GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genelgesi, 2008/4 (2008 Yılı Gelir ve Aylık Artışları Hk.) - MuhasebeTR

SGK Genelgesi, 2008/4 (2008 Yılı Gelir ve Aylık Artışları Hk.)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2008/4

 

Tarih         : 15.01.2008

Konu         : 2008 Yılı Gelir ve Aylık Artışları

 

28.12.2007 tarih, 26740 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5724 sayılı “2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu”nun,

- 5. maddesinin (8). fıkrası gereğince ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerine esas katsayıların belirlendiği K-Cetveline göre 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda aylık ödemelerine esas alınan gösterge rakamının 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasındaki ödeme döneminde (1600), 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arasında (1615),

- 21. maddesinin (1). fıkrası ile 657 sayılı Kanunun 154. maddesi uyarınca 01.01.2008-30.06.2008 döneminde uygulanacak katsayı (0,049318), 01.07.2008-31.12.2008 döneminde ise (0,05031),

olarak belirlenmiş, ancak 05.01.2008 tarih, 26747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2008/13055 sayılı Kararı eki “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların YenidenTespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar İle Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ile 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,049486 olarak yeniden belirlenmiştir.

Yine Bütçe Kanununun;

- 28. maddesinin;

506 ve 2925 sayılı kanunlara göre bağlanan veya bağlanacak gelir ve aylıklara ilişkin (10). fıkrasının;

(a) bendi ile 506 ve 2925 sayılı kanunlar gereğince 01.01.2008 tarihinden önce bağlanmış gelir ve/veya aylıklar ile 506 sayılı Kanunun geçici 76. maddesine göre yapılan telafi edici ödemeler, 2008 yılının Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 2 oranında, 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere de 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları (TÜFE) genel endeksindeki değişim oranı kadar,

(b) bendi ile söz konusu kanunlar gereğince 2008 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının, 506 sayılı Kanunun 55, 61, 67 ve geçici 82. maddelerine göre 2008 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarlarının; 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 2 oranında, 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere de 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE değişim oranı kadar,

(c) bendi ile iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2008 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirin % 2 oranında, 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere de 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE değişim oranı kadar, son takvim ayı 2008 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirin, son takvim ayı itibarıyla hesaplanan gelir tutarı 2008 yılının birinci altı aylık dönemine göre TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE değişim oranında artırılarak belirleneceği, ancak bunlara 2008 yılı Ocak ayı ödeme dönemine ait artış uygulanmayacağı,

(ç) bendi ile TÜİK tarafından 2007 yılı Aralık ayına ilişkin olarak açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin 2008 yılı Haziran ayı endeksine göre değişim oranının % 2’yi geçmesi halinde, aşan kısmı telafi edecek oranı; 2008 yılının ikinci altı aylık dönemine ait gelir ve aylıklarda (a), (b) ve (c) bentleri gereğince yapılacak artışa ilave etmeye Bakanlar Kurulunun yetkili olacağı,

(d) bendi ile 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre bağlanan ve 2008 yılı içinde bağlanacak gelir ve aylıkların artırılmasında, 506 sayılı Kanunun ek 38. maddesi hükümleri; 2008 yılında malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerinin 506 sayılı Kanunun geçici 82. maddesine göre 2008 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylıkları için Ocak 2008 ile aylık başlangıç tarihi arasında TÜİK tarafından açıklanan TÜFE artış oranları ile iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2008 yılına ait olanların gelirlerinin artırılmasında 506 sayılı Kanunun ek 44. maddesi hükümleri uygulanmayacağı ve bu fıkra kapsamına girenlerin gelir ve/veya aylıklarında 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre ayrıca artış yapılmayacağı,

1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan veya bağlanacak aylıklara ilişkin (11). fıkrasının;

(a) bendi ile 1479 ve 2926 sayılı kanunlar gereğince malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanların, 2007 yılı Aralık ayı ödeme döneminde aldıkları aylıkları 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 2 oranında, 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere de 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE değişim oranı kadar artırılarak ödeneceği,

