GÜNCEL MEVZUAT
Mesleki Sorumluluk Sigortası Primlerinin Gider Yazılması ile İlgili Birliğimizin Talepleri GİB’e İletilmiştir - MuhasebeTR

Mesleki Sorumluluk Sigortası Primlerinin Gider Yazılması ile İlgili Birliğimizin Talepleri GİB’e İletilmiştir

Sayı : 2018/

Konu : Mesleki Sorumluluk Sigortası

Primlerinin Gider Yazılması

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı'na

Son dönemde serbest meslek kazanç defterlerini "portal.defterbeyan” sisteminde tutan ve mesleki sorumluluk sigorta poliçesi kapsamında ödedikleri primleri portalda yer alan gider sınıflandırmasına uygun olarak gider kaydeden meslek mensuplarına aşağıdaki uyarı mesajları gönderilmektedir.

Bahse konu uyarı mesajlarının gerekçesi olarak İzmir Vergi Dairesi Başkanlığınca verilmiş bulunan 14.112011 tarih 176200-611 sayılı özelgede yer alan "Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunluluğu bulunmadığından, isteğe bağlı olarak yaptırılan söz konusu sigorta giderlerinin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilmesinin mümkün bulunmadığı ve mesleki faaliyeti ifa ederken meydana gelecek zararlara karşı ödenen mesleki sorumluluk sigortasının, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu addesinin I numaralı bendinde yer alan şahıs sigortası kapsamında olmaması nedeniyle, yıllık beyanname üzerinden de indirim konusu yapılmasının mümkün bulunmadığı " şeklindeki görüş gösterilmektedir.

Görüldüğü üzere, gerek yukarıda yer alan özelge özetinde, gerekse "portal.defterbeyan” sisteminde çıkan uyarı mesajında; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin yaptırmış oldukları mesleki sorumluluk sigortası bir yandan zorunluluk niteliği taşımadığı gerekçesi ile ödenen sigorta primleri mesleki kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmadığı gibi, şahıs sigortası niteliğinde sayılmadığından beyannameden indirilmesi de söz konusu olamayacağı belirtilmektedir.http://www.turmob.org.tr

Ancak aşağıda yapacağımız detaylı açıklamalarda yer aldığı üzere, özelgede ve uyarı mesajında yer alan gerekçelerin ve dolayısıyla varılan görüşün konuya ilişkin tebliğ hükümlerine ve vergi kanunlarına açıkça aykırılık oluşturduğu görüş ve kanaatiyle, gereksiz ihtilaflara yer vermemek adına bahse konu uygulamanın bir an önce düzeltilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

ı- MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Mesleki hata ya da ihmaller nedeniyle üçüncü şahısların uğrayacağı zararların karşılanması ve işletmenin veya serbest meslek faaliyetinin sürdürülebilmesi ve korunması amacıyla yaptırılan sigorta türüne mesleki sorumluluk sigortası adı verilmektedir. Bu sigorta kolu, serbest meslek erbabının mesleki hizmetlerini yerine getirirken ortaya çıkması muhtemel hata, kusur veya ihmaller nedeniyle hizmet alan kişilerin uğradığı zararların tazminini kapsamaktadır.

Bağımsız Denetim Yönetmeliği 'nin 29 uncu maddesinde, bağımsız denetim kuruluşlarının mesleki sorumluluk sigortası yaptırılması zorunlu tutulmuştur. Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu” başlıklı 20'nci maddesinde, "yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan sorumluluklarını yerine getirilebilmeleri için doğabilecek zararların tazmini amacıyla sorumluluk sigortası yaptırabileceği” belirtilmiştir. 5947 sayılı Kanun'da özel sağlık kurumlarında çalışan tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunlu tutulmuştur. Diğer bazı mesleklerde de mesleki sorumluluk sigortası yaptırılmasının mesleki mevzuatta zorunlu tutulduğu görülmektedir.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Hakkındaki Tebliğ ile bu Tebliğin eki olarak 03.05.2007 tarih ve 26511 sayılı Resmi Gazetede yer alan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozudur. Bu Tebliğ ve eki, daha sonra 26.05.2013 tarih ve 28658 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı ismi taşıyan Tebliğ ile Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak yeni düzenlemedeki hükümler, eski düzenlemedekilerle aynıdır.

