GÜNCEL MEVZUAT
Tahsilat Genel Tebliği, Seri A, Sıra No:3 - MuhasebeTR

Tahsilat Genel Tebliği, Seri A, Sıra No:3

19 Temmuz 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26941

 

Maliye Bakanlığından:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

SERİ: A

SIRA NO: 3

 

30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinin Birinci Kısım İkinci Bölümünün "V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları" başlıklı alt bölümünün;

            

I- (2) numaralı bölümünün (a-i) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

"i) 22/1/2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu Kanun kapsamında hak sahiplerine 2.000 liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında,"

            

II- (2) numaralı bölümünün (a-ii) bölümünün son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

"Ancak, eğitim ve öğretime yönelik olarak öğrenim bursu ve öğrenimle ilgili diğer adlarla ya da 6183 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde sayılan tabii afetlere maruz kalanlara verilen Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle yapılacak ödemelerde bu zorunluluk aranılmayacaktır."

            

III- (4) numaralı bölümünün (4.1-b) bölümünün ilk paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

            

"Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kurumların muhasebe birimlerince, diğer kurumların ödemeyi yapacak birimlerince aranılması gerekmektedir."

            

IV- (4) numaralı bölümün 4.1 bölümüne aşağıdaki  (c)  bölümü eklenmiştir.

            

"c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların aynı Kanun ile istisna tutulan alımları nedeniyle yapacakları ödemeler, 4734 sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerine yapılan ödeme olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu tür ödemelerde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin  aranılmayacağı  tabiidir."

            

V- (4.2) bölümünün başlıktan sonraki ilk paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

            

"Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kurumların muhasebe birimlerince, diğer kurumların ödemeyi yapacak birimlerince aranılması gerekmektedir."

            

Tebliğ olunur.

(19.07.2008)

GÜNDEM