GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB: Varlık Barışına İlişkin Bildirim ve Ödeme Süreleri Altı Ay Uzatıldı - MuhasebeTR

TÜRMOB: Varlık Barışına İlişkin Bildirim ve Ödeme Süreleri Altı Ay Uzatıldı

405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların bildirimi ve bildirilen tutarlar üzerinden %2 vergi ödenmesine ilişkin süreler uzatıldı. 

Buna göre 

− Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30 Mayıs 2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren ve 30 Haziran 2019 tarihine kadar %2 oranında vergi yükümlülüğünü yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler

− Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları Türkiye’deki vergi dairelerine 30 Mayıs 2019 tarihine kadar

ÖZET : bildiren ve 30 Haziran 2019 tarihine kadar vergi yükümlülüğünü yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bunun için aşağıdaki işlemleri yapmalıdırlar. 

− Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/05/2019 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilir. 

− Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30/05/2019 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. 

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilir ve bu vergi, 30/06/2019 tarihine kadar ödenir

11/5/ 2018 tarihli ve “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 

Kanunun 10’nuncu maddesinin 13’üncü fıkrasında yurtiçi ve yurtdışında bulunan bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması amacıyla yapılan ve kamuoyunda “varlık barışı” olarak da bilinen düzenlemede,

− Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren ve bildirilme tarihine göre vergi yükümlülüğünü yerine getiren gerçek ve tüzel kişilerin

− Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları Türkiye’deki a vergi dairelerine bildiren ve bildirilme tarihine göre vergi yükümlülüğünü yerine getiren gerçek ve tüzel kişilerin 

söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekleri yönünde düzenleme yer almaktaydı. 

Söz konusu varlıkların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara / vergi dairelerine bildirilmesi durumunda vergi ödenmezken, 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara /vergi dairelerine bildirilmeleri halinde 31 Aralık 2018 tarihine kadar bu bildirilen tutarlar üzerinden %2 vergi ödenmesi gerekiyordu.

30 Kasım 2018 tarihli ve 30611 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 405 sayılı 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin On üçüncü Fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) Bentlerinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararında söz konusu varlıkların bildirimi ve bildirilen tutarlar üzerinden %2 oranında vergi ödenmesine ilişkin süreler altı ay uzatılmıştır. 

Buna göre söz konusu varlıkların 30 Mayıs 2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara/vergi dairelerine bildirilmesi ve 30 Haziran 2019 tarihine kadar bu bildirilen tutarlar üzerinden %2 vergi ödenmesi halinde, bunlar serbestçe tasarruf edilebilecektir. 

405 sayılı CK ile uzatılan süreler, aşağıdaki Tabloda verilmiştir. 

 

 

VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN SÜRELER

 

7143 sayılı

Kanunda yer alan süre

405 sayılı CK ile

Uzatılan Süreler

I- Yurtdışındaki Varlıkların Vergi Ödenmeksizin Bildirim Süresi 

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, maddedeki hükümler çerçevesinde Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara VERGİ ÖDENMEKSİZİN bildirilme ve getirme süresi 

31 Temmuz

2018

Süre uzatılmadı

 

II-        Yurtdışındaki       Varlıkların       %2        Oranında

Vergisinin Ödeneceği Bildirim Süresi

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, maddedeki hükümler çerçevesinde Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara BİLDİRİLME süresi (md. 10/13-a)

 

 

30 Kasım 2018

30 Mayıs 2019

(a) bendi kapsamında yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu fıkranın yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin kapatılmasında kullanılması ile bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu düzenleme hükümlerinden yararlanılması süresi (md. 10/13-c)

30 Kasım 2018

30 Mayıs 2019

Banka ve aracı kurumların kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesaplanan vergiyi ödeme süresi 

(md. 10/13-b)

31 Aralık 2018 

30 Haziran 2019

Bildirilen varlıkların, Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilme süresi 

Bildirimin yapıldığı tarihten

itibaren üç ay

 

 

III- Yurtiçindeki Varlıkların Vergi Ödenmeksizin Bildirim Süresi

 

31 Temmuz

2018

Süre uzatılmadı

 

IV- Yurtiçindeki Varlıkların %2 Oranında Vergisinin Ödeneceği Bildirim Süresi

 

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarının beyan süresi (md. 10/13-e)

 

30 Kasım 2018

30 Mayıs 2019

Türkiye’de bulunan ve beyan edilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesaplanan verginin ödenme süresi (md. 10/13-e)

31 Aralık 2018

30 Haziran 2019

405 sayılı CK ile yapılan düzenleme sonucunda 7143 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin 13’üncü fıkrası aşağıdaki gibi olmuştur. 

“(13) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar ve tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışında elde ettikleri bazı kazançları hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır.

  1. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu fıkradaki hükümler çerçevesinde, 30/05/2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.
  2. Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 30/06/2019 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede öderler.
  3. (a) bendi kapsamına giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu fıkranın yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/05/2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu fıkra hükümlerinden yararlanılır.

ç) Bu fıkranın yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu fıkranın yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu fıkra hükümlerinden yararlanılır.

  1. 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükellefler, bu fıkra kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilirler.
  2. Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/05/2019 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilir. Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30/05/2019 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilir ve bu vergi, 30/06/2019 tarihine kadar ödenir.
  3. Bu fıkra kapsamında ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez, Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.
  4. 31/7/2018 tarihine kadar; (a) bendi kapsamında bildirilerek Türkiye’ye getirilen veya (c) ya da (ç) bentleri kapsamında işleme tabi tutulan varlıklar ile (e) bendi kapsamında beyan edilerek kanuni defterlere kaydedilen varlıklara ilişkin olarak, (b) veya (e) bendi uyarınca vergi tarh edilmez.

ğ) (a) ve (e) bentleri kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi ve (a) bendi uyarınca bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır. h) 1) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;

  1. Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,
  2. Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,
  3. Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları,

31/10/2018 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

2) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

ı) Bakanlar Kurulu, bu fıkrada yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren altı aya kadar uzatmaya; Maliye Bakanlığı, fıkra kapsamına giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi, bildirim ve beyanı ile işletmeye dâhil edilmelerine ilişkin hususları, bildirim veya beyana esas değerlerin tespiti, bildirim ve beyanların şekli, içeriği ve ekleri ile yapılacağı yeri, fıkranın uygulanmasında kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Saygılarımızla… 

“7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin On üçüncü Fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) Bentlerinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 405)” tam metni…>>>

(03.12.2018)

GÜNDEM