GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genelgesi 2021/24 - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği - MuhasebeTR

SGK Genelgesi 2021/24 - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı    :    E-41481264-207.02-27786491    09.07.2021
Konu   :    4447 Sayılı Kanunun Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği

GENELGE 2021/24


1-    Genel Açıklamalar
25/5/2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7319 sayılı Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 31 inci madde eklenmiş olup, anılan maddede;
“5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumuna 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyeri işverenlerince 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların, işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a)    ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (b)  bendi  kapsamında sigortalı olmamaları, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve 12 ay süreyle bu sigortalılar için primlerini yasal süresi içerisinde ödemeleri kaydıyla, bu sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime  esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinden bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan tutar, 28/3/2002 tarihli ve  4749  sayılı  Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan bu maddenin yürürlük tarihinden sonra 30/6/2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde 12 aylık süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülür. Bu  madde kapsamında kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülen  tutar  Fondan karşılanır.
2021 yılı Mart dönemi için geçici 24 üncü, geçici 27 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında en az 20 gün nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, söz konusu sigortalı için birinci fıkradaki işe giriş ve ilave istihdam şartına bakılmaksızın işyeri birinci fıkrada  belirtilen  destekten  üçüncü fıkrada belirtilen süre ve sigortalı sayısı kadar yararlandırılır.
Bu maddeyle sağlanan kredi faiz veya kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için  12 ay süreyle uygulanır. Bu madde kapsamına giren işyerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanır.
İşyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması ya da mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol  ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya  yapılandırma  devam  ettiği  sürece bu madde hükmünden yararlandırılır.
Bu maddede belirtilen şartların sağlanması kaydıyla üçüncü fıkrada belirtilen  yararlanma süresini aşmamak üzere, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak bu destekten kalan süre kadar yararlanmaya devam edilir.
Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında  çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.
1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri de, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, maddenin yürürlük tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan  ayı takip eden üçüncü aya ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten yararlandırılır.
Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi destekten yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden  Fon  tarafından  karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır.
Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı  hissesine  karşılık  gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez.
Bu madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan  destek tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.
Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Bu madde kapsamında Fondan kaynak aktarılacak kredi garanti kurumları Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir.”
hükümleri yer almaktadır.
4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı  desteği 25/5/2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
Kredi faiz veya kar payı desteğinden yararlanacak işyerlerine ait bilgiler  Kurumumuzca  Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Türkiye İş Kurumu'na gönderilecek olup, 4749 sayılı  Kamu Finansmanı  ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamında işverenlerce kullanılan kredilerde kredi faiz veya kar payı bakiyesinden yapılacak indirime ilişkin işlemler Türkiye İş Kurumunca yürütülecektir.
Buna göre, sözkonusu destek kapsamında Kurumumuzca yürütülecek işlemlerin usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

2-    4447 Sayılı Kanunun Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteğinden Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar
4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteğinden yararlanılabilmesi için,
Sigortalı yönünden;
a)    1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması,
b)    İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510  sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik  Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,
İşyeri yönünden;
c)    Özel sektör işverenine ait olması,
ç) İşverenin 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının 50’nin altında olması,
d)    Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde  kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
e)    Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
f)    Tahakkuk eden primlerin aralıksız 12 ay süreyle yasal süresi içinde ödenmesi,
g)    Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
ğ) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya  bildirdiği  sigortalıları  fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Buna ilaveten, 2021 yılı Mart döneminde 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü, geçici 27 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılarak en az 20 gün nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, söz konusu sigortalı için (a), (b) ve (d) bendinde yer alan şartlar aranmaksızın diğer şartlar  sağlanmak  kaydıyla kredi faiz veya kar payı desteğinden 12 ay süreyle yararlanılabilecektir.

3-    Destekten Yararlanılabilmesi İçin Genel Şartlar
a)    Sigortalının 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması
4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteğinden 1/7/2021 ile 30/6/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) işe alınan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.
Buna karşın, 30/6/2021 tarihi ve öncesinde işe alınanlar ile 1/7/2022 tarihi ve sonrasında işe  alınan sigortalılar için bahse konu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

b)    Sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aylık sürede on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c bentleri kapsamında Sosyal  Güvenlik  Kurumuna  bildirilmemiş olmaları
1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alınan sigortalıdan dolayı  4447  sayılı  Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan destekten yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı  tarihten önceki üç aylık dönemde toplam on günden fazla;
-    5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında gerek işe alındığı işyerinden, gerekse farklı bir işyerinden Kurumumuza verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,
-    İsteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,
-    5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı olmamaları, gerekmektedir.
Örnek 1: (A) Limited Şirketinde 1/7/2021 tarihinde işe alınan;
-    Sigortalı Ahmet'in en son 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında 2021/Nisan ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 30 gün üzerinden Kurumumuza bildirildiği,
-    Sigortalı Burcu'nun 2021/Nisan ayında 5510 sayılı Kanunun 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamında çalışmasının olmadığı, 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında en son  2021/Mayıs  ayında  9  gün muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile Kurumumuza bildirildiği,
-    Sigortalı Ceyda'nın en son 2021/Nisan ayında 5510 sayılı Kanunun 4/1-b kapsamında 5 günlük sigortalılığının olduğu ve 2021/Nisan ayında 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında 8 günlük  muhtasar  ve prim hizmet beyannamesi ile Kurumumuza bildirildiği varsayıldığında;
maddede aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, sadece sigortalı  Burcu'dan dolayı faiz desteğinden yararlanılması mümkün olacak, buna karşın sigortalı Ahmet  2021/Nisanda  30 gün, sigortalı Ceyda ise 2021/Nisan ayında 5510 sayılı Kanunun 4/1-a ve 4/1-b kapsamında toplam on günden fazla Kurumumuza sigortalı olarak bildirildiğinden, Ahmet ve Ceyda'dan dolayı bahse konu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.
Diğer taraftan, sigortalıların;
-    Aday çırak, çırak veya işletmelerde meslekî eğitim görmesi nedeniyle 7  veya 42  nolu  belge türü seçilmek suretiyle,
-    Meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmaması nedeniyle 22,  43, 49  ve 50  nolu belge türü seçilmek suretiyle,
-    Türkiye İş Kurumunca düzenlenen kurslara katılmış olması nedeniyle 46 nolu belge türü seçilmek suretiyle,
-    Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular için 19 nolu belge türü seçilmek suretiyle,
-    Sıfır gün ve sıfır kazançlı,
düzenlenmiş muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile Kurumumuza bildirilmiş olması halinde, bu süreler işe giriş tarihinden önceki üç aylık süre içinde Kurumumuza bildirilmiş süre olarak dikkate alınmayacaktır.

c)    İşyerinin özel sektör işverenine ait olması
4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan destekten ihale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek olup, bahse konu kredi faiz veya kar payı desteği 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.
Buna göre;
1)    Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı,
2)    2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı,
bu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
Dolayısıyla, ihale konusu iş üstlenen işyeri işverenleri, mahiyet kodu (1) veya (3) olarak tescil edilmiş işyerleri ya da resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) veya (4) olarak tescil edilmiş işyeri işverenleri ile 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri bahse konu destekten yararlanamayacaktır.

