GÜNCEL MEVZUAT
Türmob: E-Fatura Uygulaması Mevzuatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular - MuhasebeTR

Türmob: E-Fatura Uygulaması Mevzuatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

UYGULAMA

SIRA NO

SORU

CEVAP

E-FATURA (MEVZUAT)

1

e-Fatura üzerinde merkez-şube ayrımı nasıl gösterilebilir ?

Düzenlenen faturada merkez/şube ayrımının yapılabilmesi mümkün olup, portal kullanıcıları için manuel giriş yapılması gerekiyorsa fatura alıcısı veya göndericisi kısmının ad - soyad/ünvan bölümüne merkez ya da şube olduğu bilgisi girilebilecek ve ilgili şube veya merkezin adres bilgileri eklenebilecektir.

Ancak fatura düzenlenirken portal kullanıcısı olduğu halde manuel giriş yapmayıp yükleme modulü kullanılıyorsa veya kullanıcı tarafından entegrasyon veya özel entegrasyon yöntemlerinden biri seçilmişse merkez/şube ayrımının gösterilebileceği alan "UBL-TR Ortak Elemanlar" Teknik  Klavuzunda belirtilmiş olup, buna göre Klavuzun 2.2.20 Party bölümünde açıklandığı gibi "AgentParty" alanına ilgili şubenin bilgileri girilebilecektir.

E-FATURA (MEVZUAT)

2

e-Fatura                       sistemine

kayıtlı                    kullanıcı perakende                              satış fişi/ödeme kaydedici cihaz fişi kullanabilir mi?

VUK 167 Sıra No’lu Genel Tebliği uyarınca fatura kullanmaları zorunlu bulunanların fatura yerine perakende satış fişi kullanmaları durumunda, bu kişiler açısından perakende satış fişleri geçerli olmayacaktır.

 

Ancak, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan VUK 204 Sıra No’lu Genel Tebliği ile, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak iş yerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla, perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür.

 

İşletmenin tüketimi dışında, satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura alınması, defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir.

Buna göre, e-fatura sistemine kayıtlı bir şirketin, e-fatura sistemine kayıtlı diğer firmalardan işyerinde kullanmak ve tüketmek amacıyla satın aldığı (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve fatura kullanma sınırının altında kalan alımlarını, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi ile

 

 

 

 

 

belgelendirmesi mümkün bulunmaktadır.

Uygulamanın sahada yalnızca bir istisnası olup, akaryakıt istasyonlarında pompa ÖKC’lerden düzenlenen ÖKC fişleri karşılığında e-Fatura düzenlenmesine gerek olmayıp, söz konusu ÖKC fişleri tutarına bakılmaksızın fatura yerine geçer belge kabul edilecektir. Bu nedenle bu kapsamda yapılan işlemler için ÖKC fişi düzenlenmiş ise ayrıca bir e-Fatura aranmamalıdır.

E-FATURA (MEVZUAT)

3

e-Faturada sehven bir sıra                      numarası

atlanmış ve o numaraya hiç fatura kesilmemesi halinde nasıl bir işlem yapılmalıdır?

e-fatura uygulaması kağıt faturanın tabi olduğu hükümlere tabidir. Buna göre e-Fatura uygulamasında her seri kendi içerisinde müteselsil sıraya uygun olarak düzenleneceğinden, atlayan faturalara ilişkin olarak;

* Yazılımınızın imkan vermesi halinde atlanılan numaralara iptal kaydı düşülmelidir.

*Bağlı bulunulan Vergi Dairesi Müdürlüğüne dilekçe ile izahatte bulunulması gerekmektedir.

Yeni düzenlenecek faturalar aynı seri numarası kullanılarak en son kesilen fatura numarasından sıra atlamadan ve atlanılan sıra numaraları kullanılmadan devam edilmelidir.

E-FATURA (MEVZUAT)

4

E-fatura düzenlerken dövizli                       faturada bedelin Türk Lirası karşılığı gösterilmeli midir?

e-fatura kağıt faturanın tabi olduğu kurallara tabidir. Buna göre Vergi Usul Kanunu’nun 215/2-a maddesinde;

 

“Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz.” hükmü yer almakta olup buna göre faturanız düzenlenmelidir.

E-FATURA (MEVZUAT)

5

e-Fatura yerine kağıt fatura

düzenlenmesinin hükmü nedir?

397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğine değişiklik getiren 447 sıra nolu VUK Genel Tebliğinin yürürlüğe girmesiyle " ..kağıt faturanın hiçbir hükmü yoktur.." ifadesi kaldırılmıştır. Bununla ifade "Elektronik fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere düzenleyecekleri faturaların elektronik fatura olması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanacaktır." şekline dönüşmüştür.

 

Buna göre kağıt fatura mali açıdan geçerli bir belge olmakla birlikte e-fatura kullanıcılarının birbirine e- fatura düzenlemesi gerektiğinden VUK ceza hükümleri (353/I) uygulanabilecektir.

 

 

E-FATURA (MEVZUAT)

6

Serbest                       meslek makbuzunu da e- fatura        uygulaması

içinde                               mi

düzenlenmelidir?

487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin yayınlanmasıyla birlikte Serbest Meslek Makbuzu da kağıt ortamında ya da e-Fatura uygulamasına olmadan e-SMM uygulamasına dahil olarak elektronik ortamda düzenlenip, kağıt ya da elektronik ortamda iletilebilir.

E-FATURA (MEVZUAT)

7

İstisna uygulanmadığı halde fatura tipi "İSTİSNA" olarak düzenlenip

gönderilmiş fatura bu şekilde                   kayıtlara alınabilir mi?

İstisna, ihraç kayıtlı, özel matrah gibi fatura tipleri e-Fatura UBL-TR yeni versiyona geçiş ile birlikte öngörülmüş fatura tipleridir. mevzuatsal olarak bu faturaların ilgili tipleri seçilerek oluşturulması gerektiği konusunda herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte teknik anlamda takip için standart tiplerin seçilmesi uygundur. Bu nedenle söz konusu fatura tabi olduğu Vergi Kanunu Hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olmak kaydıyla yasal defter ve kayıtlar alınabilecektir.

E-FATURA (MEVZUAT)

9

Akaryakıt pompalarından çıkan ÖKC                  fişleri                  e-

Faturaya dönüştürülmeli mi?

68 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinde yapılan açıklama uyarınca, taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan akaryakıt satışları ile ilgili olarak bilahare ayrıca fatura düzenleneceği için bu tür satışlarda her iki tarafın da e-Fatura kullanıcısı olması halinde e-fatura uygulaması kapsamında fatura düzenlenmesi gerektiği

 

Taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan satışlar dışında, taşıtlara yapılan ve akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC’ lerden otomatik olarak çıkan (plaka numarası ihtiva eden ve fatura yerine geçen) fişlerle belgelenen satışlarda ise toplam tutar fatura düzenleme tutarının altında veya üstünde olsa dahi ayrıca e-Fatura düzenlenmeyeceği ve bu satışlara ait ÖKC fişlerinin fatura yerine geçen belge olarak kabul edileceği tabiidir.

E-FATURA (MEVZUAT)

10

e-Faturaya süresinde geçmeme ve süresinde başvuru

yapılmamasının cezai yükümlülüğü nedir?

İlgili mevzuat biriminin verdiği bilgiye göre mükellefin ;

 

“*Süresinde e-faturaya dahil olunmaması halinde mükerrer 355.md uyarınca özel usulsüzlük cezasını gerektirir.

 

*Süresinde başvuru yapmama 352/7. Bendi…> 2.derece usulsüzlük cezasını gerektirir.

 

* Hem süresinde başvuru yapmayıp, hem de süresinde e-faturaya geçmeme durumunda usulsüzlük ve özel usulsüzlük ayrı ayrı kesilir.”

 

 

 

 

 

Denilmektedir.

Bununla birlikte Başkanlığımız VUK hükümlerinde değişiklik yapılarak caydırıcı ve ağırlaştırılmış cezalar için kanun teklifi hazırlamış bulunmaktadır.

E-FATURA (MEVZUAT)

11

e-Fatura sisteminde fatura tarihi intaç tarihine                        göre düzeltilebilir mi?

İhracatta fatura tarihi ile intaç tarihi arasında zaman farkı oluşabilmektedir. Bu durum fatura üzerinde düzeltme yapılmasını gerektiren bir durum değildir. İntaç tarihi yasal kayıtlar, beyan ve bildirimler açısından önemli olup fatura üzerinde düzeltme yapılmasını gerektirmemektedir. Ancak saha uygulamalarında muhasebe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken düzelme kayıtlarından ziyade hatalı bir şekilde fatura üzerinde değişiklik yapıldığı görülmektedir. Vergi daireleri intaç tarihi sarkması durumunu göz önünde bulundurarak işlem yapmaktadır.

E-FATURA (MEVZUAT)

12

e-Fatura kesilmesi gerekirken                       kağıt fatura kesilmiş olması durumunda bu kağıt faturanın                       KDV indiriminde

kullanılması KDV iadesini engeller mi?

e-Fatura kullanıcılarının birbirlerine e-fatura düzenlemesi zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler VUK ceza hükümlerine tabidir. Mevzuat birimlerinden alınan görüşler doğrultusunda düzenlenen kağıt faturaların kdv ve gider indiriminde kullanılabileceği kabul edilmişse de e-fatura yerine kağıt fatura düzenlemenin 213 Sayılı VUK kapsamında cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

E-FATURA (MEVZUAT)

13

Dahilde      işleme izin belgesi                  kapsamında düzenlediğim                        e- faturalar,                            fatura üzerinde    ait                  olduğu DİİB                            numarası bulunmadığı gerekçesiyle GTB ya da Ekonomi Bakanlığı tarafından                            kabul edilmemektedir. Nasıl

bir yol izlemeliyim?

Portal yöntemini kullanıyorsanız manuel girişte DİİB NO kısmını yazabilmeniz için faturanın açıklama  ( not) alanı kullanılabilir. Bunun dışında portal yöntemi kullanıcıları fatura yükleme modülü aracılığıyla veya entegrasyon /özel entegrasyon yöntemlerinden biri seçilerek de UBL-TR içinde;

Delivery/Shipment/TransportHandlingUnit altında aşağıdaki gibi belirtilebilir. “

 

schemeID="DIIB">dahilde işleme izin belge numarası buraya yazılacak

 

Eğer faturanız düzenlenip gönderildiyse tarafların karşılıklı olarak verecekleri dilekçeye istinaden

 

 

 

 

 

faturanız istisnai bir uygulama olarak birimimizce başarısız fatura koduna çekilebilir ve aynı fatura tekrar düzenlenebilir. (Öncelikle Ekonomi Bakanlığına bir dilekçe ile başvurulması ve ilgili Bakanlığın uygun görmesi üzerine bize durumu iletmesi gerekmektedir. )

E-FATURA (MEVZUAT)

14

İhracat                                  e-

faturalarının fiili çıkış tarihi fatura tarihi olarak değiştirilmeli mi?                        KDV

raporlarında hata verir mi?

Fatura tarihi ile gümrük beyannamesinin kapanış tarihinin aynı tarih olması mümkün değildir. Gümrük işlemleri için önce fatura düzenlenmektedir ve bu faturaya istinaden gümrük beyannamesi açılmaktadır. Sonra malın fiili çıkış işlemi yapılıyor ve gümrük beyannamesi kapatılıyor.

 

GİB ihracat tarihi olarak söz konusu malların Türkiye gümrük bölgesinden çıktığı tarihi (İntaç Tarihi) baz almaktadır. Bu dönem beyannamesinde ihracat olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

Bu nedenle, esas olan fatura tarihinin gümrük beyannamesi kapanış tarihinden önce olmasıdır. İstisnai durumlarda aynı gün de olabilir. Ama böyle bir zorunluluk yoktur.

 

 

 

Ayrıca fatura tarihinin intaç tarihinden önce olması KDVİRA raporlarında da hata verecek bir durum değildir.

E-FATURA (MEVZUAT)

15

İhracat                                  e-

faturalarının fiili çıkış tarihine                          göre muhasebe kayıtlarına işlenmesi                          nasıl olmalıdır?

Düzenlenmiş olan bir e-faturaya sonradan müdahale edilmesi mümkün bulunmamaktadır. İhracata ilişkin olarak sonradan ortaya çıkacak kur farkının “kambiyo karı veya zararı” olarak değerlendirilmesi ve yapılacak yevmiye kaydı ile düzeltilmesi gerekmektedir. Konu, muhasebe uygulamalarına ilişkin olup yapılacak kaydın, 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve daha sonra bu konuda yayımlanan diğer Tebliğlere göre işlem yapılmasını gerektirmektedir.

 

 

E-FATURA (MEVZUAT)

16

Portalda ökc bilgisi bölümünü                        hangi durumlarda ve nasıl kullanmam gerekir?

YNÖKC Bilgi fişi bilgilerini portalde girmeniz teknik olarak zorunlu değildir. Ancak YNÖKC kullanan e-fatura mükelleflerinin mevzuatsal olarak bilgi fişi bilgilerini e-faturada ilgili alanlara doldurmaları gerekmektedir.

