GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB: Gazete, Dergi, Kitap ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Satışlarında KDV Oranı Değişikliği - MuhasebeTR

TÜRMOB: Gazete, Dergi, Kitap ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Satışlarında KDV Oranı Değişikliği

GAZETE, DERGİ, KİTAP VE BENZERİ YAYINLARIN

ELEKTRONİK ORTAMDA SATIŞLARINDA

KDV ORANI DEĞİKLİĞİ

475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ek (I) sayılı listenin 8 inci sırası ile (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" başlıklı bölümünün 14’üncü sırası 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirildi.

Karara göre,

⎯             Gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve

ÖZET            :

dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi

⎯ Elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi  %18 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

Halen elektronik ortamda satışı yapılanlar dahil gazete ve dergiler %1, kitap ve benzeri yayınlar ise %8 oranında KDV’ye tabidir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her bir işlem için %10 olduğu, Cumhurbaşkanının bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1'e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir. 

Bu kapsamda katma değer vergisi oranları, değişik tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları (BKK) ile farklı mal teslimleri ile hizmet ifaları için farklı oranlarda uygulanmıştır. 

30/12/2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK ile mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin daha önceki bütün kararnameler yürürlükten kaldırılarak, KDV oranları için temel bir düzenleme yapılmıştır. 

Bu düzenlemede, mal ve hizmetlere halen uygulanmakta olan üçlü oran sistemi ve oranlar aynen korunarak mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları, 

  1. Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, %18 
  2. Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %1 
  3. Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %8  olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Karar ekinde yer alan vergi oranlarında, daha sonra muhtelif tarihlerde değişiklikler yapılmıştır. 

Son olarak 19 Aralık 2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 18 Aralık   2018 tarihli ve 475 sayılı CK ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle (I) sayılı listenin 8 inci sırası ile (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" başlıklı bölümünün 14’üncü sırası değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklik ilgili metin içerisinde önceki haliyle karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 

 KARARNAMENİN ÖNCEKİ HALİ 

KARARNAMENİN SON HALİ

I) sayılı listenin 8 inci sırası 

 

8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır. ) (2013/5595 sayılı BKK ile eklenen ibare. Yürürlük: 02/12/2013) bu yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),

 

 

 

"8- Gazete ve dergiler (Bu yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın l inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.),"

 

(II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" başlıklı bölümünün 14’üncü sırası 14- Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) (2013/5595 sayılı BKK ile eklenen ibare. Yürürlük: 02/12/2013) elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,

 

 

 

"14- Kitap ve benzeri yayınlar (Elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve

1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın l inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,"

 

475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir. 

Saygılarımızla…

(19.12.2018)

GÜNDEM