(b) bendi ile 1479 ve 2926 sayılı kanunlar gereğince 2008 yılında bağlanacak aylıkların, 2003 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu ve gösterge tutarları esas alınarak hesaplanacağı, bu şekilde hesaplanan aylığın sırasıyla 08.01.2003 tarihli ve 4784 sayılı Kanunun 1. maddesi, 22.01.2004 tarihli ve 5073 sayılı Kanunun 2. maddesinin (a) bendi, 30.12.2004 tarihli ve 5282 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrası, 08.02.2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 3. maddesinin (a) bendi ve 5565 sayılı Kanunun 30. maddesinin (6) ve (8). fıkrasına göre artırılacağı, bulunan tutarın ayrıca bu fıkranın (a) bendine göre artırılarak ödeneceği,

(c) bendi ile TÜİK tarafından 2007 yılı Aralık ayına ilişkin olarak açıklanan 2003 = 100 Temel Yıllı TÜFE’sinin 2008 yılı Haziran ayı endeksine göre değişim oranının % 2 yi geçmesi halinde, aşan kısmı telafi edecek oranı; 2008 yılının ikinci altı aylık dönemine ait gelir ve aylıklarda (a) ve (b) bentleri gereğince yapılacak artışa ilave etmeye Bakanlar Kurulunun yetkili olacağı,

(ç) bendi ile 2008 yılında, 1479 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamındaki sigortalılardan alınacak primlere esas olan ve 2007 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu ile katsayı sabit kalmak kaydıyla gösterge tablosu, 506 sayılı Kanuna göre prime esas günlük kazanç alt sınırında 2007 yılına göre 2008 yılında meydana gelen artış oranı kadar artırılarak uygulanacağı,

(d) bendi ile 1479 sayılı Kanunun 36. maddesinin (3) ve (4). fıkraları ile 50. maddesinin ikinci cümlesi hükmü ve 2926 sayılı Kanunun 33. maddesinin birinci fıkrası hükümlerinin 2008 yılı için uygulanmayacağı ve bu fıkra kapsamında sayılanların aylıklarında 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre ayrıca artış yapılmayacağı,

hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesi gereğince 29.12.2007 tarih, 26741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı gereğince 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasında 16 yaşından büyükler için bir günlük asgari ücret 20,28 YTL, 01.07.2008-31.12.2008 süresi için de 21,29 YTL olarak belirlenmiştir.

5724 sayılı Kanunun 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlarda öngördüğü düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

I- 506 VE 2925 SAYILI KANUNLARDA YAPILAN DÜZENLEMELER

A. GELİR VE AYLIKLARIN ARTIRILMASI

1- 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre ödenen gelir ve aylıklar ile 506 sayılı Kanunun geçici 76. maddesine göre yapılan telafi edici ödemeler,

a) 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 2 oranında,

b) 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE değişim oranı,

kadar artırılarak ödenecek ve ek ödeme tutarları bu miktarlar üzerinden hesaplanacaktır.

2- 2008 yılı Ocak ödeme dönemi itibariyle ödenen gelir/aylık ve telafi edici ödemeler ile 2008 yılında tahsis talebinde bulunan veya ölen sigortalılar için bağlanacak gelir ve aylıkların artırılmasında TÜİK tarafından açıklanan TÜFE artış oranları uygulanmayacaktır.

3- Gelir ve aylık gönderme işlemleri “2008/Ocak” döneminde ödemeler sisteminde yer alanların gelir ve aylıkları, Ocak ödeme dönemi itibariyle geçerli % 2 artış uygulanmak ve ek ödeme hesaplanmak suretiyle Genel Müdürlükçe Ocak ayı ödeme döneminde ödenecektir. “2008/Şubat” çalışma döneminde sisteme girecek sigortalı ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları söz konusu artışlar dikkate alınarak hesaplanacaktır.

4- 2008 yılı Temmuz ödeme dönemi itibariyle de gelir/aylıklar 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan TÜFE’deki değişim oranı kadar artırılarak, ek ödeme tutarları bu miktarlar üzerinden hesaplanmak suretiyle gönderileceğinden, bu dönem itibariyle herhangi bir fark ödemesi yapılmayacaktır.

B. GELİR VE AYLIK BAĞLAMA İŞLEMLERİ

2008 yılında malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre bağlanacak aylıklarda;

1- 506 sayılı Kanunun 55, 61, 67 ve geçici 82. maddelerine göre 2008 yılı Ocak ayı itibariyle hesaplanan aylık tutarları, 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 2, 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan TÜFE’deki değişim oranı kadar artırılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Bunların 506 sayılı Kanunun geçici 82. maddesine göre 2008 yılı Ocak ayı itibariyle hesaplanan aylıkları için, Ocak 2008 ile aylık başlangıç tarihi arasında TÜİK tarafından açıklanan aylık TÜFE artış oranları uygulanmayacaktır.

2- İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı, 2008 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir tutarına % 2, 2008 yılı Temmuz ödeme döneminde de 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜFE’deki değişim oranı uygulanarak belirlenecektir. Son takvim ayı 2008 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirlere 2008 yılı Ocak ödeme dönemine ait artış uygulanmayacaktır.

İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2008 yılına ait olanların, hesaplanan son takvim ayı ile gelir başlangıç tarihi arasında TÜİK tarafından açıklanan aylık TÜFE artış oranları uygulanmayacaktır.

C. ALT SINIR GELİR/AYLIKLARI

1- 506 sayılı Kanunun geçici 89. maddesi gereğince 01.01.2000 tarihinden önce bağlanan ölüm aylıkları, 2008 yılında yaşlılık ve malullük aylığı almakta iken vefat eden sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıkları ile geçici 82. maddeye göre bağlanmış aylıklarda, sigortalı ve hak sahiplerine, 2008/Ocak ödeme döneminden geçerli olmak üzere;

- Sigortalı ve sigortalı aylığının tamamının hak sahiplerine dağıtıldığı durumlar için 521,81 x 1,02 = 532,25 YTL’den,

Bir hak sahibi için 441,35 x 1,02 = 450,18 YTL’den,

- İki hak sahibi için 481,58 x 1,02 = 491,21 YTL’den,

az ödeme yapılmayacaktır.

2- İş kazası ve meslek hastalığı sonucu bağlanan ve son takvim ayı 2000 yılından önce olan ölüm gelirleri için de 1. maddede belirtilen alt sınır tutarları uygulanacaktır.

3- İş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2008 yılına ait olanlara bağlanacak gelirler 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında geçerli olan asgari günlük kazanç üzerinden belirlenen asgari gelir tutarları esas alınarak hesaplanacaktır. Buna göre, iş göremezlik derecesi % 25 ve daha yukarı olan sigortalılara;

- 01.01.2008-30.06.2008 süresinde ödenecek asgari sürekli iş göremezlik gelirinin aylık tutarı; 20,28 x 30 x % 70 = 425,88 YTL,

- 01.07.2008-31.12.2008 süresi için ödenecek asgari sürekli iş göremezlik gelirinin aylık tutarı ise; 21,29 x 30 x % 70 = 447,09 YTL

olacaktır.

4- 2000 yılı başından sonra geçen hizmetlere göre bağlanacak malullük ve ölüm aylıklarının alt sınırı;

- 01.01.2008-30.06.2008 süresinde 20,28 x 30 x % 35 = 212,94 YTL,

- 01.07.2008-31.12.2008 süresinde de 21,29 x 30 x % 35 = 223,55 YTL 

olacaktır.

Çalışmalarının tamamı 2000 yılı başından sonra olan sigortalının hak sahiplerine bağlanan aylıklar ile günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2000/Ocak ve daha sonraki bir ay olan sigortalıların hak sahiplerine bağlanan gelirlerde bu miktar;

- 01.01.2008-30.06.2008 süresinde bir hak sahibi için 20,28 x 30 x % 35 x % 80 = 170,35 YTL, iki hak sahibi için 20,28 x 30 x % 35 x % 90 = 191,65 YTL, 

- 01.07.2008-31.12.2008 süresinde bir hak sahibi için 21,29 x 30 x % 35 x % 80 = 178,84 YTL, iki hak sahibi için 21,29 x 30 x % 35 x % 90 = 201,19 YTL’den

az olmayacaktır.

 

D. HİZMET BORÇLANMALARI, İSTEĞE BAĞLI VE TOPLULUK

SİGORTASI PRİMLERİ

         1- 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan prime esas günlük kazancın alt sınırı 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasında 20,28 YTL, üst sınırı ise alt sınırın 6,5 katı 131,82 YTL, 01.07.2008-31.12.2008 süresi alt sınırı 21,29 YTL, üst sınırı ise 138,39 olarak belirlenmiştir.

         2- Askerlik, grev-lokavt ve 4056 sayılı Kanun gereği yapılan hizmet borçlanması tutarlarının hesabında 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasında prime esas yeni asgari günlük prim tutarı 20,28 x % 20 = 4,06 YTL, 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arasında da 21,29 x % 20 = 4,26 YTL olarak dikkate alınacaktır.

3- İsteğe bağlı sigorta ile malullük, yaşlılık ve ölüm topluluk sigortası priminin alt sınırı 01.01.2008-30.06.2008 süresinde 20,28 x 30 x % 25 = 152,10 YTL, üst sınırı ise 131,82 x 30 x % 25 = 988,65 YTL’ye, 01.07.2008-31.12.2008 süresinde 21,29 x 30 x % 25 = 159,68 YTL, üst sınırı ise 138,39 x 30 x % 25 = 1037,93 YTL’ye yükseltilmiştir.

4- İş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarına topluluk sigortası yoluyla devam eden sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm topluluk sigortalarına ait primin alt sınırı 01.01.2008-30.06.2008 süresinde 20,28 x 30 x % 20 = 121,68 YTL, üst sınırı ise 131,82 x 30 x % 20 = 790,92 YTL, 01.07.2008-31.12.2008 süresinde de 21,29 x 30 x % 20 = 127,74 YTL, üst sınırı ise 138,39 x 30 x % 20 = 830,34 YTL olarak uygulanacaktır.

5- 506 sayılı Kanunun 86. maddesi gereğince topluluk sigortasına tabi baro başkanlıkları, noter odaları ve diğer teşekküller ve işverenler de 01.01.2008 tarihinden sonra meydana gelen artışlar hakkında zamanında uyarılacak ve primlerin tahsili buna göre sağlanacaktır.

II- 1479 VE 2926 SAYILI KANUNLARDA YAPILAN DÜZENLEMELER

A. BAĞLANAN AYLIKLARIN ARTIRILMASI

1- 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi olarak malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanların, 2007 yılı Aralık ayı ödeme döneminde aldıkları aylıkları (SDÖ dahil);

a) 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 2 oranında,

b) 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere de 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE değişim oranı kadar,

artırılarak ödenecek ve ek ödeme tutarları bu miktarlar üzerinden hesaplanacaktır.

2- 2008 yılı Ocak ödeme dönemi itibariyle ödenen aylıklar ile 2008 yılında tahsis talebinde bulunan ve ölen sigortalılar için bağlanacak aylıkların arttırılmasında TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE değişim oranı uygulanmayacaktır.

3- Bağlanan aylıklar Ocak ödeme dönemi itibariyle öngörülen artış uygulanmak ve ek ödeme hesaplanmak suretiyle Ocak ayı ödeme döneminde ödenecektir.

4- 2008 yılı Temmuz ödeme dönemi itibariyle aylıklar 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE değişim oranı kadar artırılarak ek ödeme tutarları bu miktarlar üzerinden hesaplanmak suretiyle gönderileceğinden, bu dönem itibariyle herhangi bir fark ödemesi yapılmayacaktır.

B. AYLIK BAĞLAMA İŞLEMLERİ

2008 yılında malullük, yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanacak aylıklarda;  

1- 2003 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu (01.07.2003) esas alınarak 2002/33 sayılı Genelgede belirtilen esaslar doğrultusunda hesaplanacak aylığa 2003 yılı Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken sosyal destek ödemesi tutarından 2003/Temmuz ayına kadar kümülatif TÜFE oranı kadar düşüldüğünde 2003/Temmuz itibariyle kalan sosyal destek ödemesi miktarı (100 YTL ödenenler için 85,95 YTL, 75 YTL ödenecekler için ise 64,46 YTL) eklenerek bulunacak tutar ayrıca,

- 5073 sayılı Kanuna göre 2004 yılı Ocak ve Temmuz ayı için % 10,

- 2005 yılı Ocak ve Temmuz ayı içinde aylık almakta olduğu basamağa göre 5282 sayılı Kanunda belirtilen oranlar,

- 5454 sayılı Kanuna göre 2006 yılı Ocak ve Temmuz ayları için % 3, sonradan telafi edici ödeme olarak % 1,33,

- 5565 sayılı Kanuna göre 2007 yılı Ocak ayı için % 5, Temmuz ayı için ise 2007 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE değişim oranı kadar % 3,87,

- 5724 sayılı Kanuna göre ise 2008 yılı Ocak ayı için % 2, Temmuz ayı için ise 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE değişim oranı,

kadar arttırılarak hesaplanır. Bulunan tutara ayrıca 5454 sayılı Kanun gereği ek ödeme ilave edilir.