ÖKC Bilgisine (Fiş tip'e) bir bilgi girilirse sistem diğer alanları da isteyecektir. ÖKC bilgisine hiç bir şey yazılmazsa hata vermeyecektir. Ancak mevzuatsal olarak YNÖKC kullanan e-fatura kayıtlı kullanıcıları bilgi fişlerinde bulunan Tarih, Fiş No, Z No, YN ÖKC Seri No bilgilerinin fatura üzerine yazacaktır.

E-FATURA (MEVZUAT)

17

Portalde özel matrahlı fatura                               nasıl

düzenlenir?

Konuyla ilgili efatura.forum sitemizdeki 27617 no.lu soruyu inceleyiniz

E-FATURA (MEVZUAT)

18

Portalde                       tevkifatlı fatura                             nasıl

düzenlenir?

Konuyla ilgili efatura.forum sitemizdeki 36886 no.lu soruyu inceleyiniz

 

E-FATURA (MEVZUAT)

19

KDV’nin                          sıfır geçilmesi gereken bir fatura keserken hangi kod seçilmelidir?

İstisna kapsamında bir fatura kesiliyorsa İSTİSNA fatura tipi seçilip KDV Mevzuatında öngörülen istisna türlerinden hangisine göre işlem yapılacaksa ona karşılık gelen kod seçilmelidir. Eğer fatura istisna kapsamında düzenlenen bir fatura değilse SATIŞ fatura tipi seçilip 351 “ İstisna Olmayan Diğer” kodu seçilmelidir.

 

 

 

 

 

 

E-FATURA TEKNİK UYGULAMASINDA SIK SORULAN SORULAR

 

 

 

E-FATURA TEKNİK SORULAR

1

Gelen zarflar sisteme düşmüyor, ve gelen mailde aşağıdaki hatayı alıyorsa; sun.security.validator.Validat orException: PKIX path building                           failed:

sun.security.provider.certpat h.SunCertPathBuilderExcepti on:    unable    to    find    valid certification path to requested target#PKIX    path    building failed: sun.security.provider.certpat h.SunCert

ne yapılmalıdır?

 

Bu durum sisteminizden kaynaklı bir problemdir. efatura.forum sitemizdeki 15582 nolu soruyu inceleyiniz.

E-FATURA TEKNİK SORULAR

2

Fatura oluştur ekranı gelmiyor, ayrıca onaylama butonuna basıldığında çok uzun süre bekletiyor ve herhangi            bir           işlem yapılamıyorsa                        ne yapılmalıdır?

Kullanılan tarayıcılarda(chrome,internet explorer,mozilla vs..) javadan kaynaklı problem yaşanmaktadır. Bu durumun çözümü için efatura.forum sitemizdeki 45337 nolu sorudaki işlem adımlarının eksiksiz uygulanması halinde sorun çözülecektir.

E-FATURA TEKNİK SORULAR

 

3

Gönderilen faturanın ait zarf XXXX hatası aldı ise ne yapılmalıdır?

Bu durum alınan durum kodunun tipine göre efatura.forum sitemizdeki 2614 nolu soruda detaylı olarak açıklanmıştır.

 

 

E-FATURA TEKNİK SORULAR

4

Başarıyla alıcısına gönderilen faturanın karşı tarafın e- Fatura Görüntüleyici ile görüntülenememesi halinde ne yapılmalıdır?

 

Eğer fatura görüntülenemiyor ya da doğrulanamıyorsa fatura hatalı oluşturulmuş demektir. Bu durumun çözümü için efatura.forum sitemizdeki 5000 nolu soruyu inceleyebilirsiniz.

 

 

E-FATURA TEKNİK SORULAR

5

GİB-Portal                yöntemini kullanan bir mükellefin arşivde bulunan geçmiş aya ait gönderdiği bir faturanın yanında "Hata olduğu için fatura alıcıya iletilmeyecek" yazdığını sonradan fark etmesi ancak ilgili faturanın alıcı ve gönderici firma tarafından geçmiş döneme ait ayda beyannamede bildirilmiş olması halinde nasıl bir yol izlenmelidir?

 

 

 

Bu durum için efatura.forum sitemizdeki 16929 ve 12957 nolu sorular incelenmelidir.

E-FATURA TEKNİK SORULAR

6

Gelir İdaresi Başkanlığından ‘sun.security.validator.Valida torException: PKIX path validation                                         failed: java.security.cert.CertPathVa lidatorException: timestamp check failed#PKIX path validation                                         failed: java.security.cert.CertPathVa lidatorException: timestamp check  failed’  gibi hata mesajı

gelmektedir.   Hata  mesajının

 

 

SSL sertifika süreniz sona ermiştir. SSL sertifikanızı yenilemeniz gerekmektedir. Bu durum için efatura.forum sitemizdeki 25346 nolu soruyu inceleyiniz.

 

 

 

 

anlamı nedir?

 

E-FATURA TEKNİK SORULAR

7

Portal hesabına girmek istendiğinde                               ‘Akıllı kartınızdaki sertifikalara erişilemedi.’ hatası alınıyorsa ne yapılmalıdır?

Bu durumda ilk önce mali mührünüzün doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Detaylı bilgi için 718 ve 45337 nolu soruları inceleyiniz.

E-FATURA TEKNİK SORULAR

8

e-faturada    firmanın                      logosu bulunabilir mi?

Faturanın boyutu 60 kb’ı geçerse fatura görüntülenemez. efatura.forum sitemizdeki 11630 ve 2307 nolu soruları inceleyiniz.

E-FATURA TEKNİK SORULAR

9

GİB ‘den aşağıdaki şekilde bir mail gelmesi halinde ne yapılmalıdır?

“Elektronik fatura sisteminize Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan bağlantı denemesi sırasında hata oluşmuş olup, hatanın detayları                       aşağıdadır. Test Zamanı : 2014-03-04 10:08:05

VKN                  :        xxx

Birim : xxx POSTA KUTUSU BİRİMİ

Web Service End Point

 

 

 

Bu hata sizin sisteminizden kaynaklı bir hatadır. Detaylı bilgi için efatura.forum sitemizdeki 5600 nolu soruyu inceleyiniz.

 

 

 

 

https://xxx [^]

Http                 Code                        :

Http              Message                      : Error Message : Read timed out “

 

E-FATURA TEKNİK SORULAR

10

Portalden                                             zarf

gönderildiğinde ‘zarfta hata olduğu için fatura alıcıya iletilemedi’ uyarısı alınırsa ne yapılmalıdır?

Bu  hatanın  sebebi  gönderici  kaynaklı  da  olabilir,  alıcı  kaynaklı  da  olabilir.                                                                                           Çözüm için efatura.forum sitemizdeki 3148 nolu sorunun incelenmesi gerekmektedir.

E-FATURA TEKNİK

SORULAR

11

Fatura düzenlerken bir alan yanlış girildi ise fatura nasıl

iptal edilebilir?

e-Fatura iptali için efatura.forum sitemizdeki 9920 nolu soruyu inceleyiniz.

E-FATURA TEKNİK SORULAR

12

Alınan       bir   e-fatura                  nasıl yazdırılır?

Elektronik fatura sistemi faturanın yazdırılması değil elektronik ortamda saklanmasına yönelik bir yapıda kurulmuştur. Bununla birlikte faturayı E-Fatura Görüntüleyici ile görüntüleyip fatura üzerinde herhangi bir yere (logo hariç) sağ tıklayıp “Yazdır” seçeneğiyle yazdırabilirsiniz. Ancak yazdırılan e-faturanın fatura olarak mali değeri olmayıp 433 Nolu VUK Genel Tebliğinde açıklanan şekilde düzenlenmiş olması kaydıyla irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte söz konusu e-Faturanın elektronik ortamda saklama zorunluluğunuz devam etmektedir.

E-FATURA TEKNİK SORULAR

13

Portalde    bir    fatura                    nasıl reddedilir?

Temel Fatura senaryosunda, uygulama içerisinde faturaya itiraz etmek mümkün değildir.

Ticari Fatura senaryosunda ise tarafların önceden anlaşması kaydıyla, yani faturaya itiraz edilebileceğini peşinen kabul ederek bu senaryo kullanılabilirler. Ticari Fatura Senaryosunda ticari hayatta sıkça kullanılan faturaya itiraz olayının sistem içerisinden yapılabilmesi ve oluşabilecek bir anlaşmazlık durumunda ispat aracı olarak taraflarca kullanılabilmesi amacıyla böyle bir geliştirme yapılmıştır.

İtiraz mesajları da e-fatura gibi GİB üzerinden aktarılmakta ve ispatlayıcı izler uygulama içinde tutulmaktadır. Tarafınıza ticari fatura senaryosu kapsamında düzenlenen bir e-Faturaya posta kutunuza düştüğü andan itibaren 8 gün içinde reddetmeniz gerekir. Yanıt vermediğinizde kabul

 

 

 

 

 

edilmiş sayılırsınız ve sistem yanıt oluşturmanıza izin vermeyeceği gibi verdiği hallerde de alıcının sistemi söz konusu uygulama yanıtına hata mesajı dönebilecektir.

E-FATURA TEKNİK SORULAR

14

Java           belleğini                   nasıl temizlenir?

Java belleğini (cache) temizleyebilmek için aşağıdaki adımları sırası ile takip ediniz. (Başlat -> Denetim Masası - > Java -> General -> Settings -> Temporary File Settings -> Delete Files -> Ok)

 1. Bilgisayarınızın Başlat menüsü altında yer alan Denetim Masası (Control Panel) dizinine tıklanır.
 2. Denetim Masası içerisinde yer alan Java simgesine tıklanarak Java Kontrol Paneli açılır. 3-Java Kontrol Panelinde bulunan Settings düğmesine basılır.
 1. Karşımıza Java’nın Temporary File Settings (Geçici dosya ayarları) paneli gelir. Bu panelde bulunan Delete Files düğmesine tıklanır.
 2. Son adım olarak ekranımıza bir uyarı mesajı gelecektir. Bu ekranda gösterilen alanlar seçilir ve OK düğmesine basılır

Başlık: “kart tanımlama”

E-FATURA

TEKNİK SORULAR

15

Mali      mühür/e-İmza              kartı nasıl tanımlanır?

Kart tanımlama ile ilgili efatura.forum sitemizdeki 355 nolu soruyu inceleyebilirsiniz.

E-FATURA TEKNİK SORULAR

16

Protalde gelen bir faturayı onaylamadan                                   arşive kaldırılması halinde nasıl bir işlem yapılmalıdır?

Bu sorunla ilgili efatura.forum sitemizdeki 1038 nolu soru incelenmelidir.

E-FATURA TEKNİK SORULAR

17

e-fatura                                         kayıtlı

kullanıcılarının VKN bilgileri nasıl görülür?

Bu sorunla ilgili efatura.forum sitemizdeki 188 nolu soru incelenmelidir.

 

 

İHRACAT VE YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI (TAX FREE) FATURALARININ E-FATURA OLARAK DÜZENLENMESİ UYGULAMASINDA SIK SORULAN SORULAR

 

E-İHRACAT

1

Türkiye sınırlarına girişi olmayan                                Transit

Ticaret kapsamındaki satışlar ihracat e-faturası olarak düzenlenmeli midir?

Hayır. Sadece Gümrük Çıkış Beyannamesi ile yurtdışına çıkan malın faturası ihracat e- faturası şeklinde düzenlenmeli GÇB ekinde çıkmayan fatura eskisi gibi kağıt veya gönderici e-arşiv mükellefi ise e-arşiv fatura olarak düzenlenmelidir.

 

2

İhracat    ve    tax    free                 faturası

Portal yöntemini kullanan ve ihracat veya yolcu beraberi eşya faturası düzenleyen mükellefler

E-İHRACAT

 

düzenleyen e-fatura mükellefleri

uyumlu bir yazılım programı kullanarak yükleme modülü ile ihracat faturası veya yolcu beraberi

 

 

portal     yöntemini               kullanabilir

eşya faturası    düzenleyebileceği  gibi manuel olarak     da GİB portalı üzerinden bu faturaların

 

 

mi?

düzenlenmesi mümkün hale getirilmiştir. Ayrıca GİB Portalı üzerinde test ortamında ihracat veya

 

 

 

yolcu beraberi eşya faturası düzenlenebilir durumdadır.

 

 

 

Bununla birlikte GİB portalı yeterli düzeyde mobilite sağlamadığından ihracat ve yolcu beraberi eşya faturası kapsamında düzenlenecek e-Faturalarda bu yöntem tavsiye edilmemektedir.

 

E-İHRACAT

3

Serbest Bölgelerdeki şirketlere düzenlenen e-faturalar, alıcı da e-faturaya kayıtlı bir kullanıcı ise ihracat e-faturası olarak mı düzenlenmelidir?

