GÜNCEL MEVZUAT
KDV Kısmi Tevkifat Uygulamasında Özel Durumlar - MuhasebeTR

KDV Kısmi Tevkifat Uygulamasında Özel Durumlar

ÖZET

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel olarak Tebliğde belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulayacaklardır.

Bu kapsamda, örneğin bir SMMM ya da YMM Odasının avukatlık ya da dışarıdan aldıkları defter tutma hizmetleri için yaptıkları ödemeler 5/10 oranında KDV tevkifatına tabi olacaktır.

Ayrıca 1 Mart 2021 tarihinden itibaren sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri de özel belirlenmiş alıcılar kapsamına dahil edildiklerinden, avukatlar, SMMM ya da YMM gibi serbest meslek erbabı bu kişilere düzenledikleri serbest meslek makbuzlarında tevkifat yapmakla yükümlüdürler.

16 Şubat 2021 Tarihli ve 31397 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)’de katma değer vergisinde kısmi tevkifat uygulamalarına ilişkin oran ve kapsam konularında değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren KDV mükellefi olsun belirlenmiş alıcıların 1.000 TL’yi aşan aşağıdaki hizmet alımları belirtilen oranlarda KDV tevkifatına tabidir. Buna ilişkin Tablo aşağıdaki gibidir.

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)

KDV Tevkifatı Kapsamına Giren Hizmetler

Tevkitat oranı

 

— 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri

Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

4/10

 

birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme

—    birlikleri,

—    Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

—    Döner sermayeli kuruluşlar,

—    Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

9/10

 

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

7/10

 

— Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

♦Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

5/10

 

—    Bankalar,

—    Sigorta ve reasürans şirketleri,

—    Sendikalar ve üst kuruluşları,

—    Vakıf üniversiteleri,

İşgücü Temin Hizmetleri (özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil)

9/10

I

—    Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

—    Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,

—    Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

—    Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

—    Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,

—    Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

Yapı Denetim Hizmetleri

9/10

I

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

7/10

 

Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

9/10

 

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

9/10

 

— Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve

Servis Taşımacılığı Hizmeti

5/10

 

kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

Yük Taşımacılığı Hizmeti

2/10

 

—    Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler,

—    Kalkınma ve yatırım ajansları

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

7/10

 

Ticari Reklam Hizmetleri

3/10

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle, ayrıca 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel olarak yukarıda belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulayacaklardır. Bu kapsamda, örneğin bir SMMM ya da YMM Odasının avukatlık ya da dışarıdan aldıkları defter tutma hizmetleri için yaptıkları ödemeler 5/10 oranında KDV tevkifatına tabi olacaktır. Ayrıca 1 Mart 2021 tarihinden itibaren sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri de özel belirlenmiş alıcılar kapsamına dahil edildiklerinden, avukatlar, SMMM ya da YMM’ler gibi serbest meslek erbabı bu kişilere düzenledikleri serbest meslek makbuzlarında tevkifat hükümlerini dikkate almakla yükümlüdürler.

Saygılarımızla...

KDV TEVKİFAT TABLOSU

 

Belirlenmiş Alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)

KDV Tevkifatı Kapsamına Giren Hizmetler

Tevkitat

Oranı

1

—    5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

—    Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

—    Döner sermayeli kuruluşlar,

—    Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

—    Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

—    Bankalar,

—    Sigorta ve reasürans şirketleri,

—    Sendikalar ve üst kuruluşları,

—    Vakıf üniversiteleri,

—    Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

—    Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,

—    Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu iktisadi Kuruluşları, iktisadi Devlet Teşekkülleri),

—    Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

—    Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,

—    Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

—    Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

—    Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler,

—    Kalkınma ve yatırım ajansları

Yapım işleri ile Bu işlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

4/10

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

9/10

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

7/10

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

5/10

işgücü Temin Hizmetleri (özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil)

9/10

Yapı Denetim Hizmetleri

9/10

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon işleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim işleri ve Bu işlere Aracılık Hizmetleri

7/10

Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve isim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

9/10

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

9/10

Servis Taşımacılığı Hizmeti

5/10

Yük Taşımacılığı Hizmeti

2/10

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

7/10

Ticari Reklam Hizmetleri

3/10

II

—    5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar,

—    Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

—    Döner sermayeli kuruluşlar,

—    Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

—    Bankalar,

—    Sigorta ve reasürans şirketleri,

—    Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları

—    Kalkınma ajansları

Diğer hizmetler

5/10

TÜRMOB

(30.03.2021)

GÜNDEM