GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB: 2018/190 Sayılı Sirkülerimize İlişkin Ek Açıklama - MuhasebeTR

TÜRMOB: 2018/190 Sayılı Sirkülerimize İlişkin Ek Açıklama

(2019 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE  DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ)

2019 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme

ÖZET : hesabı esası ve bilanço esasına göre sınıf değiştirmede dikkate almaları gereken hadler.

2018/190 No.lu “2019 Yılında İşletme Hesabı Esası Ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Ve Sınıf Değiştirme Hadleri” başlıklı Sirkülerimizde, 2019 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme hesabı esası ve bilanço esasına göre sınıf değiştirmede dikkate almaları gereken hadler konusunda açıklamalar yer almıştır. Ancak meslek mensuplarımızdan çok sayıda   soru gelmesi dolayısıyla bu konuda ek bir açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Söz konusu hadlerin hesaplanması 2018 yılı için 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren


29.12.2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 490 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen hadlerin 2018 yılı gayrisafi satış hasılatlarının tespitinde dikkate alınmasına dayanmaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu Sirkülerimizde yapılan hesaplamalar “hukuki güvenlik” ve “vergilendirmede belirlilik” ilkeleri çerçevesinde TÜRMOB yorumuna dayanmakta olup, bu konuda, defterlerin kullanılmaya başlanılacağı yılın başında yürürlüğe girecek olan hadlerin geçerli olması gerektiği yönünde görüşlerin olduğu da dikkate alınmalıdır.  

Kısaca TÜRMOB görüşü, 2018 yılı için 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren 29.12.2017 tarihli ve 30285 sayılı m. Resmi Gazetede yayımlanan 490 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen hadlerin 2018 yılı gayrisafi satış hasılatlarının tespitinde dikkate alınmasına dayanmaktadır.    Buna karşılık 2018 yılı hadlerinde 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğ hükümlerinin dikkate alınması gerektiği yönünde farklı görüşlerde bulunmaktadır.

Defter tasdiklerinin süresi dikkate alındığında, yılın son günlerinde yayınlanan ve yürürlük tarihi de yeni yılın başı olarak gösterilen Tebliğ’de belirtilecek hadlere göre hareket edilmesinin mümkün olmayacağı düşünülmekle beraber, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın aksi yönde özelgesinin olduğunu ve bu özelgelere göre defter tasdiki yapılmasının istenildiğini bilgilerinize sunma zorunluluğu doğmuştur.

Buna göre   2018 yılı için ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 2019 yılında geçerli olacak hadlerin açıklanacağı ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan  ve henüz yayımlanmamış olan  yıl sonu Vergi Usul Kanunu Genel  Tebliğinde açıklanacak tutarların 2018 yılı gayrisafi satış tutarlarına uygulanarak hesaplama yapılmasının Gelir İdaresi Başkanlığı’nca daha önce yayınlanan özelgelere uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Saygılarımızla…

(18.12.2018)

GÜNDEM