GÜNCEL MEVZUAT
Üretimlerini Likit Petrol Gazı (LPG) veya Likit Naturel Gaz (LNG) ile ... (Sıra No:3) - MuhasebeTR

Üretimlerini Likit Petrol Gazı (LPG) veya Likit Naturel Gaz (LNG) ile ... (Sıra No:3)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ÜRETİMLERİNİ LİKİT PETROL GAZI (LPG) VEYA LİKİT NATUREL

GAZ (LNG) İLE YAPAN ÜRETİCİLERİN ZARARLARININ

KARŞILANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 3)

             MADDE 1 – 30 Temmuz 2005 tarihli ve 25891 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5307 sayılı Kanunun uygulamasına  yönelik, Üretimlerini Likit Petrol Gazı (LPG) veya Likit Naturel Gaz  (LNG) ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesi, 4 üncü maddesinin birinci paragrafı ile (a) ve (c) bendi, 20/6/2006 tarih ve 5522 sayılı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)  Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda  Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" gereği aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 3 – Bu Tebliğ 2/3/2005 tarih ve 5307 sayılı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Geçici 7. maddesine, 21/4/2005 tarih ve 5335 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 28. maddesinin "u" bendine ve "5307 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 24/6/2005 tarih ve 5374 sayılı Kanuna, 20/6/2006 tarih ve 5522 sayılı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"a dayanılarak hazırlanmıştır.

             MADDE 4 – 1/6/2003 ile 31/12/2006 tarihleri arasında üretimlerini likit petrol gazı veya likit naturel gaz ile yapan karo seramik, vitrifiye sağlık gereçleri ve porselen sofra eşyası üreticilerinin kullandıkları likit petrol gazı veya likit naturel gaz maliyeti ile aynı üretimin doğal gaz ile yapılmış olması halinde oluşacak maliyet farkı, bu Tebliğde yeralan usul ve esaslar dahilinde hesaplanarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine aktarılacak ödenekten karşılanacak ve 31/3/2007 tarihine kadar ödenecektir.

             a) Maliyet farkı, doğal gazın ulaşamadığı bölgelerde 1/6/2003 ile 31/12/2006 tarihleri arasında fiilen yapılan üretim karşılığında ödenecektir.

             c) Beyanname ve diğer belgeler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına üretimin yapıldığı ayı izleyen ayın 15'ine kadar verilecektir. 2003, 2004, 2005 ve 2006  yıllarına ait geçmiş ayların başvuruları tebliğin yayımlanmasını müteakip 31/12/2006 tarihine kadar yapılacaktır."

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

(02.11.2006)

GÜNDEM