GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB: Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Usul ve Esasları - MuhasebeTR

TÜRMOB: Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Usul ve Esasları

7103 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 21’inci madde ile aynı Kanunun Geçici 19 ve 20’ncimaddeleri kapsamında işe alınan ve bu maddelerde yazılı şartları taşıyan ücretliler için asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle, gelir vergisi stopaj teşviki sağlanmıştır. 304 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde,söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.−4447 sayılı Kanunun Geçici 19’uncu maddesi kapsamında İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince işe alınan sigortalılar için sağlanan gelir vergisi stopajı teşviki, teşvik kapsamına giren her bir çalışan için en fazla 12 ay süre ile uygulanır. Bu süre; engelli, 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar için 18 ay süre ile uygulanır.Prim desteğinden faydalanılamayan durumlarda gelir vergisi stopajı teşviki de uygulanmaz.−Geçici 20’nci maddesi kapsamında 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöreait işyerlerince, işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük sigortalılardan ve Kuruma kayıtlı işsizler arasından olmak kaydıyla sağlanan prim ve ücret desteği 1/1/2018 tarihinden itibaren 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanır.Bu madde kapsamına giren işyerleri en fazla iki sigortalı için destekten yararlanabilir.2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 3’ten fazla olan işyerleri bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanamaz.

MEVZUATI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

(10.07.2018)

GÜNDEM