GÜNCEL MEVZUAT
Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ - MuhasebeTR

Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ

Sayı: 26340

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ

DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ana ortaklık bankaların finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında bir bütün olarak bilgi edinilebilmesini teminen bankalarca konsolide finansal tabloların düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37, 38 ve 93 üncü maddeleri ile 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

             a) Ana ortaklık banka: Bağlı ortaklıkları ve/veya birlikte kontrol edilen ortaklıkları bulunan ve gruba dahil ortaklıkların finansal tablolarının nezdinde konsolide edildiği Türkiye’de kurulu bankayı,

             b) Bağlı ortaklık: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bağlı ortaklığı,

             c) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,

             ç) Birlikte kontrol edilen ortaklık: İş ortaklıkları ve adi ortaklıklar dahil olmak üzere, ana ortaklık bankanın bir ortaklık sözleşmesi çerçevesinde başka gruplarla birlikte kontrol ettiği, yurt içinde veya yurt dışında kurulu bulunan ortaklığı,

             d) Finansal holding şirketi: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile niteliği ve kapsamı belirlenen finansal holding şirketini,

             e) Grup: Ayrı tüzel kişilik altında faaliyet gösterseler dahi, aynı sermayedar grubun kontrol ettiği, ana ortaklık banka altında; yurt içinde ve yurt dışında kurulu ortaklıklardan oluşan topluluğu,

             f) İştirak: Ana ortaklık bankanın sermayesine katıldığı, üzerinde kontrolü bulunmamakla birlikte önemli etkinliğe sahip olduğu, yurt içinde veya yurt dışında kurulu bulunan ortaklığı,

             g) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

             ğ) Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir ortaklığın finansal tablosu olarak sunulduğu tabloları,

             h) Kontrol: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan kontrolü,

             ı) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

             i) Nitelikli pay: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan nitelikli payı,

             j) Türkiye Muhasebe Standartları: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları

             ifade eder.

             Önemli etkinlik

             MADDE 4 – (1) Önemli etkinlik, iştirak edilen ortaklığın finansal ve idari politikalarının oluşturulmasına katılma gücünü ifade eder. Ana ortaklık banka, iştirak edilen ortaklıkta nitelikli paya sahipse, aksi ispat edilmediği sürece, ana ortaklık bankanın o iştirakte önemli etkinliğe sahip olduğu kabul edilir. Başka bir yatırımcının önemli oranda veya çoğunluk mülkiyetini elinde bulundurması, ana ortaklık bankanın o iştirakte önemli etkinliğe sahip olmasına engel oluşturmaz.

             (2) İştirak edilen ortaklığın yönetim kurulunda veya buna eşdeğer bir organda temsil edilme, iştirak edilen ortaklığın politika oluşturma sürecine katılma, iştirakin yönetim kadrolarını gruba dahil diğer ortaklıkların yönetici kadroları ile değiştirebilir olma hususlarının varlığı, önemli etkinlik göstergeleri olarak kabul edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi

             Konsolide finansal tablo düzenleme zorunluluğu

             MADDE 5 – (1) Ana ortaklık bankalar, Kanunda öngörülen konsolide bazda sınırlama ve oranlara esas teşkil etmek üzere, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen istisnalar dışında, satış amaçlı olmayan gruba dahil tüm kredi kuruluşu veya finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıkların finansal tablolarını konsolide etmekle yükümlüdür. Ana ortaklık bankalar Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayarak, Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yıl sonları ile Mart, Haziran ve Eylül ayları itibarıyla konsolide finansal tablolar düzenlerler. Kuruma gönderilecek raporlara esas konsolide finansal tablolarda kredi kuruluşu veya finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştirakler konsolide edilir.

             (2) Gruba dahil ortaklıkların farklı sektörlerde faaliyet göstermeleri konsolide finansal tablo düzenlenmesine engel teşkil etmez. Konsolide finansal tabloların hazırlanması, ana ortaklık bankanın konsolide olmayan finansal tablolar hazırlama zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

             (3) Yurt içinde kurulu bir bankanın ya da finansal holding şirketinin bağlı ortaklığı, birlikte kontrol edilen ortaklığı ya da iştiraki konumunda olan bankalar da bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde konsolide finansal tablo düzenlerler. Bu kapsamda bağlı ortaklığı, birlikte kontrol edilen ortaklığı ya da iştiraki bulunan ana ortaklıkların, konsolide finansal tablolarının düzenlenmesinde bu şekilde düzenlenecek konsolide finansal tablolar esas alınır.

