GÜNCEL MEVZUAT
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:266) - MuhasebeTR

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:266)

28 Aralık 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26740

 

Maliye Bakanlığından:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ  NO: 266)

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar ile 2007 takvim yılında elde edilen bazı menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde dikkate alınacak indirim oranı ve istisna tutarının tespiti ile indirim oranı uygulanarak beyan edilecek menkul sermaye iratları hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

 

1. Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar

 

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların yüzde 5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin 3 numaralı fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.

 

Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2007 yılında uygulanan had ve tutarların 2007 yılı için % 7,2 (yüzde yedi virgül iki) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında1 arttırılması suretiyle belirlenen ve 2008 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

             1.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

             Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2008 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 2.400 YTL olarak tespit edilmiştir.

             1.2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek  Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

             Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2008 takvim yılında uygulanmak üzere  9,00 YTL olarak tespit edilmiştir.

             1.3. Sakatlık İndirimi Tutarları

             Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2008 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 600 YTL, ikinci derece sakatlar için 300 YTL, üçüncü derece sakatlar için 150 YTL olarak tespit edilmiştir.

             1.4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

             Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2008 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 3.900 YTL, diğer yerlerde 2.700 YTL olarak uygulanacaktır.

             1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

             Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2008 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

             Buna göre;

             - 1 numaralı bent için 56.000 YTL ve 80.000 YTL,

             - 2 numaralı bent için 27.000 YTL,

             - 3 numaralı bent için 56.000 YTL,

             olarak uygulanacaktır.

             1.6. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

             Mükerrer 80 inci maddede yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2008 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 6.800 YTL olarak tespit edilmiştir.

             1.7. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

             Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2008 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 16.000 YTL olarak tespit edilmiştir.

             1.8. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

             Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2008 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 960 YTL olarak tespit edilmiştir.

             2. Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

             Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun  48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2007 yılı için 259 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği2 ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

             Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2008 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2007 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

TABLOLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

(28.12.2007)

GÜNDEM