GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genel Yazı: Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşması - MuhasebeTR

SGK Genel Yazı: Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşması

T.C.

SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

sayı : 15591373-010-E.11573711

Konu : Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşması

GENEL YAZI

Ülkemiz ile Belçika arasında gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Anlaşmasının tadiline ilişkin görüşmeler neticesinde I I Nisan 2014 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 28 Eylül 2017 tarihli ve 30194 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması I Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Ek-1).

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'da (Ek-2), Anlaşma ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Anlaşmanın 56 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte I Mayıs 1968 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında Genel Sözleşme yürürlükten kalkmıştır.

Bununla birlikte, İdari Anlaşmanın 28 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, İdari

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte ı Mayıs 1968 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesinin Uygulama Şekillerine Dair İdari Anlaşma yürürlükten kalkmıştır.

1 Mayıs 1968 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında Genel Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hükümlerin yer aldığı 27/3/1986 tarihli ve 8 sayılı Genelge'nin "Kısa Vadeli Sigorta Kolları” başlıklı birinci kısmında ve "Uzun Vadeli Sigorta Kolları” başlıklı ikinci kısmında yer alan Belçika sözleşmesine ilişkin hükümler I Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Anlaşma, İdari Anlaşma ve ihdas edilen formülerlere göre uygulanacak olup, bu kapsamda Anlaşmaya ilişkin usul ve esasların yer alacağı genelge bilahare yayımlanacaktır.

1 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Anlaşma, sigortalılık durumunu esas almakta olup, Türkiye bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendine göre sigortalı sayılanlar ile bunların aile bireylerini kapsamaktadır.

Anlaşma, Ülkemiz açısından malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık, analık ile genel sağlık sigortasını kapsamaktadır. Ancak, kamu idarelerinde çalışanlar için iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır.

Anlaşma'nın uygulanmasına yönelik olarak iki akit taraf arasında kullanılan mevcut formülerlerin yerine ihdas edilen 26 adet yeni formüler I Eylül 2018 tarihi itibariyle kullanılacaktır.

Formülerlerin kullanım alanları ve düzenlenmesi hakkındaki açıklamalara ilişkin tablo Ek-3' te yer almıştır. İhdas edilmiş olan yeni formülerler Kurum intranet sayfasında Kurumsal» Dokümanlar » Yurtdışı » Formülerler sekmesinde yayımlanmıştır. Bilgi edinilmesini ve gereğini arz/rica ederim.

İsmail YILMAZ

Genel Müdür

EKLER DİZİNİ .

Ek-I: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması (26 sayfa)

Ek-2: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma (22 sayfa)

Ek-3: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulamasında Kullanılan Formülerlere İlişkin Açıklamalar (13 sayfa)

(13.09.2018)

GÜNDEM