GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB: İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlere veya Hizmetin Verilmesine Aracılık Edenlere Yapılan Ödemeler Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılması Zorunluluğu Getirildi - MuhasebeTR

TÜRMOB: İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlere veya Hizmetin Verilmesine Aracılık Edenlere Yapılan Ödemeler Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılması Zorunluluğu Getirildi

18 Aralık 2018 tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, internet ortamında verilen reklam hizmetlerinin vergi kesintisi kapsamına alındığı, bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılacağı, bu kapsamda;

⎯ GVK’nın 94’üncü maddesi kapsamında bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15

⎯ KVK’nın 30’uncu maddesi kapsamında, internet ortamında verilen

ÖZET              :

reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti veren veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden dar mükellefler kurumlara yapılan ödemeler üzerinden %15,

⎯ KVK’nın 15’inci maddesi kapsamında bu hizmeti veren veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden kurumlara yapılan ödemeler üzerinden %0,

oranında vergi tevkifatı yapma zorunluluğu getirildiği belirtilmiştir.

Bu düzenleme 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Vergi Usul Kanunun “Vergi kesenlerin sorumluluğu” sorumluluğu 11’inci maddesinin 7’inci fıkrasında aşağıdaki düzenleme yer almaktadır. 

“Cumhurbaşkanı, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapan veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya, iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia grupları itibarıyla, vergiye tabi işlemle ilgili, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları tespit etmeye yetkilidir.”

Bu düzenleme kapsamında, 18 Aralık 2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 18 Aralık 2018 tarihli ve 476 sayılı CK ile Vergi Usul Kanunu’nun 11’inci maddesinin yedinci fıkrasının hükümleri kapsamında aşağıdaki hizmetlerin vergi kesintisi kapsamına alınması uygun görüldüğü belirtilmiştir. 

“… 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılır.”

476 sayılı CK ‘da ayrıca 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci ve 30’uncu maddelerinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapıldığı, vergi kesintisi kapsamına alınan internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın aşağıdaki oranlarda kesinti yapılacağı belirtilmiştir. 

1-) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın l’inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"17. Vergi Usul Kanununun 11’inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden;

a) Internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15."

2-) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan dar mükellefiyete tabi kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi kesintisi oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın l’inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"15- Vergi Usul Kanununun 11’inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden;

a) Internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15."

3-) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararın eki Kararın l inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"11- Vergi Usul Kanununun 11’inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden;

a) internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %0."

Söz konusu Karar 1/1/2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla…

(20.12.2018)

GÜNDEM