Sigortanın konusu, Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının 'Sigortanın Kapsamı' başlıklı (A) bölümünde aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

"Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

 1. Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya
 2. Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı ileri sürülebilecek taleplere karşı,

sözleşmede belirtilen miktara kadar isteme ilişkin makul giderleri de içerecek şekilde teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bentlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir.

Sigortalının işletmesi ile ilgili sorumluluğu için yaptırılmışsa, sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, sigortalının temsilcisi ile işletmenin veya işletmenin bir kısmının yönetiminde, denetiminde ve işletmede çalıştırılan kişilerin sorumluluğunu da karşılar.

Bu Tebliğin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozunun "Kapsam” başlıklı birinci maddesinde ise aşağıdaki hükümler yer almaktadır.

"Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödeyeceği tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa; a) Yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini,

b) Sigortalının müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği SSKprimi, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizini, poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları 'mn "Bl. Rizikonun Gerçekleşmesi " maddesinde iki yıl olarak belirlenen süre, bu kloz kapsamındaki mesleki faaliyet için beş yıl olarak uygulanır. Ancak, taraflar daha uzun bir süre kararlaştırabilir'

2- KONUNUN VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Gelir Vergisi Kanunu'nun (GVK) İlgili Hükümleri
  1. GVK'nun "Mesleki Giderler" İle İlgili 68. Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmü

GVK'nun 68. maddesinin birinci fıkrası hükmü aşağıdaki gibidir.

"l. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler).

  1. GVK'nun "Mesleki Giderler" İle İlgili 68. Maddesinin Son Fıkrası Hükmü

GVK'nun 68. maddesinin son fıkrası hükmü aşağıdaki gibidir.

"Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar gider olarak indirilemez.

  1. GVK'nun "Diğer İndirimler” İle İlgili 89. Maddesinin I ve 3. Fıkra Hükümleri

GVK'nun 89. maddesinin 1. ve 3. fıkra hükümleri aşağıdaki gibidir.

"1.Beyan edilen gelirin %15 'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla (Bu şartın tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve bu beni kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır.) mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50 'si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri (Sigortanın Türkiye 'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilir).

"3. Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.

 1. BAŞKANLIĞINIZIN KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Konu hakkında Başkanlığınızın özelge dışında görüşlerine rastlanılmamıştır. Söz konusu özelgelere aşağıda yer verilmiştir.

  1. izmir Vergi Dairesi Başkanlığının Ozelgesi

"193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun "Serbest Meslek Kazancının Tarifi” başlıklı 65 inci maddesinde, "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. .. hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 68 inci maddesinde de serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan hangi giderlerin indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, 16 Mart 2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları " ve 03 Mayıs 2007 tarihli ve 6511 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu” ile Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini icra edenlerin de mesleki sorumluluk sigortası kapsamına alınmaları imkanı getirilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken meydana gelen zarar, ziyan ve tazminatlar belli şartlar dahilinde sigorta kapsamına alınabilecektir. Ancak, söz konusu düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunluluğu bulunmadığından, isteğe bağlı olarak yaptırılan söz konusu sigorta giderlerinin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Söz konusu Özelgede, Gelir Vergisi Kanunu'nun 68. maddesinden hareketle, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin, mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluklarının bulunmadığı, bu nedenle ödenen primlerin, serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilmesinin mümkün olmadığı bildirilmiştir.

Özelgede ayrıca, mesleki sorumluluk sigortası primlerinin Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesinin birinci fıkrasındaki hayat sigortaları kapsamında sayılıp sayılmayacağı ve bu maddedeki şartlarla matrahtan indirilip indirilemeyeceği konusunda da değerlendirme yapılmıştır. Bu amaçla mesleki sorumluluk sigortasının hayat sigortası olup olmadığı Hazine Müsteşarlığı'na sorulmuştur. Bu konudaki Hazine Müsteşarlığı'nın 17.12.2010 tarih ve 58352 sayılı yazısında, sigortacılık mevzuatında ayırımın can ve mal sigortaları şeklinde yapıldığı, anılan sigortanın da şahıs değil, şahsın sorumluluğu nedeniyle mal varlığında meydana gelecek zararları sigortalayan bir mal sigortası olduğu, dolayısıyla bu sigorta türünün anılan maddede yer alan şahıs sigortası kapsamında değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı bildirilmiştir.

b- Bursa Vergi Dairesinin Özelgesi

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 17.07.2014 tarih ve 17192610 sayılı Özelgesinde de İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının özelgesinde de aynı gerekçelerle (bu sigortanın zorunlu bir sigorta olmadığı ve hayat sigortası sayılmadığı) mesleki sorumluluk sigortası primlerinin, serbest meslek erbabınca hasılattan indirilemeyeceği belirtilmiştir.

