GÜNCEL MEVZUAT
Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik ... - MuhasebeTR

Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik ...

27 Ağustos 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26980

 

Karar Sayısı : 2008/13994

 

Ekli “Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 25/6/2008 tarihli ve 2297 sayılı yazısı üzerine, 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

 

MENKUL KIYMETLER BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 2/10/1984 tarihli ve 84/8581 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

            

"d) Yönetmelikte belirtilen gözetim sistemini kurmak,"


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin başlığı "1) Borsa İşlemleri ve Borsa İşlemlerinin Gözetimi:" olarak değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.


"Borsalar, işlemlerin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve buna ilişkin aykırılıklar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa aykırılık oluşturacak şekilde gerçekleştirilen borsa işlemlerinin tespit edilmesi amacıyla bünyelerinde gerekli gözetim sistemini kurarlar. Borsalar, gözetim konusunda SPK'ca verilecek görevleri yerine getirirler.


Borsalarda işlem gören menkul kıymetlerin veya bu menkul kıymetlerin dayanağını oluşturduğu varlıkların 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurulmuş diğer borsa ve teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmesi hâlinde, borsalar, diğer borsa ve teşkilatlanmış piyasalarda oluşturulan gözetim sistemlerinin etkin bir şekilde çalışması için veri ve bilgi akışı konusunda gerekli desteği verir ve işbirliği yapar."


MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan yürütür.

(27.08.2008)

GÜNDEM