Serbest bölgedeki alıcıya düzenlenen fatura GÇB ekinde düzenlenen bir fatura ise ihracat e- faturası olarak düzenlenmeli, serbest bölge işlem formu vb. başka bir belge ekine alındığı durumlarda alıcı da e-fatura mükellefi ise eskisi gibi e-fatura olarak düzenlenecektir. Alıcı e- faturaya kayıtlı değilse ve gönderici e-arşiv mükellefi ise e-arşiv fatura düzenleyecek , değilse kağıt fatura düzenlenecektir.

 

E-İHRACAT

4

Konsinye ihracat da ihracat e- faturası kapsamında mıdır?

Konsinye ihracat türü işleyişi açısından farklı özellikler göstermektedir. Bu nedenle konsinye ihracat yapan e-fatura kullanıcılar e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura olarak değilse kağıt fatura olarak belge düzenlemeye devam edecektir.

 

E-İHRACAT

5

Yurtdışına düzenlenen hizmet faturaları da ihracat e-faturası şeklinde mi düzenlenmelidir?

e-Fatura kayıtlı kullanıcılarının düzenleyeceği ihracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece mal ihracında söz konusudur. Hizmet ihracı bu kapsamda olmayıp eskisi gibi

gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir.

 

 

 

E-İHRACAT

6

Yurtdışına                                çıkışlarda düzenlenen proforma faturalar ihracat e-faturası kapsamında mıdır?

Proforma fatura 213 sayılı vergi usul kanununda kabul edilen gerçek bir fatura olmadığından ve bir teklif olarak kabul edildiğinden kağıt ortamda düzenlenmeye devam edecektir.

 

E-İHRACAT

 

7

Tax-free faturalarının e-fatura olarak düzenlemesinde fatura iptali nasıl olacaktır?

Tüm e-fatura uygulamalarında olduğu gibi Tax-free e-faturasında da iptal mekanizması yoktur. Satış iadeleri ya da iptali gerektiren durumlarda gider pusulası ile ürün geri alınacak, böylece muhasebe kayıtlarına hem hasılat hem de gider kaydı yapılacaktır. Bununla birlikte işlem karşılığında düzenlenen e-Fatura hali hazırda GTB sistemlerine gönderilmiş olduğu için haksız

iadelerin önüne geçmek için yapılması gereken işlemler “ e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu (Versiyon 1.5) ” nun 4.1.1 bölümünde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

 

E-İHRACAT

 

8

 

Bedelsiz ihracatlar da e-fatura kapsamında                                     mıdır? Düzenlenecek ise nasıl düzenlenmelidir?

 

Bedelsiz ihracatta da mal çıkışında GÇB düzenlenip düzenlenmediğine göre ihracat e-faturası düzenlenecek olup GÇB ekinde düzenlenmediği müddetçe gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir. Bununla birlikte bedelsiz gönderilen mallar bir GÇB ile çıkacaksa faturası mutlaka e-Fatura olmak zorundadır. Bilindiği üzere, e-Fatura kapsamında bedelsiz faturalar düzenlenebilmektedir.

 

Bedelsiz ihracat faturası düzenleyecek mükelleflerin e-Faturada “payableamount” (ödenecek tutar) alanına “sıfır” (0) yazması ve “Bilge Sistemi”nde beyanname açılırken bedelsiz alanını seçmesi gerekmektedir.

 

E-İHRACAT

 

 

9

Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB)- mikro ihracat da e-fatura kapsamında mıdır?

Mikro ihracata ilişkin kesilecek faturalar gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura , değilse kağıt ortamında kesilmeye devam edilecektir. Gerek GTB’nin gerek Başkanlığın bu konuda bir düzenlemesi bulunmamakta olup, aksi belirtilmediği sürece matbu (kağıt/e-Arşiv) fatura düzenlenmeye devam edilecektir.

 

E-İHRACAT

 

 

10

Yurt dışına gönderilen mala ilişkin yansıtma ve fiyat farkı faturaları da ihracat e-faturası

Bu faturalar da GÇB ekinde yollanıyorsa ve mal ihracı kapsamında değerlendiriliyorsa ihracat e- faturası olarak kesilmelidir. Ancak hizmet ihracı kapsamında değerlendiriliyorsa ihracat e-faturası

olarak düzenlenmeyecek gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlenecektir.

 

 

 

 

olarak mı kesilmelidir?

 

 

E-İHRACAT

 

11

İhracat veya tax-free faturası düzenliyor olmak e-fatura  kayıtlı kullanıcısı olma yükümlülüğü getirir mi?

İhracat veya tax- free faturalarının e-fatura olarak düzenlenip gönderilmesi yalnızca e-fatura kayıtlı kullanıcısı olanlar için 1/7/2017 tarihinden itibaren zorunludur. E-fatura uygulamasına girme zorunluluk şartlarını taşımayan ihracat veya tax free faturası düzenleyen mükellefler bu tarihten sonra da matbu (kağıt/e-Arşiv) fatura düzenlenmeye devam edecektir.

 

 

GTB      üzerinden               giden              e-

GÇB ekinde çıkan bir e-fatura olduğu için fatura gönderilirken GTB'nin vkn'si seçilerek

E-İHRACAT

 

Faturalar     Alıcı                      firma                      olan

gönderilmelidir. Böylece elektronik olarak düzenlenen fatura GTB'nin posta kutusuna düşecektir.

 

12

Serbest    bölgedeki                 şirketin       e-

e-Fatura uygulaması kapsamında işlemin sıhhati için e-Faturalar yalnızca bir posta kutusuna

 

 

Fatura posta kutusuna düşecek

gönderilmektedir.

 

 

mi ? Serbest bölgedeki e-fatura

 

 

 

kayıtlı     kullanıcısı                olan                alıcı

firmaya   faturanın   teslimi nasıl

Serbest bölgedeki alıcı e-fatura kullanıcısı ise faturanın XML hali elektronik bir kanaldan (mail vb.) alıcıya ulaştırılmalıdır.

 

 

olacaktır ?

 

 

E-İHRACAT

 

 

13

Yabancılara Özel fatura düzenlenmesi de ihracat kapsamındaki e-fatura  olarak mı düzenlenmelidir?

Özel fatura düzenlenmesi durumu sadece bavul ticareti uygulamasında vardır. Özel fatura diye adlandırılan uygulama fatura ve GÇB’nin tek belgede birleştirilmiş halidir. Belgenin hukuki yapısında bir değişikliğe gidilmediği sürece uygulama eskiden olduğu gibi işlemeye devam edecektir.

E-İHRACAT

14

Buyer Customer Party alanındaki firma ID'sini firmalar/mükellefler nereden elde edecekler? Bu ID hiç yoksa nasıl hareket edilecek?

Kastedilen BuyerCustomerParty/Party/PartyLegalEntity/CompanyID ise kılavuzda şu şekilde belirtilmiştir; "Party/PartyLegalEntity/CompanyID: Malı satın alan kurumun ilgili ülkedeki vergi kayıt kodu" Bu alan zorunlu olarak belirlenmemiştir. Bilinmiyor ise bu alan boş geçilebilir. Yurtdışındaki firmanın firma ıd’si, gönderilecek ülkenin mevzuatına göre bizdeki VKN’ye karşılık gelen numaradır.

 

 

 

 

 

 

E-İHRACAT

15

GTB'den gelen 23 haneli referans numarası için bir web servis sunulabilir mi? Ya da GİB üzerinden sistem uygulama yanıtı olarak kullanıcılara iletilebilir mi?

Referans numaraları sistem yanıtı içerisinde gelecek aynı zamanda ihracat yapan mükellefler GTB Portalına kendi kullanıcı adı ve şifrelerini girerek de bu sorgulamayı yapabilecektir

E-İHRACAT

16

İhracat faturalarını kesip, Gümrük             ve                            Ticaret

Bakanlığı'nın                                portalına gönderdiğimizde intaç tarihini nasıl öğrenebileceğiz? İhracat faturalarında intaç tarihi ve Gümrük Beyanname numarası bilgisi olacak mı?

Gümrük İdaresi fiili ihracatı tamamlanan eşyanın kabul uygulama yanıtı ile ilgilisine dönerken fiili ihraç tarihi bilgisi de bu yanıtın içinde bulunacaktır. Konuyla ilgili güncelleme efatura.gov.tr adresindeki 26.12.2016 tarihli duyuru ile mükelleflere bildirilmiştir.

E-İHRACAT

17

İhracatta e-Fatura kesmeye başlayan firma 01.07.2017 tarihine kadar kağıt fatura da kesebilir mi?

Evet, 01.07.2017 tarihine kadar kağıt fatura kesilebilir.

E-İHRACAT

18

İhracatçı firma Çelik Boru ihracatı yapıyor. Borular açık yük      olarak      direk     gemiye

yükleniyor.   İşin   işleyişi  gereği

Dökme akaryakıt veya bu tip durumlarda yapılan redrese işlemleri için yeni bir e-Fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Mükellef beyannamenin açılışında kullandığı e-Faturayı red durumuna çekmek zorundadır. Mükellefler Red işlemini tescil aşamasına kadar istediği zaman yapabilir. Bu işlemler için kesilmesi gereken redrese cezası ile ilgili olarak GTB ile görüşmeler

 

 

 

 

önceden teorik kilo üzerinden beyanname açmamız gerekiyor. Mesela 150 ton 70.000 mt boru, gemiye yükleme aşamasında bir takım etkenlerde dolayı (gemiye sığmaması, hasar görmesi, özgül ağırlık farkı vs.) 148 ton 69.000 mt olarak beyan edilmeden eksik yüklenmek zorunda kalıyor. Bu aşamada                        beyannamede gerçekleşen tonaj ve metre üzerinden redrese dediğimiz düzeltme yapılması gerekiyor. Eski sistemde aynı fatura üzerinde de düzeltme yapılıyor idi. Yeni sistemde bu işleyiş nasıl olacak?

devam etmektedir.

E-İHRACAT

19

23 Haneli ID numarasının faturamızın görüntüsünde yer alma zorunluluğu var mı?

Söz konusu referans numarası e-Faturanın GTB sistemlerine iletilmesine müteakip GTB tarafından oluşturulduğu için e-Fatura üzerinde gösterimi mümkün değildir. Söz konusu numara GÇB’nin hazırlanması aşamasında 0886 belge kodu ile GÇB’ye aktarılacaktır.

E-İHRACAT

20

Uçak yüklemelerinde sistemden gelen ağırlık yerine ambar ağırlığı yazmak zorundayız. Bu durumda ihracat faturamızın da

mutlaka  beyanname kilosundan

Evet. GÇB bilgileri ile ilgili ihracat faturası bilgileri birbirini doğrulamalıdır. Aksi takdirde sistem hata verecek olup GÇB’nin tesciline izin vermeyecektir.

 

 

 

 

düzenlenecek doğru mu?

 

E-İHRACAT

21

Teslim şekli EXW olan bir faturada gümrük masrafı için küçük bir tutar ekleniyor. E- Faturada da bu bir sıkıntı yaratır mı?

Hayır. Bu tür masraflar istenirse satır bazında kalem maliyetlerine eklenebileceği gibi fatura alt toplamında İndirim/Arttırım için kullanılan AllowanceCharge kısmına da yazılabilir.

E-İHRACAT

22

Eşyanın bulunduğu kabın adedi zorunlu ve karşılaştıracak alan mıdır? Birkaç farklı ürün kalemi örneğin tek pakette gönderilecekse bu alan nasıl doldurulmalı?

Bu alan her ne kadar GTB mevzuatı açısından zorunlu olsa da sahada uygulanmadığı görülmüştür. Bu nedenle yayınlanan yeni shematrona göre teknik olarak doldurulması zorunlu bir alan değildir.

E-İHRACAT

23

İhracatta e-Faturadaki ticari eşyanın     tanımı                           ile beyannamedeki eşyanın ticari tanımı da birbiri ile karşılaştırılacak mı? Özellikle DİİB işlemlerinde bu konu çok önemlidir.

İhracat faturasına yazılan bilgilerle GÇB üzerinde yer alan bilgiler birbiriyle uyumlu olmalıdır.

E-İHRACAT

24

Pilot    olarak            uygulanan            yeni

uygulama ile gümrüklerde tescil memuru    incelemesi                  kaldırıldı,

İhracat e-faturada yetki kime verilirse kontrol ve kabul/red yanıtı söz konusu yetkili tarafından verilir. Bununla birlikte ihracat faturasını düzenleyip gönderen ihracatçı da tescile kadar red

 

 

 

 

doğrudan muayene memuru beyannameyi                                 kontrol etmektedir. Bu durumda e- Fatura düzeltmeleri nasıl yapılacak?

mekanizmasını kendisi de tetikleyebilecektir. Tescil aşamasından sonra ret yetkisi sadece GTP personeline bırakılmıştır.

E-İHRACAT

25

E-Fatura sisteminde 23 haneli bir sayıdan bahsediliyor ancak bunun farklı bir platformdan alınması gerektiği belirtilmiş, bu konu ile ilgili ayrıntı ne zaman bildirilecek hangi platform üzerinden firmalar bu 23 haneli sayıya ulaşabilecek?

Gümrük Ticaret Bakanlığının sunduğu portal üzerinden bu sayıya ulaşılabilecektir. Bunun için Bilge sistemine girişte kullanılan kullanıcı adı ve parola bilgileri kullanılacak olup, söz konusu numara ayrıca sistem yanıtı içinde de ihracat faturası düzenleyen mükellefe bildirilmektedir.