ç) İşverenin 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının 50’nin altında olması
4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteğinden 2021/Mart ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısı 49 ve altında olan özel sektör işverenleri yararlanabilecektir.
2021/Mart ayında/döneminde Kuruma bildirilmiş toplam  sigortalı  sayısının  tespitinde  gerçek kişi işverenlerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişi işverenlerde vergi kimlik numarası esas  alınmak  suretiyle işlem yapılacaktır.
2021/Mart ayında/döneminde Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında;
-2021/Mart ayında/döneminde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülecektir.
-2021/Mart ayında/döneminde aynı sigortalıya ilişkin mükerrer kayıtlar dikkate alınmayacaktır.
-2021/Mart ayında/döneminde işe giren veya işten çıkan sigortalılar hesaplamaya  dahil edilecektir.
-2021/Mart ayında/döneminde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde (0) gün ve (0) kazançlı olarak kayıtlı olanlar ve (0) gün, kazançlı olarak kayıtlı olanlar) sigortalılar da hesaplamaya  dahil edilecek,  buna  karşın aday çırak,  çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ve Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen  eğitimlere  katılan  kursiyerler dikkate alınmayacaktır.
Dolayısıyla, 2021/Mart ayında/döneminde Kuruma bildirilen toplam  sigortalı  sayısının hesabında; 7, 19, 22, 42, 43, 46, 47, 49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.
-2021/Mart ayında/döneminde toplam sigortalı sayısının hesabında alt işverenlerce çalıştırılanlar toplam sigortalı sayısına dahil edilmeyecektir.
4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteğinden yararlanılması sırasında, 2021/Mart ayında/dönemine ilişkin geriye yönelik olarak gerek kendiliğinden, gerekse mahkeme ilamına ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belgelere istinaden veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden düzenlenen asıl/ek/iptal nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısı, sigortalı için e-SGK sistemi üzerinden tanımlama tarihi itibariyle hesaplanan 2021/Mart ayında/dönemi toplam sigortalı sayısını değiştirmeyecektir.

d)    Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan destekten, maddede aranılan diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında (Ocak – Aralık ay/dönemi) işe alındığı işyerinden bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılabilecektir.
Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kurumumuza bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kurumumuza bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.
Örnek 2: 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan şartlara sahip olan sigortalı (D)'nin, (Y) Limited Şirketine ait işyerinde 1/7/2021 tarihinde işe alındığı ve bahse konu sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma yapılan bildirimlerin,
2020/Ocak ayında : 9 2020/Şubat ayında : 9 2020/Mart ayında : 9 2020/Nisan ayında : 9 2020/Mayıs ayında : 6 2020/Haziran  ayında: 6
2020/Temmuz ayında: 6 2020/Ağustos ayında : 5 2020/Eylül ayında : 5 2020/Ekim ayında : 5 2020/Kasım ayında : 5 2020/Aralık ayında : 5 olduğu varsayıldığında,
Baz alınan takvim yılındaki toplam sigortalı sayısı: 9+9+9+9+6+6+6+5+5+5+5+5= 79 Ortalama sigortalı sayısı: 79 / 12 =6,58 = 7 olacaktır.
Bu durumda, bahse konu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan destekten (8) ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylarda yararlanılabilecektir.
Örnek 3: 2 nolu örnekteki işyerinde işe alınan sigortalı (D) ile birlikte işyerinde çalışan toplam sigortalı sayısının;
2021/ Temmuz ayında : 9 sigortalı, 2021/ Ağustos ayında : 7 sigortalı, 2021/ Eylül ayında : 8 sigortalı,
olduğu varsayıldığında, bu sigortalı ile birlikte ortalama sigortalı sayısının üzerinde bildirim yapılan 2021/Temmuz ve Eylül aylarında 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan destekten yararlanılabilecektir.

