GÜNCEL MEVZUAT
Elektronik Tebligat Adresi Almak Zorunda Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin Başvuru Süresi 1 Ocak 2019 Tarihinde Başlıyor - MuhasebeTR

Elektronik Tebligat Adresi Almak Zorunda Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin Başvuru Süresi 1 Ocak 2019 Tarihinde Başlıyor

Değerli üyemiz,

Bilindiği üzere; 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususların düzenlendiği  ve  19.01.2013 tarih  28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ni yürürlükten kaldıran “Elektronik Tebligat Yönetmeliği”  6 Aralık 2018 tarih 30617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup yönetmelik hükümleri 01.01.2019 tarihinde yürürlüğü girecektir.

Yönetmelikle yapılan düzenlemeler doğrultusunda Elektronik Tebligat  işlemleri; PTT tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan UETS(Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)  üzerinden yürütülecektir.

Tebligatın Elektronik yolla yapılması zorunlu olan kişiler yönetmeliğin 5 inci maddesinde;
          " -  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

- 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

- Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

- Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

- Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları. (Odalar, barolar, bunların üst kuruluşu olan birlikler, federasyonlar, konfederasyonlar, vb.)

Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri. (Anonim şirketler,Limited şirketler,Kollektif şirketler, Komandit şirketler, Dernekler, Vakıflar, Kooperatifler.)

-  Noterler.

-  Baro levhasına yazılı avukatlar.

-  Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

 İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim."
olarak belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen gerçek ve tüzel kişiler elektronik tebligat zorunluluğunun başladığı 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren bir ay içindeelektronik tebligat adresi almak üzere PTT’ye başvurmak zorundadır.

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda başvuru, tebligat adresinin oluşturulması ve teslimi ve tebligatın yapılması, muhafazası ile tebligat adresinin kapatılmasına ilişkin bilgiler ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Ali ŞAHİN

Başkan

1 ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Ankara SMMMO

(17.12.2018)

GÜNDEM