GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genelgesi 2019/11 - MuhasebeTR

SGK Genelgesi 2019/11

SGK Genelgesi 2019/11.

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 92604331-010.06.02-E.7654597    21/05/2019

Konu : 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE

2019/11

22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin Üçüncü Kısım Üçüncü Bölümünde yer alar “4-Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılığının sona ermesi ve bildirimi” başlıklı bölümün açıklamaları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıkları muhtarlık görevinin bittiği tarih itibariyle sona erdirilecek, muhtarlık görevinin bittiği tarih il veya ilçe mülki amirliklerince ve sigortalılarca en geç on gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile Kuruma bildirilecektir.

Muhtar seçilemeyenler ile seçimlere girmemesi nedeniyle seçim tarihi itibariyle sigortalılıkları sona erenlerin Kuruma yapılacak bildirimine esas olan on günlük sürenin başlangıcında, il ve ilçe seçim kurullarınca muhtar seçilenlere ilişkin yazının il ve ilçe mülki amirliklerine intikal ettiği tarih esas alınacak, diğer bir ifadeyle seçim tarihi itibariyle muhtarlık görevi sona eren sigortalıların Kuruma bildirimi için öngörülen on günlük süre, il veya ilçe seçim kurullarının muhtar seçilenlere ilişkin bildirim yazısının il ve ilçe mülki amirliklerine intikal tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Örnek 1- Muhtarlık görevi devam etmekte iken 31/3/2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerine giren sigortalı (B)’nin yeniden muhtar seçilemediği, ilçe seçim kurulunca muhtaı seçilenlere ilişkin yazının ilçe mülki amirliğine 9/4/2019 tarihinde intikal ettiği varsayıldığında; (B) ’nin sigortalılığı 31/3/2019 tarihi itibariyle sona erdirilecek, muhtarlık görevinin sona erdiğine ilişkin on günlük bildirim süresinin başlangıcında 9/4/2019 tarihi esas alınacaktır. Sigortalı (B) ’nin muhtarlık görevinin sona erdiğine ilişkin bildirimin, ilçe mülki amirliğince 19/4/2019 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılması durumunda bu bildirim süresinde yapılmış sayılacaktır.

Örnek 2- İlçe seçim kurulunca 31/3/2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimler\ sonuçlarına göre seçim bölgesinde yer alan muhtarlıklara seçilenlere ilişkin bilgileri içeren yazının ilçe mülki amirliğine 12/4/2019 tarihinde intikal ettiği, muhtarlık görevi sona erenlere ilişkin bildirimin ise 23/4/2019 tarihinde yapıldığı varsayıldığında, ilçe mülki amirliğine söz konusu bildirimin süresi içinde (22/4/2019 tarihine kadar) yapılmaması nedeniyle idari para cezası uygulanacaktır. ”

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Mehmet Selim BAĞLI
Kurum Başkanı

SGK

(22.05.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Geçilmesi Nedeniyle Kesilen Cezaların Red ve İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi (18.06.2019)
  2. Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12) (18.06.2019)
  3. Sanayi Sicil Belgesini Haiz İşletmelere ve İhracatçı Birliklerine Üye Olan İhracatçılara Yapılan Döviz Satışlarında BSMV Uygulanmıyor (17.06.2019)
  4. 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki…Karar (Karar Sayısı: 1149) (17.06.2019)
  5. 14/5/2018 Tarihli ve 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1148) – Hurda Araç ÖTV (15.06.2019)
  6. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.06.2019)
  7. Geriye Yönelik Teşviklerinin Usul ve Esasları Açıklandı (14.06.2019)
  8. Serbest Zaman İzni Olarak Kullandırılan Fazla Mesai Ücreti Sigorta Primine Tabi Değildir (13.06.2019)
  9. SGK Genelgesi 2019/15 - 5510 Sayılı Kanunun Ek 16ncı Maddesi Kapsamında Prim Teşviki Uygulamaları (13.06.2019)
  10. Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik (13.06.2019)

GÜNDEM