GÜNCEL MEVZUAT
464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişikliğe ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. - MuhasebeTR

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişikliğe ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

……. SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU

(SIRA NO: 464’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ) GENEL TEBLİĞİ

MADDE 1 – (1) 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 464)’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Tebliğin “3.1. Aracı Hizmet Sağlayıcıları” başlıklı alt bölümünün (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi eklenmiştir.

“c) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesaplarının bilgilerini,

d) Aracılık hizmetine konu mal ve hizmet bilgilerini”

  1. Tebliğin “3.2 Bankalar” başlıklı bölümünün bölüm başlığı “3.2. Bankalar ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bölümde yer alan paragrafın ilk cümlesinde geçen “bankalar” kelimesinden sonra gelmek üzere “ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından” ifadesi eklenmiştir.
  2. Tebliğin “3.3. İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları” başlıklı alt bölümünün (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi eklenmiştir.

“c) Tahakkuk ettirdikleri reklam hizmet bedelini,

  1. Reklam hizmet bedeli ödemesinin gerçekleştirildiği banka hesap bilgilerini”

ç) Tebliğin “3.4. Kargo ve Lojistik İşletmeleri” başlıklı alt bölümünün ilk paragrafında yer alan “kargo ve lojistik işletmecileri” ifadesinden sonra gelmek üzere “ile bu yetki belgelerini haiz olmasalar dahi elektronik ticarete konu eşyaların ticari taşımacılığı alanında faaliyet gösteren işletmeler” ifadesi eklenmiş, aynı bölümün (b) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ilk paragrafın sonuna “Gönderici veya alıcının yurtdışında bulunması, bunlara ilişkin yukarıda belirtilen bilgilerin kapsama dahil olan kargo, lojistik ve diğer taşıma firmaları tarafından bildirilmesine engel teşkil etmemektedir.” cümlesi eklenmiştir.

“b) Gönderici bazında teslimini gerçekleştirdikleri mal bilgisini içerir şekilde gönderi bilgisini, (Başkanlık tarafından belirlenecek adedin üzerindeki gönderi sayıları bildirilecektir.)

 

c) Gönderici bazında kapıda ödeme yapılan gönderinin ödeme şeklini ve ödeme tutarlarını,”

 

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Tebliğin 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a), (c) ve (ç) alt bentlerindeki değişiklikler, Haziran 2018 ayına ilişkin olarak BTRANS sistemine yapılacak bildirimlerde dikkate alınacaktır.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

(10.04.2018)

GÜNDEM