GÜNCEL MEVZUAT
Tam İstisna, Kısmi Tevkifat ve İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İade Talep Süreci Değişikliği - MuhasebeTR

Tam İstisna, Kısmi Tevkifat ve İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İade Talep Süreci Değişikliği

TAM İSTİSNA, KISMİ TEVKİFAT VE İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN KDV İADE TALEP SÜRECİ DEĞİŞİKLİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı.

  • İndirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine ilişkin yasa değişikliğine uygun olarak gerekli Tebliğ değişiklikleri yapıldı.
  • 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 2018 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarları indirim konusu yapılabilecektir.
  • İhraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgisine ilişkin kayıt bulunması halinde ihraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı artık aranılmayacaktır.
  • 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren mükelleflerin tam istisna kapsamındaki işlemlerinden, kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlerinden ve indirimli orana tabi işlemlerinden kaynaklanan iade talepleri ile ilgili başvuru süreleri ve şekli belirlendi.
  • 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, 213 sayılı Kanunun 322’nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkündür. 213 sayılı Kanunun 323’üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan KDV’nin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerektiği belirtildi.

 

  • Kanunun (30/e) maddesinde, Vergi Usul Kanunu’nun 322’nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen KDV’nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde satıcı tarafından indirim konusu yapılabildiğinden mükerrer vergi indirimine yol açmayacak şekilde değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen ve daha önce indirim konusu yapılmış KDV, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığında “Diğer İşlemler” tablosunda 505 kod numaralı “VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV” satırı aracılığıyla beyan edilecektir.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

(18.02.2019)

GÜNDEM