GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genel Yazı: Kapsam ve Emektar Kayıtları - MuhasebeTR

SGK Genel Yazı: Kapsam ve Emektar Kayıtları

T.C.
SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 98547999-010.99-E.13719065 16/10/2018
Konu : Kapsam ve Emektar Kayıtları.

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun;

  • 4/1-(1)) bendi kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıkların tescil ve emeklilik yönüyle mevzuatsal kontrolünü sağlayan "Kapsam 4b” programı Ekim/2013 dönemi,
  • 4/1 bendi kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıkların yersiz olarak ödenmesini engellemek amacıyla tescil bilgilerinin sistemden alınarak aylık ve gelirlerin durdurulması/kesilmesi/listelenmesine ilişkin "Kapsam 4a” programı ise 05/06/2017 tarihi, itibarıyla kullanıma açılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Diğer taraftan, gelir ve aylıklara ilişkin yersiz ödemeye neden olunması halinde söz konusu ödemelerin takip ve tahsilinin fazladan bir iş yükü oluşturması, yersiz ödemelerm engellenmesi adına gerçekleştirilmesi gereken tahsis işlemlerinin geciktirilmesinin sigortalı ve hak sahiplerinin de mağduriyetine yol açması ve özellikle Sayıştay tarafından Kurumumuz nezdinde gerçekleştirilen inceleme işlemlerinin ve mevzuata aykırılık teşkil ettiği raporlanan bulguların önemli bir bölümünün yersiz ödemelerden kaynaklandığı hususları göz önüne alındığında, Kapsam programları tarafından tespit edilen kayıtlarla ilgili inceleme ve gerekli tahsis işlemlerinin asgari sürede tamamlanması oldukça önem arz etmektedir.

Bununla birlikte, 20/10/2017 tarihli ve "Kapsam 4a” konulu Genel Yazıda, 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle gelir/aylıkları durdurulan hak sahibi çocuklar ile ana/baba gelir/aylıklarının kesilerek diğer hak sahiplerinin hisse düzeltme işlemlerinin söz konusu programdan listelenerek yapılması gerektiği talimatlandırılmış ise de bazı sosyal güvenlik il müdürlüklerince yazılı talep arandığı tespit edilmiştir.

Buna göre, bürokrasinin azaltılması ve yersiz ödemelerin önüne geçilmesi amacıyla; 4/1 -(a) ve 4/1 kapsamında ölüm aylığı/geliri alan hak sahipleri açısından, evlenme ödeneği süresinin sona ermesi, mezun olan veya yaşlarını dolduran hak sahibi çocukların gelir/aylıklarının kesilmesi sonrasında diğer hak sahiplerinin hisselerinin düzeltilmesine ilişkin işlemlerin yazılı talep beklenmeksizin sonuçlandırılması, Kapsam programları tarafından tespit edilerek Emektar programlarına iletilen kayıtların incelenerek gerekli işlemlerin ilgili ödeme dönemi içinde ivedilikle tamamlanması gerekmektedir.

İsmail YILMAZ
Genel Müdür

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

(18.10.2018)

GÜNDEM