             (4) Resmi makamlardan alınacak belgelerle belgelenmesi kaydıyla, yurt dışındaki ortaklığın kurulu bulunduğu ülkedeki yasal sınırlamalar nedeniyle konsolide mali tabloların düzenlenmesi için gerekli mali tablo ve bilgilerin ana ortaklık bankaca elde edilmesinde önemli kısıtlamaların mevcut olması durumunda söz konusu ortaklığa ait finansal tablolar konsolidasyon kapsamına alınmaz.

             (5) Kredi kuruluşu veya finansal kuruluş niteliğindeki bir bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık veya iştirakin aktif toplamının ana ortaklık bankanın aktif toplamının yüzde birinden az olması ve bu sınırın altında bulunan kredi kuruluşu veya finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklık, iştirak ve birlikte kontrol edilen ortaklık payları toplamının, ana ortaklık bankanın aktif toplamının yüzde beşini aşmamış olması durumunda önemlilik ilkesi de dikkate alınarak söz konusu ortaklıklar konsolidasyon kapsamı dışında bırakılabilir.

             (6) Aktif toplamları ana ortaklık bankanın aktif toplamının yüzde birinden az olan kredi kuruluşu veya finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklık, iştirak ve birlikte kontrol edilen ortaklık payları toplamının, ana ortaklık bankanın aktif toplamının yüzde beşini aşması halinde, bu oranı aşmamak kaydıyla konsolide edilmeyecek ortaklıklar ana ortaklık banka tarafından belirlenir.

             (7) Dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar kapsamında finansal tabloları konsolide edilmeyen bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştirakler konsolide finansal tablolarda elde etme maliyeti ile veya ilgili Türkiye Muhasebe Standardına uygun olarak muhasebeleştirilir.

             (8) Konsolidasyon işlemleri Türkiye Muhasebe Standartları uygulanarak gerçekleştirilir.

             (9) Ana ortaklık bankalar, yıl sonları ile Mart, Haziran ve Eylül ayları itibarıyla kredi kuruluşu veya finansal kuruluş niteliğinde olan ve olmayan bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerinin finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayarak konsolide edebilirler. Bu şekilde hazırlanacak konsolide finansal tablolar, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabi tutulur ve birinci fıkra uyarınca düzenlenecek finansal tablolara ek olarak Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yayımlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan tebliğler

             MADDE 6 – (1) 22/6/2002 tarihli ve 24793 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin; 1 Sayılı Tebliğ - Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardı, 2 Sayılı Tebliğ - Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Standardı, 3 Sayılı Tebliğ - Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Standardı, 4 Sayılı Tebliğ - Kiralama İşlemlerine İlişkin Muhasebe Standardı, 5 Sayılı Tebliğ - Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuyla Yaptığı İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi Standardı, 6 Sayılı Tebliğ - Banka Birleşme ve Devirleri ile Bankalarca İktisap Edilen Ortaklıkların Muhasebeleştirilmesi Standardı, 7 Sayılı Tebliğ - Varlıklardaki Değer Azalışının Muhasebeleştirilmesi Standardı, 8 Sayılı Tebliğ - Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Standardı, 9 Sayılı Tebliğ - Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Dipnotlarda Açıklanması Standardı, 10 Sayılı Tebliğ - Banka Çalışanlarının Haklarının Muhasebeleştirilmesi Standardı, 11 Sayılı Tebliğ - Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi Standardı, 12 Sayılı Tebliğ - Dönem Net Kâr/Zararı, Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalarında Yapılan Değişikliklerin Muhasebeleştirilmesi Standardı, 13 Sayılı Tebliğ - Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususların Muhasebeleştirilmesi Standardı, 14 Sayılı Tebliğ - Mali Tabloların Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine İlişkin Muhasebe Standardı, 15 Sayılı Tebliğ - Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesi, Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi Standardı, 16 Sayılı Tebliğ - Nakit Akım Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin Muhasebe Standardı, 12/8/2004 tarihli ve 25551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 18 Sayılı Tebliğ - Vergilerin Muhasebeleştirilmesi Standardı ile 8/9/2005 tarihli ve 25930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

             Karşılaştırmalı finansal tablolara ilişkin uygulama

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5 inci maddenin üçüncü ve dokuzuncu fıkrası uyarınca düzenlenecek konsolide finansal tabloların karşılaştırmalı olarak hazırlanması zorunluluğu, 31/12/2007 tarihine kadar uygulanmaz.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür

(08.11.2006)

GÜNDEM