Bursa Vergi Dairesinin bu özelgesinde ayrıca, Bağımsız Denetçi Yetkilendirme Belgesi ve bu Belgeye ilişkin eğitim (kurs) giderlerinin de Gelir Vergisi Kanunu'nun 68. maddesine göre serbest meslek kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilemeyeceğini, ancak Bağımsız Denetçi Belgesine ilişkin eğitim(kurs) giderlerinin, anılan Kanunun 89. maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan şartları taşıması halinde, yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir. c- Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığının Ozelgesi

Kayseri vergi Dairesi Başkanlığının 18.02.2016 tarih ve B.07.ı .GİB.4.38.15.Oı-120(682015/20-591)-42 sayılı Özelgesinde de; 30.01.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5947 sayılı "Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 8. maddesi ile 1219 sayılı Kanuna eklenen Ek 12. maddede, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleklerini serbest olarak icra eden tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; tıbbi kötü uygulama sebebiyle kişilere verebilecekleri zararlar ile bu sebeple kendilerine yapılacak rücuları karşılamak üzere mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda olduğu, zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortasının mesleklerini serbest olarak yapanların kendileri tarafından yaptırılacağı hükmü bulunmaktadır.

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı yukarıda yazılı kişilerin yaptırdıkları mesleki sorumluluk sigortaların zorunlu olduğunu, bu nedenle bu sigorta için ödenen primlerin, Gelir Vergisi Kanunu'nun 68. maddesine göre serbest meslek hasılatından indirilebileceği görüşünü bildirmiştir.

C. KONUNUN GELİR VERGİSİ KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

a- Mesleki Sorumluluk Sigortası Primlerinin Gider Yazılıp Yazılamayacağına İlişkin Görüşlerimiz

Yukarıda özetle yer verdiğimiz üzere, özelgelerde sigorta primlerinin mesleki kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı noktasındaki görüş, söz konusu düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunluluğunun bulunmamasına, isteğe bağlı olarak yaptırılmasına bağlanmaktadır.

Oysa söz konusu mesleki sorumluluk sigortası meslek mensuplarının faaliyetleri sırasında karşılaşabilecekleri riskleri sigorta yolu ile bertaraf etmek. risklerin faaliyeti ve dolayısıyla kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi yönündeki olumsuz etkilerini yok etmek. bu suretle faaliyetin ve neticede kazancın sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik bulunmaktadır. Bu anlamda sigortanın zorunlu olup olmamasının. faaliyetin ve kazancın sürdürülebilirliğini temin etme açısından herhangi bir önemi ve etkisi bulunmamaktadır.

Önemli ve etkili olan ölçü. sigortanın zorunlu olup olmadığı değil. mesleki faaliyetin etkin. verimli ve yararlı bir bicimde yürütülmesi ve mesleki kazancın olası risklerden arınmış olarak azami ölçüde elde edilmesinin sağlanmasına yönelik. bir anlamda moral teşvik güdüsüdür.

Gelir Vergisi Kanunu'nun mesleki kazancın tespitinde indirilecek giderleri belirleyen 68'nci maddesinin ilk fıkrasının birinci bendinde, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin indirim konusu yapılacağı açık olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla yukarıda açıklandığı üzere, mesleki faaliyetin ve neticede mesleki kazancın risklerden korunması amacıyla yapılan mesleki sigorta için ödenen sigorta primleri de yukarıda açıklanan hüküm gereği mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Esasen bu bentte ifade edilen gider unsurları genel nitelikte olup, eski deyimle "kırkambar” maddesi hüviyetindedir. Yani kazancın elde edilmesi ve sürdürülmesi ile ilgili her türlü gider unsuru bu kapsamda dikkate alınarak indirim konusu yapılabilecektir. Burada belirleyici unsur gider kaleminin faaliyetle ilgili olup olmadığıdır.

Özelgede iddia edildiği gibi gider unsurunun "zorunlu nitelikte olup olmaması” indirim için dikkate alınacak bir kriter olmayıp, "faaliyetle ilgili olup olmaması” indirim için dikkate alınan bir kriter olarak kabul edilmektedir. Kaldı ki gider unsurlarına bakıldığında tamamına yakınının zorunlu olarak yapılan bir gider unsuru olmadığı da görülmektedir.

