GÜNCEL MEVZUAT
Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik | MuhasebeTR

Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

10 Kasım 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete Sayı : 30591

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/5/2005 tarihli ve 25814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

b) Üst Yönetici: Bakanlıklarda ve diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi, belediyelerde belediye başkanını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu Bakanlık bünyesinde kurulur.

Kurul 9 üyeden oluşur. Hazine ve Maliye Bakanlığından dört, Sayıştay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Sosyal Güvenlik Kurumundan bir üye görevlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Kurul üyeleri; işletme, iktisat, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, hukuk ve benzeri dallarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, muhasebe ve mali raporlama konularında mesleki veya akademik bilgisi ve deneyimi olan ve kurumlarında muhasebe, raporlama ve mali istatistiklerin oluşturulması alanlarında fiilen uygulama, araştırma, inceleme veya denetim yapmış olan kamu görevlileri arasından, aşağıda belirtildiği şekilde görevlendirilir.

a) Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürü Kurulun doğal ve sürekli üyesi olup, Hazine ve Maliye Bakanlığından katılacak diğer üç üye, Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürünün önerisiyle Hazine ve Maliye Bakanı,

b) Sayıştay Başkanlığından katılacak üye, meslek mensupları arasından Sayıştay Başkanı,

c) İçişleri Bakanlığından katılacak üye, İçişleri Bakanı,

ç) Strateji ve Bütçe Başkanlığından katılacak üye, Strateji ve Bütçe Başkanı,

d) Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek üye, en az doçent seviyesindeki öğretim üyeleri arasından, Yükseköğretim Kurulu,

e) Sosyal Güvenlik Kurumundan katılacak üye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı,

tarafından görevlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan “Muhasebat Genel Müdürüdür” ibaresi “Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürüdür” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi, “Hazine ve Maliye Bakanı” olarak, “Muhasebat Genel Müdürünün” ibaresi “Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürünün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Muhasebat Genel Müdürlüğü” ibaresi “Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü” olarak, “Devlet Muhasebe Uzmanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Uzmanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut üyelerin görev süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunda görevli olan üyelerin görevleri, görev süreleri sona erene kadar devam eder.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

(10.11.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Hazine Müsteşarlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (17.01.2019)
  2. Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) (Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 61) (16.01.2019)
  3. 15.01.2019 Tarihli Resmi Gazete Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tebliğleri (15.01.2019)
  4. Özel Sirküler: 2019 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar (15.01.2019)
  5. Defter Beyan Sistemi:Gider Kayıt Alt Türü” Mekanizması” Kullanıma Açılmıştır (15.01.2019)
  6. TÜRMOB: Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı (15.01.2019)
  7. Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) (15.01.2019)
  8. ISMMMO: A.Ş. Karar Defterinin Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikler 31.01.2019 Tarihine Kadar Yapılması Gerekir (14.01.2019)
  9. Defter Beyan Sisteminde 2019 Defter Seçimi (14.01.2019)
  10. "Vergi Usul Kanununa Göre Posta Yoluyla Tebligatta Yeni Dönem" Broşürü Yayınlandı. (14.01.2019)

GÜNDEM