Malullük ve ölüm aylıkları da yukarıda belirtilen esaslar dahilinde hesaplanır. Ölüm aylıkları hak sahiplerine hisseleri oranında paylaştırılır.

2- 1479 sayılı Kanunun 36. maddesine göre bağlanan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları her ay bir önceki aya göre TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı TÜFE değişim oranları kadar artırılmayacaktır.

3- 2926 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanan sigortalı ve hak sahiplerinin bağlanmış bulunan aylıkları 2008 yılında 1479 sayılı Kanuna tabi aylık bağlanan sigortalı ve hak sahiplerinin aylıkları ve ek ödemeleri gibi yukarıda belirtilen esaslar dahilinde arttırılacaktır.

Yine 2008 yılında 2926 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanması için talepte bulunan sigortalı ve hak sahiplerinin aylıkları da 1479 sayılı Kanuna tabi aylık bağlanması için talepte bulunan sigortalı ve hak sahiplerinin aylıkları ve ek ödemeleri gibi yukarıda belirtilen esaslar dahilinde hesaplanacaktır.

4- Hesaplanan bu aylıklara basamak karşılığı sosyal yardım zammı (SYZ) ilave edilip, yapılması gereken kesintiler (sosyal güvenlik destek primi ve sağlık gibi) ek ödemesiz olarak hesaplanan aylıklar üzerinden yapılacaktır

Örnek 1- (1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı)

Bağ-Kur hizmet süresi                                                    : 9003 gün

01.01.2000 Tarihinden önceki hizmeti                           : 6451 gün

31.12.1999 Basamağı                                                       : 7

01.01.2000 Tarihinden sonraki hizmeti                          : 2552 gün

1479 sayılı Kanuna göre aylık bağlama oranı              : % 70

4447 sayılı Kanuna göre aylık bağlama oranı              : % 65

Son basamağı                                                                   : 12

Sigortalı 30.01.2008 tarihinde aylık talebinde bulunduğunda bağlanacak yaşlılık aylığı;

A Aylığı (Basamak 7) 345,47 x 6451 x %70 / 9003 = 173,29 YTL

B Aylığı (Ağırlıklı ortalama aylığı) = 400,31 YTL

400,31 x 2552 x % 65 / 9003 = 73,74

A + B Aylığı = 173,29 + 73,74 = 247,03

01.01.2003 tarihinden 31.12.2003 tarihine kadar basamak karşılığı ödenmesi gereken 100.000.000 TL 01.01.2003 gelir tablosunun dikkate alındığı 2003/Temmuz tarihleri arasındaki (Ocak 1,6, Şubat 2,6, Mart 2,3, Nisan 3,1, Mayıs 2,1, Haziran 1,6) kümülatif TÜFE oranı kadar (% 14,049) 14.049.877 TL düşüldüğünde 100.000.000 - 14.049.877 = 85.950.123 TL (85,95 YTL) olarak bulunan tutar 2003/Temmuz dönemi itibariyle hesaplanan bu aylığa sosyal destek ödeme tutarı olarak ilave edildiğinde, 247,03 + 85,95 = 332,98 YTL bulunur. Hesaplanan bu aylık,

2004/Ocak ayında 332,98 x 1,10 = 366,28

2004/Temmuz ayında 366,28 x 1,10 = 402,91

2005/Ocak ayında 402,91 x 1,07 =  431,11 (aylık aldığı basamağa göre)

2005/Temmuz ayından 431,11 x 1,07 = 461,29

2006/Ocak ayında 461,29 x 1,03 =  475,13

2006/Temmuz ayında 475,13 x 1,03 = 489,38 x 1,0133 = 495,89 

2007/Ocak ayında 495,89 x 1,05 = 520,68

2007/Temmuz ayında 520,68 x 1,0387 = 540,83

en son olarak da 5724 sayılı Kanuna göre 2008/Ocak ayında 540,83 x 1,02 = 551,65 YTL olarak hesap edilir.

