GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı - MuhasebeTR

TÜRMOB: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde aşağıdaki konularda değişiklikler yapıldı.

 

 1. Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaması için söz konusu verginin satıcı tarafından Hazineye ödenmiş olması şartı getirilmiştir. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi alıcıdan aranacaktır.

Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranacaktır.

 1. KDV Kanunun 13/1-k maddesinde yer alan “Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna” uygulamasında Üniversitelere yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine

 üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü aranacaktır. İndirimli orana tabi teslim veya hizmetle ilgili olarak yüklenilen verginin ay içi hesaplamalarında “doğrudan yüklenimler nedeniyle azami iade edilebilir tutar” dikkate alınacaktır. Daha önce “azami iade edilebilir tutar” dikkate

alınıyordu.

10 Ekim 2018 tarihli ve 30561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir

 1. Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaması için söz konusu verginin satıcı tarafından Hazineye ödenmiş olması şartı

 getirilmiştir. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi alıcıdan aranacaktır.

Öte yandan söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranacaktır.

 

 1. KDV Kanunun 13/1-k maddesinde yer alan “Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna” uygulamasında Üniversitelere yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü aranılacaktır.
 2. İndirimli orana tabi teslim veya hizmetle ilgili olarak yılı içinde talep edilen mahsuben iade tutarlarının hesaplanmasında yüklenilen vergi ile söz konusu işlemler üzerinden hesaplanan vergi arasındaki farkın, (%1) oranına tabi işlemler için işlem bedelinin (%17)’sini, (%8)’e tabi işlemler için ise işlem bedelinin (%10)’unu aşan kısmı, iade hesabına dahil edilmemektedir.

Azami iade tutarının belirlenmesinde iade talebinde bulunulan döneme kadar yapılan toplam işlem bedeli dikkate alınmakta olup; Tebliğ değişikliği uyarınca ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler nedeniyle azami iade edilebilir tutarın aşılması bu durumu değiştirmeyecektir.

Benzer şekilde izleyen yıl içerisinde talep edilen nakden/mahsuben iade tutarlarının hesaplanmasında da azami iade tutarının belirlenmesinde, iade talebinde bulunulan yıldaki toplam işlem bedeli esas alınacak olup, ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler nedeniyle azami iade edilebilir tutarın aşılması bu durumu değiştirmeyecektir.Yapılan değişikler aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir.

 

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin İlk Hali

 

 

Tebliğ Değişikliği

Katma Değer Vergisi Genel

Uygulama Tebliği’nin Değişiklikten

Sonraki Hali

     1. Beyannamenin

Düzenlenmesi

      1. Alıcıların Beyanı

 Sorumlu     sıfatıyla     beyan

edilmeyen veya eksik beyan

 edilen   KDV  tutarının satıcı

 tarafından    beyan    edilmiş

 olması halinde sorumlu adına

 yapılacak tarhiyatta vergi aslı

aranmaz.

 

 Sorumlu   tarafından   beyan

 edilip   ödenmesi gerekirken

 satıcı tarafından beyan edilen

 KDV’nin    ödenmiş    olması

halinde, bu verginin  normal

 vade    tarihinden    ödendiği

 tarihe kadar; söz konusu verginin ödenmemiş olması halinde   ise   normal   vade

 tarihinden yapılacak tarhiyatın

tahakkuk     tarihine   kadar

 gecikme faizi uygulanır.

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.3.1.) bölümünün yedinci ve sekizinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi alıcıdan aranır.

Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle              Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranır.”

     1. Beyannamenin

Düzenlenmesi

      1. Alıcıların Beyanı

Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi alıcıdan aranır.

Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranır.

 

 1. Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna

  1. İstisnanın Uygulanması
   1. Genel Olarak

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere inşa edilecek tesislere ilişkin ilgili idare ile bağışta bulunacaklar arasında bağış protokolü düzenlenir. Söz konusu protokolde, bağışlanmak üzere inşa edilecek tesisin maliyeti, teknik özellikleri (açık ve kapalı alan, derslik sayısı, yatak sayısı vb.), inşa edileceği alan gibi bilgilere yer verilir.

 

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köylere bağışta bulunacaklar,

bağışlayacakları tesise ilişkin uygulama projesini hazırlar ve inşaat ruhsatını alırlar. Bağışlanacak tesisin ilgili idare ve kuruluşa ait bir taşınmaz üzerinde inşa edilmesi halinde tesise ilişkin uygulama projesi ve inşaat ruhsatı ilgili idare ve kuruluş tarafından    alınır.   Bağışta

bulunacaklar         uygulama

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/B- 15.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Üniversitelere           yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü aranır.”

