GÜNCEL MEVZUAT
2019/18 Sayılı Özel Kanun Hükümlerine Göre Bağlanan Aylık Ve Yapılan Ödemelere İlişkin Uygulamalar Hakkında Genelge - MuhasebeTR

2019/18 Sayılı Özel Kanun Hükümlerine Göre Bağlanan Aylık Ve Yapılan Ödemelere İlişkin Uygulamalar Hakkında Genelge

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM VAZİFE MALULLÜĞÜ

1.1.    Vazife ve Harp Malullüğü Kapsamı..........................................................................2

1.1.1.    Vazife Malulü Sayılmaya Engel Haller...................................................................3

1.2.    Vazife ve Harp Malullüğü Müracaatı ve İstenilen Belgeler.............................................4

1.3.    Aylık Başlangıç Tarihleri......................................................................................5

1.3.1.    Erbaş ve Erlerin Aylık Başlangıç Tarihleri..............................................................5

1.3.2.    Güvenlik Korucusu ve Sivil Vatandaşların Aylık Başlangıç Tarihleri...............................6

1.4. Vazife ve Harp Malullüğünün İncelenmesi....................................................................6

1.5. Vazife ve Harp Malullüğü Kabul Edilen Dosyaların Sisteme Tanımlanması.............................7

1.6.    Vazife ve Harp Malullerinin Tekrar Göreve Girmesi......................................................8

1.7.    Ek 77 nci Madde Uygulamaları.............................................................................11

1.7.1.    Sanal İntibak................................................................................................11

1.7.2.    Bakıma Muhtaç Malullere Ek Ödeme Ödenmesi.......................................,.............13

1.8.    Ek 79 uncu Madde Uygulamaları...........................................................................13

1.8.1.    Ek Ödeme...................................................................................................13

1.8.2.    Eğitim Öğretim Yardımı.................................................................................16

1.8.2.1.    Ödeme Şekli ve Şartları................................................................................16

1.8.2.2.    Özel Eğitim Kurumlarında Eğitim Alanlar ......................................................... 17

1.8.3. Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi.............................................................18

1.8.3.1.    Kapsam........................................................................................................18

1.8.3.2.    Hak Sahibinin Belirlenmesi.................................................................................19

1.8.3.3.    Feragatname Verilmesi Hali................................................................................19

1.8.3.4.    Hak Sahipliği Belgesi Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar.................................20

1.8.3.5.    Faizsiz Konut Kredisi Borcunun Tahsili.............................................................20

1.9.    Dul ve Yetimler...............................................................................................20

1.9.1. Aylık Bağlanmasına Engel Teşkil Eden Haller............................................................21

1.9.2.    Eşlere Aylık Bağlanması.................................................................................21

1.9.3.    Kız Çocuklara Aylık Bağlanması........................................................................22

1.9.4.    Erkek Çocuklara Aylık Bağlanması.....................................................................23

1.9.5.    Ana/Baba Yetimleri........................................................................................24

1.9.6.    Anne ve Babalara Aylık Bağlanması....................................................................24

1.10.    Alt Sınır Aylıkları..........................................................................................25

1.11.    Evlenme İkramiyesi.......................................................................................26

1.12.    Ölüm Yardımı..................................................................................................26

1.13.    670 ve 675 Sayılı KHK Uygulamaları......................................................................27

1.14.    Vazife ve Harp Malullüğü Aylıklarının Hesaplanması................................................28

1.14.1.    Erbaş ve Erlerin Vazife Malullüğü Aylıklarının Hesaplanması....................................28

1.14.2.    3713 sayılı Kanun Kapsamında Erbaş ve Erlere Bağlanacak Aylık)...............................30

1.14.3.    Harp Malullüğü Aylığının Hesaplanması.................................................................31

1.14.4.    Erbaş ve Erler Dışında Kalan Vazife Malullerine 2330 Sayılı Kanun Kapsamında

Bağlanan Aylıklar..................................................................................................32

1.14.5.    5434 Sayılı Kanunun Ek 77 nci Maddesi Uyarınca Aylıkların Yükseltilmesi....................33

İKİNCİ KISIM GÜVENLİK KORUCULARI

2.1.29/4/2017 Tarihinden Önce Görevden Ayrılan Ya da Görevlerine Son Verilen Güvenlik Korucuları Kapsam.................................................................................................................38

2.2.    Müracaatların Yapılacağı Yerler ve İstenilecek Belgeler...............................................39

2.3.    Güvenlik Korucularına ve Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması........................................39

2.3.1.    Ek 16, Geçici 1 inci Madde...............................................................................39

2.3.2.    6353 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler............................................................40

2.3.3.    678 Sayılı KHK Kapsamında Aylık Bağlanması ve Tazminat Ödenmesi..........................41

2.3.4.    690 sayılı KHK Uygulamaları...........................................................................42

2.3.5.    Aylık Hesaplanması.........................................................................................42

2.3.6.    Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması.......................................................................43

