GÜNCEL MEVZUAT
SGK’ya Olan Borçların 6183 Sayılı Yasanın 48’inci Maddesine Göre Taksitlendirilmesinde Uygulanan Tecil Faiz Oranı Yıllık %12’den Yıllık %22’ye Yükseltilmiştir - MuhasebeTR

SGK’ya Olan Borçların 6183 Sayılı Yasanın 48’inci Maddesine Göre Taksitlendirilmesinde Uygulanan Tecil Faiz Oranı Yıllık %12’den Yıllık %22’ye Yükseltilmiştir

SGK’ya Olan Borçların 6183 Sayılı Yasanın 48’inci Maddesine Göre Taksitlendirilmesinde Uygulanan Tecil Faiz Oranı Yıllık %12’den Yıllık %22’ye Yükseltilmiştir.

SGK’YA OLAN BORÇLARIN 6183 SAYILI YASANIN 48’İNCİ MADDESİNE GÖRE TAKSİTLENDİRİLMESİNDE UYGULANAN TECİL FAİZ ORANI YILLIK %12’ DEN YILLIK %22’YE YÜKSELTİLMİŞTİR

Özet: İşverenlerin Sosyal güvenlik Kurumuna olan borçlarını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48’inci maddesi gereği taksitlendirmelerinde uygulanan tecil faizi oranı 06.09.2018 tarihinden itibaren yıllık %12‘den yıllık %22’ ye yükseltilmiştir.   

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre SGK’ ya olan borçların taksitlendirilmesinin talep edilmesi halinde, tecil faizi yıllık %12 olarak uygulanmaktaydı.TECİL FAİZİ UYGULAMASININ ESASLARI:

06.09.2018 tarihli resmi gazete yayımlanan tahsilat genel tebliği ile uygulanmakta olan tecil

faizi oranı 06.09.2018 tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine istinaden 06.09.2018 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen SGK alacaklarına, yıllık %22 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

06.09.2018 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan SGK alacakları ile 06.09.2018 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (%12) uygulanması gerekmektedir.

Aynı şekilde, 06.09.2018 tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş SGK alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, 06.09.2018 tarihine kadar eski tecil faizi oranı (%12), 06.09.2018 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %22 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

Ayrıca, 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen SGK alacakları için hesaplanan tecil faizi oranı da yıllık %22 ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

İşverenlerimize ve meslek mensuplarımıza duyurulur.

Saygılarımızl

(06.09.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  2. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  3. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  4. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  5. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  6. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  7. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)
  9. Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 31 Aralık 2019 tarihine kadar ertelendi (05.09.2019)
  10. Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları (02.09.2019)

GÜNDEM