GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genel Yazı: Geriye Yönelik Belge Değişikliği İşlemleri - MuhasebeTR

SGK Genel Yazı: Geriye Yönelik Belge Değişikliği İşlemleri

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığı

Sayı : E-41481264-207.02-31515152    17.09.202i

Konu : Geriye Yönelik Belge Değişikliği İşlemleri

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan 2021/16 sayılı Genelge ile; 1/5/2021 tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci fıkrasında “Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemez.” hükmünün yer aldığından bahisle anılan maddenin birinci fıkrası kapsamında 2021/Mayıs ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olmak üzere geriye yönelik olarak prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılması ya da yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimin başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilmesinin mümkün bulunmadığı açıklanmıştır.

Bu bağlamda, e-bildirge V2 sisteminde yer alan “Tahakkuk Nedeni D” menüsünden geriye yönelik kanun numarası değişikliği yapılması, 1/5/2021 tarihi itibarıyla internet ortamında işveren kullanıcısına kapatılmıştır.

Bununla birlikte İşveren İntra-Tahakkuk-Tahakkuk Giriş menüsündeki “Tahakkuk Nedeni D” bölümü Ünitelerin kullanımına açık bırakılmış olup Ünitelerce yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1-Toplu iş sözleşmesi kapsamında günsüz ek nitelikte belge verilen dönemler:

Bilindiği üzere, toplu iş sözleşmesi kapsamında günsüz ek nitelikte belge verilen dönemlere ait geriye yönelik teşvikten yararlanma veya yararlanılan teşvikin değiştirilmesi işlemleri, internet ortamından bugüne kadar alınamamış olup konuya ilişkin program düzenlemeleri devam etmektedir.

Bu nedenle, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin yürürlükte olduğu dönemlerde toplu iş sözleşmesi kapsamında günsüz ek nitelikte belge girişi olan ay/dönemlere ait teşvik değişikliği yapmaya çalışan, ancak sistemsel nedenle geriye yönelik belgelerini bugüne kadar yükleyemeyen işverenlerimizin mağduriyetine sebep olunmaması bakımından, internet ortamında e-bildirge V2 sisteminde yer alan “Tahakkuk Nedeni D” bölümü 31/12/2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar sadece toplu iş sözleşmesi kapsamında günsüz ek nitelikte belge verilen dönemlerle sınırlı olacak şekilde işverenlerimizin kullanımına açık bırakılacaktır.

Dolayısıyla, 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) toplu iş sözleşmesi kapsamındaki dönemlerle sınırlı olmak kaydıyla, geriye yönelik teşvikten yararlanma veya yararlanılan teşvikin değiştirilmesi işlemi işverenlerce internet ortamında yapılabilecek olup bu kapsamda 1/5/2021 tarihi ila 31/12/2021 (bu tarih dahil) tarihleri arasında Ünitelerin şube onay ekranlarına düşürülen geriye yönelik teşvik değişikliği dönemlerinin sisteme yüklenme tarihi yönüyle reddedilmemesi, program çalışmalarının tamamlanmasına kadar şube onay ekranlarında bekletilmesi (hernekadar işverenlerce internet ortamından şube onay ekranlarına düşürülmesi aşaması tamamlanmış ise de Ünitelerce onay işleminin yapılması sırasında "Sistemsel bir arıza ile karşılaşıldı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.[BDKBD59]" uyarı mesajı alınacaktır) gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak Ünitelere müracaat eden işverenlerin toplu iş sözleşmesi kapsamında günsüz ek nitelikte belge verilen dönemlere ait geriye yönelik teşvikten yararlanma veya yararlanılan teşvikin değiştirilmesi işlemlerinin 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) sisteme yükleyebilecekleri hususunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

2- 30/6/2020 tarihinden sonra sisteme yüklenen aynı kanun numarasından ikinci ek nitelikteki belgeler:

Bilindiği üzere, Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan 1/6/2020 tarihli ve 6383458 sayılı Genel Yazı ile; gerek 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 2018/Nisan ayı ve sonrasına, gerekse aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için yasal sürede başvuru şartının sağlanmış olması kaydıyla teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebinde bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini en geç 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) “e-SGK / İşveren / E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla Kuruma göndermeleri gerektiği, 30/6/2020 tarihinden sonra sisteme yüklenen belgelerin işleme alınmayacağı açıklanmıştır.