E-İHRACAT

26

Zorunlu alanlar ile ilgili son yayınlanan kılavuzda bulunan İngilizce listelerin Türkçelerine ulaşmak mümkün mü?

Söz konusu alanların kullanımı e-Fatura kılavuzlarında açıklanmış olup, alanların açıklamaları mükelleflerden ziyade yazılım geliştiricileri için önemli olup, onlar da bu bilgiye haizdir.

E-İHRACAT

27

Zorunlu alanda bulunan “teslim şekli” yayımlanan tebliğde eski versiyonu olarak bulunuyor. Güncel INCOTERM 2010  listesi

kullanılmamış.                                Örneğin,

Listemizde hem DAP hem DDU bulunmaktadır

 

 

 

 

DAP~DDU      olarak                          geçiyor. Düzeltilecek mi?

 

E-İHRACAT

28

Yurtdışına kargo şirketleri aracılığı ile mal göndermekteyiz. Bunlara ilişkin faturalar e- Fatura mı olmalı?

Mikro İhracat diye adlandırılan bu yöntemde GÇB yerine kargo firmalarında ETGB kullanılmakta olup, mevcut süreçte e-Faturanın konusuna girmemektedir. Bu nedenle bu kapsamda gerçekleştirilen ihracat işlemleri için matbu (Kağıt/e-arşiv) fatura düzenlenmeye devam edilecektir.

E-İHRACAT

29

Faturaların Türkçe/İngilizce iki dilde olması şekilsel olarak kabul edilebilir mi? Sadece İngilizce olduğu durumlarda GİB ve GTB gerekli kontrol ve onayı yapabilecek mi?

İhracat faturaları ile sınırlı kalmak kaydı ile faturaların İngilizce veya farklı bir dilde düzenlenmesi mümkündür. İstenmesi halinde e-Faturalarda yabancı dil ve Türkçe bir arada da kullanılabilmektedir. Ancak eşyanın tanımı ile ilgili bir karşılaştırma söz konusu olmayacaktır.

E-İHRACAT

30

İhracat e-Fatura sürecinde, konsinye süreci nasıl olacak? Mevcutta “0” bedelli bir fatura ile GÇB                 düzenlenir. Yurtdışındaki depoya mal sevk edilir sonra parçalı satışlarda gerçek fatura kesilir, GÇB düzenlenmez. Bu noktada hangi fatura ihracat faturası olacak? Sıfır “0” bedelli fatura mı, gerçek fatura mı?

Konsinye ihracat türü işleyişi açısından farklı özellikler göstermektedir. Bu nedenle konsinye ihracat yapan e-fatura kullanıcıları, e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura olarak değilse kağıt fatura olarak belge düzenlemeye devam edecektir. Konsinye ihracat işlemi için, fatura düzeni açısından öteden beri kullanılan usul ve esaslara göre işlem yapılacaktır.

 

 

E-İHRACAT

31

GTIB numarası kaç karakter olacak ve kontrolü hangi seviyede olacaktır?

GTİP NO zorunlu alandır ve noktasız 12 haneli olacak şekilde girilecektir.

E-İHRACAT

32

Tax-Free faturalar Gümrüğe uğradıktan sonra Tax-Free özelliği kazanmakta ve aracı şirketlere iletilmektedir. Bu faturalar                     üzerinde pasaport/kimlik numarası gibi kişisel veriler mevcuttur. Gümrük işlemleri Kılavuzunun İlk yayınlanan taslağında yer alan “satış mağazası ve aracı şirket arasında bir entegrasyon olmalı” ibaresi sebebi ile bazı aracı şirketler fatura daha GİB ya da GTB’ye ulaşmadan bu faturaları                     mükellef şirketlerinden istemektedirler. Bu durum kişisel verilerin korunması kanunu ile çelişmektedir. GİB’in böyle bir entegrasyonu zorunlu tutması söz konusu mudur? Bunun önüne geçilmesi için yapılacak / alınacak önlemler var mıdır?

26/12/2016 tarihinde yayınlana e-fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzunda;

“Fatura düzenleyen(mağaza) ile aracı kurumlar arasında iptal/iade edilen ürünlere ait faturaların yetki verilmiş aracı kurumlar tarafından iadesinin yapılmasını engellemek ve haksız yere kdv iadesi yapılmasının önüne geçilmesini sağlamak bakımından; çevrimiçi ve gerçek zamanlı bir bağlantı bulunmalıdır. Bağlantı metodunun ve yönteminin seçimi aracı kurum ile mağaza arasında serbestçe belirlenebilecektir. “ açıklamalarına yer verilmiş olup entegrasyon ifadesi kılavuzdan çıkarılmış, 14/6/2017 tarihlinde yayınlanan söz konusu kılavuzun yeni versiyonunda(1.5) ise ;

 

“Fatura düzenleyen(mağaza), “Satış iptal / İade” edilen ürünlere ilişkin faturaların, GTB sistemlerinde onaylanmasının ve gerek aracı kurumlar gerekse vergi idaresi tarafından haksız  yere KDV iadesinin yapılmasının önüne geçilmesi bakımından “Satış İptali / İade” durumunu Başkanlık sistemleri üzerinden GTB’ ye bildirmek zorunda olup, ayrıca isterse aracı kuruma da bildirebilir. GTB’ ye yapılacak bildirim, Başkanlık tarafından mükelleflerin erişimine sunulan https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/wsctgirisSSL.jsp adresinde yer alan “Yolcu Beraberi Eşya (Tax-Free) Faturası Satış İptal/İade Bildirim Portalı”ndan yapılacak olup, ayrıca Başkanlık tarafından gerekli teknik geliştirmelerin sağlanmasını müteakip kurulacak bir web servis aracılığıyla da yapılabilecektir.

Aracı kuruma isteğe bağlı olarak yapılacak “Satış iptali / İade” bildirimlerinde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine riayet edilmesi şartıyla bildirim yöntemi, aracı kurum ile mağaza arasında mail, sms, entegre elektronik kayıt sistemleri, web servis vb. yöntemlerle serbestçe belirlenebilecek olup ayrıca Başkanlıkla web servis entegrasyonu kurabilen mükelleflerce söz konusu bildirimler web servis entegrasyonu yoluyla da yapılabilecektir.

Diğer taraftan yukarıda bahsi geçen portal ve web servis uygulamaları yalnızca satış işleminin

 

 

 

 

 

iptal / ürünlerin iade edilmiş olduğu durumunu bildirmek için kurulmuş olup, düzenlenen e- Faturanın iptali veya iadesi anlamına gelmemektedir. Bu açıdan satıcının bu işlemler için Vergi Usul Kanununda bahsi geçen diğer tevsik edici belgeleri (iade faturası veya gider pusulası) kullanma ve bu belgeler ile tevsik etme yükümlülüğü devam etmektedir. ” açıklamalarıyla tam  bir açıklık getirilmiştir.

E-İHRACAT

33

Bazı ihracat faturalarında örneğin 100 adetlik mal için 1 kalemlik                                   fatura

oluşturulmaktadır.                                   Ancak beyanname tarafında gerek menşei (ithal ise) gerek parti farklılığından dolayı bu 100 adetlik mal beyannamede 3 kalem olarak belirtilebiliyor. Böyle bir duruma beyannamede 3 kalem olarak göründüğü için faturada da 3 kalem olarak belirtilmesi gerekir mi?

GÇB ile fatura birbirini doğrulamalıdır. Faturanın bir satırında ne görünüyorsa GÇB’de de aynı şekilde görünmelidir. Sistem e-Faturaları satır bazında kontrol etmektedir.

E-İHRACAT

34

GÇB ile uyumlu olması açısından fatura üzerinde yazılan GTİP 12 haneli olarak mı deklare edilmelidir?

Eğer ilk defa veya arızi ihracat yapılmıyor ise ürün GTİP numarası biliniyor olmalıdır. Ancak arızi veya ilk defa ihracat yapılıyor ise ve bu konuda müşavir kullanılmıyor ise gümrük idaresinden yardım talep edilerek aşılabilir. İhracatta GTİP önem arz etmektedir. Tam ve eksiksiz (noktasız 12 karakter) yazılması gerekir ve yanlış yazılır ise usulsüzlük cezası da alınabilir.

E-İHRACAT

35

Serbest                                                bölgelerdeki firmalarının   yurt                              dışına

Serbest bölgedeki aracı da e-Faturaya kayıtlı ise hali hazırda e-Fatura düzenlenmesi gerekir. Serbest  bölgeye  yapılacak  ihracatlar da  (Gümrük  Çıkış  Beyannamesine  konu olmuş) e-Fatura

ihracat beyannamesi ile beraber düzenlenerek ibraz edilecek. Ama serbest bölgeden çıkış yapacak

 

 

 

 

ihracatları     (Türkiye                      Dışı)            e- Fatura kapsamına girecek mi?

eşya için e-Fatura söz konusu değil. Çünkü serbest bölgede ihracat beyannamesi söz konusu değil. Serbest bölgede düzenlenen beyanname transit beyannamesidir.

E-İHRACAT

36

e-Fatura (İhracat Faturası) gümrüklerde                      uygulanmaya başlanınca                                              Gümrük müşavirlerine bu yetki verilecek mi?

e-Fatura uygulaması ile gerekli mobilite sağlanabilir ve yazılımsal olarak müşavirlere mobil araçlar da dahil olmak üzere e-Fatura düzenletilebilir. Bunun için portal yöntemi dışında bir yöntem kullanılması gerekmekte olup, gerekli destek yazılım firmalarınca sunulmaktadır.

E-İHRACAT

37

 

Faturalar elektronik sistem üzerinde Gümrük onayına gönderileceğinden bu sistem kapalı olduğu durumda acil çıkış yapılması için hangi önlem alınmalı?

 

Bu durum için kağıt fatura ile işlem yapılması GİB açısından mümkündür. Gümrük açısından ise GTB’nin gümrükteki tüm işleyişi duracağından ve faturanın olup olmaması durumu değiştirmeyeceğinden Gümrük açısından sorun olmayacaktır. Ancak mükellefler bu yönteme yalnızca istisnai durumlarda başvurmalı ve istendiğinde zaruret halini tevsik edebilmelidir. Aksi takdirde 213 Sayılı VUK hükümlerine göre cezai yaptırımlarla karşılaşılabilecektir.

 

Diğer taraftan gerek GİB gerek GTB sistemlerinde fatura gönderiminde yaşanacak sorunlarla ilgili olarak 30.06.2017 tarihinde GTB tarafından yayınlanan 2017/7 sayılı genelge ve efatura.gov.tr adresinde yayınlanan 07.07.2017 tarihli duyuruda mükelleflerin mağdur olmamaları için gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

E-İHRACAT

38

 

Gümrük idareleri kendilerine onay için gönderilen faturaları ne kadar sürede onaylar, gecikmeler yaşanabilir mi?

 

İhracat işlemleri kapsamında GİB’e gönderilen e-Faturalar anında GTB sistemlerine iletilecek olup, saniyeler içinde referans numarasını da içeren sistem yanıtı mükellefe e-Fatura sistemi üzerinden iletilecektir. GÇB tescil işlemi tamamlandıktan ve ihraç edilen malların yurtdışı çıkış işlemleri tamamlandıktan sonra mükellefler GTB Portalı üzerinden manuel olarak kabul yanıtını (içerisinde GÇB bilgisi ve intaç tarihini de barındırır) tetikleyebilmekte olup, GTB sisteminin otomatik olarak kabul yanıtı dönme uygulaması da başlamıştır.

 

 

E-İHRACAT

39

Geçmiş             ayda                          işlemi tamamlanmış GÇB’nin intaç tarihi sistemde (VEDOP), işlemi tamamlanmamış görünüyor ve intaç tarihi hala yok, bu durumda ne yapılması gerekir?

Arızi işlemler, muayene işlemleri, idari araştırmaya konu olmuş bir işlem diğer beyannamelerden ayrı tutulup, onun kapanma işlemi yapılmayacağı için intaç tarihi olmayacak. İntaç tarihi olmayacağı için e-Faturayla ilişkilendirip bilginin dönmesi ne VEDOP’a ne de faturayı düzenleyene söz konusu olmayacaktır.

E-İHRACAT

40

e-Faturada GTB tarafından faturaların reddedilmesi hangi maddelere göre ayarlandı, her yanlışlıkta direk ret yanıtı mı gidiyor, yoksa sistem önden uyarıyor mu?

GÇB’nin hazırlanması aşamasında fatura ile GÇB arasında bir uyumsuzluk olması halinde sistem GÇB’nin tesciline izin vermeyecektir. Ayrıca GTB kendi tarafları için gerekli kontrolleri yaptıktan sonra malın çıkışını uygun görmezse de red yanıtı gönderecektir.

E-İHRACAT

41

E-Fatura kesilirken VKN girme zorunluluğu var fakat yurtdışı alıcılarının                               VKN’si olmadığından bu işlem nasıl yapılacaktır?