Dolayısıyla, anılan maddede aranılan diğer şartlara sahip olan sigortalı,  ortalama  sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmasa dahi, sonraki aylarda işyerinde çalışan sigortalı sayısı ortalama sigortalı sayısının üzerine çıktığı takdirde, bahse konu sigortalıdan dolayı ilgili  aylarda  4447  sayılı  Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan destekten yararlanılabilecektir.
Diğer taraftan, aynı takvim yılı içerisinde işe alınan sigortalılar  yönünden  ortalama  sigortalı sayısı aynı olmakla birlikte, aynı takvim yılında işe alınan sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için bu sigortalıların tamamının ortalama sigortalı sayısının üzerinde bildirilip bildirilmediğine bakılacaktır.
Örnek 4: 2020 yılı ortalama sigortalı sayısı 15 olan (K) Ltd. Şti’de  2/7/2021  tarihinde  (P), (R) ve (S) sigortalılarının işe alındığı varsayıldığında, ortalama sigortalı sayısı 15 olduğundan;
Her üç sigortalıdan dolayı bu destekten yararlanabilmek için 2021/Temmuz ayında en az (18) sigortalının çalıştırılmış olması gerekmektedir.
Söz konusu işyerinde 2021/Temmuz ayında 17 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında ise (P),  (R) ve (S) sigortalılarından yalnızca ikisinden dolayı yararlanılabilecektir.
Örnek 5: 2020 yılı ortalama sigortalı sayısı 5, 2021 yılı ortalama sigortalı sayısı 9 olan (L) Ltd. Şti’de; 2/7/2021 tarihinde (T) ve (V), 3/1/2022 tarihinde (Z) sigortalılarının işe alındığı ve bu  sigortalılarla birlikte toplam sigortalı sayısının,
2022/Ocak ayında; 6 2022/Şubat ayında;9
2022/Mart ayında;10 olduğu varsayıldığında,
2021 yılında işe alınan sigortalılar yönünden ortalama sigortalı sayısının 5, 2022 yılında işe alınan sigortalı yönünden ortalama sigortalı sayısının 9 olması nedeniyle;
-2022/Ocak ayında (T) ve (V) sigortalılarından sadece birinden dolayı destekten yararlanılabilecek, (Z) sigortalısından dolayı yararlanılmayacak,
-2022/Şubat ayında (T) ve (V) sigortalılarından her ikisinden  dolayı  destekten yararlanılabilecek, (Z) sigortalısından dolayı yararlanılmayacak,
-2022/Mart ayında (T), (V) ve (Z) sigortalılarının tümünden dolayı  destekten yararlanılabilecektir.
Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan takvim yılının bazı aylarında sigortalı çalıştırılmamış olması halinde, ortalama sigortalı sayısı, bildirim yapılmış aylardaki toplam sigortalı sayısının bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.
Örnek 6: (A) Anonim Şirketince, (B) sigortalısının 2021/Temmuz ayında, (C) sigortalısının ise 2021/Ağustos ayında işe alındığı ve söz konusu işyerinden bir önceki takvim yılında Kuruma yapılan bildirimlerin;
2020/Ocak ayında 1
2020/Şubat ayında    : Bildirim yapılmamış 2020/Mart ayında        1
2020/Nisan ayında    : Bildirim yapılmamış 2020/Mayıs ayında        2
2020/Haziran ayında    1
2020/Temmuz ayında  : 3
2020/Ağustos ayında : Bildirim yapılmamış 2020/Eylül ayında    5
2020/Ekim ayında    3
2020/Kasım ayında    : Bildirim yapılmamış 2020/Aralık ayında        6
olduğu varsayıldığında, gerek 2021/Temmuz ayında işe alınan (B) sigortalısı, gerekse 2021/Ağustos ayında işe alınan (C) sigortalısı için ortalama sigortalı sayısı;
1+1+2+1+3+5+3+6  = 22
22 / 8 = 2,75 =  3 olacaktır.
Dolayısıyla, aynı takvim yılında işe alınan (B) ve (C) sigortalılarının yalnızca birinden dolayı yararlanılabilmesi için işyerinde en az (4) sigortalı, her ikisinden dolayı yararlanılabilmesi için işyerinde en az (5) sigortalı çalıştırılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ilk defa tescil edilen işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerlerinde, bir  önceki  takvim yılında Kuruma bildirim yapılmış olamayacağından, ilk  defa  sigortalı  bildiriminde  bulunulan yılda işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalıların tamamından dolayı kanunda yer alan  diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla kredi faiz veya kar payı desteğinden yararlanılabilecektir.
Örnek 7: 1/11/2019 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmış bir işyerinde, 2020 yılında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle bu yıla ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmediği ve 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi kapsamına giren (T) sigortalısının 1/7/2021 tarihinde işe alınmış olduğu varsayıldığında, 2020 yılında sigortalı  çalıştırılmamış  olması  nedeniyle  ortalama sigortalı sayısından söz edilemeyeceğinden, (T) sigortalısı ile birlikte bu işyerinde 1/7/2021  ila  31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) işe alınan ve destek kapsamında giren tüm  sigortalılardan dolayı, kanunda yer alan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla destekten yararlanılabilecektir.
Gerek ortalama sigortalı sayısının gerekse destekten yararlanılacak olan aylarda çalışan sigortalı sayısının tespitinde, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz  izin  gibi nedenlerle  aylık prim ve hizmet belgesinde (0) gün ve (0) kazançlı olarak kayıtlı olanlar ve (0) gün, kazançlı olarak kayıtlı olanlar) sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecek, buna karşın aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı  çalıştırılan  öğrenciler ve Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen  eğitimlere  katılan kursiyerler ve  ceza  infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri  ünitelerde  çalıştırılan  hükümlü  ve tutuklular dikkate alınmayacaktır.
Dolayısıyla, gerek ortalama sigortalı sayısının gerekse destekten yararlanılacak olan aylarda çalışan sigortalı sayısının tespitinde; 7, 19, 22, 42, 43, 46, 47, 49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.
Yine, Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki muhtasar  ve  prim  hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.
Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan takvim yılına  ilişkin  düzenlenen  muhtasar  ve prim hizmet beyannamelerinde, bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde  ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde  bu  nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.
Ay içinde Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.
4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteğinden yararlanılması sırasında, ortalama sigortalı sayısı hesaplamasına esas aylara ilişkin geriye yönelik olarak gerek kendiliğinden, gerekse mahkeme ilamına ya da kamu  kurum  ve  kuruluşlarınca  düzenlenen belgelere istinaden veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden düzenlenen asıl/ek/iptal nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısı, sigortalı için e-SGK sistemi üzerinden tanımlama tarihi itibarıyla hesaplanan ortalama sigortalı sayısını değiştirmeyecektir.

e)    Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesi
4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanabilmesi için destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin düzenlenmiş olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmiş olması gerekmektedir. Bu kapsamda verilecek ilk muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 2021/Temmuz ayına/dönemine ilişkin olacaktır.
4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan destekten yararlanmak isteyen işverenlerin, destek kapsamına giren sigortalıları için düzenlenen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde, ilgili kanunlarında belirtilen şartları sağlamaları kaydıyla gerek 5510 sayılı Kanunda gerekse diğer teşvik kanunlarında düzenlenmiş olan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olan işverenlerin sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren muhtasar ve prim hizmet beyannamesini ertesi ayın 26 ncı günü  saat 23.59’a  kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda göndermesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, içinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 26'sı saat 23.59’a  kadar, elektronik ortamda yetkili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.
Öte yandan, bahse konu destek hükümleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi  tutulan  öğrenciler  ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular ve  iş kaybı tazminatı alanlar hakkında uygulanmayacağından, 2-7-12-14-19-20-21-22-23-28-39-41-42- 43-45-46-47-48-49-50-90-91-92 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirilen sigortalılar için bu destek hükümleri uygulanmayacaktır.

