GÜNCEL MEVZUAT
376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereğince Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinin (Malmüdürlüklerinin) Otomasyona Geçtiği Hakkında Duyuru - MuhasebeTR

376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereğince Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinin (Malmüdürlüklerinin) Otomasyona Geçtiği Hakkında Duyuru

376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereğince Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinin (Malmüdürlüklerinin) Otomasyona Geçtiği Hakkında Duyuru.

376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereğince  Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinin (Malmüdürlüklerinin) Otomasyona Geçtiği Hakkında Duyuru

Elektronik beyanname uygulaması ile ilgili olarak 18/10/2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (mal müdürlüklerinin) otomasyona geçme çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükelleflerine bu tebliğ ve daha önceki tebliğlerle getirilmiş olan elektronik ortamda beyanname gönderme zorunluluğu, bağlı vergi dairelerinin otomasyona geçtiğinin Başkanlığımız internet sitesinden (www.gib.gov.tr) duyurulmasını izleyen otuzuncu günden itibaren başlayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (malmüdürlüklerinin) otomasyona geçme çalışmaları tamamlanmıştır.

Buna göre, söz konusu Tebliğde yer alan açıklamaya istinaden bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (malmüdürlüklerinin) mükellefleri, 1/9/2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu bulunan beyannamelerini bağlı oldukları vergi dairelerine elektronik ortamda göndereceklerdir.

Elektronik ortamda beyanname göndermek zorunda olan bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (malmüdürlüklerinin) mükelleflerinden, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 15 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan diğer düzenlemelere göre beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler, bağlı oldukları vergi dairelerinden kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir. Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler istemeleri halinde 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki sözleşmelerden durumlarına uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle elektronik ortamda beyanname göndermeye aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla da beyannamelerini gönderebileceklerdir.

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşımayan mükelleflerin ise beyannamelerini 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki sözleşmelerden durumlarına uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar uyarınca, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (mal müdürlüklerinin) mükelleflerinin Ba ve Bs bildirim formlarını da 1/9/2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (malmüdürlüklerinin) mükelleflerinin beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu 1/9/2019 tarihinden itibaren başlayacak olup, söz konusu mükellefler elektronik ortamda gönderilecek beyannameler ile Ba ve Bs bildirim formlarını 340, 381ve 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda göndereceklerdir.

Duyurulur .2.8.2019

TÜRMOB

(02.08.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (17.10.2019)
  2. Meslek Mensubunun veya Yakınının Ölümü Halinde Mükelleflerinin Beyanname ve Ödeme Süreleri Yedi Gün Uzatıldı (16.10.2019)
  3. KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (16.10.2019)
  4. VUK Sirküleri 118 (Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması) (15.10.2019)
  5. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) (15.10.2019)
  6. SGK, Belge Verme ve Prim Borçlarını Ödemede Gecikme Olmaması İçin Uyarı Mesajı Gönderecek (11.10.2019)
  7. Vergi Dairelerince Yapılan Bazı Yoklama İşlemleri Kaldırılmıştır (11.10.2019)
  8. Uygulama İç Genelgesi 2019/5 – Yoklama İşlemleri (11.10.2019)
  9. Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü (07.10.2019)
  10. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (03.10.2019)

GÜNDEM