AccountingCustomer Party alanına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bilgileri yazılmalı , BuyerCustomerParty alanına ise malı alan firmanın bilgileri yazılmalıdır. Konu ayrıntılı olarak e- fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzunda anlatılmıştır. Alıcı vkn bilgisi bilinmiyorsa 10 haneli 2222222222 numarası yazılarak işlem yapılmalıdır.

E-İHRACAT

42

E-Fatura kesen ihracatçı firma Gümrük İdaresine e-Faturaları matbu olarak ibraz etmek mecburiyetinde midir?

Hayır, zaten faturanın kendisi Gümrük Ticaret Bakanlığının elinde olacağından ayrıca çıktı alınmasına gerek yoktur.

E-İHRACAT

43

İnşaat       üretimi                  sektöründe

yükleme bitmeden tonajlar beli olmadığından                                          yükleme

e-Fatura sistemi içinde geriye dönük fatura düzenlenmesi önünde teknik bir engel yoktur. Ancak kesilen faturanın üzerinde yazan tarihin çok önemi yoktur, e-Fatura görüntüleyicisi dahi e-

 

 

 

 

tamamlandığında tonaj farkları için yeni e-Fatura düzenlenmesi gerekecektir. Bu durumda GÇB tarihi ile uyumlu olabilmesi için e-Fatura tarihi geriye dönük olabilecek mi? E-Faturaya istediğimiz tarihi verebilir miyiz?

Faturanın ne zaman oluşturulduğu, imzalandığı, gönderildiği, alıcısına teslim edildiği gibi bilgileri sunabiliyor. Bu nedenle mümkün mertebe faturaları süresinde düzenlemeye dikkat edilmelidir. Bununla birlikte GÇB’nin tesciline kadar mükellefler GÇB’ye yeni faturalar ekleyebileceklerdir.

E-İHRACAT

44

Geriye dönük e-Fatura kesilemediği takdirde gemi yüklemesi akşam saatlerinde ya da hafta sonu biterse ilk iş günü yeni                      bir                      e-Fatura düzenlenebilecektir.                                            Bu durumda gemi beklemede kalır. Demoraj ve benzeri masraflar oluşur.

bu tür durumlarda sorun yaşamamak adına müşavirlerin de kullanabileceği mobil e-Fatura çözümlerinin tercih edilmesi sorunların önüne geçeceğinden portal yöntemi dışındaki yöntemlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Gerek GİB gerek GTB sistemleri 7/24 çalışmaktadır.

E-İHRACAT

45

İhracat faturalarındaki zorunlu alanları                         her                   mükellef sağlamıyor, örneğin otomobil ihracatında paket yok. Bu alanlardaki zorunluluk kalkacak mı? Ne düşünülüyor?

Yeni yayınlanan şematronda böyle bir zorunluluk yoktur.

E-İHRACAT

46

Mevcut e-Fatura entegrasyonu olan bir mükellef sadece Tax-

Hayır,    e-Fatura              uygulaması yararlanılabilmektedir.

bir

bütündür

ve

yalnızca

bir

yöntem

ile

uygulamadan

 

 

 

 

Free faturalar için özel entegratör kullanıp diğer faturalar için entegrasyon kullanabilir mi?

 

E-İHRACAT

47

İhracat faturaları kim tarafından nasıl reddedilecek, tek pencere sisteminden mi?

Tescil öncesinde mükellef tarafından red mekanizması tetiklenebilir, tescil sonrasında ise Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından reddedilecek. Tescil öncesi ret mekanizmasında, 23 haneli referans numarasını iki kaynaktan temin edebileceksiniz. Size gelen sistem yanıtı içeriğinden ya da Gümrük Ticaret Bakanlığının sunduğu portal üzerinden fatura numaraları veya tarih aralığından faturalarınızı ve referans numaralarınızı sorgulayabileceğiniz gibi

reddedebileceksiniz.

E-İHRACAT

48

İhracat      işlemlerinde                  de                  e- İrsaliye kullanılacak mı?

Hayır, henüz değil. İleride değerlendirilecek.

E-İHRACAT

49

E-Fatura uygulamasında ihracat faturaları için 01.01.2017 tarihinden itibaren merkez olarak geçiş yapıp şube için ise 01.07.2017 tarihinden geçiş yapabilir miyiz?

Evet, yapılabilir. Gümrük çıkış beyannamesin ekine aynı anda bir e-Fatura bir kağıt fatura koyabilirsiniz. 01.07.2017’ye kadar bir engel yoktur. E-Faturalar için belge kodu 0886, matbu faturalar için 0100 eşleşerek GÇB’ye belge eklemesi yapılacaktır.

E-İHRACAT

50

İhracat için e-Fatura kesildikten sonra vergi iadesi vade kapanışına istinaden geldiği için oradaki entegrasyon nasıl olacak? Kabul geldiğinde fatura tarihi vade tarihi mi olacak?

Kabul yanıtı fiili ihracat (intaç) gerçekleştiğinde dönecektir. Kabul yanıtının içinde fili ihracat tarihi bilgisi yer alacaktır.

 

 

 

 

 

 

E-İHRACAT

51

İhracat faturalarının içerik bilgileri sistemden toplu rapor olarak alınabilecek mi? KDV iade listelerini oluştururken bu raporlardan                        faydalanmak mümkün olabilir mi?

Şu an için bu durum gündemde değildir. Ancak ilerleyen süreçte sistemlerin entegre edilmesi planlanmaktadır.

E-İHRACAT

52

Yurtdışına fason işçilik yapıyoruz. Maliye nezdinde hizmet ihracı sayılıyor. Bu tür hizmet ihracı e-Fatura olacak mı? Mal ihracatı kavramına dahil mi?

Gümrük Beyannamesine konu edilecek mal ihracı faturaları e-Fatura sistemine kayıtlı ihracatçılar tarafından kullanılacaktır. Faturada mal bedeli var ise bu kapsama girer ancak sadece hizmet bedelli bir fatura düzenleniyor ise ve ayrı bir fatura ile gönderme imkanınız var ise e-Fatura zorunluluğu olmadan da gönderebilirsiniz

E-İHRACAT

53

İhracat faturalarında GTİP numaralarının da yazılması zorunlu mu?

Evet, zorunludur. Gerek e-Faturada gerek GÇB’de olmazsa olmaz bilgi kabul edilmektedir.

E-İHRACAT

54

Sistemin içerisinde bazı ihracatlarımızı elektronik fatura yapabilir miyiz? Mevcut sistemimizi devam ettirerek bir kısım   ihracatımızı   30  Haziran

2017  tarihine  kadar sistemimizi

Evet, 01.07.2017 tarihine kadar bir kısım ihracatlarınızı e-Fatura olarak başlayabilir, bir kısım faturalarınızı ise işlemin zorluğu, gümrük müşavirini yetkilendiremediğiniz durum gibi pek çok sebeple kağıt fatura yapabilirsiniz. 01.07.2017 tarihi itibari ile gümrük beyannameli mal ihracı faturalarının tamamını e-Fatura olarak düzenlemek zorundasınız.

 

 

 

 

kurabilmek        için                            e-Fatura yapabilir miyiz?

 

E-İHRACAT

55

E-Fatura sadece kayıtlı kullanıcılar arasında veri akışını sağlamaktaydı yalnız ihracatta müşterilerimizin böyle bir durumu söz konusu değil, nasıl açıklayacağız?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sanal olarak yurtdışındaki müşterinin ikinci alıcısı gibi tanımlanmıştır. Yurtdışındaki müşterinin yanında Gümrük Ticaret bakanlığı alıcı olarak tanımlandığı için Gümrük Ticaret Bakanlığı kayıtlı kullanıcı pozisyonuna düşüyor. Bu kapsamda düzenlenen e-Faturalar Yurtdışındaki müşteriye harici yollardan ulaştırılacaktır.

E-İHRACAT

56

Fatura kesim işlemini gümrük müşavirlikleri                                       mi gerçekleştirmeli yoksa üretici firmaların kendisi mi?

Kağıt faturada hali hazırda yapmakta olduğunuz bütün işlemleri e-Faturada da yapabilirsiniz. Tamamen hukuki sözleşmeler ve yetkilendirme seviyesi ile alakalı olan bir işlem, nasıl ki muhasebe ve mali müşavirlik hizmetinde bir fatura kesiminde, defterin tutulmasında Serbest veya Yeminli mali müşavirden hizmet koşullarınızı belirleyerek hizmet alıyorsanız gümrük müşavirinden de özel hukuk sözleşmeleri ile ve sınırlı sizin belirleyeceğiniz ihracat faturaları olmak üzere faydalandırabilirsiniz. Özel entegratörlerin sunduğu hizmetlerde firma olarak çok sayıda gümrük müşaviri ile de çalışabilirsiniz. Gümrük müşavirinin yetki alanı olarak belirlediğiniz faturaları sadece o gümrük müşavirine e-Fatura düzenleme ve kontrol etme yetkisi de tanımlayabilirsiniz.

E-İHRACAT

57

Tescil alınana kadar yapılacak e- Fatura iptallerinin kontrolü kim tarafından nasıl yapılacak? Fatura  iptali  esnasında gümrük

müşavirlikleri firması ile iletişim

Tescile kadar reddi mükellef tetikleyebilir. Bunun için tek pencere sistemine erişim şifresinin olması yeterlidir. Ancak saha uygulamalarında bu şifrelerin müşavirlerde olduğundan bahisle bu işlemin müşavirce yapılması gerekecektir.

 

 

 

 

nasıl sağlanacak?

 

E-İHRACAT

58

Tax–Free faturalarının e-fatura olarak              düzenlenmesi zorunluluğu yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında iade yöntemlerinin tümünü mü kapsamaktadır?

Hayır. Yolcu beraberi eşya ihracı faturası düzenleyen satıcıların, verginin alıcıya iade edilmesi usullerinden sadece, “Yetki belgesine Sahip Aracılar Tarafından İade” usulü ile gerçekleştirilmesi durumunda, söz konusu faturaları e-Fatura olarak düzenlemesi zorunluluğu 1/7/2017 tarihinden itibaren başlayacaktır. Bu konuyla ilgili efatura.gov.tr adresinde 29.06.2017 tarihli duyuru yayınlanmıştır.

E-İHRACAT

59

GTB Portalına giriş için kullanıcı adı ve şifresini nasıl alabiliriz?

GTB sistemine

Giriş yapılabilmesi için mükelleflerin ilgili Gümrük Müdürlükleri’nden Bilge Programı üzerinde bulunan aşağıdaki yetkilerden uygun olanı almaları gerekmektedir.

 • ft-Firma Temsilcisi
 • fs-Firma Sahibi
 • mf-Firma Müşaviri
 • yf-Firma Müşavir Yardımcısı
 • gm-Gümrük Müşaviri
 • yg-Gümrük Müşavir Yardımcısı
 • rk-Resmi Kuruluş
 • sh-Şahsi Detaylı Beyan

 

GTB e-fatura portalında yalnızca belge numarası görüntülemek isteyen mükelleflerin ise “IF- İthalatçı/İhracatçı Firma” yetkisi almaları yeterli bulunmaktadır.

 

Konuyla     ilgili     olarak          GTB’nin                  http://risk.gtb.gov.tr/data/5919b56a1a79f56a642206d0/E- Fatura%20Uygulamas%C4%B1%20G%C3%BCmr%C3%BCk%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20Klavuzu.pdf

Adresinde yayınlanan Gümrük İşlemleri Kılavuzu incelenebilir.

 

 

 

 

 

 

E-İHRACAT

60

GTB’den gelen uygulama yanıtında elektronik imza bulunmamaktadır. Uygulama yanıtını geçerli kabul edecek

miyiz?

Entegratör veya özel entegratör iseniz 8 gün ve imza kontrolünü GTB’ den gelen uygulama yanıtları için kaldırmanız gerekmektedir. ( Bu kontrol sadece GTB den gelen uygulama yanıtları için kaldırılmalıdır. Diğer uygulama yanıtlarında kurallar geçerli olarak işletilmeye devam edecektir.)

E-İHRACAT

61

Navlun, sigorta vb. hizmet kalemleri için GTİP numarası bulunmamaktadır.                                 Bunları ihracat faturası üzerinde nasıl göstermemiz gerekir?

İhracat faturasında bu şekilde yer alması gereken sigorta, navlun, komisyon vb. tutarları ayrı bir satır olarak girmeden, satırlara, kalemlere dağıtarak yapabilirsiniz. Yani bir satırda belirttiğiniz mala ait maliyet ve ona ilişkin sigorta bedelini aynı satıra yedirerek yazabilirsiniz. Ancak faturanın açıklama kısmına ne kadarının maliyet ne kadarının sigorta, navlun vb. olduğunu ayrı ayrı göstermeniz gerekmektedir. Bu alanları ayrı bir satır olarak yazmanıza gerek bulunmamaktadır.

 

 

Bu belirtilenin dışında faturanın iskonto tutarı alanında arttırım veya indirim alanları seçilerek de işlem yapılabilir. Yani UBL TR 2.1 Ortak Elemanlar Kılavuzunda 16. sayfada iskonto ve arttırım ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Bu açıklamalara göre arttırım kısmı seçilip belirttiğiniz işlemi yapabilirsiniz. Bu arada da açıklama alanına gerekli açıklamayı yapabilirsiniz.

E-İHRACAT

62

 

GTB Tarafından yayınlanan 2017/19 Sayılı 26.10.2017 tarihli Genelgeye göre serbest dolaşımda olmayan işlemlere ilişkin   (   transit   ticaret)   3171

rejim       kodlu                               Gümrük Beyannamesi         düzenleneceği

Evet, yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ancak serbest dolaşıma sokulmadan antrepo rejimi altında depolanan eşyanın yurt dışına gönderilmesi maksadıyla kullanılan 3171 rejim kodlu “yeniden ihracat” (bu isimlendirme farklı bir çağrışım yapsa da Türkiye’ye kati ithal edildikten sonra ihraç edilen eşya ile karıştırılmamalı) için e-fatura zorunluluğu  bulunmamaktadır. Bu nedenle bu kapsamda gerçekleştirilen ihracat işlemleri için matbu (Kağıt/e- arşiv) fatura düzenlenmeye devam edilecektir.

 

 

 

 

belirtilmiştir. Bu durumda transit ticaret kapsamındaki bu işlem de matbu (kağıt/e-arşiv) fatura kapsamında mı düzenlenmelidir?

 

E-İHRACAT

63

Bedelsiz ihracat işlemleri için e- fatura düzenlemeye çalışıyoruz, ancak ödeme şekilleri listesinde ödeme şekli karşılığını tam olarak bulamıyoruz. Hangi ödeme şeklini seçmeliyiz?

Ödeme  şekli  kodlarından  ihtiyaçlarınızı  karşılayan  bir  kod  yoksa                                                                                                     ZZZ                                                                                                     Mutually defined'ı kullanabilirsiniz.

E-İHRACAT

64

Bazen tescil aşamasından sonra faturada hata                          olduğu farkediliyor. Redrese talebinde bulunulduğunda hatalı fatura boşa çıksa da red yanıtı gönderip o faturayı iptal

edemiyoruz. Ne yapmamız gerekir?

GTB sistemi , önceden kabul uygulama yanıtı gönderdiği bir faturaya GÇB'ye redrese yapılarak tekrar red (iptal) uygulama yanıtı gönderilmesine izin vermemektedir.

 

Bu nedenle boşta kalan bu faturalar için redrese talebinde bulunulan ilgili GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'ne konuyla ilgili verilecek bir dilekçe ile başvurulması ve ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra Başkanlığımıza üst yazı ile bilgi

vermesi ve gelen yazı üzerine tarafımızca yapılacak kontrollerden sonra ilgili faturalar 1230 başarısız koduna çekilebilecektir.

 

 

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR UYGULAMASINDA SIK SORULAN SORULAR

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

1

e-Fatura                                Uygulamasına Geçmeye Zorunlu muyum?

397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uygulanmaya başlanan e-Fatura Uygulaması kapsamında, zorunluluk durumunuzun 421,433,454,464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğlere ve eklerine www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.tr internet adreslerinden de ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU                    VE MALİ                    MÜHÜR

SORULARI

2

e-Fatura Uygulamasına Başvuru Yapabilmek İçin Ne Yapmam

Lazım?

e-Fatura Uygulamasına başvurabilmek için öncelikle Mali Mühür almanız gerekmektedir.

 

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

3

Mali Mührü Nasıl Alabilirim?

Mali Mührü alabilmek için istisnai durumlar haricinde elektronik ortamda başvuru yapılması gerekmektedir.

Online mali mühür başvurusu yapamayan, şirketi temsile yetkili olan kişilerin yabancı olduğu kurumlar (%100 yabancı ortaklı kurumlar), Adi ortaklıklar, Kooperatifler, Fonlar, OSB ve Kollektif Şirketler ilgili evrakları göndererek yazılı başvurabilirler. Detaylı bilgi için;

Konuyla ilgili http://forum.efatura.gov.tr/ sitesindeki 25572 nolu sorunun cevabını inceleyiniz. Online başvuru yapabilmek için http://forum.efatura.gov.tr/ sitesindeki 24088 nolu sorunun cevabını inceleyiniz.

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

4

Başvuru Aşamasında Tüzel veya Gerçek Kişi olarak sorun yaşanması halinde                             ne yapmalıyım?

Tüzel kişi mükellefler, Mali Mühür başvurularında, kimlik doğrulama sorunuyla karşılaşmaları halinde öncelikle Ticaret Sicil Müdürlüklerine başvurarak bilgilerini güncelletmelidirler. Güncelleme yapıldıktan sonra mersis.gumrukticaret.gov.tr internet adresinden bilgilerinin güncellendiğini teyit etmelidirler.

 

Gerçek kişi mükellefler ise kimlik doğrulama sorunuyla karşılaşmaları halinde, Nüfus ve Vatandaşlık   İşleri   Genel   Müdürlüğünden   nüfus   bilgilerini   kontrol   ettirmelidirler. Başvuru ekranları Kamu Sertifikasyon Merkezine ait olmakla birlikte kimlik doğrulama hizmetleri yukarıda bilgileri verilen kurumlarca yapıldığından yaşanan hatanın Gelir İdaresi Başkanlığı ya da Kamu Sertifikasyon Merkezi ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

 

 

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

5

Sertifika Sorumlusu Kimdir?

Elektronik ortamda başvuru yapan mükellefler için sertifika sorumlusu şirketi temsile yetkili kişidir. Posta yoluyla yapılan istisnai başvurularda ise, sertifika sorumlusunun sorumluluğu; sadece mali mühür sertifikasının tesliminde muhatap alınacak kişi olmasıdır. Devamını gerektirecek başkaca bir sorumluluk bulunmamaktadır. "Sertifika Sorumlusu" olarak bildireceğiniz kişinin TC. vatandaşı bir personelinize ait bilgilerin olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişilerde sorun yaşanmaktadır.

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

6

e-Fatura                   Uygulamasına              Nasıl Başvurabilirim?

www.efatura.gov.tr internet adresinden e-Fatura Uygulamasına Başvuruda Bulunmak İçin Tıklayınız. Linkinden başvurabilirsiniz. Başvuru için mali mührünüzün elinizde olması ve sertifika sürücülerinin başvuruda kullanacağınız bilgisayara kurulmuş olması gerekmektedir.

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

7

Şirketime ait şubeler için de mali mühür almalı mıyım?

E-Fatura uygulamasına başvuran mükellefler için üretilen mali mühürler şirketin vergi numarası ve ünvanına üretilmektedir.

GİB-Portal yöntemi için, eğer şubelerinizde fatura düzenliyorsanız ikinci bir mali mühür de almalısınız. Şubeleriniz için aldığınız mühürde de merkezin vergi numarası ve ünvanı yer alacaktır. Düzenlenen faturaların not alanına şube bilgileri girilebilir. e-Fatura portalına aynı anda giriş yapamazsınız, farklı zamanlarda giriş yapabilirsiniz.

Entegrasyon ve özel entegrasyon yönteminde tek bir mali mührün sistem üzerinde şube ve merkeze ayrı ayrı hizmet verecek şekilde konumlandırılmış olması durumu söz konusu olabilmektedir. Bu durumda tek bir mali mühür yeterli olabilir. Bu durumu yazılım sağlayıcınızla görüşmeniz gerekmektedir.

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

8

Uygulamadan                                   Yararlanma Yöntemleri Nelerdir?

e-Fatura Uygulamasından Özel Entegrasyon, Entegrasyon, e-Fatura Portalı ile yararlanabilirsiniz.

 

http://www.efatura.gov.tr/efaturayararlanmayontemleri.html [^]                                                                                                              adresinde                                                                                                              açıklanan yöntemlerden firmanıza uygun olan yöntemi seçebilirsiniz.

BAŞVURU                           VE

MALİ                    MÜHÜR SORULARI

9

İsteğe    bağlı    olarak              e-Fatura

Kullanıcısı     olup                       daha                       sonra ayrılmam mümkün müdür?

Mükellefler e-Fatura Uygulamasına isteğe bağlı olarak başlayabildikleri gibi zorunluluk kapsamında olmamaları halinde Başkanlığa dilekçe ile başvurarak uygulamadan ayrılabilirler.

 

 

BAŞVURU                    VE MALİ                    MÜHÜR

SORULARI

10

e-Fatura                             Portalını

kullanabilmek                                                  için gereksinimlerim nelerdir?

Portala geçiş aşamasında yapılması gerekenler http://forum.efatura.gov.tr/ sitesindeki 327 nolu sorunun cevabında açıklanmıştır.

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

11

e-Fatura oluştururken ID Numasarını (kağıt faturada seri- sıra    numarası)                   nasıl oluşturmalıyız?

Fatura ID numarası 3 haneli birim kod ve sonraki müteselsil numaranın ilk dört hanesi faturanın düzenlendiği yılı kalan dokuz hane ise müteselsil numarayı ifade etmektedir. Her yıl başladığında düzenlenen ilk faturanın müteselsil numarasının 1’den başlaması gerekmektedir (ABC2017000000001). Portal kullanıcıları ön ekleri ilk kestikleri faturada kendi istedikleri bir seri ile başlayabilirler. Yükleme modülü kullanan mükellefler ise FYS olarak kesmek zorundadırlar.

Özel Entegrasyon ve Entegrasyon yapan mükellefler organizasyon yapıları içinde birden fazla seri kullanabilirler. Bu durumda da her seri kendi içerisinde numara/tarih müteselsilliğini sağlamalıdır.

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

12

e-Fatura oluştururken sıra atlaması durumunda ne yapabiliriz?

e-fatura uygulaması kağıt faturanın tabi olduğu hükümlere tabidir. Buna göre e-Fatura uygulamasında her seri kendi içerisinde müteselsil sıraya uygun olarak düzenleneceğinden, atlayan faturalara ilişkin olarak;

 

 1. Yazılımınızın imkan vermesi halinde atlanılan numaralara iptal kaydı düşülmelidir.
 2. Bağlı bulunulan Vergi Dairesi Müdürlüğüne dilekçe ile izahatte bulunulması gerekmektedir. Yeni düzenleyeceğiniz faturaları aynı seri numarasını kullanarak en son kesilen fatura numarasından sıra atlamadan ve atladığınız sıra numaralarını kullanmadan devam edebilirsiniz.

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

13

Portal Kullanıcısıyım e-Faturayı oluşturmada ve onaylamada hata alıyorum?

Portal kullanıcıları için bazı Web tarayıcılarının java applet desteğini kaldırması veya kaldıracak olması nedeniyle imzalama işlemleri için (giriş,fatura onaylama,başvuru) imzalama aracı geliştirilmiştir.

İlgili                                                                                                                                               Kılavuza

http://efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/%C4%B0mzalama_Araci_Kullanim_Kilavuzu.pdf adresi nden ulaşabilirsiniz.

 

Konu ile ilgili olarak ayrıca http://forum.efatura.gov.tr adresindeki 45337 numaralı forum sorusunun cevabını inceleyebilirsiniz

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

14

Entegrasyon Yöntemini Seçtim Hangi                                          süreçleri

gerçekleştirmeliyim?

www.efatura.gov.tr internet adresimizde Mevzuat ve Teknik Mimari içerisinde yer alan kılavuzlar başlığı altında bulunan test planına göre testlerinizi tamamlayıp test bitirme tarihi ve 0 kdv’li oluşturulan zarf numarasının efatura@gelirler.gov.tr mail adresimize iletmeniz halinde testleriniz değerlendirilip sizlerle iletişime geçilecektir. Testleri başarı ile tamamlayan mükelleflere elektronik ortamda test onayı verilerek canlı tanım formu yüklemesine onay verilecektir. Durum ayrıca e-posta ile mükellefe bildirilecektir.

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

15

Entegrasyon yöntemini kullanan mükelleflerdenim                                      grup şirketlerimiz mevcuttur aynı teknik alt yapıyı kullanabilir miyiz?

Bir işletmeye bağlı tüm grup şirketler belirleyecekleri (lider) firmanın alt yapısı üzerinden hizmet alabilir. Bir IP'nin farklı firmalar tarafından ortak olarak kullanılması için firmalar arasında organik bağ bulunması ve firmaların grup-lider ilişkisine sahip olması gerekmektedir.

 

Her firma için ayrı ayrı olmak üzere, Başkanlığımıza durumu açıklayan bir dilekçe ile ortaklık bağını gösteren belge (hazirun cetvelini) ile Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (33.Müdürlük) Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı/ANKARA adresine posta yoluyla gönderilmelidir.

 

Lider firma entegrasyon testlerinden geçse dahi diğer grup firmalarda e fatura alım-gönderim işlemi yapacağı için ayrı ayrı aynı testlerden geçmeleri gerekmektedir. (Lider firma canlı ortamdayken, test yapacak olan grup firmasının canlı ortamdakinden FARKLI IP ve web servis uç noktası ile testlerini yapması gerekmektedir. Çünkü canlı ortamda yer alan IP'lerden test ortamına erişim yapılması engellenmiştir.