f)    Tahakkuk eden primlerin aralıksız 12 ay süreyle yasal süresi içinde ödenmesi
4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan destekten yararlanılabilmesi için, gerek destek kapsamına giren sigortalılar gerekse destek kapsamı dışında kalan diğer sigortalılar için aynı aya ilişkin düzenlenmiş muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden dolayı tahakkuk eden ve işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ile işsizlik sigortası priminin tamamının destek kapsamında işe alınan sigortalının işe girdiği aydan itibaren aralıksız 12 ay süresince yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.
İşveren tarafından ödenmesi gereken tutarın yasal süresi içinde  ödenmemesi  veya  eksik ödenmesi halinde kredi faiz veya kar payı indiriminden yararlanılamayacaktır.
Destek kapsamına giren sigortalılar için yasal süresi içinde prim  ödenen  ay  sayısının  12'den fazla olması durumunda, 12 aydan fazla ödenen primler bu destek kapsamına girmeyecektir.
Bununla birlikte, tahakkuk eden primler yasal süresi içinde ödenmiş olsa bile, yasal süresi içinde prim ödenen ay sayısının 12'den az olması durumunda, 12 aydan az yasal süresinde ödenen primler bu destek kapsamına girmeyecektir.
Örnek 8: Destek kapsamına giren (D) Limited Şirketinde, 1/7/2021 tarihinde destek kapsamında iki sigortalının işe alındığı, bu sigortalıların 2021/7, 8, 9, 10, 11, 12, 2022/1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı aylara ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde  verildiği,  bu  işverenin  bu işyerinden 2021/7, 8, 9, 10, 11, 12 ile 2022/1, 2, 3, 4, 5 inci aylara ilişkin tahakkuk eden primleri yasal süresi içinde ödediği ancak 2022/6 ncı aya ilişkin primleri eksik ödediği varsayıldığında, destek kapsamında işe alınan sigortalıların aralıksız bildirildiği ancak işyerinin bu süre içinde tahakkuk eden primlerinin yasal süresi içinde tamamının ödenmediği dikkate alındığında, bu işverenin bu destekten yararlanması mümkün olmayacaktır.

g)    Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması
4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan destekten yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik  sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.
Dolayısıyla, aynı veya farklı sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezinde işlem gören birden fazla işyeri bulunan işverenlerce, söz konusu destekten, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası  ve  gecikme  zammı  borcu bulunmayan işyerlerinden dolayı yararlanılabilecek, ancak borcu olan işyerlerince bu borçlar ödenmediği sürece bu destekten yararlanılamayacaktır.
Öte yandan, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmakla birlikte, söz konusu borçları çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun  48 inci maddesine istinaden  tecil  ve taksitlendirilmiş olan işverenler, yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin  devam  ediyor  olması ve yapılandırma veya taksitlendirme kapsamına girmeyen başka borçlarının bulunmaması kaydıyla söz konusu destekten yararlanabileceklerdir.
Diğer taraftan, ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yeniden yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme anlaşmaları bozma koşuluna giren işverenlerin, bozma koşulunun oluştuğu tarihten itibaren 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan  destekten  yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır.

ğ) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması
4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişilerin sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi halinde bu destekten yararlanılamayacağı hükme bağlanmıştır.
Buna göre, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş  memurlarınca  yapılan  tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli  kuruluşlar,  kamu  idareleri  ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere veya  mahkeme  ilamına  istinaden, destek kapsamında işe alınan sigortalının 12 aylık bildirim süresi içinde çalıştırdığı  kişileri  sigortalı  olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenlerin bu destekten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.
Örnek 9: Destek kapsamına giren beş sigortalının  1/7/2021  tarihinde  işe  alındığı,  bu sigortalılar için 2021/Temmuz-2022/Haziran döneminde bildirimlerin süresinde yapıldığı ve  primlerin yasal süresi içinde ödendiği varsayıldığında, işyerinde Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca;
-    Yapılan denetim sonucunda 20/6/2022 tarihinde bir sigortalının kayıt  dışı  çalıştırıldığının tespit edildiği varsayıldığında, kayıt dışı çalıştırma fiili 20/6/2022 tarihinde gerçekleştiğinden bu sigortalılar için destekten yararlanılamayacaktır.
-    Yapılan denetim sonucunda 14/7/2022 tarihinde bir sigortalının kayıt  dışı  çalıştırıldığının tespit edildiği varsayıldığında, kayıt dışı çalıştırma fiili 14/7/2022 tarihinde gerçekleştiğinden bu sigortalılar için destekten yararlanılabilecektir.
Örnek 10: Destek kapsamında 1/7/2021 tarihinde sigortalı (C)'nin, 2/8/2021 tarihinde  ise sigortalı (D)'nin işe alındığı, sigortalı (C) için 2021/Temmuz -2022/Haziran aylarında, sigortalı (D) için 2021/Ağustos -2022/Temmuz aylarında bildirimlerinin süresinde yapıldığı ve  primlerin  yasal  süresi içinde ödendiği varsayıldığında, 21/6/2022 tarihinde yapılan denetim sonucunda 21/6/2022 tarihinde bir sigortalının kayıt dışı çalıştırıldığının tespit edildiği varsayıldığında, kayıt dışı çalıştırma fiili 21/6/2022 tarihinde gerçekleştiğinden sigortalı (C) ve (D) için destekten yararlanılamayacaktır.
Örnek 11: Destek kapsamında 1/7/2021 tarihinde sigortalı (M)'nin, 30/6/2022 tarihinde ise sigortalı (T)'nin işe alındığı, sigortalı (M) için 2021/Temmuz -2022/Haziran aylarında, sigortalı (T) için 2022/Haziran-2023/Mayıs aylarında bildirimlerinin süresinde yapıldığı ve primlerin yasal süresi içinde ödendiği, sigortalı (M) için destekten yararlanıldığı varsayıldığında, 19/5/2023 tarihinde yapılan denetim sonucunda bir sigortalının kayıt dışı çalıştırıldığının tespit edildiği varsayıldığında, kayıt dışı çalıştırma fiili 19/5/2023 tarihinde gerçekleştiğinden sigortalı (T) için bu destekten yararlanılmayacağı gibi, sigortalı (M) için yararlanılan desteğin geri de alınması gerekmektedir.
Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyeri işverenlerinin, tespite ilişkin tutanağın/bilgi veya belgenin/mahkeme ilamının ilgili üniteye geç intikal etmesi nedeniyle destekten yersiz yararlanmış olduklarının sonradan  anlaşılması halinde, 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi kapsamında yersiz yararlanılan destek tutarları Türkiye İş Kurumu'nca işverenden tahsil edilecektir.
Yapılan tespitler hakkında diğer prim teşvikleri yönünden 5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesi uyarınca gerekli işlemler yapılacaktır.
Buna karşın, Kuruma bildirilmiş olan sigortalıların, bildirim tarihlerinden sonraki prim  ödeme gün sayısını veya prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiği tespit edilen işverenler, 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan destekten diğer şartları sağlamaları kaydıyla yararlanabileceklerdir.
Aynı işverenin aynı veya farklı ünite sınırları içinde birden  fazla  işyeri  dosyasının  mevcut olması halinde, çalıştıkları halde Kuruma bildirilmemiş/fiilen çalıştırılmadığı halde Kuruma bildirilmiş sigortalılar hangi işyerinde tespit edilmiş ise, 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan destekten yalnızca bu işyerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılamayacaktır.
Bununla birlikte, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para  cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işverenlerce, 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan destekten yararlanıldıktan sonra, geriye yönelik olarak gerek kendiliğinden, gerekse mahkeme ilamına ya da denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan  denetimler sonucunda düzenlenen raporlara veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen yazılara istinaden muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verildiği veya söz konusu belgelerin Kurumca resen düzenlendiği durumlarda, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmış olan tutarlar iptal edilmeksizin, yalnızca tespit tarihinden sonra verilen prim belgelerinden dolayı tahakkuk eden prim,  idari para  cezası  ile bu borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının tahsili cihetine gidilecektir.
Ancak, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından kendi mevzuatları gereğince yapacakları  soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner  sermayeli  kuruluşlar,  kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya mahkeme ilamına istinaden çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler hakkında diğer prim teşvikleri yönünden 5510 sayılı Kanunun  Ek  14  üncü maddesi uyarınca işlem yapılacaktır.
Diğer taraftan, yapılan kontrol ve denetimler ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya mahkeme ilamına istinaden;
-    Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin/ bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi halinde, hem kayıt dışı sigortalı çalıştıran/ sahte sigortalı bildiriminde bulunan alt işveren hem de asıl işveren,
-    Asıl işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin/ bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi halinde ise yalnızca asıl işveren, 
destekten yararlanamayacaktır.