2.4.    Güvenlik Korucularına Tazminat Ödenmesi ve Ölüm Yardımı Ödenmesi..........................43

2.4.1.    Güvenlik Korucularına Tazminat Ödenmesi............................................................46

2.4.2.    Ölüm Yardımı...............................................................................................48

2.5.    Güvenlik Korucularının Sisteme Yüklenmesi............................................................48

ÜÇÜNCÜ KISIM

TERÖRDEN ZARAR GÖREN SİVİL VATANDAŞLAR

3.1. Kapsam.........................................................................................................49

3.2.    Müracaat ve İstenilen Belgeler.............................................................................50

3.3.    Aylık Başlangıç Tarihleri ve Dosyaların Sisteme Yüklenmesi.........................................51

3.4.    Kendilerine Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması.........................................................52

DÖRDÜNCÜ KISIM

VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN BAĞLANAN ŞEREF AYLIKLARI

4.1.    Kapsam.........................................................................................................55

4.1.1. 1005 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Bağlanan Şeref Aylıkları....................................55

4.1.1.1.    Dosya Sahibine Aylık Bağlanması.....................................................................55

4.1.1.2.    Hak Sahibi Eşe Aylık Bağlanması.....................................................................56

4.1.2.    3292 ve 5269 Sayılı Kanunlar Kapsamında Bağlanan Şeref Aylıkları..............................58

4.2.    Şampiyon Sporculara Aylık Bağlanması..................................................................60

4.2.1.    2913 Sayılı Kanun Uygulamaları.........................................................................60

4.2.2.    5774 Sayılı Kanun Uygulamaları........................................................................62

4.3. Özel Kanunlara Göre Aylık Bağlananlarda Ortak Uygulamalar........................................66

BEŞİNCİ KISIM ORTAK HÜKÜMLER

5.1.    Gaiplik..........................................................................................................69

5.1.1.5434 Sayılı Kanun Uygulamalarında Gaiplik...........................................................69

5.1.2.5510 Sayılı Kanun Uygulamalarında Gaiplik..........................................................71

5.2.    Kontrol ve Devre Muayenesi................................................................................72

5.2.1.    5434 Sayılı Kanun Kapsamında Devre Muayenesi................................................,...72

5.2.2.    5510 Sayılı Kanun Kapsamında Kontrol Muayenesi..................................................73

5.3.    Zamanaşımı.....................................................................................................74

5.4.    Yersiz Ödemeler..............................................................................................82

5.4.1. Yersiz Ödemelerin Kapsamı............................................................................83

5.4.2. Yersiz Ödemelerin Tespiti ve Değerlendirilmesi......................................................83

5.4.2.1.    İlgililerin Kasıtlı veya Kusurlu Davranışlarından Doğan Yersiz Ödemeler......................84

5.4.2.1.1.    23/6/2017 Tarihli Yönetmelik Değişikliğine Göre Yapılacak İşlemler........................85

5.4.2.1.2.    Yersiz Ödemelerde Cumhuriyet Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunulması................85

5.4.2.2.    Kurumun Hatalı İşlemlerinden Doğan Yersiz Ödemeler..........................................85

5.4.3.Yersiz Ödemelere İlişkin Düzenlenecek Belgeler, Faiz Uygulaması ve Tebliği...................86

5.4.3.1.    Yersiz Ödemelere İlişkin Düzenlenecek Belgeler..................................................86

5.4.3.1.1.    Değerlendirme Onayı..................................................................................86

5.4.3.1.2.    Borç Tablosu............................................................................................86

5.4.3.1.3.    Alacak Takip Tablosu.................................................................................86

5.4.3.1.4.    Borçlular Tablosu......................................................................................86

5.4.3.1.5.    Faiz Uygulaması .......................................................................................86

5.4.3.1.6.    Borcun Tebliği .........................................................................................87

5.4.4.    Yersiz Ödemelerin Tahsili................................................................................87

5.4.4.    Yersiz Ödemelerin Tahsili................................................................................87

5.4.4.1.    Yersiz Ödemelerin Alacaklardan Mahsubu.............................................................88

5.4.4.2.    Yersiz Ödemelerin Aylıklardan Kesilmesi...........................................................88

5.4.4.3.    Aylıkların Hesaplardan Yersiz Çekilmesi............................................................88

5.4.4.4.    Hak Sahipleri Arasında Muvafakat ve Yersiz Ödemeler..........................................88

5.5.    Mahkeme Kararları Gereğince Faiz Ödeme İşlemleri..................................................88

5.6.    Aylık Ödemelerine İlişkin MOSİP İşlemleri ............................................................90

5.6.1. Transfer Kayıtlarının Oluşturulması.....................................................................90

5.6.2.    Mahcur Kayıtların Oluşturulması.......................................................................90

5.6.3.    Hareketsiz İşlemler.......................................................................................90

5.7.    Varis Ödemeleri.............................................................................................91

5.8.    Bayram İkramiyesi............................................................................................92

5.9.    Rücu İşlemleri...............................................................................................93

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

(10.06.2020)

GÜNDEM