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

16

Canlı sistemde IP değişikliği yapıldığında GİB’e bilgi vermeli miyiz?

Mükellefler canlı ortama geçtikten sonra IP değişikliklerini ister test onayını veren ilgili personele isterlerse efatura@gelirler.gov.tr mail adresine bildirmeleri halinde yetkilendirmeleri yapılacaktır aksi halde sistemleri yetki almadığı için erişim sağlayamayacaktır.

 

 

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

17

E-Fatura sistemi, sistemsel çalışmadan dolayı belli bir süre kapatıldığında GİB’e bu konuda bildirim yapmalı mıyız?

Kesinti süresi hiçbir surette iki günü aşmamak üzere Sisteminizde yaşanacak kesintileri ve sebebini Başkanlığa dilekçe ile bildirmeniz gerekmektedir. Ayrıca efatura@gelirler.gov.tr adresine mail atmanız gerekmektedir.

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

18

Şirketlerin       Nevi                         Değişikliği Durumlarında ne yapmalıyız?

Nevi değişikliği yapılması halinde öncelikle yeni unvana ait Mali Mühür alınmalıdır. Aynı zamanda Başkanlığımıza ileteceğiniz dilekçenize Ticaret Sicil Gazetesini de ekleyerek posta ile yollamanız gerekmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgiye ve yapmanız gereken işlem adımlarına http://forum.efatura.gov.tr/ adresindeki 21717 nolu sorunun cevabından ulaşabilirsiniz.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı bir kullanıcı, nevi değişikliğine gitmesi halinde 15 gün içerisinde, nevi değişikliğine ilişkin ticaret sicil gazetesinin fotokopisi ve durumu izah eden bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na posta yoluyla, yeni unvana ait mali mühür temini için Kamu Sertifikasyon Merkezine elektronik ortamda başvurması gerekmektedir. Nevi değişikliğine giden mükellefler yeni mali mühürlerini temin edene kadar, e-Fatura Uygulamasından eski Vergi Kimlik Numarasına ait unvan ve mali mühür ile yararlanmaya devam edeceklerdir.

 

Bu süre zarfında, eski unvanlarına düzenlenen faturaları muhasebeleştirebilecekler, düzenleyecekleri e-Faturalarda, yeni unvan ve Vergi Kimlik Numarası bilgilerine faturanın açıklama alanında yer vereceklerdir. Yeni unvanlarına ait mali mührün üretim/teslim bilgisi Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından Başkanlığa iletildikten sonra, Başkanlık tarafından eski hesapları kapatılarak, yeni hesapları aktive edilecektir. Bu tarihten sonra yeni VKN, yeni unvan ve yeni mali mühür kullanılarak e-fatura düzenlenecektir.

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

19

Şirketlerin     Unvan                       değişikliği halinde ne yapılmalıdır?

Öncelikle yeni ünvana ait Mali Mühür alınmalıdır. Ancak VKN bilgisi değişmediği için yeni mali mühür gelene kadar eski mali mührünüz ile çalışmaya devam etmeniz gerekmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgiye ve yapmanız gereken işlem adımlarına http://forum.efatura.gov.tr/ adresindeki 20835 nolu sorunun cevabından ulaşabilirsiniz.

 

 

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

20

Şirket    Birleşmesi              halinde              ne yapmalıyız?

Başkanlığımıza  ileteceğiniz  dilekçenize  birleşmenin   yer  aldığı  Ticaret   Sicil  Gazetesini                                                                                                                   de ekleyerek

Gelir İdaresi Başkanlığı

Denetim Ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Elektronik Defter ve Belge Yönetim Md.

Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA adresine iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuza istinaden devrolma nedeniyle sonlanan firmanızın e-Fatura hesabı hemen, e-Defter hesabı ise yüklenmesi gereken son e-Defter beratının yüklendiği tarihten sonra kapatılacaktır.

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

21

Şirketlerin Nevi Değişikliği Tam bölünme Birleşme halinde uygulamaya geçme süresi nedir?

454 sıra no.lu VUK Genel Tebliğine göre Tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev'i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev'i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil

tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

22

Şirketin İflas ve Tasfiyesi halinde ne gibi işlemler yapılmalıdır?

Ticaret şirketleri açısından mükellefiyetin sona erdirilmesi tasfiye ve iflas hallerinde inhisar ettirilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen işlemler yerine getirilmeden ve tasfiye ve iflasın sona erdiği tescil ve ilan edilmeden tasfiyenin sona erdiğinin kabul edilmesi ve şirketin tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması mümkün değildir.

 

Yukarıdaki açıklamalar uyarınca, tasfiye süreci sona ermemiş bir firmanın hala faal kabul edileceği, henüz tasfiye sürecine girmemiş olmakla beraber gayri faal durumda olan bir firmanın ise bağlı bulunulan vergi dairesi tarafından re'sen terk ettirilmediği müddetçe uygulamadan yararlanmaya devam edecekleri açıktır.

 

Bu nedenle Tasfiyeye giren şirketin ünvanına Tasfiye halinde ibaresi ekleneceği için yeniden mali mühür alması gerekmektedir.

İlgili durumların sonlanması halinde Başkanlığımıza dilekçe ve Ticaret Sicil Gazetesini ekleyerek posta veya kargo ile göndermeniz gerekmektedir.

 

 

 

 

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

23

Şirketin diğer bilgilerinde değişiklik olması halinde nasıl yapmalıyız?

Portalde yer alan adres, telefon, e-posta, web sitesi, vergi dairesi (listede olmayan bilgiyi yazıyla yazabilirsiniz), mersis no, ticaret sicil no, işletme merkezi, fatura ön eki gibi bilgilerinizi "Kullanıcı Bilgileri" menüsünden değiştirebilirsiniz. (Bu değişiklikler otomatik olarak güncellenmemektedir. Kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir.)

 

 • Web        adresi        bilgisinin         başına        "http://" [^]     yazmanız gerekmektedir.
 • Sicil          No          bilgisi          faturanızın                 "Not"      alanında      görünecektedir.
 • Fatura ön  eki  yıl  içerisinde  hiç  fatura  kesmeden  önce  değiştirilebilmektedir.  Entegrasyon, özel entegrasyon ya da GİB-Portalinde yükleme araçları bölümünü kullanıyorsanız bu konuyu yazılım sağlayıcınızla görüşmeniz gerekmektedir.

 

Fatura üzerindeki bilgiler faturanın göndericisi tarafından belirlenmektedir. Fatura üzerinde yanlış bilgilerin yer alması halinde, sebebi göndericinin bu bilgilerle faturayı oluşturmuş olmasıdır.

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

24

e-Fatura                         Uygulamasına geçtikten sonra ne kadar süre ile kağıt fatura kabul edilebilir?

e-Fatura uygulamasına yeni kaydolan firmaların “Kayıtlı Kullanıcılar Listesinde” ilan edilmelerini izleyen 7 gün içerisinde e-Fatura düzenlemeleri ve almaları, diğer kayıtlı kullanıcıların yeni kayıt olan kullanıcılara bu süre içerisinde e-Fatura göndermeleri zorunlu değildir. e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler hesaplarının açılmasını takip eden 7 günden sonra kayıtlı kullanıcılara e-Fatura göndermek ve almak zorundadırlar.

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

25

KDV iadesi talep eden mükelleflerde 'iade talep eden mükellef ile iade listelerinde bulunan mükellefler e-fatura uygulaması                             kapsamında bulunmakla birlikte düzenlenen faturalar e-fatura veri ambarında bulunmamaktadır şeklinde hata alınması ile ilgili ne yapılabilir?

İndirilecek KDV listesine KDV iadesi talep eden mükellef alış fatura numarasını girerken 16 haneli numaranın tümünü fatura sıra no’su kısmına yazmalıdır, fatura serisi alanı boş bırakılmalıdır.

 

Fatura numarası doğru girildiği halde hata veriyorsa faturayı düzenleyen mükellef ile iletişime geçilerek faturanın başarılı bir şekilde iletilip iletilmediğinden emin olunması gerekir. Bununla ilgili olarak mükellefler efatura.gov.tr adresindeki 13.08.2014 tarihli duyuruya yönlendirilebilir. İlgili duyuru www.efatura.gov.tr de yer almaktadır.

Ayrıca www.efatura.gov.tr adresi üzerinden kullanıma sunulan e-Fatura görüntüleyici programının son sürümü ile sorgulama yapıldığında da e-Faturanın GİB kayıtlarındaki statüsü görünütülenebilmektedir.

e- Fatura Kullanıcılarının e-Fatura Düzenleyip Gönderdikten Sonra Zarf Durum Takibi Yapmaları

 

 

 

 

 

Gerekliliği Hakkında Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar için tıklayınız.

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

26

Hatalı    oluşturulup               gönderilen fatura ile ilgili ne yapılabilir?

Hatalı oluşturulan bir fatura mevzuat açısından da geçerli olmayacağından iptal edilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili http://forum.efatura.gov.tr/ sitesindeki 9920 nolu sorunun cevabına göre hareket etmeniz gerekmektedir.

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

27

Temel     Faturayı                Nasıl                İptal Edilebilir?

e-Fatura uygulamasında iptal müessesesi bulunmamaktadır. Bununla birlikte TTK’da açıklanan usullere göre alıcısı tarafından itiraz edilmelidir. İtiraz şekilleri diğer tüm değerli kağıtlarda olduğu gibi TTK’nın 18 inci maddesinin c bendine göre (noter, KEP, iadeli taahhütlü mektup vb.)yapılmak zorundadır.

BAŞVURU                            VE MALİ MÜHÜR

28

e-Fatura Uygulamasında geriye dönük fatura düzenlenebilir mi?

e-Fatura Uygulamasında geriye dönük fatura düzenlenmesi teknik olarak mümkündür. Ancak bu durum mükellefin yasal yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

VUK’da belirtilen sürelere dikkat edilmelidir.

BAŞVURU                            VE MALİ MÜHÜR SORULARI

29

Sistemde Kayıtlı Kullanıcı olunmayan tarihe e-Fatura düzenlenebilir mi?

Başkanlığımıza gelen telefon, e-posta ve forum sorularından bazı e-fatura mükelleflerimizin, alıcıların e-fatura sistemine kayıtlı olmadığı tarihlere e-Fatura düzenleyip gönderdikleri görülmüştür. Uygulama kapsamında e-Faturaların düzenlenmesinde fatura alıcısının uygulamaya kayıtlı olması ve uygulamaya dâhil olduğu döneme ait kesilmesi gerekmektedir (kullanıcının sistemden çıkıp tekrar sisteme dâhil olduğu dönem aralığında kullanıcı e-fatura sistemine kayıtlı bulunmadığından e-fatura kesilmemelidir).

 

Mükelleflerin uygulamada yer almadığı tarihlere düzenlenen faturalar teknik olarak Başkanlık sisteminden başarı ile geçseler bile 213 Sayılı VUK gereği geçersiz faturalardır. Bu nedenle, alıcının e-Faturayı kabul etmeyip Türk Ticaret Kanunundaki harici yollarla faturaya itiraz etmesi veya ticari faturaysa ret yanıtı vermesi gerekmektedir. İtiraza istinaden e-Fatura yerine genel hükümler çerçevesinde kâğıt ya da (düzenleyen e-Arşiv kullanıcısı ise) e-Arşiv Faturası

düzenlenmelidir.

 

 

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

 

30

 

Muhafaza             ve                               İbraz Yükümlülüğümüz ne zamana kadardır?

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre mükellefler, gerek düzenledikleri, gerekse adlarına düzenlenen faturaları, yasal süreler dahilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler. e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilemezliği Mali Mühürle garanti altına alınmaktadır. Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki Mali Mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir. Mükellefler istemeleri halinde kendilerine 421 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği kapsamında saklama izni verilen mükellefler nezdinde de muhafaza edebilirler.

 

 

 

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

 

 

 

 

31

 

e-Fatura                              Uygulamasında KAYITLI MÜKELLEFLERDEN                              Mali

Mührü        Arızalananlar                     ne yapmalıdır?

Bilindiği üzere 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” başlıklı 9 uncu bölümünde;

 

e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ hükmünden de anlaşılacağı üzere “mali mührü arızalanan” mükelleflerimiz, yeni mali mühürlerini temin edene kadar “kendi sistemlerinde arıza veya kesinti durumunun bulunması” gerekçesiyle; Vergi Usul Kanunu’nun genel hükümleri çerçevesinde kağıt fatura (e- Arşiv uygulamasından özel entegrasyon yöntemi ile yararlanan mükellefler e-Arşiv Fatura) düzenleyebileceklerdir.

 

Bu durum hakkında Başkanlığa yazılı başvuruda bulunan ve uygulamadan portal yöntemi ile yararlanan mükelleflere, Başkanlık tarafından portal uygulamasına girebilmeleri ve kendilerine düzenlenen faturalara erişebilmeleri için geçici kullanıcı adı ve şifre verilebilecektir.

