GÜNCEL MEVZUAT
Bazı Yatırımlarda Uygulanacak Fiyat Farkı Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın ... - MuhasebeTR

Bazı Yatırımlarda Uygulanacak Fiyat Farkı Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın ...

24 Haziran 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26916



Karar Sayısı : 2008/13761



Bazı yatırımlarda uygulanacak fiyat farkı esaslarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 26/5/2008 tarihli ve 15 sayılı yazısı üzerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu�nca 26/5/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.



Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI



26/5/2008 TARİHLİ VE 2008/13761SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR



Amaç ve kapsam

MADDE 1 � (1) Bu Kararın amacı, imzalanan İkraz Anlaşmaları çerçevesinde Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ve Avrupa Yatırım Bankasınca finanse edilen ve Karayolları Genel Müdürlüğünce yabancı para birimine dayalı sabit teklif birim fiyatlarla ihalesi yapılmış olan yol yapım işleri ile yine bu kapsamda yabancı para birimine dayalı sabit teklif birim fiyatlarla ihalesi yapılmış söz konusu yapım işlerinin kontrollük, danışmanlık ve mühendislik işlerinde inşaat ana girdi kalemlerindeki ve işçilik maliyetlerindeki artışlara rağmen döviz kuru-Türk Lirası karşılığının dengeli olmaması sebebiyle sözleşmelerindeki bitiş tarihinden sonra yapılacak imalatlarda uygulanmak üzere fiyatların ihale anındaki reel değerlerine dönüştürülerek güncellenmesini sağlamak amacıyla uygulanacak esasları tespit ederek uygun koşullarda temin edilen kredilerin kısa sürede kullanımının sağlanarak yatırımların ekonomiye kazandırılması ve yoğun trafik ile yüksek ağır taşıt trafik oranı altındaki Ankara-Samsun arteri ile Adapazarı-Mekece-Bozüyük arterinin zaman kaybetmeden tamamlanarak trafiğe açılmasını sağlamak veya müteahhit talebine dayalı olarak tasfiye işlemine imkan tanımaktır.

Güncelleme hesap esasları

MADDE 2 � (1) 1 inci maddede belirtilen işlerde sözleşme süresinin bittiği ve süre uzatımının başladığı tarihten itibaren işin bitimine kadar yapılacak iş kalemlerinin teklif birim fiyatları (sözleşmelerinde varsa ikincil işler olarak görevli taşeronca yaptırılacak işler hariç olmak üzere) aşağıda belirtilen usulle hesaplanacak (K) güncelleme katsayısı ile çarpılarak teklifin verildiği tarihteki reel değerlerine getirilecektir.

(2) Güncellemeden doğan farklar ihale bedeli, teminat, keşif artışı ve bunlarla ilgili sözleşme hükümlerini etkilemez.

(3) Hesaplama Yöntemi

a) Yapım işleri için;

K = Pn*(Zo/Zn)
b) Kontrollük, danışmanlık ve mühendislik işleri için:

K = Tn*(Zo/Zn)
Pn = [a*(In/Io) + b1*(Çn/Ço) + b2*(Dn/Do) + b3*(An/Ao)+ b4*(Kn/Ko) + b5*(Bn/Bo) + b6*(Mn/Mo)]

K : Maliyet artış ve eksiliş tutarına ait katsayıyı,

Zo: İhale tarihindeki teklife esas Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunu,

Zn: Hakediş düzenleme tarihinin içinde bulunduğu ayın 1 inci gününe ait (hafta sonu veya resmi tatil gününe rastlaması halinde izleyen ilk mesai gününe ait) teklife esas Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunu,

Tn: Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan sözleşmeye esas yıl dönemi ile uygulama yılı dönemine ait proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranlarını,

Pn: Ağırlıklı rayiç değişimini (Her iş grubu için ayrı ayrı tespit edilecektir.),

a: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak işçilik oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

b1: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak çimentonun ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

b2: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak demirin/çeliğin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

b3: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

b4: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak kerestenin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

b5: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak bitümün ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

b6: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

Io, In: İşçilik sözleşme yılı rayici ve uygulama yılı rayici, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan �....YILI İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYATLARI� kitabından alınacak 01.501 Poz No.lu rayiç değerini,

Ço, Çn: Çimento sözleşme yılı rayici ve uygulama yılı rayici, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan �....YILI İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYATLARI� kitabından alınacak 04.008 Poz No.lu rayiç değerini,

Do, Dn: Demir-çelik sözleşme yılı rayici ve uygulama yılı rayici, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan �....YILI İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYATLARI� kitabından alınacak 04.253 Poz No.lu rayiç değerini,

