GÜNCEL MEVZUAT
Geriye Yönelik Teşviklerinin Usul ve Esasları Açıklandı - MuhasebeTR

Geriye Yönelik Teşviklerinin Usul ve Esasları Açıklandı

Geriye Yönelik Teşviklerinin Usul ve Esasları Açıklandı.

13.06.2019/113-1

GERİYE YÖNELİK TEŞVİKLERİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI

Vakıf Üniversiteleri, Okul Aile Birlikleri ile 5510 sayılı kanunun 73’üncü maddesine göre SGK’nın yurt içinde hizmet satın aldığı Sağlık Hizmet Sunucularının 01.04.2018 tarihinden önce 5510 sayılı Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun, 5225 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun ve 2828 sayılı Kanun uyarınca yararlandıkları prim teşviki, destek ve indirimler geçerli sayılacak, ancak daha önce bu teşvik, destek ve indirimlerden yararlanmayan bu kapsamdaki işverenler ise 01/6/2018 tarihine kadar geriye yönelik teşviklerden yararlanmak için başvuru yapmış olsa bile geriye yönelik teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ, OKUL AİLE BİRLİKLERİ VE SGK’NIN HİZMET SATIN ALDIĞI SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ GERİYE YÖNELİK OLARAK YARARLANDIKLARI TEŞVİK VE DESTEK VE İNDİRİMLERİN USUL VE ESASLARI:

5510 sayılı Kanuna ek 16’ncı maddesinde;

"Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, okul aile birlikleri ile bu Kanunun 73’üncü maddesine göre Kurumun yurt içinde hizmet satın aldığı vakıf üniversiteleri ve özel sektör işyerleri; bu Kanun,4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 14/7/2004 tarihli ve 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, 3294 sayılı Kanun, 2828 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemlerde vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumlan, okul aile birlikleri ve bu Kanunun 73’üncü maddesine göre Kurumun yurt içinde hizmet satın aldığı vakıf üniversiteleri ve özel sektör işyerleri tarafından, bu Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun, 5225 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun ve 2828 sayılı Kanun uyarınca yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerinden usulüne uygun olarak yararlanılmış sayılır.

Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumlan ve okul aile birlikleri, ek 17’nci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere ilgili kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden geriye yönelik olarak yararlanamaz ve yararlanılmış olan söz konusu teşvik, destek ve indirimler değiştirilemez.” hükümleri yer almaktadır.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar SGK tarafından çıkarılan 2019-15 sayılı genelge ile açıklanmıştır.

Buna göre;

1- Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumu işyerleri ile okul aile birliği işyerlerinin prim teşviki, destek ve indirimlere ilişkin yasal düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihler ile 2018/Mart ve öncesi aylar/dönemler arasındaki sürelere ilişkin

olmak üzere, işyeri statüsü dışındaki diğer şartların yerine getirilmesi nedeniyle ilgili mevzuata uygun olarak yararlandıkları prim teşviki, destek ve indirimler iptal edilmeyecektir.

2- SGK’nın Okul aile birliği işyerlerince işyeri statüsü dışındaki diğer şartları sağlayarak ilgili mevzuatına uygun olarak yararlanılan, ancak SGK’nın kendi talimatlarına istinaden iptal edilen prim teşviki, destek ve indirimler hakkında, 5510 sayılı Kanunun ek 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca usulüne uygun olarak yararlandıkları kabul edilmek suretiyle işlem yapılarak, iptal edilen prim teşviki, destek ve indirimler için okul aile birliği işyerlerinden başvuru ya da belge istenilmeksizin re’sen kanun no/belge no değişikliği yapılmak suretiyle, yalnızca SGK talimatlarına istinaden iptal edilen prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanmaları sağlanacaktır. SGK’nın talimatlarına istinaden iptal edilen ve gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilen prim tutarlarının

bulunması halinde, bu tutarların mahsup ya da iadesinde, gecikme cezası ve gecikme zamları da dahil edilerek işlem yapılacaktır.

Ancak, okul aile birliği işyerleri hakkında SGK talimatlarına istinaden iptal edilen ve yukarıda açıklandığı üzere 5510 sayılı Kanunun ek 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yeniden yararlandırılan prim teşviki, destek ve indirimlerin başka bir prim teşviki, destek ve indirimlerle değiştirilmesi yönünde 1/6/2018 tarihine kadar olan sürede talepte bulunulmuş olsa dahi, bu talepler SGK tarafından kabul edilmeyecektir.

3- Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumu işyerleri ile okul aile birliği işyerleri, 9/12/2016 tarihi ile 2018/Mart ve öncesi aylar/dönemler arasındaki sürelere ilişkin olmak üzere malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş puanlık indirimden, gerekli şartları sağlamaları ve 5510 sayılı Kanunun ek 17’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 1/6/2018 tarihine kadar başvuruda bulunulmuş olması kaydıyla, bu sürelere ilişkin olarak geriye yönelik olarak yararlanabilecektir.

Ancak işverenlerce 1/6/2018 tarihine kadar başvuruda bulunulmuş olsa dahi 1/3/2011 tarihi ile 8/12/2016 tarihi (dahil) arasındaki süreler için geriye yönelik olarak beş puanlık indirimden yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır.

4- 5510 sayılı Kanunun ek 17’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında geriye yönelik olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş puanlık indirimden yararlanmak üzere 1/6/2018 tarihine kadar talepte bulunulması durumunda, kapsama girmeyen dönemler ya da süreler için teşvikten yararlanılmayacağından bu amaçla verilen iptal ve karşılığı ek ya da asıl nitelikteki belgeler SGK tarafından onaylanmadan reddedilecek, bu genelgeden önce taleplerin işleme alınarak prim iadesi ya da mahsup işlemlerinin yapıldığının anlaşılması halinde ise yapılan işlemler iptal edilecektir.

5- Vakıflar tarafından kurulan yüksek öğretim kurumu iş yerleri ile okul aile birliği işyerlerinin 1/3/2011 ila 15/6/2012 tarihleri arasında 4857 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinde, 5746 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinde, 5225 sayılı Kanunun 5’inci

maddesinde yer alan sigorta primi teşviklerinden ve desteklerinden, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim hesaplanmaksızın yararlanmaları mümkün olduğundan anılan işverenlerin 5510 sayılı Kanunun ek 17’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 1/6/2018 tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve bahsekonu teşvik ve desteklere ilişkin ilgili mevzuatlarında öngörülen gerekli şartları sağlamaları kaydıyla belirtilen teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanabileceklerdir. Ayrıca, vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumu işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun ek 2’nci maddesinin yürürlüğe girdiği 18/8/2009 tarihi ile 15/6/2012 tarihine kadar olan süreye ilişkin olarak (yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki süreler dikkate alınarak) 5510 sayılı Kanunun ek 17’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 1/6/2018 tarihine kadar başvuruda bulunulmuş olması ve ilgili mevzuatında öngörülen gerekli şartları sağlamaları kaydıyla, bu süreler için geriye yönelik olarak bahse    konu sigorta primi    desteğinden de yararlanabileceklerdir. Ancak 1/3/2011 ila 15/6/2012 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun ek 22’nci maddesinde yer alan sigorta primi desteğinden; 5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan malullük, yaşlılık

6- Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumu işyerleri ile okul aile birliği işyerleri 2018/Mart ve öncesi aylara/dönemlere ilişkin olarak,

■    5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi (genel sağlık sigortası primlerinde beş puanlık indirim), ikinci fıkrasında öngörülen prim indirimleri ile 15/6/2012 tarihi ve sonrasındaki sürelere ilişkin olarak 5510 sayılı Kanunun ek 2’nci maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden,

■    4447 sayılı Kanunun 50’nci maddesi, geçici 9’uncu, geçici 10’uncu, geçici 15’inci, geçici 17’nci, geçici 19’uncu ve geçici 20’nci maddelerinde öngörülen prim desteklerinden, yararlanmalarına imkan bulunmadığından, anılan işyerleri 5510 sayılı Kanunun ek 17’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yukarıda belirtilen yasal düzenlemelerde yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerden geriye yönelik yararlanmak üzere 1/6/2018 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olsalar dahi, bu amaçla verilen iptal ve karşılığı ek ya da asıl nitelikteki belgeler SGK tarafından onaylanmadan reddedilecek, bu genelgeden önce taleplerin işleme alınarak prim iadesi ya da mahsup işlemlerinin yapıldığının anlaşılması halinde ise yapılan işlemler iptal edilecektir.

7-    Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumu işyerleri ile okul aile birliği

işyerlerinin 2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olarak, ilgili mevzuatı

kapsamında yararlanması mümkün olduğu halde yararlanmadığı prim teşviki,

destek ve indirimler hakkında 5510 sayılı Kanunun ek 17’nci maddesinin birinci sayılı Kanunda öngörülen prim teşviki, destek ve indirimlerden, ilgili mevzuatında yer alan şartların sağlanması kaydıyla yararlanabileceklerdir.

Bununla birlikte, bu işyerleri 5510 sayılı Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun, 5225 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun ve 2828 sayılı Kanunda öngörülen prim teşviki, destek ve indirimlere ilişkin hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihler ile 2018/Mart ve öncesi aylar/dönemler arasındaki sürelere ilişkin olmak üzere, ilgili mevzuatına uygun olarak yararlandıkları prim teşviki, destek ve indirimler iptal edilmeyecek, 2018/Mart ve öncesi aylara ilişkin geriye yönelik olarak prim teşviki, destek ve indirimden yararlanmak üzere 1/6/2018 tarihine kadar talepte bulunmuş olmaları halinde de, bu talepleri de işleme alınacaktır.

Bu işyerleri, 2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olarak, ilgili mevzuatı kapsamında yararlanması mümkün olduğu halde yararlanmadıkları prim teşviki, destek ve indirimler hakkında ise 5510 sayılı Kanunun ek 17’nci maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanacağından, gerek 5510 sayılı Kanun gerekse diğer Kanunlarda öngörülen prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanabileceği halde yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde başvuruda bulunulması kaydıyla, bahse konu işyerleri 2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olarak geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimle rden yararlanabileceklerdir.

Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumu işyerleri, okul aile birliği işyerleri ile 5510 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi kapsamında SGK’nın yurt içinde hizmet satın aldığı özel sektör sağlık hizmet sunucusu işyerlerinin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda gerekli işlemleri yapmalarını tavsiye ederiz.

Saygılarımızla...

TÜRMOB

(14.06.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Mal Müdürlüğü Mükelleflerinin e-Beyanname Zorunluluğunun Başlaması Hk. (23.08.2019)
  2. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Güncellendi (23.08.2019)
  3. E-Fatura İptal Portalı Duyurusu (23.08.2019)
  4. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 391) (21.08.2019)
  5. Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.08.2019)
  6. II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (15.08.2019)
  7. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (10.08.2019)
  8. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019)
  9. Varlık Barışı Hakkında Duyuru (09.08.2019)
  10. Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi (08.08.2019)

GÜNDEM