GÜNCEL MEVZUAT
Özel Sirküler: Poşet Ücreti Konusunda Yeni Usul ve Esaslar Belirlendi - MuhasebeTR

Özel Sirküler: Poşet Ücreti Konusunda Yeni Usul ve Esaslar Belirlendi

ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ

POŞET ÜCRETİ KONUSUNDA

YENİ USUL VE ESASLAR  BELİRLENDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25/12/2018 tarihli Usul ve Esasları yürürlükten kaldırarak, 09.01.2018 tarihli yeni bir “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ı belirledi.

Satış noktalarının plastik poşetlerin satışının gerçekleştiği aya ait beyanı, takip eden ayın biri ile on beşi arasında Bilgi Sistemi üzerinden yapmaları gerekmektedir. Buna göre ilk beyan, 1-15 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÖZET           :        

Satış noktalarının, satılan plastik poşetlere ilişkin, adet ve fiyat bilgisini satış belgelerinde gösterebilmek için gerekli alt yapı çalışmalarını 31 Mart 2019 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

Satış noktalarının plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanını alternatif olarak tüketiciye sunma yükümlülüğü bulunmaktadır.

10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7153 sayılı Kanunla 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda değişiklikler ve eklemeler yapılmış, konuyla ilgili açıklamalarımıza 10.12.2018/189 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti. 

Daha sonra, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 25/12/2018 tarihli ve 245766 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasları belirlemiş ve bunu Bakanlık internet sayfasından duyurmuştu. Bu düzenlemeye de 03.01.2019/20 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

Bu defa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25/12/2018 tarihli Usul ve Esasları yürürlükten kaldırarak yeni bir “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” belirlemiş ve bunu Bakanlık internet sayfasından duyurmuştur. 09.01.2018 tarihli ve 66745475145.07-6267 sayılı bu yeni Usul ve Esaslar adı geçen Bakanlığın internet sitesinde yayımlamıştır.

Yeni usul ve esaslara, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar linkinden ulaşılabilmektedir.

Önceki usul ve esasları yürürlükten kaldırarak belirlenen yeni usul ve esaslara göre konu ile ilgili dikkati çeken Bakanlık açıklamaları aşağıdaki gibidir: 

1-) Üreticilerin Yükümlülükleri

Plastik poşet üreticilerinin yükümlülükleri usul ve esasların 7’nci maddesinde düzenlenmektedir.

Üreticilerin yükümlülükleri

MADDE 7 - 

(1) Üreticiler;

a) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kalan yükümlülükleri saklı kalmak koşulu ile üretmiş/ithal etmiş oldukları satışa tabi tüm plastik poşetlere ilişkin olarak, Bilgi Sistemine kayıt olmak ve gerekli bilgileri sisteme girmekle, b) Satışa tabi plastik poşetleri barkodlu olarak üretmekle, yükümlüdür.

2-) Satış Noktalarının Yükümlülükleri

Satış noktalarının yükümlülükleri usul ve esasların 8’inci maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“Satış noktalarının yükümlülükleri

MADDE 8- (1) Satış noktaları, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kalan yükümlülükleri saldı kalmak koşulu ile plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla;

 1. 1/1/2019 tarihinden itibaren plastik poşetleri ücretsiz vermemekle ve tahsil edilen ücretleri satış belgelerinde adet bazlı göstermekle,
 2. Çevrenin korunması maksadıyla plastik poşetlerin satışına ilişkin tüketiciyi bilinçlendirme amaçlı yazılı, basılı görsel materyal kullanmakla,
 3. Bilgi Sistemine kayıt olmak, gerekli beyanları bilgi ve belgeleri ile birlikte bu sisteme yüklemekle,

ç) Plastik poşet satışı miktarı beyanına istinaden hesaplanacak geri kazanım katılım payı tutarını Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarmakla,

 1. Plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanını alternatif olarak tüketiciye sunmakla, yükümlüdürler.
 1. Satış noktaları, plastik poşet talep etmeyen tüketiciye, talebi dışında plastik poşet satamaz. Uzaktan satışlarda ise, bu Usul ve Esasların Geçici 3’üncü maddesinde verilen sürenin tamamlanması sonrasında satış noktaları, plastik poşet talep etmeyen tüketiciye, talebi dışında plastik poşet sunamaz.
 2. Satış noktaları, tüketici veya kullanıcının kendisine ait taşıma ekipmanı ile alışveriş yapmasında engel olacak herhangi bir faaliyette bulunamaz.

Düzenleme uyarınca satış noktaları Bilgi Sistemine kayıt olmak ve gerekli beyanları, bilgi ve belgeleri ile birlikte bu sisteme yüklemek zorundadırlar. Usul ve esasların Geçici 2’nci maddesi uyarınca, satış noktalarının, satılan plastik poşetlere ilişkin, adet ve fiyat bilgisini satış belgelerinde gösterebilmek için gerekli alt yapı çalışmalarını (örneğin perakende mal ve hizmet satışlarında kullanılan yazarkasalarda poşetin ayrı bir departman-kısım olarak tanımlanması, satış programlarında gerekli ayarlamaların yapılması vb.) 31/3/2019 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği ve bu suretle poşetler için tahsil edilen ücretlerin satış belgelerinde adet bazlı gösterilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

3-) Bilgi Sistemine Yüklenmesi Gereken Bilgiler

Usul ve Esasların 9’uncu maddesinde Bilgi Sistemi ve Beyanlara ilişkin olarak aşağıdaki düzenleme yer almıştır.

