EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
GÜNCEL MEVZUAT
Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Binde Bir Olarak Belirlendi - MuhasebeTR

Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Binde Bir Olarak Belirlendi

Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Binde Bir Olarak Belirlendi.

Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanmakta olan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı, 1106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 15 Mayıs 2019 tarihinden itibaren binde 1 olarak belirlendi.

Aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde, BSMV satış tutarı üzerinden ÖZET :    sıfır olarak uygulanmaya devam edecektir.

1)    Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları

2)    Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları

3)    Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanımların ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun 33’üncü maddesinde Banka ve sigorta muameleleri vergisinin nispetinin %15 (% 1), kambiyo muamelelerinde nispet matrahın binde biri olduğu düzenlemesi yer almış ve maddede Cumhurbaşkanının, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte %1'e, kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve bu oranları aşmayacak şekilde yeniden tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda 98/11591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 98/11591 sayılı BKK ile bu konuda düzenleme yapılmıştır. Daha sonra muhtelif tarihlerde ile söz konusu Kararda değişiklik yapılmıştır.

Son olarak halen kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanmakta olan BSMV oranı; 15/5/2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 olarak belirlenmiştir. Aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde, BSMV satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanmaya devam edecektir.

1)    Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları

2)    Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları

3)    Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanımların ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

1106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan değişiklik aşağıda düzenlemenin önceki hali ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Düzenlemenin Önceki Hali

Düzenlemenin Değişiklik Sonrası Hali

e) (2008/13459 sayılı B.K.K. ile değişen

"e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı

fıkra Yürürlük; 01.08.2002) Kambiyo

üzerinden binde 1, aşağıda sayılan kambiyo

muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır,

muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır

 

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları

2)    Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları

3)    Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanımların ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları

Bu düzenleme sonrasında 98/11591 sayılı BKK’nın son hali aşağıdaki gibi olmuştur. "Madde 1- Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti;

a)    Bankalar arası mevduat muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden %1,

b)    Bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden %1,

c)    (2009/15398 sayılı B.K.K. ile değişen fıkra Yürürlük; 01.10.2009) Devlet tahvili,

a.
gelire endeksli senetler ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1 (*)

d)    (2009/15398 sayılı B.K.K. ile değişen fıkra Yürürlük; 01.10.2009)Devlet tahvili,

gelire endeksli senetler ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme    İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin vadesi

beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden % 1,(**)

e)    Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1, aşağıda sayılan kambiyo

muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır

1)    Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları

2)    Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları

3)    Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanımların ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları

f)    (2010/1182 sayılı B.K.K ile eklenen Yürürlük:29.12.2010 ve 2011/1854 sayılı B.K.K. ile değişen fıkra Yürürlük; 29.06.2011) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden 1,

g) (2010/1182 sayılı B.K.K ile eklenen Yürürlük:29.12.2010 ve 2011/1854 sayılı B.K.K. ile değişen fıkra Yürürlük; 29.06.2011) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1

h) Diğer banka ve sigorta muamelelerinde lehe alınan paralar üzerinden %5, olarak uygulanır.”

Saygılarımızla...

TÜRMOB

(15.05.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (23.07.2019)
  2. 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Sosyal Güvenlik Yasalarında Yapılan Düzenlemeler (22.07.2019)
  3. “Hasılat Esaslı Vergilendirme” Uygulaması ve Yeni Varlık Barışı Düzenlemesi (22.07.2019)
  4. 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Yapılan Düzenlemeler (20.07.2019)
  5. “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Hakkında TÜRMOB Genel Başkanımız Masis Yontan’ın, 10 Temmuz 2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşma (19.07.2019)
  6. Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi (18.07.2019)
  7. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı (18.07.2019)
  8. Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler (17.07.2019)
  9. Turizm Payı Uygulaması 01 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır (16.07.2019)
  10. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54) (13.07.2019)

GÜNDEM