GÜNCEL MEVZUAT
Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nin Güncellenmiş Versiyonu Yayımlanmak Üzere Resmî Gazete’ye Gönderilmiştir. - MuhasebeTR

Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nin Güncellenmiş Versiyonu Yayımlanmak Üzere Resmî Gazete’ye Gönderilmiştir.

Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nin Güncellenmiş Versiyonu Yayımlanmak Üzere Resmî Gazete’ye Gönderilmiştir..

Bilindiği üzere, Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi, Kurumumuz tarafından ilk olarak 20 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanmıştır. Bu tarihten sonra başta TFRS 9Finansal Araçlar, TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, TFRS 16 Kiralamalar ve Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve olmak üzere Kurumumuz tarafından birçok yeni Standart ve güncelleme yayımlanmış ve TFRS Taksonomisi güncellenmiştir.

Bununla birlikte, bağımsız denetime tabi işletmelerin TFRS’ye göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının bilgisayar ortamında işlenerek finansal analizlerde kullanılması amacıyla Kurumumuz bünyesinde Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Projesi başlatılmıştır. Konuyla ilgili olarak Kurumumuz tarafından daha önce yapılan duyuruda da belirtildiği üzere, söz konusu proje ile bağımsız denetim kuruluşu ya da denetçi tarafından Kurumumuz Sözleşme Bilgi Giriş Portalı üzerinden PDF formatında Kurumumuza bildirilen denetimden geçmiş finansal tabloların artık Excel formatında alınması ve bu sayede analize uygun veri elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, finansal tabloların sisteme yüklenmesinde, her bir finansal tablo türü için Kurumumuz tarafından Excel olarak oluşturulmuş tek tip tablo formatları kullanılacaktır.

Bu kapsamda, hem güncellenen Standartlara uyumun sağlanması hem de EFR Projesi kapsamında sisteme yüklenecek finansal tablolarla bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo formatlarının uyumlu hale getirilmesi amacıyla Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi güncellenmiştir.

26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca bağımsız denetime tabi olup 13/09/2018 tarihli ve 03/161 sayılı Kurul Kararı uyarınca zorunlu veya isteğe bağlı olarak TFRS uygulayan işletmeler, finansal tablolarını finansal tablo örneklerine göre hazırlamakla yükümlüdürler.

Bağımsız denetime tabi olmayan işletmelerden TFRS uygulayanlar tarafından da bu finansal tablo örnekleri kullanılabilir.

Ancak, mevzuatları uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu’na finansal tablo bildiriminde bulunmak zorunda olan işletmeler finansal tablolarını, bu düzenlemede yer alan finansal tablo örnekleri esas alınarak geliştirilen TFRS Taksonomisine göre hazırlamaya devam edecektir. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemelerine tabi olan ve sektöre özgü finansal tablo formatları bulunan finansal kuruluşlar da bu düzenlemenin kapsamı dışındadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Güncellenen Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’ne ulaşmak için tıklayınız.

KGK

(31.05.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Geçilmesi Nedeniyle Kesilen Cezaların Red ve İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi (18.06.2019)
  2. Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12) (18.06.2019)
  3. Sanayi Sicil Belgesini Haiz İşletmelere ve İhracatçı Birliklerine Üye Olan İhracatçılara Yapılan Döviz Satışlarında BSMV Uygulanmıyor (17.06.2019)
  4. 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki…Karar (Karar Sayısı: 1149) (17.06.2019)
  5. 14/5/2018 Tarihli ve 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1148) – Hurda Araç ÖTV (15.06.2019)
  6. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.06.2019)
  7. Geriye Yönelik Teşviklerinin Usul ve Esasları Açıklandı (14.06.2019)
  8. Serbest Zaman İzni Olarak Kullandırılan Fazla Mesai Ücreti Sigorta Primine Tabi Değildir (13.06.2019)
  9. SGK Genelgesi 2019/15 - 5510 Sayılı Kanunun Ek 16ncı Maddesi Kapsamında Prim Teşviki Uygulamaları (13.06.2019)
  10. Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik (13.06.2019)

GÜNDEM