5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin yürürlükte olduğu dönemlere ait geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği yapılan belgeler, onay işlemlerinin tamamlanması amacıyla Ünitelerin şube onay ekranlarına düşürülmüş olup onaylama işlemi tamamlanmayan dönem/dönemlere ait olan ve onaylama işlemi tamamlanmayan kanun numarasından ikinci ek belge girişlerine sistem tarafından izin verilmemiştir (Birinci ek belgenin ünitelerce onaylanıp onaylanmayacağı ya da reddedilip reddedilmeyeceği bilinemediğinden ikinci ek belge girişine sistem tarafından izin verilmemiştir).

Örneğin; 2019/Mayıs ayında 05510 kanun numarası ile bildirilen 10 sigortalı, 46486 kanun numarası ile bildirilen 5 sigortalı olduğu ve 05510 kanun numarası ile bildirilen 10 sigortalıdan 3 sigortalı ile 46486 kanunla bildirilen 5 sigortalının 06111 kanun numaralı ek belgeye çevrilmek istendiği varsayıldığında, 05510 iptal ve karşılığı birinci ek nitelikli 06111 kanun numaralı belge için şube onayı yapılmadan, aynı döneme ait 06111 kanun numaralı ikinci ek nitelikli belgenin yüklenmesine izin verilmemiştir.

Bu durumda, Ünitelerce 30/6/2020 tarihine kadar şube onay işlemi tamamlanmayan döneme ait aynı kanun numarasından ikinci ek nitelikli belgeler işverenlerce sisteme yüklenemediğinden, Ünitelerce onay işleminin tamamlanmasını bekleyen işverenlerimizin mağduriyetine neden olunmaması bakımından, 30/6/2020 tarihinden sonra da 1/5/2021 tarihine kadar bu nitelikteki ikinci ek belge girişlerine sistem üzerinden izin verilmiştir.

Sistem tarafından, 2018/Mart ve öncesi dönemler için internet ortamında başvurunun yapılıp yapılmadığı, 2018/Nisan ve sonrası dönemler için ise internet ortamında başvuru olup olmadığı, başvuru bulunmaması halinde 6 aylık yasal süre içerisinde belgelerin sisteme yüklenip yüklenmediğine ilişkin kontroller yapılarak başvuru şartına uygun olan işyerleri için ikinci ek belge girişine izin verilmiş, başvuru şartına uygun olmayan işyerleri için izin verilmemiştir.

Bu bağlamda, 30/6/2020 tarihi ile 1/5/2021 tarihi arasında internet ortamında yüklenmesine izin verilen ve ünite şube onay ekranlarına düşürülen ikinci ek niteliğindeki belgelerin onaylama işleminin yapılması mümkün bulunmakta olup ilgili teşvik Kanunlarında aranılan tüm şartların sağlanması kaydıyla başvuru şartına ya da sisteme yüklenme tarihine bakılmasına gerek bulunmamaktadır.

3- Aynı kanun numarasından ikinci ek nitelikteki belgelerin 1/5/2021 tarihinden sonra sisteme yüklenmesine izin verilmemesi:

İkinci maddede açıklanan aynı kanun numarasından ikinci ek nitelikteki belgelerin 30/6/2020 tarihinden sonra 1/5/2021 tarihine kadar sisteme yüklenmesine izin verilmiş olmakla birlikte, 1/5/2021 tarihi itibarıyla internet ortamından sisteme yüklenmesi engellenmiştir.

1/5/2021 tarihi ve sonrasında internet ortamından işverence sisteme yüklenmesi imkanı olmayan geriye yönelik teşvikten yararlanma veya yararlanılan teşvikin değiştirilmesine ilişkin ikinci ek niteliğindeki belgeler, birinci ek belgeler onaylanmadığı sürece işleme alınamadığından, işverenlerce talep edilmesi halinde Ünitelerce işleme alınması gerekmektedir.

Aynı döneme ait ikinci ek belgenin Ünitelerce işleme alınabilmesi için kağıt ortamında aylık prim ve hizmet belgesi talep edilmesine gerek bulunmamakta olup işverenlerden alınacak dilekçeye istinaden (işlem yapılacak döneme ait ikinci ek belge olması şartıyla) "İşveren İntra-Tahakkuk Giriş-Tahakkuk Nedeni D" bölümünden işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte, değişiklik yapılacak dönem, iptal edilmek istenen kanun numarası, değiştirilmek istenen ek belgenin kanun numarası, iptal edilecek sigortalı/sigortalıların T.C. kimlik numarası, isim-soyisim v.b. bilgilerin işverenden alınacak dilekçede belirtilmesi sağlanacaktır.

Bilgi edinilmesini, geriye yönelik teşvikten yararlanma veya yararlanılan teşvikin değiştirilmesi talebinde bulunan ve yukarıdaki maddeler kapsamına giren işyeri işverenlerinin bilgilendirilmesi ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Savaş ALIÇ Genel Müdür

(30.09.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM