GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı TBMM’ye Sevk Edildi - MuhasebeTR

TÜRMOB: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı TBMM’ye Sevk Edildi

Yasa tasarısı aşağıdaki düzenlemeleri içermektedir.

 • Kesinleşmiş alacakların tahsilinden vazgeçme (madde 2)
 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar (madde 3)
 • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler (madde 4)
 • Matrah ve vergi artırımı (madde 5)
 • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (madde 6)
 • Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları (madde 7)
 • Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ve kesinleşmemiş idari para cezaları (madde 8)
 • Ortak hükümler (madde 9)
 • Diğer hükümler (madde 10)
 • Deprem felaketi yaşanmış olan Van İli geneli ile Ağrı İli Patnos İlçesi, Bitlis İli Adilcevaz İlçesinde ilan edilmiş olan mücbir sebep halinin sona ermesinden sonra beyan ve bildirimlere ilişkin yeni süre verilmesi (madde 12)
 • Mücbir sebep hali sonlandırılan bazı yerlerdeki beyan ve bildirimler

(madde 11)

 • Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklik (madde 12)

Bu Sirküler, Maliye Bakanlığı’nca hazırlanıp TBMM’ye sevk edilen Kanun Tasarısına istinaden hazırlanmış olup, gerek Plan Bütçe Komisyonu ve gerek Genel Kurul görüşmelerinde bu düzenlemelerin değişebileceği

dikkate alınmalıdır.

Maliye Bakanlığı’nca hazırlanarak TBMM’ye gönderilen “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı” ile

  • Kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi,
  • Mevcut ve muhtemel ihtilafların sonlandırılması
  • Matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılmasını,
  • İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi,

konularında düzenleme yapılmaktadır. Yasa ile ilgili başvuru ve ödeme sürelerinin genel tarihleri aşağıdaki gibidir.

 

Başvuru/ödeme türü

Süre*

*(Komisyon ve Genel Kurul aşamasında başka bir değişiklik yapılmadığı takdirde)

Yeniden    yapılandırmaya      konu                olacak alacakların vadesinin son tarihi

31 Mart 2018

Borçların    yeniden    yapılandırılması                 için başvuru süresi

 Yasanın yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın

sonu

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine

ödenecek borçların ilk taksitini ödeme süresi

 

 Yasanın yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü ay

Sosyal   Güvenlik   Kurumuna   bağlı            tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin

ödeme süresi

 

 Yasanın yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ay

Matrah artırımları için başvuru süresi

(2017 yılı    Gelir ve Kurumlar Vergileri için matrah arttırımı öngörülmemektedir)

 Yasanın yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın

sonu

İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine

kaydedilme süresi

 

 Yasanın yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın

sonu

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle

kayıt ve beyanlarına intikal ettirme süresi

 

 

 Yasanın yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın

sonu

Kayıtlarda   yer    aldığı   hâlde                  işletmede

bulunmayan malların kayıt ve beyanlarına intikal süresi

 Yasanın yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın

sonu

Kayıtlarda   yer    aldığı   hâlde                  işletmede

bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan

alacakların dikkate alınacağı bilanço tarihi

 

31/12/2017

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların vergi dairelerine beyan edilmesi suretiyle kayıtların düzeltilmesi süresi

 Yasanın yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın

sonu

31/5/2017 tarihinde mücbir sebep hali sonlandırılan mükelleflerin, mücbir sebep halinin devam ettiği dönemlere ilişkin beyannamelerini 31/8/2017 tarihine kadar vererek tahakkuk eden vergilerini ikişer aylık dönemler halinde 30 eşit taksitte ödeyecek olan mükelleflere getirilen olanaktan yararlanamayan mükellefler için beyanname

ve bildirimlerin verilme süresi

 31 Ağustos 2018


 Yasa tasarısı aşağıdaki düzenlemeleri içermektedir.

 • Kesinleşmiş alacakların tahsilinden vazgeçme (madde 2)
 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar (madde 3)
 • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler (madde 4)
 • Matrah ve vergi artırımı (madde 5)
 • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (madde 6)
 • Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları (madde 7)
 • Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ve kesinleşmemiş idari para cezaları (madde 8)
 • Ortak hükümler (madde 9)
 • Diğer hükümler (madde 10)
 • Deprem felaketi yaşanmış olan Van İli geneli ile Ağrı İli Patnos İlçesi, Bitlis İli Adilcevaz İlçesinde ilan edilmiş olan mücbir sebep halinin sona ermesinden sonra beyan ve bildirimlere ilişkin yeni süre verilmesi (madde 12)
 • Mücbir sebep hali sonlandırılan bazı yerlerdeki beyan ve bildirimler (madde 11)
 • Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklik (madde 12)
 • Orman Kanunu’nda yapılan değişiklik (madde 13)
 • 2022 sayılı Kanun’da yapılan değişiklik (madde 14)
 • Yüksek Öğretim Kanunu’nda yapılan af değişikliği (madde 15)
 • İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikler (madde 16)
 • 4706 sayılı Kanun’da yapılan değişiklik (madde 17)
 • 4708 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler (madde 18, 19, 20, 21)
 •  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikler (madde 22, 23, 24)

Söz konusu Yasa Tasarının temel özellikleri aşağıdaki gibidir.

 • Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesi, 31/3/2018 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir.
 • Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; Yasanın yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.
 • Yeniden yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi  koşulana bağlı olarak feri alacaklar yerine hesaplanmış Yİ-ÜFE tutarlarının %90'ının  tahsilinden vazgeçilecek, ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında %50 indirim yapılacaktır. 
 • Uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükmünden yararlanabilecektir.
 • Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş lacaklar inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler hükümlerinden yararlanabilecektir Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılmaya devam edilecektir.
 • İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
 • Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır.
 • Matrah artırımlarının Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılması gerekmektedir.
 • Artırılan matrahlar, %20 oranında vergilendirilir ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi alınmaz. Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için bu Kanunun 2’nci ve 3’üncü madde hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilir.
 • Mükellefler, Yasada belirtilen şartlar dâhilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz.
 • Deprem felaketi yaşanmış olan Van İli geneli ile Ağrı İli Patnos İlçesi, Bitlis İli Adilcevaz İlçesinde ilan edilmiş olan mücbir sebep halini; 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında kendi talebiyle sonlandıran mükellefler ile 7020 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında 31/5/2017 tarihinde mücbir sebep hali sonlandırılan mükelleflerin, mücbir sebep halinin devam ettiği dönemlere ilişkin beyannamelerini 31/8/2017 tarihine kadar vererek tahakkuk eden vergilerini ikişer aylık dönemler halinde 30 eşit taksitte ödeyecek olan mükelleflere getirilen bu imkandan önemli sayıda mükellefin yararlanamadığı tespit edildiğinden, bu durumdaki mükelleflere yeniden bir imkan verilmekte ve beyanname ve bildirimlerin verilme süresi 31/8/2018 tarihine uzatılmaktadır. Gerek bu durumdaki mükelleflerin gerekse 7020 sayılı Kanundan yararlanan mükelleflerin ödemeleri gereken tutarlar yeniden taksitlendirilerek 60 aylık ödeme süresi verilmektedir. Kanunun yayımı tarihi itibariyle; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da bu Kanun hükmünden yararlanacaktır.
 • Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2013 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

 

SİRKÜLERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

(03.05.2018)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM