GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genelgesi 2019/14 - MuhasebeTR

SGK Genelgesi 2019/14

SGK Genelgesi 2019/14.

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

24/05/2019

Sayı : 15591373-010.06.01 -E.7941998

Konu : Türkiye - Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

GENELGE

2019/14

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Genel Sözleşme 20 Ocak 1972 tarihinde imzalanarak 1 Ağustos 1973 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme 3 Şubat 1984 tarihinde yenilenmiş olup değişiklikler 1 Temmuz 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ KISIM
GENEL AÇIKLAMALAR

Sözleşme; Genel Hükümler, Özel Hükümler, Çeşitli Hükümler, Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Aile yardımlarına ilişkin hükümleri içeren Ek Protokol, Sözleşmenin mütemmim cüzüdür.

Birinci bölüm genel hükümleri içermekte olup sırasıyla akit tarafların vatandaşlarının eşit muameleye tabi tutulması, isteğe bağlı sigortalılığa ilişkin hükümler, Sözleşmenin ülke kapsamı, mevzuat kapsamı, Sözleşmenin uygulanmayacağı kişiler, mevzuata tabi kalma ve istisnai hükümler, İkinci bölümünde, hastalık ve analık sigortası, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası, aile yardımları ile iş kazası ve meslek hastalıkları sigortalarının uygulanmasına ilişkin özel hükümler,

Üçüncü bölümde idari yardımlaşma dâhil Sözleşmenin uygulanması hakkındaki çeşitli hükümler,

Dördüncü bölümde ise geçiş hükümleri, Sözleşmenin yürürlüğü ve feshine ilişkin hükümler yer almaktadır.

1. Kavramlar

Bu Genelgede geçen:

1.    Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

2.    Kanun: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

3.    Sözleşme: Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik

Kütmamea Geoel Sözleşmeyi,

4.    İdari Anlaşma: Türkiye ile Fransa Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 20 Ocak 1972 tarihli Genel Sözleşmenin Uygulama Şekillerine Dair Genel İdari Anlaşmayı,

5.    Yetkili Makam: Sözleşme kapsamında yer alan mevzuatın uygulanması ile görevli olan bakanlıkları,

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

SGK

(10.06.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Geçilmesi Nedeniyle Kesilen Cezaların Red ve İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi (18.06.2019)
  2. Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12) (18.06.2019)
  3. Sanayi Sicil Belgesini Haiz İşletmelere ve İhracatçı Birliklerine Üye Olan İhracatçılara Yapılan Döviz Satışlarında BSMV Uygulanmıyor (17.06.2019)
  4. 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki…Karar (Karar Sayısı: 1149) (17.06.2019)
  5. 14/5/2018 Tarihli ve 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1148) – Hurda Araç ÖTV (15.06.2019)
  6. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.06.2019)
  7. Geriye Yönelik Teşviklerinin Usul ve Esasları Açıklandı (14.06.2019)
  8. Serbest Zaman İzni Olarak Kullandırılan Fazla Mesai Ücreti Sigorta Primine Tabi Değildir (13.06.2019)
  9. SGK Genelgesi 2019/15 - 5510 Sayılı Kanunun Ek 16ncı Maddesi Kapsamında Prim Teşviki Uygulamaları (13.06.2019)
  10. Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik (13.06.2019)

GÜNDEM