GÜNCEL MEVZUAT
Limited Şirketlerde Yasal Temsilcinin Sorumluluk Dönemine İlişkin Kanun Yararına Temyiz Kararı - MuhasebeTR

Limited Şirketlerde Yasal Temsilcinin Sorumluluk Dönemine İlişkin Kanun Yararına Temyiz Kararı

Özet: Danıştay 4. Dairesi, 9/9/2021 tarihli ve 31593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan E: 2021/226, K: 2021/3207 Kanun Yararına Temyiz Kararında limited şirketlerde yasal temsilcinin sadece sorumluluk dönemiyle ilgili olarak  tarh edilen vergilerden sorumlu olacağı yönünde kanun yararına temyiz kararı verdi.

— Davacı adına, kanuni temsilcisi olduğu Kalite Zirvesi Organizasyon Tasarım ve Yayıncılık Limited Şirketi'ne ait vergi borçlarının tahsili amacıyla düzenlenen 11/06/2019 tarih ve 2018/9 takip no.lu ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davada; Vergi Mahkemesi tarafından 2019/9 sayılı ödeme emrinin 2019/31 takip dosya numaralı kısmının kabulüne, 2019/9 sayılı ödeme emrinin 2019/32 takip dosya numaralı kısmı yönünden davanın reddine karar verdiği, dava konusu edilen tutarın 2577 sayılı Kanun'un 45. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen sınırın altında kalması sebebiyle istinaf yolu kapalı olmak üzere kesinleşen İstanbul 6. Vergi Mahkemesinin 30/12/2019 tarih ve E:2019/1283, K2019/2413 sayılı kararının redde ilişkin kısmının davacı tarafından kanun yararına bozma talep edilerek dosyasının Danıştay Başsavcılığına gönderildiği, Danıştay Başsavcısı'nın görüşü ile de kanun yararına bozma talebi ile Dairelerine gönderildiği,

— Olayda, davacının borç    teki ortaklığı ve şirket müdürlüğü

22/02/2013 tarihli ortaklar kurulu kararının 04/03/2013 tarihli ve 8270 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmekle sona erdiği, aynı tarihte şirket müdürlüğüne on yıl süre ile Ummuhan Ustaoğlu atandığı, dava konusu ödeme emri ile istenen 2013/2 dönemi katma değer vergisi fertlerinden oluşan kamu alacağının yeni kanuni temsilci tarafından 21/03/2013 tarihli beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen vergi ve fecilerinin ödenmemesinden kaynaklandığı, bu nedenle tarh, tahakkuk ve ödeme safhaları dikkate alındığında davacının söz konusu dönem itibariyle sorumlu olmadığı görüldüğü, Vergi Mahkemesi kararının hukuka aykırı bir sonuç ifade ettiği açık olduğundan, kanun yararına bozulması gerektiği

yönünde karar vermiştir.

Bu bozma kararları, daha önce kesinleşmiş olan merci kararının hukuki sonuçlarını kaldırmamaktadır.

Saygılarımızla...

TÜRMOB

(14.09.2021)

GÜNDEM