GÜNCEL MEVZUAT
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan ... - MuhasebeTR

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan ...

24 Ocak 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26766

 

Karar Sayısı : 2008/13061

 

 

Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 7/1/2008 tarihli ve 1639 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/1/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

 

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (III) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN KARAR

 

Uygulanacak Asgari Maktu Özel Tüketim Vergisi Tutarları

             MADDE1 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallara ilişkin asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

III SAYILI LİSTE

(B) CETVELİ

                                                                                                                                                                  ASGARİ MAKTU

G.T.İ.P. NO          MAL İSMİ                                                                                                              VERGİ TUTARI (YTL)

2402.10.00.00.00    Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar                           0,0775

2402.20                   Tütün içeren sigaralar                                                                      0,0775

2402.90.00.00.00    Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış                              0,0775

                                purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

2403.10                   İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen                            0,0775

                                maddeleri içersin içermesin)

2403.99.10.00.00    Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün                                                      0,0775

 

             Yürürlük

             MADDE2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Yürütme

             MADDE3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

(24.01.2008)

GÜNDEM