Ao, An: Akaryakıt sözleşme yılı rayici ve uygulama yılı rayici, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan �....YILI İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYATLARI� kitabından alınacak 04.109 Poz No.lu rayiç değerini,

Ko, Kn: Kereste sözleşme yılı rayici ve uygulama yılı rayici, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan �....YILI İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYATLARI� kitabından alınacak 04.152 Poz No.lu rayiç değerini,

Bo, Bn: Bitüm sözleşme yılı rayici ve uygulama yılı rayici, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan �....YILI İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYATLARI� kitabından alınacak 04.610/1 Poz No.lu rayiç değerini,

Mo, Mn: İnşaat makine ve araçları sözleşme yılı rayici ve uygulama yılı rayici, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan �....YILI İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYATLARI� kitabından alınacak 03.005 Poz No.lu rayiç değerini,

Sözleşme yılı rayici: (o) İndisi ile gösterilen Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından, ihale yılında yayımlanmış �İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları� kitabındaki ilgili pozlara ait rayiç değerlerini,

Uygulama yılı rayici: (n) İndisi ile gösterilen Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından, hakedişin yapıldığı tarihteki yılda yayımlanmış �İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları� kitabındaki ilgili pozlara ait rayiç değerlerini,

ifade etmektedir.



a) Toprak işleri için;
















İşçilik (a)


= 0,10


Çimento (b1)


= 0,00


Demir-Çelik (b2)


= 0,00

Akaryakıt (b3)


= 0,40


Kereste (b4)


= 0,00


Bitüm (b5)


= 0,00

Makine-Ekipman (b6)


= 0,50






























b) Sanat yapıları için;
















İşçilik (a)


= 0,20


Çimento (b1)


= 0,20


Demir-Çelik (b2)


= 0,15

Akaryakıt (b3)


= 0,20


Kereste (b4)


= 0,15


Bitüm (b5)


= 0,00

Makine-Ekipman (b6)


= 0,10






























c) Köprüler için;
















İşçilik (a)


= 0,10


Çimento (b1)


= 0,20


Demir-Çelik (b2)


= 0,20

Akaryakıt (b3)


= 0,15


Kereste (b4)


= 0,15


Bitüm (b5)


= 0,00

Makine-Ekipman (b6)


= 0,20






























ç) Tüneller için;
















İşçilik (a)


= 0,05


Çimento (b1)


= 0,10


Demir-Çelik (b2)


= 0,00

Akaryakıt (b3)


= 0,05


Kereste (b4)


= 0,20


Bitüm (b5)


= 0,00

Makine-Ekipman (b6)


= 0,60






























d) Üst yapı işleri için;
















İşçilik (a)


= 0,15


Çimento (b1)


= 0,00


Demir-Çelik (b2)


= 0,00

Akaryakıt (b3)


= 0,35


Kereste (b4)


= 0,00


Bitüm (b5)


= 0,15

Makine-Ekipman (b6)


= 0,35






























e) Çeşitli işler için;
















İşçilik (a)


= 0,25


Çimento (b1)


= 0,20


Demir-Çelik (b2)


= 0,20

Akaryakıt (b3)


= 0,35


Kereste (b4)


= 0,00


Bitüm (b5)


= 0,00

Makine-Ekipman (b6)


= 0,00















İş programları ve ödenek dilimleri

MADDE 3 � (1) Müteahhitler, bu Kararın uygulanmasını düzenleyen, İdare (Karayolları Genel Müdürlüğü) ile yapılacak sözleşme zeyilnamesinin imzasını müteakip yıllık iş miktarlarını, yıllık ödenekleri ve bunların aylara dağılımını gösteren ayrıntılı bir iş programı yapacaklar ve İdareye onaylatacaklardır.

(2) Herhangi bir yıla ait onaylı iş programındaki ödenek müteahhidin kusuru sebebiyle harcanamadığı takdirde ertesi yıl yapılacak hakedişlerde, bu hakediş toplamları, ödeneğin harcanamayan kısmına eşit olana kadar, iş programı gerçekleştirilmemiş yılın fiyat güncellemesi uygulanmasına devam edilecektir.

(3) Müteahhide, sözleşmesinde belirtilen zorunlu nedenlerle süre uzatımı verilmesi (devam eden işlerde, bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden önce doğmuş süre uzatımı hakları dahil) veya yasal oranda keşif artışı olması veya yılı içinde iş programında öngörülen işe yetecek kadar ödeneğin ayrılmaması hallerinde, uzatılan süreye göre yıllık ödenek dilimlerinde ve iş programında değişiklik yapılarak onaylanır.