Hesaplanan aylığa bu Genelgenin “III-A EK ÖDEMENİN HESAPLANMASI” başlıklı bölümde belirtilen tutarlar dikkate alınarak aylığının % 4’ü oranında ek ödeme ilave edilir. (551,65 x % 4 = 22,07 YTL, 551,65 + 22,07 = 573,72 YTL)

Örnek 2- (1479 sayılı Kanuna göre aktif ölüm aylığı)

29.12.2007 tarihinde vefat eden 12. basamaktan hak sahibi durumundaki eşe 2008/Ocak tarihinde % 75 oranında ödenecek aylığın basamak seyri,

BS

Basamaklarda Prim

Ödeme tarihleri

Prim Ödeme

Süresi

Gelir Tablosu

Karşılığı

Ağırlıklı Ortalamaya Esas Tutar

7

01.01.2000-30.09.2000

9

345,47

3.109,25

8

01.10.2000-30.09.2001

12

363,39

4.360,70

9

01.10.2001-30.09.2002

12

381,31

4.575,74

10

01/10/2002-30/09/2003

12

399,23

4.790,77

11

01.10.2003-30.09.2004

12

417,15

5.005,80

12

01.10.2004-29.12.2007

39

435,07

16.967,77

TOPLAM

96

 

38.810,03

Hesaplanacak ağırlıklı ortalama: 38.810,03 / 96 = 404,27

Hak sahibine bağlanacak ölüm aylığı ağırlıklı ortalamanın % 65’i kadar olduğundan 404,27 x % 65 = 262,78

01.01.2003 tarihinden 31.12.2003 tarihine kadar basamak karşılığı ödenmesi gereken 100,00 YTL 01.01.2003 gelir tablosunun dikkate alındığı 2003/Temmuz tarihleri arasındaki kümülatif TÜFE oranı kadar düşüldüğünde 100,00 - 14,05 = 85,95 YTL olarak bulunan tutar 2003/Temmuz ödeme tarihi itibariyle hesaplanan bu aylığa  sosyal destek ödeme tutarı olarak ilave edildiğinde, 262,78 + 85,95 = 348,73 YTL bulunur. Hesaplanan bu aylık;

2004/Ocak ayında 348,73 x 1,10 = 383,60

2004/Temmuz ayında    383,60 x 1,10 = 421,96

2005/Ocak ayında 421,96 x 1,07 = 451,50 (aylık almakta olduğu basamağa göre)

2005/Temmuz ayında 451,50 x 1,07 = 483,11

2006/Ocak ayında 483,11 x 1,03 = 497,60

2006/Temmuz ayında 497,60 x 1,03 = 512,53 x 1,0133 519,35

2007/Ocak ayında 519,35 x 1,05 = 545,32

2007/Temmuz ayında 545,32 x 1,0387 = 566,42

en son olarak da 5724 sayılı Kanuna göre 2007/Ocak ayında 566,42 x 1,02 = 577,75 YTL olarak hesap edilir. Hak sahibi eşin % 75 hissesi üzerinden 577,75 x % 75 = 433,31 YTL olarak ödenir.

Hesaplanan aylığa bu Genelgenin “III-A EK ÖDEMENİN HESAPLANMASI” başlıklı bölümde belirtilen tutarlar dikkate alınarak aylığının % 5’i oranında ek ödeme ilave edilir. (433,31 x % 5 = 21,67 YTL, 433,31 + 21,67 = 454,98 YTL)

III- ORTAK HÜKÜMLER

A. EK ÖDEMENİN HESAPLANMASI

1- 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre aylık ve gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre,

2008 yılının ilk altı aylık döneminde yapılacak ek ödemenin bir aylık tutarı, her bir aylık veya geliri;

- 464,11 YTL (dahil) ve daha az olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 5’i,

- 464,11 YTL’den fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 4’ü,

2008 yılının ikinci altı aylık döneminde ise,

- 471,84 YTL (dahil) ve daha az olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 5’i,

- 471,84 YTL’den fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 4’ü,

üzerinden hesaplanacaktır.

2- 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre ek ödeme ile ilgili diğer hususlar hakkında 21/02/2006 tarihli, 12-154. Ek Genelgenin “B. EK ÖDEME YAPILMASI” başlıklı bölümü doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Örnek 3- 1479 sayılı Kanuna göre 04.11.2004 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunup 20. gelir basamağından bağlanan aylığı 2007/Aralık dönemi itibariyle 891,69 YTL olarak ödenen (SYZ hariç) sigortalıya 2008/Ocak döneminde ödenecek aylığı 891,69 x 1,02 = 909,52 YTL, ek ödeme tutarı ise 909,52 x % 4 = 36,38 YTL’dir.

