GÜNCEL MEVZUAT
SGK: Sağlık Çalışanlarına Fiili Hizmet Süresi Zammı Verilmesi - MuhasebeTR

SGK: Sağlık Çalışanlarına Fiili Hizmet Süresi Zammı Verilmesi

Sayı : 66325 124-201.99-E. 11154977 
03/09/2018

Konu : Sağlık Çalışanlarına Fiili Hizmet
Süresi Zammı Verilmesi

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 3/8/2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda vc 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair KanuıVun 11 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya (20) sıra numarası eklenmiş olup, söz konusu maddeyle insan sağlığına ilişkin işlerde; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarmm Tarzı İcrasına Dair Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 1S/12/195j tarihli vc 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmıştır.

Buna göıe, j/8/2018 talihinden itibaren insan sağlığına ilişkin işlerde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılardan ilgili kanunlarına göre sağlık meslek mensubu sayılmak ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmak şartıyla bu kapsamda geçen sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı beş yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayılarına eklenecektir. Söz konusu işlerde en az 3600 gün çalışılması halinde ise toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilen fiili hizmet süresi zammının yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilecektir.

27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin altıncı fıkı asında, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi kapsamında fiili hizmet süresi zammı ve 506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinin itibari hizmet süresi kapsamında sayılan işlerden olmadığı halde, 5510 sayılı Kanunun 40 inci maddesinde sayılan işler ve işyerlerine girecek nitelikte çalışması olanların 2008 Ekim ayı öncesi bu kapsamda geçen çalışmalarının emeklilik yaş haddi indiriminden yararlanmak için aranan gün sayısı hesabında dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, insan sağlığına ilişkin işlerde ilgili kanunlarına göre sağlık meslek mensubu olmak j>/8/2018 talihinden önce geçen çalışma süreleri, emeklilik yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için aranan 3600 gün hesabında dikkate alınmayacaktır.

5510 sayılı Kanunun 40 inci maddesi kapsamında sayılan iş veya görevlerde çalışan sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi, işin risklerine maruz kalınmasına bağlı bulunduğundan, doğrudan işin kontrolü ve denetim görevini üstlenen ve/veya idareci konumunda olan sağlık meslek mensupları, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde f iilen çalışmadıkları sürece fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmayacaktır.

tu belge. -S070 sayılı Hlekiromk İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Fiili hizmet süresi zammı kapsamında olan işyerlerinde çalışan sigortalıların çalışılan ayın bazı giinlcı inde kapsam dışı ışlcıdc geçen siiıeleıı ile kapsamda olan işlerde inlen çalışmayarak işin riskine maruz kalmadıkları 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri ile yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin, sıhhi izin ve eğitim kurs süreleri 5510 sayılı Kanunun 40 inci maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

1219 sayılı Kanun, 6283 sayılı Kanun ve 6197 sayılı Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanla!m çalıştıktan işyeıleıınin iş kolu kodları (Ek-1), meslek kodları ise (Ek-2) listesi Genel Yazı ekinde yer almaktadır.

İş kolu kodlarının yer aldığı (Ek-I) listede; insan sağlığına ilişkin işlerde faaliyet gösteren işyerlerinin iş kolu kodları belirlenmiş ve bu iş kolu kodlarına sahip işverenlerin herhangi bir işlem yapmasına gerek olmaksızın, (29), (30), (3 I) ve (53) nolu belge türlerinden Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verebilmeleri sağlanmıştır.

Meslek kodlarının yer aldığı (Ek-2) listede ise 1219, 6283 ve 6197 sayılı kanunlara göre sağlık meslek mensubu sayılanlar için meslek kodları belirlenmiş olup, bu meslek kodlan dışında laikli meslek kodları ile fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapılmayacaktır (örneğin, 5329.01-Hastane hizmetlisi gibi). Kurumlunuza yapılacak müracaatlarda veya incelemelerde bu listeye eklenmesi gerektiği belirtilen ve ünitelerce de gerekçeleri ile birlikte uygun görülen meslek kodlarının (adlarının) Genel Müdürlüğümüze yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.