4-    Sigortalının 4447 Sayılı Kanunun Geçici 24 üncü, Geçici 27 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendi ve Geçici 28 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Kapsamında En Az 20 Gün Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanması ve İşyerinde Haftalık Normal Çalışma Süresine Dönmesi
4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan destekten yararlanılabilmesi için, işverenin destek kapsamında bildireceği sigortalının, 2021/Mart  döneminde  4447 sayılı Kanunun geçici  24 üncü, geçici 27 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz  izne ayrılarak en az 20 gün nakdi ücret desteğinden yararlandırılması ve nakdi ücret desteğinden yararlandığı işyerinde haftalık normal çalışma süresine dönmesi gerekmektedir.
2021/Mart döneminde yararlanılan gün sayısının hesabı; 4447 Sayılı  İşsizlik  Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 27 nci Maddesi Kapsamında Sağlanan Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 28 nci Maddesi Kapsamında Sağlanan Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında işverenler tarafından yapılan başvurular için oluşturulan hak sahiplikleri ile bu başvurulara ilişkin bahsi geçen usul ve esaslar kapsamında Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri/Muhtasar ve  Prim Hizmet  Beyannameleri,  işten  ayrılış ve işe başlama bildirgeleri üzerinden SGK tarafından yapılarak İŞKUR’a bildirilen  kontroller  sonucu  İŞKUR tarafından gerçekleştirilen tahsis ve tenkisler dikkate alınarak belirlenir.
2021/Mart döneminde 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü, geçici 27 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılarak en az 20 gün nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda bu sigortalıdan dolayı diğer şartlar sağlanmak kaydıyla kredi faiz veya kar payı desteğinden 12 ay süreyle ve 4447  sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren sigortalılar da dahil olmak üzere en  fazla beş sigortalıya kadar yararlanılabilecektir.
Sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi için 12 aylık süre boyunca fiilen çalışması esas olmakla birlikte, 1 (İstirahat), 3 (Disiplin Cezası), 4 (Gözaltına Alınma), 5 (Tutukluluk), 6 (Kısmi
İstihdam), 7 (Puantaj Kayıtları), 8 (Grev), 9 (Lokavt), 10 (Genel Hayatı Etkileyen Olaylar), 11 (Doğal Afet), 15 (Devamsızlık), 16 (Fesih Tarihinde Çalışmamış), 17 ( Ev Hizmetlerinde 30 Günden  Az  Çalışma), 19 (Ücretsiz Doğum İzni), 20 (Ücretsiz Yol İzni), 22 (5434 Sayılı Kanun Ek 76, GM Geçici Madde 192), 23 (Yarım Çalışma), 25 (Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama), 26 (Kısmi İstihdama İzin Verilen Yabancı Uyruklu) gerekçelerinden  biri ile eksik  gün bildirimi yapılması halinde  bu süreler fiilen çalışılmış olarak kabul edilir.
2021 yılı Mart döneminde 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü, geçici 27 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılarak en az 20 gün nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalı için 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan;
-    1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması,
-    İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,
-    Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde  kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
şartları aranmayacak olup, bunların dışında kalan tüm şartların sağlanması gerekmektedir. 2021/Mart   döneminde  4447  sayılı  Kanunun  geçici  24  üncü,  geçici  27  nci  maddenin  birinci
fıkrasının  (b) bendi  ve geçici  28 inci  maddenin ikinci fıkrası kapsamında 4857  sayılı  Kanunun geçici 10
uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılarak en az 20 gün nakdi ücret desteğinden yararlandırılan ve nakdi ücret desteğinden yararlandığı işyerinde haftalık normal çalışma süresine dönen sigortalı için e-SGK sistemi üzerinden tanımlama tarihi itibarıyla Türkiye İş Kurumunca Sosyal Güvenlik Kurumuna web servis aracılığıyla sağlanan bilgilerde sonradan yapılacak değişiklik, sigortalı için tanımlama yapılan tarihten sonra dikkate alınmayacaktır.
Nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalılara ilişkin bilgiler Türkiye İş Kurumunca Sosyal Güvenlik Kurumuna web servis aracılığıyla sağlanacaktır.