“Bilgi sistemi ve beyanlar

MADDE 9- (1) Üreticiler/ithalatçılar tarafından yapılacak beyanlarda; plastik poşet adedi, ağırlığı, kalınlık, boyut, ambalaj malzemesi cinsi, firma bazında yurt içinde veya yurtdışında kime satıldığı yer almalıdır.

(2) Satış Noktaları tarafından yapılacak beyanlarda; temin edilen firma bilgisi (yurt içi ve yurtdışı), temin edilen plastik poşetin maliyeti, satılan plastik poşet adedi ve birim fiyatı yer almalıdır.

Buna göre, Satış Noktaları tarafından yapılacak poşet satışlarına ilişkin olarak bilgi sistemi üzerinden yapılacak beyanlarda; poşetlerin temin edildiği firma bilgisi (yurt içi ve yurtdışı), temin edilen plastik poşet adedi, ağırlığı, kalınlık, satılan plastik poşet adedi ve birim fiyatı yer alacaktır. Bu bilgilerin doğruluğunun nasıl denetleneceği ve herhangi bir usulsüzlüğün yaptırımının ne olacağı hususlarının yeterince açık olmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca bu bilgiler içerisinde vergi kimlik numarasının istenmesinin bilgilerin doğruluğun kontrolü açısından önemli olacağı değerlendirilmektedir.,

4-) Barkod Kullanımı ve Ücretlere İlişkin Düzenleme

Usul ve Esasların 10’uncu maddesinde ücretlendirmeye ilişkin olarak aşağıdaki düzenleme yer almıştır.

“Ücretlendirme

MADDE 10- (1) 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere plastik poşetlere uygulanacak asgari ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur.

 1. Plastik poşet satışının yapıldığı işlemlere ait belgelerde satış kalemi ve adedinin gösterilmesi ve poşetlerde barkod kullanılması zorunludur.
 2. Barkod okuyucu sistemi bulunmayan satış noktalarında, satış belgelerinde plastik poşet kalemi ve adedi gösterilmek amacıyla yazar kasalarda gerekli düzenleme yapılır.

Yapılan bu düzenleme ile müşteriden poşet başına tahsil edilecek 25 kuruşluk bedelin vergiler dahil olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede söz konusu bedelin KDV dahil bedel olacağı ve KDV tutarının iç yüzde yöntemine göre hesaplanması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Plastik poşetlerin KDV oranının tespitine yönelik olarak emsal özelge http://www.gib.gov.tr/plastik-poset-ve-canta-uretiminde-kdv-orani dikkate alındığında fatura, fiş vb. belgelerde plastik poşet için KDV oranının %18 olarak uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir. Yapılan düzenleme ile ayrıca poşetlerde barkod kullanımı zorunlu hale getirilmektedir. Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesinde Satış noktasının, Toptan ve/veya perakende olarak mal, ürün satışını yapan mağaza, market ve benzeri satış yerlerini, ifade ettiği açıklanmıştır. Poşet kullanımının yaygın olduğu ve kapsama giren satış noktalarının çokluğu ve de her bir satış noktasında barkod uygulamalarını destekleyen bilgisayarlı satış sistemlerinin bulunmadığı düşünüldüğünde; bu zorunluluğun bazı satış noktaları açısından uygulanabilir pratik bir sonuç doğurmayacağı ve ayrıca poşet maliyetlerini dahi aşabilecek ek mali külfetle yol açabileceği değerlendirilmektedir.

5-) Tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemleri

Usul ve Esasların 11’inci maddesinde tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerine ilişkin olarak aşağıdaki düzenleme yer almıştır.

“Tarh, Tahakkuk ve Tahsilat işlemleri

MADDE 11- 

 1. Satış noktaları, plastik poşetlerin satışının gerçekleştiği aya ait beyanı, takip eden ayın biri ile on beşi arasında Bilgi Sistemi üzerinden yapar.
 2. Satış noktası tarafından yapılan beyanlara istinaden ödeyeceği geri kazamın katılım payı tutarı Bilgi Sisteminde hesaplanır.
 3. Satış noktası tarafından Bilgi Sistemine beyan edilen geri kazanım katılım payı, beyan dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır.

…”

Yapılan düzenlemenin incelenmesinden satış noktalarının plastik poşet satışına ilişkin olarak Usul ve Esasların 9/2 maddesinde istenen bilgileri bilgi sistemine yüklemesine müteakip ödeyecekleri geri kazanım katılım payının sistem üzerinden hesaplanacağı anlaşılmaktadır.

Öte yandan düzenlemeye göre beyanın izleyen ayın on beşi, hesaplanan kazanım katılım payının beyan dönemini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 

Bu düzenlemeye göre beyanların nasıl yapılacağı belirsizlik devam etmektedir. Bu durumda meslek mensuplarımızın rolünün ne olacağı da belirsizliğini korumaktadır. 

Saygılarımızla…

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7153 Sayılı

Kanun)” tam metni…>>>

(11.01.2019)

GÜNDEM