Fiili hizmet süresi zammı kapsamında olan sigortalıların işin riskine maruz kaldıkları süreler ve işin riskine maruz kalmadıkları süreler için farklı aylık prim ve hizmet belgeleri düzenlenerek Kuruma bildirim yapılacaktır. İşverenlerce, aynı ayda aynı sigortalı için iki ayrı aylık pıim ve hizmet belgesi düzenlenmesi gerektiği durumlarda, beriki belgenin düzenlenmesi sırasında da eksik gün nedeni olarak “13-Diğcr Nedenler” seçeneği işaretlenecektir.

Fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işyerlerinden Kurumlunuza fiili hizmet süresi zammı kapsamında yapılan bildirimler için e-bildirge programında her ay için azami 26 gün hizmet bildirimi kontrolü bulunduğundan, söz konusu belge türleri ile 26 günden fazla hizmet bildirimi yapılamayacaktır.

5510 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya (20) sıra numarası 3/8/2018 tarihinden geçerli olmak üzere eklendiğinden 2018 yılı Ağustos ayında tam çalışması bulunan sağlık meslek mensuplan için j/8/2018 tarihinden itibaren tuh hizmet süresi zammı kapsamında en Kızla bildirilcbilecek gün sayısı, toplam prim ödeme gün sayısının 30'a bölünmesi sonucunda çıkan gün sayısının 26 ile çarpılmasıyla bulunacaktır. Bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilecektir.

Buna göre, işverenlerce;

* Özel sektöı işyeıleıindc çalışanlar için 2018 yılı 8 inci aya ait aylık prim ve hizmet belgeleri gönderilirken, 3/8/2018 tarihinden itibaren 28 gün fiili hizmet süresi zammına kapsamına giıcbilccck nitelikte çalışmanın bulunduğu göz önüne alındığında, fiili hizmet süresi zammı gün sayısı (28/30) x 26 = 24,27 gün bulunmakla birlikte, gün kesirleri bir gün kabul edildiğinden gün sayısı 25 gün olacaktır. (29) numaralı belge türünden azami 25 gün, (01) numaralı belge türünden asgari 5 gün olacak şekilde toplamda 30 gün hizmet bildirilmesi gerekmekte olup, eksik gün nedeni olarak “13-Diğer Nedenler” seçeneği işaretlenecektir.

- Kamu işyerlerinde işsizlik sigortasına tabi olmayan sigortalılar için 2018 yılı 7 nci aya (15 Temmuz - 14 Ağustos) ait aylık prim ve hizmet belgeleri gönderilirken; 3/8/2018 tarihinden itibaıen 12 gün fiili hizmet süresi zammına kapsamına girebilecek nitelikte çalışmanın bulunduğu vaısayıldığında, fiili hizmet süresi zammı gün sayısı (12/30) x 26 = 10,40 gün bulunmakla birlikte, gün kesirleri bir gün kabul edildiğinden gün sayısı 11 gün olacaktır. (30) numaralı belge tülünden azami 11 gün, (13) numaralı belge türünden asgari 19 gün olacak şekilde toplamda 30 gün hizmet bildit ilmesi geıekmekte olup, eksik gün nedeni olarak ”13-Diğer Nedenler” seçeneüi işaretlenecektir.                                                   ^

Fiili hizmet süresi zammı kapsamında bulunan sağlık meslek mensuplarından özel sektör işyerlerinde çalışanlar için 2018 yılı Eylül ayı ve sonrası, kamu sektör işyerlerinde çalışanlar için de 2018 yılı Ağustos ayı ve sonrasında tam çalışması bulunanlar, ay içerisinde işe giriş ve çıkışı olanlar ile kısmi süreli iş sözleşmesine dayalı olarak çalışması bulunanların bildirimlerinin ne şekilde yapılacağı aşağıdaki örneklerde açıklanmıştır.

Örnek 1: Özel (A) hastanesinde "Doktoı/Tabip" olarak görev yapan sigortalının 2018 yılı Eylül ayında hafta tatili hariç tam çalışması bulunmaktadır. Bu sigortalı için 2018/09 dönemine ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile toplamda 30 günü geçmeyecek şekilde (29) numaralı belge türünden azami 26 gün, (01) numaralı belge türünden de asgari 4 gün hizmet bildirilmesi gerekmektedir.