Ayrıca mevzuatta ve uygulamada, serbest meslek kazancının dışında diğer gelir unsurları ile ilgili olarak da gelirin elde edilmesi için yapılan giderlerin kazançtan indirimi konusunda düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin hiçbirinde, bir giderin indirim konusu yapılabilmesi için "söz konusu giderin yapılmasının zorunlu olması” gerektiği şeklinde bir ifade bulunmamaktadır. Bu husus, başta ticari kazancın tespitinde indirilecek giderlerin belirlendiği GVK'nun 40 ncı maddesi olmak üzere, diğer ilgili düzenlemeler için de geçerlidir.

Kaldı ki mevcut uygulamada, meslek mensupları tarafından yapılan mesleki sorumluluk sigortası gibi yapılması zorunlu olmayan pek çok sigorta işlemine ilişkin primler kazançtan indirilebilmiş ve bu konuda bugüne kadar herhangi bir sorun ya da eleştiri yaşanmamıştır. Örneğin, mükellefler tarafından yasal zorunluluk olmamasına rağmen yaptırılan; yangın, hırsızlık, doğal afet, araç kasko sigortası gibi pek çok konudaki sigorta primleri, hiçbir sorunla karşılaşılmadan kazançtan indirilebilmektedir.

b- Mesleki Sorumluluk Sigortası Priminin Beyannamede İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağına İlişkin Görüşlerimiz

Kanunun 89/1 maddesinde Gelir Vergisi Beyannamesinde bildirilecek gelirlerden, "mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları”nın indirim konusu yapılabileceği ifade edilmektedir.

Görüldüğü üzere, bu maddede yer alan hüküm doğrudan mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi riskler karşılığı yapılan sigorta karşılığı ödenen primler ile ilgilidir. Bu anlamda, söz konusu kapsama girmeyen mesleki sorumluluk sigortası primlerinin beyanname ile beyan edilen gelir üzerinden indirim konusu yapılması düşünülemez.

Dolayısıyla bu anlamda Özelgede yer alan sigorta primlerinin beyanname ile beyan edilen gelirden düşülemeyeceği görüşünün yerinde olduğu değerlendirilmektedir.

3- SONUÇ

Gerek özelgeler gerekse "portal.defterbeyan” sisteminde çıkan uyarı mesajlarında; meslek mensuplarımızın yaptırmış oldukları mesleki sorumluluk sigortası için ödedikleri sigorta primlerinin mesleki kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmayacağına ilişkin uygulamanın tarafımızdan değerlendirilmesi neticesinde;

I- Meslek mensuplarımızın yaptırdığı mesleki sorumluluk sigortasının mesleki faaliyetle ilgili ve mesleki faaliyet sonucu oluşan serbest meslek kazancının risklerden arınmış olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla yapılan bir sigorta olduğunun tartışmasız olduğu, vergi hukuku açısından mesleki sigortanın zorunlu olup olmamasının, bu sigorta primlerinin gider olarak dikkate alınmasında ölçüt olamayacağı, sigortanın mesleki faaliyetle ilgili olup olmadığı ve mesleki kazancın sürdürülebilirliğini sağlama amacına yönelik olup olmadığına ilişkin kriterin göz önünde bulundurulması gerektiği, dolayısıyla bu anlamda, mesleki kazancın tespitine ilişkin GVK 68/1 maddesinde sözü edilen mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler niteliğinde olan mesleki sorumluluk sigorta primlerinin kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi gerektiği,

2- Mesleki sorumluluk sigortasının GVK'nun 89/1. maddesinde sözü edilen, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigortası niteliğinde olmadığından mevcut yasal düzenleme çerçevesinde bu sigortaya ilişkin primlerin beyanname ile beyan edilen gelirden indirim konusu yapılamayacağına İlişkin olan görüşün yerinde olduğu,

3-Yaptığımız açıklamalar çerçevesinde meslek mensuplarımızın yaptırmış oldukları mesleki sorumluluk sigortası için ödedikleri sigorta primlerinin mesleki kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmayacağına ilişkin özelgelerin ve "portal.defterbeyan” sisteminde çıkan uyarı mesajlarının yeniden ele alınıp düzeltilmek suretiyle gereksiz ihtilafların önüne geçilebileceği değerlendirilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Primlerinin Gider Yazılması ile İlgili Birliğimizin Talepleri GİB’e İletilmiştir

(01.11.2018)

GÜNDEM