GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB: Aktife Kayıtlı Bulunan Taşınmazların Yeniden Değerlemesinin Usul ve Esasları - MuhasebeTR

TÜRMOB: Aktife Kayıtlı Bulunan Taşınmazların Yeniden Değerlemesinin Usul ve Esasları

Vergi Usul Kanununa eklenen geçici 31’inci maddede mükelleflerin 25/5/2018 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan taşınmazlar ile bunlara ait amortismanları Yİ-ÜFE oranlarını dikkate alarak 30/9/2018 tarihine kadar yeniden değerleyebilecekleri, yeniden değerleme neticesinde pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %5 oranında vergi hesaplanması gerektiği ve bu verginin yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar beyan edilip ödenebilmesiyönünde düzenleme yapılmıştı. 500 sıra No.luVUK Genel Tebliğinde söz konusu maddeye ilişkin düzenleme ve açıklamalaryapılmıştır.Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların her birine isabet eden değer artışları ile bunların hesap şekillerinin, envanter defterlerinin ayrı bir sahifesinde müfredatlı olarak gösterilmesi gerekmektedir.

MEVZUATI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

(10.07.2018)

GÜNDEM