Diğer tara/tan, ay içinde işe girişi ya da işten çıkışı olanlar için fiili hizmet süresi zammına tabi belge türleri ile bildirimi yapılacak azami gün sayısı, sigortalı adına o ay bildirilecek toplam prim ödeme gün sayısının 30'a bölünmesi ile çıkan sonucun 26 ile çarpılmasıyla bulunacaktır. Bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilecektir. Fiili hizmet süresi zammı dışındaki çalışmalar için de normal belge türleri ile bildirim yapılacaktır. Fler bir belge türü için eksik gün nedeni olarak “13-Diğer Nedenler” seçilecektir.

Örnek 2: Sigortalı 10/09/2018 tarihinden itibaren özel (B) hastanesinde "anestezi teknisyeni" olarak göreve başlamıştır. Sigortalının işe girdiği 10/09/2018 tarihinden o ayın son gününe kadar ki sürede toplam prim ödeme gün sayısı 21 ’dir. Sigortalının çalışmasından dolayı fiili hizmet süresi zammına esas azami gün sayısı, (21/30) x 26 =18,20’dir. Hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edileceği için bulunan gün sayısı 19 kabul edilecektir. Bu nedenle, işveren tarafından sigortalı için, (29) numaralı belge türünden azami 19 gün, (01) numaralı belge türünden asgari 2 gün olmak üzere toplamda 21 gün hizmet bildirilecektir.

Örnek 3: (C) Devlet hastanesinde "hemşire" olarak görev yapan sigortalının 26/10/2018 tarihinde işten ayrıldığı, çalıştığı sürece hafta tatili haricinde tam süreli çalıştığı varsayıldığında; bu sigortalı için (12/30) x 26 = 10,4 gün (gün kesirleri bir gün kabul edileceği için fiili hizmet zammına tabi verilecek gün sayısı 11 gün); (30) ııolu belge türünden azami 11 gün, (13) nolu belge türünden asgari 1 gün olacak şekilde toplamda 12 gün hizmet bildirilecektir.

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde; sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayılarının, aynı zamanda, bunların prim ödeme gün sayılarını göstereceği, ancak, işveren ve sigortalı arasında kısmi süreli hizmet akdinin yazılı olarak yapılmış olması kaydıyla, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışan ve çalıştığı saat karşılığında ücret alan sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısının, ay içindeki toplam çalışma saati süresinin 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresine göre hesaplanan günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunacağı, bu şekildeki hesaplamada gün kesirlerinin bir gün kabul edileceği, (ı) bendinde ise işveren ve sigortalı arasında çağrı üzerine çalışmaya dayalı yazılı iş sözleşmesinde taraflar arasında çalışma süresi gün, hafta ve ay olarak belirlenmemiş ise, sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısının haftalık çalışma süresi en az yirmi saat kararlaştırılmış sayılarak (h) bendi hükmüne göre hesaplanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, 4857 sayılı İş Kanununa göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sağlık meslek mensuplarının hizmet bildirimleri 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinde öngörüldüğü şekilde yapılacak olup, buna ilişkin örnek aşağıda verilmiştir.

Örnek 4: Özel (Ç) hastanesinde "Fizyoterapist" olarak görev yapan sigortalı; hastane ile yapmış olduğu kısmi süreli iş sözleşmesine istinaden ayda fiili olarak 80 saat çalışmaktadır. Bu çalışma saatinin günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunan gün sayısı (80 / 7,5 = 10,66) olup, gün kesirleri bir gün kabul edildiğinden (29) nolu belge türü ile 11 gün hizmet bildirimi yapılacaktır.

İlgili kanunlarına göre; insan sağlığına ilişkin işlerde belirtilen meslek mensuplarından sayılmakla birlikte (Ek-2), yaptığı iş ile ilgili olarak uygulanması gereken fiili hizmet zammı süresinin fazla olması durumunda; fiili hizmet süresi zammı gün sayısı fazla olan bent kapsamında Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilmesi gerekmektedir.

Örnek 5: Özel (D) Hastanesinde "Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri" olarak görev yapan sigortalı, her ne kadar insan sağlığına ilişkin işlerde belirtilen meslek mensuplarından sayılsa da yaptığı iş ile ilgili olarak Kanunun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun (11) sıra numarasına göre 90 giin fiili hizmet süresi zammına tabi olduğundan sigortalı ile ilgili düzenlenecek belge türü (01) ve (32) olacaktır.

Fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapılabilmesi, işin riskine maruz kalınmasına bağlı olduğundan, başhekim gibi işin idareciliğini üstlenen bir hekim her ne kadar sağlık meslek mensubu sayılsa da doğrudan insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmadığı sürece fiili hizmet süresi zammından faydalandırılmayacaklardır. Bu nedenle, başhekim olarak görev yapan kimseler için sadece, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde fiilen çalıştıkları süre kadar fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapılması gerekmektedir. İdarecilikte geçirilen süre için fiili hizmet süresi zammı kapsamında Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi düzenlenıneyecektir.

Örnek 6: Özel (E) Hastanesinde münhasıran "Başhekim" olarak görev yapan sigortalının hafta tatilleri hariç tam çalışması bulunmaktadır. 2018 yılı Ağustos ayı için önceden olduğu gibi (01) nolu belge türü ile 30 gün üzerinden hizmet bildirimi yapılmaya devam edilecektir.

Kısa vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlarla yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmayacaktır.

İş kolu kodu itibariyle fiili hizmet süresi zammı kapsamında olmadığı halde, çalıştırılan kişinin mesleği veya yaptığı iş nedeniyle fiili hizmet süresi kapsamında sigortalı bildirimi yapması gereken işyerlerinin bu kapsamda tanımlanması işleminin; Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 18/09/2015 tarihli ve E.4823468 sayılı Genel Yazısı uyarınca, ilgili sosyal güvenlik il müdüıiiiğü/sosyal güvenlik merkezi işveren servisleri tarafından yapılması gerekmektedir.

Örnek 7: "5510- Otel ve Benzer Konaklama Yerleri" iş kolunda tescil edilmiş işyerinin, Kanunun 40 inci maddesinde sayılan işyerlerinden olmamasına rağmen sağlık meslek mensubu (Tabip, Hemşire vb.) çalıştırdığım belgelendirmesi halinde, işyerinin (29), (30), (31) ve (53) nolu belge türlerine tanımlama işlemi yapılacaktır.

12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında; daha önce Kuruma belge türü veya kanun numarası hatalı seçilerek verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin, düzeltme ile fiili hizmet süresi zammı kazandırma hali hariç, belgede kayıtlı sigortalılar ve bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç tutarının aynı olması kaydıyla ayrıca incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınacağı, bu nitelikte verilen aylık prim ve hizmet belgelerine idari para cezası uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, insan sağlığına ilişkin işlerde sağlık meslek mensubu olarak çalışanların çalıştıkları işyerlerinin iş kolıı kodları Kurumumuzca belirlenerek e-bildirge programına tanımlanmış olduğundan, fiili hizmet süresi zammı kapsamına yönelik olarak ayrıca bir incelemeye gidilmeksizin yasal süresi içinde fiili hizmet süresi zammı dışındaki belge türleri ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi veren işyerlerinden belgede kayıtlı sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç tutarının aynı olması kaydıyla sonradan bu sigortalılar adına kağıt ortamında düzeltme amaçlı olarak verilen bildirimler için uygulanan

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır idari para cezalan iptal edilecektir.

Örnek 8: (G) Devlet hastanesinde "acil tıp teknisyeni" olarak görev yapan sigortalının 2018 yılı 7 nci aya (15 Temmuz - 14 Ağustos) ait hizmetleri yasal süresi içerisinde sehven aylık prim ve hizmet belgesinin (13) numaralı belge türii ile 30 gün üzerinden bildirilmiştir. Sigortalı 3/8/2018 tarihinden itibaren fiili hizmet süresi zammı kapsamına alındığından; (13) numaralı belge türü için iptal, (30) numaralı belge türü için 11 gün asıl, (13) numaralı belge türünden de 19 gün ek belgeler kağıt ortamında düzenlenerek Kuruma verilecektir. Söz konusu ek ve asıl bildirgelerden dolayı oluşan idari para cezaları ise kaldırılacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

İsmail YILMAZ
Genel Müdür

Ek-l:Kanun kapsamında belirlenen işkolu kodları Ek-2:Kanun kapsamında belirlenen meslek kodları