(4) Müteahhitler, böyle bir iş programı yaparak İdareye onaylatmadığı takdirde bu programları İdare tek taraflı yaparak onaylayacaktır. Müteahhitler, bu şekilde İdarece yapılarak kendilerine verilen iş programlarına uymak zorundadır.

(5) Ödenek dilimleri ile ilgili olarak bu maddede yer alan hükümler dikkate alınmak şartıyla, kesin hesapta veya işin devamı sırasında herhangi bir imalat için yapılan kesin veya ara metraj sonucu bir imalatın miktarında artma veya eksilme tespit edildiği takdirde artan veya eksilen miktar (imalat hangi yıllarda yapılmış olursa olsun), geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere, artış veya eksilişin kesinleştiği yıla ait güncelleme katsayısı ile değerlendirilir.

Cezalı çalışılan işlerde uygulama

MADDE 4 � (1) Sözleşmesine göre süresi bitmiş, süre uzatımı almayan ve cezalı çalışan müteahhitlere, İdarece cezalı olarak çalışmalarına izin verilmiş olsa dahi, süre bitim tarihinde uygulanmakta olan fiyat güncellemeleri ödenecektir. Cezalı çalışılan süre içinde yıl değiştiğinde müteakip yılın fiyat güncellemesi ödenmez; işe sözleşmesi gereği ceza kesilerek devam edilir.

İdareye başvuru esasları

MADDE 5 � (1) Bu Kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 15 takvim günü içinde (15 inci gün resmi tatil gününe gelmesi halinde takip eden ilk iş günü 15 inci gün kabul edilmek üzere) müteahhit firmalar verecekleri dilekçeler ile;

a) Bu Kararın hükümlerine göre işe devam etmek,

b) İşe, sözleşmesine göre devam etmek,

c) Sözleşmenin tasfiyesini talep etmek,

seçeneklerinden birini yazılı olarak talep edecek ve yapılacak zeyilname ile işlerine devam edecek veya sözleşme tasfiye edilecektir.

(2) Belirtilen süre içinde herhangi bir talepte bulunulmamışsa işe sözleşme hükümleri dahilinde devam edileceği kabul edilecektir.

Tasfiye esasları

MADDE 6 � (1) Bu Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre sözleşmelerin tasfiyesini isteyen müteahhitlerin sözleşmeleri, hiçbir tazminat ve herhangi bir nam altında masraf ödemeden ve müteahhitlerin tasfiye taleplerini İdareye bildirdiği tarihten sonraki günler için gecikme cezası kesilmeden tasfiye edilir. Ancak, müteahhit tarafından işin, İdarenin gerek göreceği ve yazı ile bildireceği duruma getirilmesi şarttır. (Kısmen yapılmış bir işin ölçme ve birim fiyat uygulamasına olanak sağlayacak hale getirilmesini veya yeniden ihaleye kadar yapılmış olan işin zarar görüp faydalanılacak halden çıkmamasını veya işin teknik özelliği ve güvenliği açısından bitirilmesi zorunlu olan kısımlarının tamamlanmasını temin eden durumlar, vb.) Yapılacak işler, şartlar ve işin son durumu bir protokolle tespit edilir ve bu protokolde işin tasfiye kabulü itibar tarihi belirlenir. Müteahhit, İdarece bildirilen günde protokol yapmaya gelmez veya protokolü imza etmez ise bu takdirde İdare tarafından hazırlanan protokol hükümleri resen uygulamaya konulur.

(2) Müteahhitler, İdare tarafından protokolde yapılmasına gerek gösterilen işleri sözleşmelerindeki esaslara göre (güncelleme esasları uygulanmaz) yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde İdare, işi müteahhit nam ve hesabına yaptırmaya yetkilidir.

(3) Tasfiye kesin hesabı, tasfiye kabulü itibar tarihinden başlayarak en geç 6 ay içinde tamamlanır. Müteahhit, bu sürede kesin hesabı hazırlayıp onanmak üzere İdareye vermez ise İdare bu işlemi resen yapar veya müteahhit nam ve hesabına yaptırır ve onaylar. Bu takdirde müteahhidin itiraz hakkı ortadan kalkar. Tasfiye esnasında müteahhidin şantiyesindeki tesisleri, tesisatı, ihzaratı, diğer malzeme, makine, araç ve yedek parçaları sözleşmesindeki hükümler dahilinde işlem görür.

(4) Yapılmış işlerin tamamı, tasfiye kesin hesaplarında sözleşmesindeki fiyatlar ve esaslarla değerlendirilir. Müteahhit üzerinde mahsubu yapılmamış bir avans bakiyesi mevcut ise sözleşmesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 7 � (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 � (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(24.06.2008)

GÜNDEM