5-    Destekten Yararlanmak İçin Kuruma Yapılacak Bildirim Süresi
4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde belirtilen diğer şartların sağlanmış olması  kaydıyla 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalıların işe alındıkları aydan itibaren 12 aylık süreyle istihdam edilmeleri gerekmektedir.
Bununla birlikte, 2021 yılı Mart döneminde 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü, geçici 27 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılarak en az 20 gün nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalıların 30/6/2021 tarihinden  önce  haftalık  normal  çalışma süresine dönmesi durumunda, bu sigortalılar için 12 aylık sürenin başlangıcı 2021/Temmuz ayı/döneminden itibaren olacaktır.
Bu bağlamda, işverenlerin bu destekten yararlanmaları için, destek kapsamında işe aldıkları sigortalıların iş sözleşmelerinin işe alındıkları aydan itibaren 12 ay süreyle;
1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi, 5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,
15- Toplu işçi çıkarma, 17- İşyerinin kapanması,
19-    Mevsim bitimi,
20-    Kampanya bitimi,
22- Diğer nedenler,
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih, 34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,
nedenleriyle feshedilmemesi gerekmektedir. 12 aylık sürede iş sözleşmesinin yukarıda belirtilen nedenlerle sona ermesi halinde işveren bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanmayacaktır.
Örnek 12: Destek kapsamına giren (M) Limited Şirketinde 1/7/2021  tarihinde  işe  alınan  sigortalı (N) için 2021/Temmuz ila  2022/Haziran aylarına  ilişkin primlerin  yasal süresi  içinde ödendiği ve sigortalının 15/6/2022 tarihinde "4-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi" kodu ile işten çıkarıldığı varsayıldığında, 2021/Temmuz  -2022/Haziran  aylarında diğer tüm şartlar sağlanmış olsa bile işveren bu sigortalıdan dolayı kredi faiz ve kar payı desteğinden yararlanamayacaktır.
Diğer taraftan, sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden 12 aylık  prim  ödeme süresi dolmadan yukarıda belirtilen nedenler dışında işten ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait  farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde aranılan şartların sağlanması kaydıyla, gerek işten ayrıldığı işyeri işverenince gerekse sonradan işe girdiği işyeri işverenince bu sigortalıdan dolayı kalan süreler kadar destekten  yararlanılabilmesi  mümkün bulunmaktadır.
Örnek 13: Destek kapsamına giren sigortalı (M)'nin (Y) Ltd. Şti.'den istifa ederek, (Z) A.Ş.'de işe başladığı, işe giriş ve çıkış tarihlerinin aşağıdaki gibi olduğu ve (Y) Ltd. Şti'nin sigortalı (M) için 2021/7-8-9-10-11-12 nci aylarda tahakkuk eden primlerinin  yasal  süresi  içinde  ödendiği  varsayıldığında,

Sigortalı (M)    İşe Giriş Tarihi    İşten Ayrılış Tarihi
(Y) Ltd. Şti.    1/7/2021    31/12/2021
(Z) A.Ş.    1/3/2022    

-    (Y) Limited Şirketi, kanunda yer alan tüm şartların sağlanması kaydıyla sigortalı  (M)'den dolayı 6 ay faiz desteğinden yararlanabilecek,
-    (Z) A.Ş. kanunda yer alan diğer şartların sağlanması kaydıyla, sigortalı (M)'den dolayı on iki aylık süreden (Y) Limited Şirketince bildirilen altı aylık süre düşülmek suretiyle kalan altı ayda kanunda yer alan tüm şartlar sağlanmak kaydıyla destekten yararlanabilecektir.
Bununla birlikte, 4447 sayılı Kanunun geçici  31  inci  maddesinin yedinci  fıkrasında “1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve  daha  önce  tescil  edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması  nedeniyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri de, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, maddenin yürürlük tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten yararlandırılır.” hükmü yer almaktadır.
Buna göre, 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ilk defa tescil edilen işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri de bu destekten yararlanabilecektir.
Kanunda yer alan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ilk defa tescil edilen işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerlerinde, Kuruma ilk defa gönderilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesin ilişkin olduğu ay ile bu ayı takip eden üçüncü aya kadar (üçüncü ay dahil) destek kapsamında işe alınan sigortalılar için 12 aylık prim ödeme süresi, Kuruma ilk defa gönderilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin ilişkin olduğu ayı takip eden üçüncü aydan itibaren başlayacaktır. Bu durumda 12 aylık bildirim süresi her halükarda 2023/Ağustos ayını geçemeyecektir.
Örnek 14: 1/7/2021 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamında işyeri dosyası tescil edilen (K) Limited Şirketinde ilk defa 2021/Temmuz ayına ilişkin “02-Sosyal Güvenlik Destek Primi” muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma gönderildiği ayrıca,
-    1/7/2021 tarihinde destek kapsamında sigortalı (L),
-    1/8/2021  tarihinde destek kapsamında sigortalı (M),
-    1/9/2021  tarihinde destek kapsamında sigortalı (N),
-    1/10/2021 tarihinde destek kapsamında sigortalı (O),
-    1/11/2021 tarihinde destek kapsamında sigortalı (P)'nin,
işe alındığı varsayıldığında, kanunda aranılan diğer şartların sağlanmış olması kaydıyla;
-    Sigortalı (L), (M), (N) ve (O) için 12 aylık süre işe giriş  tarihlerinden  değil,  2021/Ekim ayından başlayacaktır.
-    Sigortalı (P) için 12 aylık süre 2021/Kasım ayından başlayacaktır.
Örnek 15: 19/7/2016 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmış bir işyerinde, 2020 yılında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Kuruma bu yıla ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmediği ve 1/8/2021 tarihinde işe alınan sigortalı (R) için 2021/Ağustos ayına ilişkin  01  nolu  muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma gönderildiği varsayıldığında, sigortalı (R) için 12 aylık süre 2021/Kasım ayından başlayacaktır.
Bu destek kapsamında 12 aylık bildirim süresi içinde, kanunda aranılan şartların yerine getirilmemesi sebebiyle, destekten yararlanılamayan aylar için yararlanma süresinin uzatılması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

