GÜNCEL MEVZUAT
Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı - MuhasebeTR

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

28 Şubat 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26801

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARI

 

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Kasım ÖZER Başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Erhan BAYRAK (Mühendis), Sağlık Bakanlığı temsilcisi Neriman İLHAN (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Hemşiresi), Denizcilik Müsteşarlığı temsilcisi E. Nilgün ÜNALMIŞ (Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından konu ile ilgili bir iş müfettişi olarak Mustafa Çetin ÖZMEN (Baş İş Müfettişi), en fazla gemi adamını bulunduran en üst işçi kuruluşundan TÜRK-İŞ adına Ayhan DEMİRBOZAN (Türkiye Dok Gemi-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı), Rahmi ŞİŞMAN (Türkiye Denizciler Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri), en fazla gemi işverenini bulunduran en üst işveren kuruluşundan TİSK adına Av. Ulaş YILDIZ (Müşavir Avukat), Yaşar ÖZGÜRSOY (TÜHİS Genel Sekreter Yardımcısı), İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Başkanlığı adına A. Çetin TAŞKENT’in katılımlarıyla 19 Şubat 2008 Salı günü saat 13.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanmıştır. 

 

Halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 14,00.-YTL (Ondörtyenitürklirası) iaşe bedelinin, 22/2/2007 gün ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu ve bunun, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yurt çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

             Yönetmeliğin 7 nci maddesinde "... Ödenecek bedele esas; bir gemi adamının yaptığı göreve göre alması mecburi normal günlük gıdasını sağlayacak para miktarıdır." şeklindeki hükmü gözönünde bulundurularak;

             a)  Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2007 yılı 5 il merkezi (Antalya, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun) tüketici fiyatları endeksine giren maddelerden Yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alınan maddelerin 2007 yılı fiyat aritmetik ortalaması,

             b)  Hizmet akidleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri,

             c)  Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddeleri ile EK 2 ve 3 sayılı cetvellerine göre hazırlanan beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu,

             Esas alınarak bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 16,00 YTL (Onaltıyenitürklirası) olarak tespitine oy birliği ile karar verildi. 19/2/2008

(28.02.2008)

GÜNDEM