.2021/4 sayılı Kararı ile Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu tarafından talep edilen BİM kararları arasındaki aykırılıkların giderilmesi istemi nedeniyle karar vermiştir. Aykırılıkların özü 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi uyarınca yapılan tebligatlarda SMS bilgilendirme mesajının gönderilmemesinin tebligata etkisi üzerinedir.

Danıştay VDDK E.2021/2, K.2021/4 sayılı Kararı ile Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu tarafından talep edilen BİM kararları arasındaki aykırılıkların giderilmesi istemini görüşmüş ve K.2021/4 sayılı kararı ile VUK 107/A maddesi uyarınca elektronik tebligatın muhatabın elektronik adresin ulaştığı tarihi izleyen 5’inci günün sonunda yapılmış sayılacağının öngörüldüğünü, 456 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapan 511 sıra No’lu Genel Tebliğ’in Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne paralel şekilde düzenleme yaptığını, mükelleflere sunulan bilgilendirme tercihleri bölümünde yer alan SMS ve/veya e-posta yoluyla bilgilendirme taleplerine ilişkin seçenekleri işaretleyen mükelleflerin tebligatların SMS veya e-posta ile bildirileceği yönünde haklı bir beklenti oluşacaksa da, VUK’ta açık hüküm bulunmayan hallerde Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanacağını düzenleyen Tebligat Kanunu’nun 51’inci maddesi ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesi uyarınca SMS ve/veya e-posta ile bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin tebligatın geçerliliğini etkilemeyeceğinin açıkça düzenlenmesi nedeniyle söz konusu haklı beklentinin geçerli olamayacağı değerlendirmesini yapmıştır.

Sonuç olarak Danıştay VDDK kararında, muhatabın cep telefonuna SMS veya e-posta adresine mail yoluyla tebligatla ilgili bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceği sonucuna ulaşmıştır.

Saygılarımızla...

TÜRMOB

(19.11.2021)

GÜNDEM