GÜNCEL MEVZUAT
ASMMMO: Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Üzere Başvuru ve Sisteme Kayıt Süreleri - MuhasebeTR

ASMMMO: Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Üzere Başvuru ve Sisteme Kayıt Süreleri

Değerli üyemiz,

Bilindiği üzere; serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin,kayıtlarının elektronik ortamda tutulması amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemine geçiş ve sistemin kullanımına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 486 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, basit usule tabi olan mükellefler için Defter-Beyan Sistemini kullanma yükümlülüğünün başlama tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlendi.

Tebliğin geçici 1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan basit usule tabi olan mükellefler için başvuru ve dönem kayıt tarihlerine ilişkin sürelerde 499 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile uzatıma gidildi.

Yapılan süre uzatımı doğrultusunda basit usule tabi mükelleflerin;

-Defter-Beyan Sistemini kullanmak üzere 30 Eylül 2018 tarihine kadar başvuru yapmaları,

-30.04.2018 ve 31.07.2018 tarihlerine kadar kaydetmeleri gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üç aylık kayıtlarını 31 Ekim 2018 tarihine kadar sisteme kaydetmeleri,

gerekmektedir.

---Defter-Beyan Sistemini kullanmak üzere başvuru;

- Basit usule tabi mükelleflerin kendileri,

- Aralarında (486 sıra No.lu) Tebliğ ekinde (Ek:1) yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” düzenledikleri meslek odaları veya

- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları meslek mensupları aracılığıyla,

yapılabilecektir.

---- Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar sisteme kaydedilmektedir. Temmuz /Ağustos/Eylül dönemine ilişkin kayıtlarında 31 Ekim 2018 tarihine kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Ali ŞAHİN

Başkan

(17.09.2018)

GÜNDEM