 1. Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna

  1. İstisnanın      Uygulanması
   1. Genel Olarak

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere inşa edilecek tesislere ilişkin ilgili idare ile bağışta bulunacaklar arasında bağış protokolü düzenlenir. Söz konusu protokolde, bağışlanmak üzere inşa edilecek tesisin maliyeti, teknik özellikleri (açık ve kapalı alan, derslik sayısı, yatak sayısı vb.), inşa edileceği alan gibi bilgilere yer verilir.

 

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köylere bağışta bulunacaklar, bağışlayacakları tesise ilişkin uygulama projesini hazırlar ve inşaat ruhsatını alırlar. Bağışlanacak tesisin ilgili idare ve kuruluşa ait bir taşınmaz üzerinde inşa edilmesi halinde tesise ilişkin uygulama projesi ve inşaat ruhsatı ilgili idare ve kuruluş tarafından alınır. Bağışta bulunacaklar uygulama projesi ve inşaat ruhsatına uygun olarak hazırlayacakları istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesini ilgili idare     ve     kuruluşun   onayına

sunarlar. Üniversitelere yapılacak

 

projesi ve inşaat ruhsatına uygun olarak hazırlayacakları istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesini ilgili idare ve kuruluşun onayına sunarlar

 

bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü

aranır.

B. ORAN

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (III/B-

B. ORAN

3.     İndirimli     Orana    Tabi

3.1.1.)  bölümünün   sekizinci

3. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde

İşlemlerde İade Uygulaması

paragrafı    ile     (III/B-3.1.2.)

İade Uygulaması

3.1.          İade          Tutarının

bölümünün                beşinci

3.1. İade Tutarının Hesaplanması

Hesaplanması

paragrafında yer alan “ay içi

3.1.1.    Yılı   İçinde   Talep   Edilen

3.1.1. Yılı İçinde Talep Edilen

hesaplamalarda” ibaresi “ay içi

Mahsuben       İade       Tutarlarının

Mahsuben İade Tutarlarının

hesaplamalarda       doğrudan

Hesaplanması

Hesaplanması

yüklenimler nedeniyle” şeklinde

değiştirilmiştir.

Diğer taraftan indirimli orana tabi

Diğer taraftan indirimli orana

 

teslim veya hizmetle ilgili olarak

tabi teslim veya hizmetle ilgili

 

yüklenilen vergi ile söz konusu

olarak yüklenilen vergi ile söz

 

işlemler   üzerinden   hesaplanan

konusu   işlemler  üzerinden

 

vergi   arasındaki   farkın,   (%1)

hesaplanan vergi arasındaki

 

oranına tabi işlemler için işlem

farkın,  (%1)   oranına   tabi

 

bedelinin (%17)’sini, (%8)’e tabi

işlemler için işlem bedelinin

 

işlemler için ise işlem bedelinin

(%17)’sini,    (%8)’e     tabi

 

(%10)’unu    aşan    kısmı,   iade

işlemler   için    ise    işlem

 

hesabına dahil edilmez. Azami iade

bedelinin   (%10)’unu   aşan

 

tutarının   belirlenmesinde      iade

kısmı, iade hesabına dahil

 

talebinde bulunulan döneme kadar

edilmez. Azami iade tutarının

 

yapılan toplam işlem bedeli dikkate

belirlenmesinde              iade

 

alınır,   ay    içi   hesaplamalarda

talebinde bulunulan döneme

 

doğrudan   yüklenimler    nedeniyle

kadar yapılan toplam işlem

 

azami    iade    edilebilir     tutarın

bedeli dikkate alınır, ay içi

 

aşılması bu durumu değiştirmez.

hesaplamalarda azami iade

 

Ancak işlemin bünyesine doğrudan

edilebilir tutarın aşılması bu

 

giren harcamalara ilişkin olarak

durumu değiştirmez. Ancak

 

yüklenilen  verginin,   azami  iade

işlemin bünyesine doğrudan

 

tutarını aşması halinde, mükellefin

giren   harcamalara   ilişkin

 

iade   talebi,    aşan    kısım   için

 

olarak yüklenilen verginin, azami iade tutarını aşması halinde, mükellefin iade talebi, aşan kısım için münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

3.1.2.  İzleyen  Yıl İçerisinde

Talep                      Edilen

Nakden/Mahsuben         İade Tutarlarının Hesaplanması

Yıllık iadelerde azami iade tutarının belirlenmesinde, iade talebinde bulunulan yıldaki toplam işlem bedeli esas alınır, ay içi hesaplamalarda azami iade edilebilir tutarın aşılması bu

durumu değiştirmez.

 

münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

3.1.2. İzleyen Yıl İçerisinde Talep Edilen Nakden/Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması

Yıllık iadelerde azami iade tutarının belirlenmesinde, iade talebinde bulunulan yıldaki toplam işlem bedeli esas alınır, ay içi hesaplamalarda            doğrudan yüklenimler nedeniyle azami iade edilebilir tutarın aşılması bu durumu değiştirmez.

 

Söz konusu Tebliğ değişikliği yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla…

(10.10.2018)

GÜNDEM