GÜNCEL MEVZUAT
Anayasa Mahkemesinin 22/10/2020 Tarihli ve E: 2019/100, K: 2020/62 Sayılı Kararı – Resen Tarh Edilen Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Terkini - MuhasebeTR

Anayasa Mahkemesinin 22/10/2020 Tarihli ve E: 2019/100, K: 2020/62 Sayılı Kararı – Resen Tarh Edilen Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Terkini

06 Ocak 2021
Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 31356

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2019/100

Karar Sayısı: 2020/62

Karar Tarihi: 22/10/2020

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Trabzon Vergi Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 5. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “…ancak bu madde hükmünden yararlanılamaz.” ibaresinin Anayasa’nın 2., 10. ve 73. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

OLAY: Resen tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin terkini talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Tamamı İçin Tıklayınız

(06.01.2021)

GÜNDEM