6-    Kredi Faizi veya Kar Payından İndirilecek Tutarın Hesaplanması
4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi kapsamına giren sigortalılardan  dolayı,  bu sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinden 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan tutar, bu genelgenin konusu desteğe ilişkin Hazine destekli kefalet paketinin yürürlük tarihinden itibaren 30/6/2022 tarihine kadar işverenlerce kullanılan kredilerde  kredi  faiz veya kar payı bakiyesinden indirilecektir.
Kanunun amir hükmü gereğince 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer  alan destekten yararlanmak isteyen işverenlerce düzenlenen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde, ilgili kanunlarında belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla gerek 5510 sayılı Kanunda gerekse diğer teşvik kanunlarında düzenlenmiş olan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
Bununla birlikte, hem 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren hem de 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren toplam 5 sigortalı için bu destekten yararlanılabilecektir.
Örnek 16: Destek kapsamına giren (V) Ltd. Şti’de bu destek kapsamında 1/7/2021 tarihinde işe alınan sigortalı (Y) için 2021/Temmuz ayında 5510 kanun türünden düzenlenen muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 4.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken;
-    5 Puanlık indirim öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi  sigortalı  ve işveren payı tutarı: 4.000,00 x %37,5=1.500,00 TL’dir.
-    5 Puanlık indirim tutarı = 4.000,00 x %5=200,00 TL’dir.
-    5 Puanlık indirim sonrası işverenin ödemesi gereken tutar: 1.300,00 TL olacaktır.
- 4447 geçici 31. Madde destek tutarı: 3.577,50 x %37,5=1.341,56 TL
1.341,56 -200,00 = 1.141,56 TL'dir.
Bu durumda, 1.300,00 TL'nin işverence yasal süresi içinde ödenmesi  ve  diğer  şartların sağlaması kaydıyla, bu sigortalıdan dolayı 2021/Temmuz ayına ilişkin 1.141,56 TL, 4749 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamında kullanılan kredilerde kredi faiz veya kar payı bakiyesinden indirilecektir.
Örnek 17: İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve destek kapsamına giren (Z) Ltd.  Şti’de  bu destek kapsamında 1/8/2021 tarihinde işe alınan sigortalı (A) için 2021/Ağustos ayında 17103 kanun türünden (4447 /Geçici 19) düzenlenen beyannamede prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 5.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken;
-    17103 Desteği öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı: 5.000,00 x %37,5=1.875,00 TL’dir.
- 17103 Destek tutarı=5000,00 x %37,5=1.875,00 TL’dir.
-    17103 Destek sonrası işverenin ödemesi gereken tutar:0 TL olacaktır.
Bu durumda, bu sigortalı için 2021/Ağustos ayında işveren tarafından ödenmesi gereken prim kalmayacağından, 4447 sayılı Kanunun 31 inci maddesine konu indirim tutarı oluşmayacaktır.
Örnek 18: Destek kapsamına giren (B) Ltd. Şti’de bu destek kapsamında 1/9/2021 tarihinde işe alınan sigortalı (C) için 2021/Eylül ayında 6111 kanun türünden (4447 /Geçici 10) düzenlenen beyannamede prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 4.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken;
-    6111 Desteği öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve  işveren payı tutarı: 4.000,00 x %37,5=1.500,00 TL’dir.
- 6111 Destek tutarı= 4.000,00 x %5=200,00 TL’dir.
4.000,00 x %15,5=620,00 TL'dir.
Toplam: 820,00 TL 'dir.
-    6111 Destek sonrası işverenin ödemesi gereken tutar: 680,00 TL olacaktır.
- 4447 geçici 31. Madde destek tutarı: 3.577,50 x %37,5=1.341,56 TL
1.341,56 - 820,00= 521,56 TL'dir.
Bu durumda, 680,00 TL'nin işverence yasal süresi içinde ödenmesi ve diğer şartların sağlaması kaydıyla, bu sigortalıdan dolayı 2021/Eylül ayına ilişkin 521,56 TL, 4749 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamında kullanılan kredilerde kredi faiz veya kar payı bakiyesinden indirilecektir.
 
Örnek 19: Destek kapsamına giren (D) Ltd. Şti’de bu destek kapsamında 1/10/2021 tarihinde işe alınan sigortalı (E) için 2021/Ekim ayında 14587 kanun  türünden  (4857/30.md)  düzenlenen  beyannamede prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 7.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken;
-    14857 Desteği öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı: 7.000,00 x %37,5=2.625,00 TL’dir.
- 14857 Destek tutarı= 7.000,00 x %5=350,00 TL’dir.
3.577,50 x %15,5=554,51 TL'dir.
Toplam: 904,51 TL 'dir.
-    14587 Destek sonrası işverenin ödemesi gereken tutar: 1.720,49 TL olacaktır.
- 4447 geçici 31. Madde destek tutarı: 3.577,50 x %37,5=1.341,56 TL
1.341,56 - 904,51 = 437,05 TL'dir.
Bu durumda, 1.720,49 TL'nin işverence yasal süresi içinde ödenmesi  ve  diğer  şartların sağlaması kaydıyla, bu sigortalıdan dolayı 2021/Ekim ayına ilişkin 437,05 TL,  4749  sayılı  Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamında kullanılan kredilerde kredi faiz veya kar payı bakiyesinden indirilecektir.

7-    Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler
4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.
Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanılabilmesi için,
-    Asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
-    Asıl işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının, sadece asıl işverenin bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına; her bir  alt  işverenin  destek kapsamında işe aldığı sigortalının da her bir alt işverenin yalnızca kendi bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına ilave olması,
-    2021/Mart ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısının; asıl işveren ve alt işveren yönünden ayrı ayrı sağlanması,
ve 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan diğer şartların sağlanmış olması gerekmektedir.
2021/Mart ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı  sigortalı sayısı ve ortalama sigortalı sayısı asıl işveren ve alt işveren için  ayrı ayrı  hesaplanacak olup, 2021/Mart ayı /dönemi sigortalı sayısı bu genelgenin 3 nolu bölümünün (ç) başlıklı, ortalama sigortalı sayısı ise bu genelgenin 3 nolu bölümünün (d) başlıklı kısmında belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanun uyarınca alt işverenler sosyal sigorta yükümlülüklerini asıl işverene ait işyeri dosyası üzerinden yerine getirdiğinden, alt işverenlerin bu  destekten yararlanmasında asıl işverenin işyeri tescil tarihine göre işlem yapılacaktır.

