GÜNCEL MEVZUAT
SGK: Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlama İşlemleri - MuhasebeTR

SGK: Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlama İşlemleri

SGK: Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlama İşlemleri.

T.C.
SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 98547999-010-E.11390410 05/09/2018
Konu : Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlama İşlemleri

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalılar, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmaktadır.

Diğer taraftan, Kurum Sağlık Kurulunca verilen kararlara, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen denetim raporlarına ve mahkeme kararlarına istinaden sigortalıların sürekli iş göremezlik gelirinden Kanunun 22 nci maddesi gereği indirim yapılmakta, işveren ve üçüncü kişilerin sorumluluk hallerinin tespitinde ise Kanunun 21 inci ve 23 üncü maddeleri gereğince rücu işlemleri yürütülmektedir.

5510 sayılı Kanunun 21 nci maddesinde; iş kazası ve meslek hastalığının, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmesi halinde, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamının, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirileceği, işverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesinin dikkate alınacağı öngörülmüş olup, 23 üncü maddesinde de süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk hallerine yer verilmiştir.

Bu çerçevede, Genel Müdürlüğümüzün 4/3/2016 tarihli ve 3489562 sayılı Genel Yazısında; iş kazası veya meslek hastalığı neticesinde Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücünün en az % 10 oranında azaldığı tespit edilen sigortalıların kısa vadeli sigortalar servisleri tarafından denetim amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile ilgili grup başkanlıklarına gönderilen dosyalarının, soruşturma sonucu beklenmeden emeklilik servislerine iletilerek sürekli iş göremezlik gelirlerinin bağlanacağı, daha sonra düzenlenen denetim raporlarında olayda sigortalı, işveren ve üçüncü kişilerin sorumluluğunun tespit edilmesi halinde, Kanunun 21 inci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağı talimatlandırılmıştır.

Ancak, söz konusu talimatımıza rağmen bazı ünitelerin emeklilik servislerince Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile ilgili grup başkanlıklarından soruşturma sonucu rapor intikal etmeden gelir bağlama işlemlerinin sonuçlandırılmadığı tespit edilmiş olup, sigortalıların mağduriyetine sebep olunmaması açısından iş kazası veya meslek hastalığı neticesinde Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücünün en az % 10 oranında azaldığı tespit edilen sigortalıların kısa vade sigortalılar servisince emeklilik servislerine iletilen dosyalarının gelir bağlama işlemlerinin sonuçlandırılması, bağlanan gelir ile ilgili olarak denetim raporlarında olayda sigortalı, işveren ve üçüncü kişilerin sorumluluğunun tespiti halinde bağlanan sürekli iş göremezlik geliri hesabının bu doğrultuda yapılarak sonucuna göre ilk peşin sermaye değeri tablolarının denetim raporuyla birlikte hukuk birimine intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

İsmail YILMAZ
Genel Müdür

(15.11.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (15.08.2019)
  2. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (10.08.2019)
  3. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019)
  4. Varlık Barışı Hakkında Duyuru (09.08.2019)
  5. Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi (08.08.2019)
  6. Düzce, Sakarya ve Zonguldak İl ve İlçelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin SGK’ya Olan Borçları Talep Edilmesi Halinde Ertelenebilir (03.08.2019)
  7. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508) (03.08.2019)
  8. 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereğince Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinin (Malmüdürlüklerinin) Otomasyona Geçtiği Hakkında Duyuru (02.08.2019)
  9. Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (02.08.2019)
  10. Defter Beyan: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uzatılması Hakkında Duyuru (01.08.2019)

GÜNDEM