GÜNCEL MEVZUAT
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 34’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 81 - MuhasebeTR

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 34’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 81

16 Ağustos 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN

DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

(BDS 720) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

TEBLİĞİ NO:34’ÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

TEBLİĞİ NO: 81

MADDE 1 – 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları (BDS 720) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:34 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

Sayı : 30511

 

 

(16.08.2018)

GÜNDEM