EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
GÜNCEL MEVZUAT
Lisanslı Depo İşletmelerine Tevdi Edilen Ürünleri Temsilen Oluşturulan Ürün Senetlerinin Satış İşleminden 01.01.2024 Tarihine Kadar Sigorta Prim Kesintisi Yapılmayacak - MuhasebeTR

Lisanslı Depo İşletmelerine Tevdi Edilen Ürünleri Temsilen Oluşturulan Ürün Senetlerinin Satış İşleminden 01.01.2024 Tarihine Kadar Sigorta Prim Kesintisi Yapılmayacak

Lisanslı Depo İşletmelerine Tevdi Edilen Ürünleri Temsilen Oluşturulan Ürün Senetlerinin Satış İşleminden 01.01.2024 Tarihine Kadar Sigorta Prim Kesintisi Yapılmayacak.

ÖZET :    SGK, ilgili mevzuat bölümünde belirtilen tebliğde güncellemeye giderek lisanslı depoculuk kapsamında, lisanslı depo işletmelerine tevdi edilen ürünleri temsilen oluşturulan ürün senetlerinin satış işleminden

1/1/2019 tarihine kadar kesinti yapılmaması uygulamasını, 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatmıştır.

TARIM ÜRÜNLERİ SATIŞ İŞLEMİNDEN YAPILAN PRİM KESİNTİLERİ UYGULAMASI:

5510 sayılı Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçları, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla ve prim borçlarına mahsuben kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilebilmektedir.

•    5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte prim borcu olmayanlar ile prim borcunu yapılandırmış ya da taksitlendirmiş olanlardan,

•    5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamı dışındaki çalışmalarından dolayı sigortalı olanlardan,

•    5510 sayılı Kanun ile bu Kanundan önce yürürlükte olup mülga kanunlar kapsamında taraflarına emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı bağlanmış olanlardan,

•    SGK’ya başvurarak "Tarımsal Kesinti Muafiyet Belgesi” almış olanlardan,

satın alınan ürün bedellerinden tarımsal kesinti yapılmamaktadır.

TURMOB

Tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler,

a)    Kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya ait ticari işletmeler

b)    Kamu iktisadi teşebbüsleri

c)    Sair kurumlar (kooperatif, birlik ve diğer kurumlar)

d)    Ticaret şirketleri

e)    İş ortaklıkları

f)    Dernekler

g)    Vakıflar

h)    Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri

i)    Zirai kazançlarını, bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler

j)    Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,olarak belirlenmiştir.

Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelinin brüt tutarı üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek şartıyla 1/1/2014 tarihine kadar %1 bu tarihten sonra yapılacak alımlarda ise %2oranında kesinti yapmak zorundadırlar.

Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, tarımsal faaliyette bulunanlara ürün bedeline mahsuben veya hesaben yapılan ödeme ile avans verilmesi halinde, bu ödemelerden herhangi bir kesinti yapılmamakta, verilen avansın veya hesabın kapatılması sırasında ürün bedelinin brüt tutarı üzerinden borç tutarını geçmemek şartıyla 1/1/2014 tarihine kadar %1 bu tarihten sonra yapılacak alımlarda ise %2 oranında kesinti yapılmaktadır.

16.04.2019/89-3

Yukarıda yapılan açıklama doğrultusunda, 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan ikincil düzenlemeler çerçevesinde lisanslı depo işletmelerine tevdi edilen ürünleri temsilen oluşturulan ürün senetlerinin satış işleminden 1/1/2019 tarihine kadar kesinti yapılmaması uygulaması, 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Lisanslı depo işletmeleri dışında olup yukarıda sayılan gerçek ve tüzel kişiler, 510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların, prim borçları olması halinde sattıkları ürünün brüt tutarı üzerinden prim borcunu geçmeyecek şekilde kesinti yaparak SGK’ ya aktarmak zorundadırlar.

Saygılarımızla...

TÜRMOB

(16.04.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Hakkında TÜRMOB Genel Başkanımız Masis Yontan’ın, 10 Temmuz 2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşma (19.07.2019)
  2. Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi (18.07.2019)
  3. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı (18.07.2019)
  4. Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler (17.07.2019)
  5. Turizm Payı Uygulaması 01 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır (16.07.2019)
  6. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54) (13.07.2019)
  7. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.07.2019)
  8. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (12.07.2019)
  9. Mali Tatil SGK Uygulamaları (08.07.2019)
  10. 31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Almak Üzere Başvuruda Bulunmuş Olanların Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1267) (01.07.2019)

GÜNDEM