GÜNCEL MEVZUAT
ASMMMO: Defter-Beyan Sistemi Hk. - MuhasebeTR

ASMMMO: Defter-Beyan Sistemi Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

Konu : Defter-Beyan Sistemi hk.
Sayı : 27575268-105[2018-461 J-E.382176                                                         27.09.2018

 

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞINA
Kumrular Cad. No:26 Kızılay/ANKARA

Gelir İdaresi Başkanlığından alman 25/09/2018 tarih ve 31279649-010.07-E. 122378 sayılı yazıda;

"17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 486 Sıra No.lu Veıgi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğin 499 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik geçici l'inci maddesi ile Sistemi kullanmak üzere ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 31/12/2017 tarihine kadar yapmaları gereken başvurunun 30/9/2018 tarihine kadar yapılabilmesi mümkün kılınmıştır.

Diğer taraftan, bahse konu Genel Tebliğin 499 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik geçici 2'inci maddesiyle de basit usule tabi mükelleflerin 30/4/2018 ve 31/7/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtların 31/10/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilmesi imkanı getirilmiştir.

Mezkur Genel Tebliğin 17'nci maddesinin birinci fıkrasında, "Defter-Beyan Sistemini kullanmak mecburiyetinde olmakla birlikte Tebliğde öngörülen süreler içerisinde başvuru yapmayan, başvuru yapmakla birlikte belirlenen süreler dâhilinde kayıt yapma, defler tutma, beyanname, bildirim ve dilekçe gönderme, belge düzenleme ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur." ifadelerine yer verilmiştir.

Bu kapsamda, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin bahse konu tarihlere kadar Sisteme başvuru yapılması ve kayıtların girilmesi konusunda bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla, yetki alanınız içerisinde yer alan 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında göre\f yapan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavir odaları ile 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında

Bu belge. 5070 sayrfı Elektronik İmza Kanımu'nun 5. Maddesi gereğince nitelikli elektronik imza de imzalanmıştır.

(28.09.2018)

GÜNDEM