8-    Destekten Yararlanmak İçin Yapılacak İşlemler
4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi kapsamına giren sigortalılardan  dolayı  kredi faiz veya kar payı desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla tanımlama yapılması gerekmektedir.
İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak tanımlama, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi)/ Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan "7319- 4447 Sayılı Kanun Geçici 31.Madde - Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği" menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.
Söz konusu ekranlar vasıtasıyla yapılacak olan tanımlama işlemleri sırasında,
a)    Bu Genelgenin "2- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31 inci  Maddesinde Yer  Alan  Kredi Faiz veya Kar Payı Desteğinden Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı bölümünde açıklanan yararlanma şartlarına ilişkin olarak;
-    Sigortalının 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alınmış olup olmadığı,
-    Sigortalının işe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş olup olmadığı, isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olup olmadığı, 5510 sayılı Kanunun Ek 9  uncu  maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı olup olmadığı,
-    İşverenin 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının 50’nin altında olup olmadığı,
-    Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde  kayıtlı ortalama sigortalı sayısı bilgileri,
sistem tarafından kontrol edilmek suretiyle kapsama giren sigortalıların tanımlanması sağlanacaktır.
b)    Bu Genelgenin "4- Sigortalının 4447 Sayılı Kanunun geçici 24 üncü, geçici 27  nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendi ve Geçici 28 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Kapsamında En Az
20 Gün Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanması ve İşyerinde  Haftalık  Normal  Çalışma  Süresine Dönmesi" başlıklı bölümünde açıklanan yararlanma şartlarına ilişkin olarak; sigortalının 2021/Mart döneminde 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü, geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 4857 sayılı Kanunun geçici 10  uncu  maddesi  uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılarak en az 20 gün nakdi ücret desteğinden yararlanarak işyerinde haftalık normal çalışma süresine dönüp dönmediği hususu, Türkiye  İş  Kurumu  tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda sağlanacak veri paylaşımı ile kontrol edilerek kapsama giren sigortalıların sisteme tanımlanması sağlanacaktır.
İşverenlerce İşveren Sistemi üzerinden yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama giren sigortalılara ilişkin yukarıda belirtilen kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılacağından, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin onaylanması halinde, bu nitelikteki sigortalılar için  sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.
 
"7319- 4447 Sayılı Kanun Geçici 31.Madde -Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği" menüsü ile sisteme tanımlanan sigortalılardan en fazla 5 sigortalı için 4447 sayılı  Kanunun  geçici  31  inci maddesinde yer alan kredi faizi veya kar payı desteğinden yararlanılacağından ve 5 sigortalıdan  her biri için 12 aylık süre takip edileceğinden, destek kapsamına giren işyerinin destek kapsamına giren tüm sigortalıları için "7319- 4447 Sayılı Kanun Geçici 31.Madde - Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği" menüsü ile sisteme tanımlama yapılmasına izin verilecek olup, kredi faiz veya  kar  payı  desteğinden  yararlanılması sırasında (12 aylık sürenin sonunda) sisteme  tanımlaması  yapılan  sigortalılardan  5 sigortalı için seçim yapılması gerekecektir.
Beş sigortalının seçiminin yapılmasına kadar tanımlama yapılan sigortalıların tanımlamasının sistemden silinmesine veya şartları uygun yeni sigortalı tanımlanmasına sistem üzerinden izin verilecek, ancak kredi faizi veya kar payı desteğinden yararlanılacak 5 sigortalının seçiminin yapılmasından sonra seçimin değiştirilmesine ya da seçimi yapılmış sigortalının değiştirilmesine izin verilmeyecektir.
Diğer taraftan, her ne kadar 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinden yararlanılacak sigortalılar için yukarıda belirtilen "7319- 4447 Sayılı Kanun Geçici 31.Madde  -  Kredi Faiz  veya Kar Payı Desteği" ekranlarından tanımlama yapılması gerekmekte ise de muhtasar ve prim  hizmet beyannamesi düzenlenmesi sırasında kapsama girecek sigortalılar için ilgili  kanunlarında  belirtilen  şartları sağlamaları kaydıyla gerek 5510 sayılı Kanun gerekse  diğer  teşvik  kanunlarında  düzenlenmiş olan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılması mümkün bulunduğundan, diğer teşviklerde olduğu gibi tanımlama yapılan kanun numarası ile bildirim söz konusu olmayacaktır.
Dolayısıyla, kapsama girecek sigortalılar için muhtasar ve prim  hizmet  beyannamesi  ile yapılacak bildirimler bu Genelgenin "3- Destekten Yararlanılabilmesi İçin Genel Şartlar" başlıklı bölümünün "e)Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesi" alt başlıklı bölümünde açıklandığı şekilde yapılacaktır.

9-    Diğer Hususlar
9.1- Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi destekten yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır.
9.2- 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteği kapsamına giren işyerlerinin bilgileri Kurumumuzca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile  Türkiye  İş Kurumu'na gönderilecektir. 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteğine ilişkin tereddüt edilen  hususlar hakkında Hazine kefaleti ile ilgili olan  işlemlerde Hazine  ve Maliye Bakanlığı'na, bu Genelgede yer alan hususlara ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'na, kredi faiz veya kar payı desteği ödemelerine ilişkin hususlarda Türkiye İş Kurumu'na müracaat edilmesi gerekmektedir.
9.3- 1/7/2021 veya sonraki tarihlerde 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi hükmüne uygun nitelikte devir edilen veya mirasçılara intikal eden işyerleri, yeni işe başlayan işyeri olarak kabul edilmeyecektir.
9.4- 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan destekten yararlanmakta olan bir işyerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde, anılan maddede yer alan destekten nakil tarihinden önce yararlanılmış sigortalılardan dolayı, nakil tarihinden sonra da yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
9.5- 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan destekten yararlanılıp yararlanılamayacağı hususu, işyeri bazında ayrı ayrı tespit edilmektedir. Bu nedenle, aynı  işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlayan bir sigortalının, yeni işyerindeki çalışmaları dolayısıyla söz konusu destekten yararlanıp yararlanmayacağı hususu, yeni işyerinde sigortalı ve işyeri bakımından gerekli şartların sağlanmış olup olmadığına bakılarak yeniden değerlendirilecektir.
9.6- Fondan 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.
9.7- 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemeyecektir.

10-    Yürürlük
Bu Genelge hükümleri 25/5/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı  tarihi  itibarıyla yürürlüğe girer.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

İsmail YILMAZ

Kurum Başkan V.

SGK
 

(12.07.2021)

GÜNDEM