GÜNCEL MEVZUAT
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair ... - MuhasebeTR

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair ...

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair ....

27 Ağustos 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26980

 

Sermaye Piyasası Kurulundan:

 

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: X, NO: 24)

 

MADDE 1 – 12/6/2006 tarihli ve 26196 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: X, No: 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğin Başlangıç Hükümlerinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"(2) Yukarıda (b), (c), (ç), (d), (e), (ğ), (h) ve (j) bentlerinde belirtilen işletmelerin, Kurul tarafından yayımlanan finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemelerdeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, altı aylık ara dönem finansal tabloları inceleme (sınırlı bağımsız denetim) kapsamındadır. (d) bendinde belirtilen emeklilik yatırım fonlarının, üç ve dokuz aylık finansal tabloları da sınırlı bağımsız denetime tabidir."


MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

(27.08.2008)

GÜNDEM