Örnek 4- 1479 sayılı Kanuna göre 15. basamaktan yaşlılık aylığı almakta iken vefat eden sigortalının eşine 2007/Aralık dönemi itibariyle 341,95 YTL, hak sahibi durumundaki çocuğuna ise 163,39 YTL ödenmektedir. 2008/Ocak döneminde;

Eşe ödenecek aylık ve ek ödeme tutarı 341,95 x 1,02 = 348,79 YTL, ek ödeme tutarı 348,79 x % 5 = 17,44 YTL,

Hak sahibi çocuğa ödenecek aylık ve ek ödeme tutarı 163,39 x 1,02 = 166,66 YTL, ek ödeme tutarı 166,66 x % 5 = 8,33 YTL

olarak hesaplanacaktır.

B. 2022 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN ÖDEMELER

506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı Kanunlara göre ölen sigortalıdan dolayı malul olmaları nedeniyle yetim aylığı almakta olan çocuklara 2022 sayılı Kanunun ek 1. maddesi gereğince yapılacak fark aylık ödemelerinde aylıklarının;

01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasında özürlülük dereceleri;

- % 70 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerde; 1600 x 0,049486 = 79,18 YTL, 79,18 x % 300 = 237,53 YTL,

- % 40 ile % 69 arasında olduğu tespit edilenlerde; 1600 x 0,049486 = 79,18 YTL, 79,18 x % 200 = 158,36 YTL’nin

01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arasında özürlülük dereceleri;

- % 70 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerde; 1615 x 0,05031 = 81,25 YTL, 81,25 x % 300 = 243,75 YTL,

- % 40 ile % 69 arasında olduğu tespit edilenlerde; 1615 x 0,05031 = 81,25 YTL, 81,25 x % 200 = 162,50 YTL’nin

altında olması halinde aradaki fark kadar aylıklarına ilave ödeme yapılacaktır.

C. CENAZE MASRAFI KARŞILIĞI

506 sayılı Kanunun 103., 1479 sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince,

01.01.2008 tarihinden itibaren ölen sigortalılar için 5000 x 0,049486 = 247,43YTL,

- 01.07.2008 tarihinden itibaren ölen sigortalılar için 5000 x 0,05031 = 251,55 YTL

cenaze masrafı karşılığı ödenecektir.

IV- DİĞER İŞLEMLER

1- 506 sayılı Kanunun geçici 91. maddesinin (7). fıkrasında geçen “31.12.2007” ibaresi, 5724 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (9). fıkrası ile “31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük” şeklinde değiştirildiğinden 01.01.2008 ile 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girinceye kadar ölen sigortalıların kız çocuklarına da 506 sayılı Kanunun 23 ve 68. maddelerinde belirtilen diğer şartlar göz önünde bulundurularak geçici 91. maddeye göre gelir ve aylık bağlanmaya devam edilecek olup konu hakkında 11.07.2005 tarih ve 12-146. Ek ve 25.06.2007 tarih, 2007/52 sayılı Genelgeler doğrultusunda işlem yapılacaktır.

2- 5724 sayılı Kanunun 28. maddesinin (12). fıkrasında 24.07.2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 56. maddesinin (d) bendi ile geçici 3. maddesinde geçen “01.01.2008” tarihleri ile 5073 sayılı Kanunun 17. maddesinde geçen “01.01.2008” tarihi “31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu nedenle, 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılar hakkında 1479 sayılı Kanunun “Malullük Aylığının Hesaplanması” başlıklı 30., “Yaşlılık Aylığının Hesaplanması” başlıklı 36. ve “Ölüm Aylığının Hesaplanması” başlıklı 42. maddelerinin uygulanmasına 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe gireceği tarihte başlanacak ve bu tarihe kadar eski hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir.

3- 5724 sayılı Kanunun 28. maddesinin (16). fıkrasıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun yürürlüğü 01.06.2008 tarihine ertelendiğinden, 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlarla ilgili mevcut uygulama doğrultusunda işlem yapılmaya devam edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

(17.01.2008)

GÜNDEM