GÜNCEL MEVZUAT
Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi - MuhasebeTR

Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi

Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi.

Özet : Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğ ile 7186 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 90’ncı madde ile ilgili açıklamalar yapıldı.

Yurtdışı Varlıklar

 • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, GVK geçici 90’ncı madde hükümleri çerçevesinde, 19/7/2019 tarihinden 31/12/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.
 • Varlıklar, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye’ye

getirilmelidir.

 • 31 Aralık 2019 tarihine kadar birden fazla bildirimde bulunulması mümkündür.
 • Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi  ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.
 • Beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden, vergi dairelerince

%1 oranında tarh edilen vergi, söz konusu beyan süresi içerisinde banka ve aracı kurumlarca vergi sorumlusu sıfatıyla ödenecektir.

 • Banka veya aracı kurumlara bildirimi yapılan varlıklara ilişkin

bildirim değeri üzerinden %1 oranında hesaplanan tutarın ödenmemesi durumunda, banka veya aracı kurumların söz konusu bildirimi alma zorunluluğu yoktur.

Yurt İçi Varlıklar

 • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31 Aralık 2019 tarihine kadar beyan edilebilecektir.
 • Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden

vergi dairelerince %1 oranında vergi tarh edilecektir. Bu şekilde hesaplanan vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB

(08.08.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
 1. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (19.10.2019)
 2. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511) (19.10.2019)
 3. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510) (19.10.2019)
 4. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) (19.10.2019)
 5. Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) (19.10.2019)
 6. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (17.10.2019)
 7. Meslek Mensubunun veya Yakınının Ölümü Halinde Mükelleflerinin Beyanname ve Ödeme Süreleri Yedi Gün Uzatıldı (16.10.2019)
 8. KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (16.10.2019)
 9. VUK Sirküleri 118 (Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması) (15.10.2019)
 10. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) (15.10.2019)

GÜNDEM