GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genel Yazı – Ölüm Geliri/Aylığı veya Evlenme Ödeneği - MuhasebeTR

SGK Genel Yazı – Ölüm Geliri/Aylığı veya Evlenme Ödeneği

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 98547999-010-E.1758830-36900

Tarih: 22/03/2018

Konu : Ölüm Geliri/Aylığı veya Evlenme Ödeneği Talebinde Bulunan Eş ve Kız Çocukları

GENEL YAZI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Gelir ve aylık bağlanmayacak haller” başlıklı 56 ncı maddesinin son fıkrası “Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır.” hükmüne amirdir.

Söz konusu hüküm gereğince; Kurumdan gelir veya aylık almak amacıyla boşanan ve boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen eş ve kız çocukların bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilmekte, bunlara ödenmiş olan tutarlar yine 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine göre geri alınmaktadır.

Ancak yapılan incelemelerde;

-Türk Medeni Kanununa göre evlilik birliği gerçekleşmeksizin herhangi bir nedenle birlikte yaşayan kişilerle ilgili olarak kimlik paylaşım sisteminden kontrol yapılmadan denetim talebinde bulunulduğu,

– Talepte bulunan kız çocuklarının öncelikle gelir/aylığa hak kazanıp kazanmadığının tespiti yapılmadan denetime gönderildiği,

– Eş ve kız çocuklarının boşanma tarihinin kendisinden gelir/aylık bağlanacak olan sigortalının ölüm tarihinden önce olduğu durumlarda denetime gönderildiği,

– Boşandığı eşinin başka biriyle evlenmesine rağmen denetim talebinde bulunulduğu,

– Yeterli inceleme yapılmaksızın yalnızca tanık beyanlarıyla veya yerinde denetim yapılmadan kanaat oluşturulduğu,

– Denetime esas bilgi ve belgelerde çelişkiler bulunduğu, diğer kuramlardan ve kolluk kuvvetlerinden alınan bilgi ve belgeler le denetim raporları arasında farklılıkların dikkate alınmadan karar verildiği,

– Yargı organlarınca verilen kararlarda gözetilmesi gereken hususlara dikkat edilmeksizin inceleme ve denetim yapıldığı,

– Bazı denetim raporlarının sonuç bölümlerinde kesin kanaatlerin bildirilmedigi,

– Denetim raporlarında maddi hata boyutunu aşan kişilerin kimlik bilgilerinin adres bilgilerinin ve diğer esaslı unsurlardaki hataların gözlendiği ve hatta başka dosyadaki kişilerin bilgilerinin yer aldığı,

tespit edilmiştir.

Buna göre; gelir/aylık ödenmekte olan eş ve kız çocuklan ile ilgili olarak boşandığı eşiyle beraber yaşadığına ilişkin ihbar ve şikâyet alınması durumunda denetime gönderilecek olan dosyaların tespitinde yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilecektir.

Kurumun kontrol ve denetimle görevli memurlarınca yapılan denetimlerde boşandığı eşiyle fiilen yaşadığı kanaatinin oluşmasına karşın yukarıda açıklanan durumlara ilişkin bilgi ve belgelerle itiraz edilmesi durumunda itiraz konusu hususla ilgili yeniden denetim yapılacaktır.

Boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen eş ve kız çocukları hakkında düzenlenen denetim raporlarında;

– Hangi tarihler arasında fiilen birlikte yaşadıklarının denetim raporunda yer alması durumunda gelir/aylık kesme ve başlatma işlemleri söz konusu tarihler dikkate alınarak,

– Belli bir döneme ilişkin tarih aralığının yer almaması durumunda ise 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan zamanaşımı hükümlerine göre,

işlem yapılacaktır.

Boşandığı eşiyle yeniden evlenen eş ve kız çocuklarının evlenme ödeneği talepleri olup olmadığına bakılmaksızın evlenmeleri nedeniyle aylıklarının durdurulması halinde aylık kesme ve borç çıkarma işlemleri öncesinde aylık aldığı dönemde yeniden evlendiği eşiyle fiilen birlikte yaşayıp yaşamadığının tespiti için dosya denetime intikal ettirilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail YILMAZ

Genel Müdür

(23.03.2018)

GÜNDEM