 

İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ, YATILI BAKIM FAALİYETLERİ

86,10

Hastane hizmetleri

86,21

Genel hekimlik uygulama faaliyetleri

86,22

Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri

86,23

Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri

86,90

İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler

87,10

Hcmşireli yatılı bakım faaliyetleri

87,20

Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri

87,30

Yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri

 

 

 

TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİNİN VE ECZACILIĞA İLİŞKİN MALZEMELERİN İMALATI

21,10

Temel eczacılık ürünleri imalatı

21,20

Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ MESLEK KODLARINA GÖRE SAYILARI

S.N.

MESLEK

KODU

MESLEK AÇIKLMA

1

2111,11

Radyasyon (Sağlık) Fizikçisi

2

2131,01

Biyokimyager

3

2131,02

Bakteriyolog

4

2131,14

Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

5

2131,15

Anatonıist

6

2211,01

Hekim-Pratisyeıı

7

2211,02

Aile Hekimi

8

2211,03

İşyeri Hekimi

9

2212,02

Tıbbi Biyokimya Uzmanı

10

2212,03

Fizyolog

11

2212,04

Tıbbi Patoloji Uzmanı

12

2212,05

Genel Cerrahi Uzmanı

13

2212,06

Diğer Uzman Tıp Doktorları

14

2212,07

Halk Sağlığı Hekimi

15

2212,08

Mütehassıs Cerrah

16

2212,09

Mütehassıs Hekim

17

2212,10

Acil Tıp Uzmanı

18

2212,11

Anestezi Ve Reanimasyon Uzmanı

19

2212,12

Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

20

2212,13

Çocuk Alerji Uzmanı

21

2212,14

Çocuk Cerrahisi Uzmanı

22

2212,15

Çocuk Endokrinoloji Uzmanı

23

2212,16

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

24

2212,17

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı

25

2212,18

Çocuk Onkolojisi Uzmanı

26

2212,19

Çocuk Üroloji Uzmanı

27

2212,20

Dermatoloji Uzmanı

28

2212,21

Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

29

2212,22

Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

30

2212,23

Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı

31

2212,24

Geriatri Uzmanı

32

2212,26

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

33

2212,27

Göğüs Cerrahisi Uzmanı

34

2212,28

Göz Hastalıkları Uzmanı

35

2212,29

Hematoloji Uzmanı

36

2212,30

İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı

 

 

 

 

37

2212,31

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı

38

2212,32

Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı

39

2212,33

Kulak-Buruıı-Boğaz Uzmanı

40

2212,34

Medikal Onkoloji Uzmanı

41

2212,35

Nefroloji Uzmanı

42

2212,36

Nöroloji Uzmanı

43

2212,38

Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı

44

2212,39

Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Uzmanı

45

2212,40

Prevantif Onkoloji Uzmanı

46

2212,41

Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr)

47

2212,42

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı

48

2212,44

Romatoloji Uzmanı

49

2212,45

Spor Hekimi

50

2212,46

Temel Onkoloji Uzmanı

51

2212,47

Üroloji Uzmanı

52

2212,48

Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı (Neonatoloji)

53

2212,49

Yoğun Bakım Uzmanı

54

2212,50

Adli Tıp Uzmanı

55

2212,51

Alerji Uzmanı

56

2212,52

Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı

57

2212,53

Çocuk Psikiyatri Uzmanı

58

2212,54

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

59

2212,55

Gastroenteroloji Uzmanı

60

2221,01

Diğer Hemşireler

61

2221,02

Halk Sağlığı Hemşiresi

62

2221,03

Hemşire

63

2221,04

Meslek Sağlığı Hemşiresi

64

2221,05

Uzman Hemşire

65

2221,06

Hemşire (Koruyucu Sağlık Hizmetleri)

66

2221,08

Hemşire-Ameliyathane

67

2221,09

Hemşire-Klinik

68

2221,10

Başhemşire

69

2221,11

Diyabet Eğitim Hemşiresi

70

2221,12

Hemodiyaliz Hemşiresi

71

2221,13

Enfeksiyon Hemşiresi

72

2221,14

Kan Bankası/aferez Ünitesi Hemşiresi

73

2221,15

Kemoterapi Hemşiresi

74

2221,16

Niitrisyon Hemşiresi

75

2221,17

Poliklinik Hemşiresi

76

2221,18

Rehabilitasyon Hemşiresi

 

 

 

77

2221,19

Stoma Ve Yara Bakım Hemşiresi

78

2221,20

Hemşire (Dişçilik)

79

2221,21

Steriliazyon Hemşiresi (Dişçilik)

80

2221,22

işyeri Hemşiresi

81

2221,23

Hemşire (Kreş-Anaokulu)

82

2221,24

Hemşire (Sağlık Ocağı)

83

2221,25

Hemşire (Periodoııtoloji)

84

2221,26

Yoğun Bakım Hemşiresi

85

2221,27

Acil Hemşiresi

86

2221,28

Çocuk Hemşiresi

87

2221,29

Hemşire (Yeııiıloğan)

88

2221,30

Hemşire (Kan Alma)

89

2221,32

Sağlık memuru

90

2222,01

Ebe

91

2222,02

Ebe (Sağlık Ocağı)

92

2222,03

Ebe Yardımcısı

93

2261,01

Ağız Hastalıkları Uzmanı (Stamolojist)

94

2261,03

Ağız, Diş Ve Çene Cerrahı

95

2261,04

Diş Hekimi

96

2261,05

Diş Hekimi-Ağız Cerrahisi

97

2261,06

Endodonti Uzmanı

98

2261,07

Oral Diagııoz Ve Radyoloji Uzmanı

99

2261,08

Ortodonti Uzmanı

100

2261,09

Pedodonti Uzmanı

101

2261,10

Periodontoloji Uzmanı

102

2261,11

Protetik Diş Tedavisi Uzmanı

103

2262,01

Eczacı

104

2262,02

Eczacı (Ameliyathane)

105

2262,03

Eczacı (Depo ilaç)

106

2262,04

Eczacı (Klinik)

107

2262,05

Eczacı (Majistral)

108

2262,06

Eczacı (Sıhhi Sari)

109

2262,07

Endüstriyel Eczacı

110

2262,08

Diğer Eczacılar

111

2264,01

Fizyoterapist

112

2264,02

Fizyoterapist-Spor

113

2264,03

Terapist (Rchabilite)

114

2264,04

Ergoterapist

115

2265,01

Diğer Diyetisyenler Ve Halk Sağlığı Gıda Uzmanları

116

2265,02

Diyetisyen

 

 

 

117

2265,04

Diyetisyen (Krcş-Anaokulu)

118

2266,01

Odyolog

119

2266,02

Dil ve konuşma terapisti

120

2269,03

Podiatrist/Podolog

121

2269,04

Osteopat

122

2634,08

Psikolog (Klinik)

123

3119,32

Adli Tıp Teknikeri/Otopsi Yardımcılığı

124

3211,06

Radyoterapi Teknikeri

125

3211,07

Diyaliz Teknikeri

126

3211,10

Perfüzyonist

127

3211,23

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri

128

3212,01

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/Laboratuvar Teknisyeni

129

3212,03

Patoloji Laboratuvar Teknikeri

130

3213,02

Eczane Hizmetleri Teknikeri

131

3214,01

Diş Protezcisi

132

3214,02

Diş Protez Teknisyeni

133

3214,03

Diş Protez Teknikeri

134

3214,04

Pedodonti Diş Protez Teknikeri

135

3214,05

Ortopedi Ve Travmatoloji Teknisyeni

136

3214,06

Protez Ve Ortez Teknikeri

137

3214,09

Ortopedik Protez-Ortez Teknisyeni

138

3221,01

Hemşire Yardımcısı

139

3251,04

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri

140

3251,05

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni

141

3255,04

İş ve Uğraşı Terapisi Teknikeri- (Ergoterapi Teknikeri)

142

3255,07

Fizyoterapi Teknikeri

143

3256,02

Elektronörofizyoloji Teknikeri

144

3258,02

Acil Tıp Teknisyeni

145

3259,05

Anestezi Teknisyeni

146

3259,06

Anestezi Teknikeri

147

3256,03

Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri

148

3259,01

Odyometrist

(11.09.2018)

GÜNDEM