Ancak bu dönemde düzenlenen kağıt faturaların yetkili makamlara ibrazı halinde, işlemin esas mahiyeti hakkında izahat verme ve mali mühürlerinde arızalı olduğunun durumu tevsik edici başkaca belgelerle (Tübikat KamuSM’ye yapılan başvuruya ilişkin dilekçe, Başkanlığa yapılan bildirime ait dilekçe, vb.) tevsik etme yükümlülüğü mükelleflerimize ait olacaktır.

 

 

 

 

 

Ayrıca, mükelleflerimizin bu tür sorunlarla tekrar karşılaşmaması adına; kendi adlarına birden fazla mali mühür temin etmeleri imkânı da bulunmaktadır.

 

 

BAŞVURU VE MALİ MÜHÜR SORULARI

32

 

 

 

e-Fatura da Arşivlemeyi nasıl yapabilirim?

Elektronik fatura uygulamasında düzenlenen ve alınan faturalara ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından saklama hizmeti verilmemektedir. Portal üzerinden düzenlenen ve alınan faturalar, mükellefler tarafından arşivlenerek kendi bilgi işlem sistemlerinde veya Başkanlığımızdan saklama hizmeti konusunda yetki almış kuruluşların bünyesinde saklanmalıdır. Portalda bulunan arşivleme bölümü sadece gelen ve gönderilen faturaların pasife çekilerek posta kutusunda ve gönderilenler kutusunda yer alan fatura trafiğinin rahatlatılmasına yönelik olarak hazırlanmış bir ekran olup bu ekrandaki faturaların kullanıcı tarafından kendi bilgisayarlarına

indirilerek, bünyelerinde veya saklamacı kuruluşlar nezdinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

AYRICA ÖZEL ENTEGRATÖRE BAĞLI ÇALIŞAN MÜKELLEFLERİN SİSTEM TARAFINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR İŞLEM TARAFIMIZDAN YAPILMAMAKTADIR.

 

 

 

E-DEFTER UYGULAMASINDA SIK SORULAN SORULAR

UYGULAMA

SIRA NO

SORU

CEVAP

 

 

 

 

 

 

 

e-defter

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Yeni Mali Mühür başvurusunun

yapılamaması başvuru sırasında hata alınması halinde ne yapılması gerekiyor?

Nevi değişikliği, tür değişikliği, birleşme, kısmi bölünme, devir, mali mührün bozulması, kaybolması, süresinin dolması vb. durumlarda Kamu Sertifikasyon Merkezine (http://www.kamusm.gov.tr/) online yeni mali mühür başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Online başvuru esnasında hata alınması halinde;

Öncelikle 444 5 576 nolu telefondan Kamu SM ile irtibata geçerek problemin ne olduğunu iletiniz. Sorun çözülmezse veya sorunun Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) kaynaklı olduğu bilgisi tarafınıza verilirse;

Mersis bilgilerinizi kontrol ediniz. Kontrol edildiğinde "güncel" diyorsa ve bu bilgilerle başvuru yapmanıza rağmen hata alıyorsanız durum Mersis'in son kullanıcısına gösterdiği bilgilerden FARKLI bilgileri KamuSM'ye web servisle iletmesinden kaynaklanmaktadır. Mersis, KamuSM'ye web servisle güncel bilgilerinizi ilettiğinde başvuru yapabilirsiniz. Bunun için Mersis'le görüşerek web servisle güncel bilgilerinizin iletilmesini talep ediniz.

 

Mersis'te kaydı olmayan firmaların bilgileri başvuru sırasında vergi dairesinden alınmaktadır. Vergi dairesindeki yetkili bilgilerini kullanarak ya da vergi dairesindeki yetkili bilgilerinizi güncelleterek başvuruda bulunabilirsiniz.

 

 

e-defter

 

 

2

Uyumlu yazılım programı değişikliği halinde ne yapılması gerekiyor?

Bunun için Elektronik imza araçlarını (tüzel kişiler için MALİ MÜHÜR, gerçek kişiler için NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA) kullanarak “e-Defter uygulaması”na giriş yapıp, “Bilgi Güncelle” bölümüne tıklayınız. Açılan ekranda yer alan bilgileri güncelleyebilirsiniz. Bu tür bir

güncelleme için ayrıca Başkanlığımıza herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.

 

 

 

 

 

e-defter

 

 

 

 

 

3

e-Defter uygulamasında birden fazla faturanın aynı yevmiye                  maddesine kaydedilebilir mi?

e-Defter uygulamasında, her bir faturanın ayrı bir yevmiye maddesinde olacak şekilde kaydedilmesi esas olmakla birlikte; faturaların, www.edefter.gov.tr de yayımlanan "e-Defter Uygulama Kılavuzu V 1.5" in "18. Belge Tipi (documentType)" bölümünde belirtildiği şekilde gruplandırılarak (alış faturaları, satış faturaları, genel gider faturaları vb.) en fazla 10'ar günlük muhasebe kayıt periyodunun dikkate alınması, en fazla 50 adet faturaya yer verilmesi ve her bir faturanın ait olduğu hesabın altında ayrı ayrı gözükecek şekilde belgenin türü, tarihi ve

numarasına yer verilmesi kaydıyla, bir yevmiye maddesi içinde kaydedilmesi mümkün

 

 

 

 

 

 

 

 

e-defter

 

 

4

e-fatura ve e-defter uygulamasına                                         kendi isteğiyle(ihtiyari) geçen mükellefin               e-fatura uygulamasın devam edip e- defter uygulamasından çıkması mümkün müdür?

Gelir İdaresi Başkanlığına yapılacak yazılı başvurunun idarece uygun görülmesi halinde e-Defter uygulamasından çıkmanız mümkün bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

e-defter

 

 

 

 

 

5

454 Sıra Nolu Tebliğde belirlenen 10 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı nedeniyle e-Fatura ve e- Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olan şirketin, izleyen yıllarda brüt satış hasılatının anılan Tebliğde belirlenen haddin altına düşmesi halinde e-Fatura ve e- Defter uygulamalarından çıkması mümkün müdür?

Kendilerine 421 ya da 454 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğleri ile zorunluluk getirilen mükelleflerin ilerleyen dönemlerde zorunluluk kriterlerini kaybetmeleri halinde de uygulamadan çıkmaları mümkün bulunmamaktadır.

 

 

 

6

e-Fatura ve e-Defter uygulamasına                              kayıtlı şirketin tasfiyeye girmesi halinde e-Fatura ve e-

Tasfiyeye giren şirketin Kamu Sertifikasyon Merkezine yeni Mali Mühür başvurusunda bulunması, yeni mali mühür geldiğinde yeniden e-Defter başvurusunda bulunması, konuya ilişkin bir dilekçeyi ve ticaret sicil gazetesi fotokopisini 15 gün içinde posta yoluyla Başkanlığımıza

 

 

e-defter

 

Defter uygulamasından çıkması mümkün müdür? Mümkün                        olmaması halinde tasfiye öncesi ve sonrası defterlerimi nasıl oluşturabilirim?

göndermesi gerekmektedir.

 

 

Tasfiye halinde e-Defterin nasıl oluşturulacağı ile ilgili olarak; Forum sitesindeki 52490 numaralı soruya göre işlem yapılması gerekmektedir.

 

 

 

 

e-defter

 

 

 

 

7

e-Fatura ve e-Defter uygulamasına kayıtlı şirket hakkında iflasın açılması halinde e-Fatura ve e- Defter uygulamasından çıkması mümkün müdür?

İflas İdaresince bir dilekçe ve ekinde iflasa ilişkin belgelerin posta yoluyla Başkanlığımıza gönderilmesi halinde söz konusu şirket hakkında iflasın açıldığı tarih itibarıyla e-Fatura ve e- Defter mükellefiyeti kapatılacaktır.

İzleyen dönemlerde söz konusu şirket hakkında iflas ertelemesi, müflis şirketin yeniden ihyası vb. mahkeme kararları verilmesi veya e-Defter uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan Tebliğlerde belirtilen şartları taşıması halinde yeniden e–Fatura ve e-Defter uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durum Başkanlıkça takip edilememekte olup, mükellefin tekrar

uygulamalara elektronik ortamda başvurması gerekmektedir.

 

 

 

e-defter

 

 

8

e-Deftere başvuru yaptım; ancak onay mailim ulaşmadı. Başvurumun geçerli olup yapılıp yapılmadığını                                 nasıl sorgulayabilirim?

www.edefter.gov.tr den “E-Defter Başvuru Durumu Sorgulama” kısmından başvurunuzun gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenebilirsiniz. Başvuru sonucunuzu göremediğiniz takdirde tekrar başvuru yapmanız gerekmektedir.

e-defter

9

1.Sınıf tüccar (bilanço esasına göre defter tutan) iken 2. Sınıfa (işletme hesabı esasına göre defter tutan) geçen firma e- Fatura ve e-Defter uygulamalarından

çıkabilir mi?

Sınıf değiştirilmesi nedeniyle e-Fatura uygulamasından çıkmak mümkün değildir.

Sınıf değiştirilmesi nedeniyle e-Defter uygulamasından çıkmak mümkündür. Çünkü mevcut durumda yalnızca bilanço esasına göre tutulan defterlerden yevmiye ve kebir defterinin e-Defter olarak tutulmasına imkan verilmektedir.Durumu tevsik edici belgeler ile Başkanlığımıza başvurulması halinde e-Defter mükellefiyeti kapatılacaktır.

 

 

 

 

e-defter

 

 

10

Limited şirket iken nevi değişikliğine gidilerek anonim şirket olan firmanın ne yapması gerekmektedir?

Yapılacak işlemlerle ilgili olarak Forum sitesindeki 52445 numaralı soruya bakınız.

 

 

e-defter

 

 

11

Nevi değişikliği nedeniyle yeni mali mühürle yeniden e-Defter                        başvurusu yaptığımda                                       tescil tarihinden ileri bir tarih

veriyor tescil tarihini seçemiyorum?

Yeni mali mühürle yeniden e-Defter başvurusunda bulunulduğunda sistemin verdiği ileri tarihli e- Defter başvuru tarihi seçilmelidir. Sonrasında başvurunun yapıldığı hususunun Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesi halinde GİB tarafından söz konusu tarih güncellenerek tescil tarihine çekilmektedir.

 

 

e-defter

 

12

Unvan                              değişikliği

durumunda                              yapılması

gerekenler                               nelerdir?

Unvan                                  değişikliği durumunda yeniden e- defter                  başvurusunda bulunacak mıyım?

Yapılacak işlemlerle ilgili olarak Forum sitesindeki 52447 numaralı soruya bakınız

 

 

 

 

e-defter

 

 

13

e-Defteri oluşturup GİB e- Defter Uygulamasına ilgili beratı yükledikten sonra yasal yükleme süresi içinde e-Defterde hata olduğunun (yevmiye kayıtlarında eksiklik, yanlışlık vb.) fark edilmesi halinde ne yapılması gerekmektedir?

Mükellefler yasal yükleme süresi içinde Başkanlığımız onaylı yevmiye ve kebir beratlarını “e- Defter Uygulaması”ndan mali mühürle giriş yapmak suretiyle silebilir ve doğru defterlerini yeniden oluşturup beratlarını sisteme yükleyebilirler.

 

 

 

 

e-defter

 

 

14

Yasal yükleme süresi geçen e-Defterde;                           alış/satış faturalarının kaydının unutulması, mükerrer veya yanlış yevmiye kaydı vb. olduğunun fark edilmesi durumunda ne yapılması gerekmektedir.

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde; mükellef tarafından izleyen ay/aylarda yapılacak ters, yeni veya düzeltme kaydıyla düzeltilmesi gerekmektedir

 

 

 

 

 

e-defter

 

 

 

 

 

15

Yasal yükleme süresi geçen e-Defterlerde                            hatanın (muhasebe programı veya uyumlu yazılım programı kaynaklı eksik veya hatalı veri girişleri, açılış veya kapanış                     kayıtlarının unutulması, yevmiye ve kebir defterlerinin boş olarak oluşturulması vb.) Muhasebe                                    Sistemi

Uygulama                                     Genel

Tebliğlerine                                  göre yapılacak                          kayıtlarla izleyen   ay   veya                       aylarda düzeltilebilmesinin mümkün                                    olmadığı durumda     ne                     yapılması gerekmektedir.

Yasal yükleme süresi geçen dönemlere ilişkin berat silme talepleri Başkanlığımızca değerlendirilmekte ve uygun bulunanlar Başkanlığımızca silinerek; mükelleflerin doğru defterleri oluşturmalarına ve söz konusu defterlere ilişkin beratları e-Defter uygulamasına yüklemeleri sağlanmaktadır.

 

Başkanlıkça istenen belgeler ile ilgili olarak Forum sitesindeki 52478 numaralı soruya bakınız.

 

 

e-defter

 

 

16

Mükelleflerin bilgisayar sistemlerinde muhafaza etmiş oldukları e-Defter ve beratlarının siber saldırı,

Yapılacak işlemlerle ilgili olarak Forum sitesindeki 52479 numaralı soruya bakınız.

 

 

 

 

virüs vb. nedenlerle zarar görmesi halinde ne yapılması gerekmektedir.

 

 

 

e-defter

 

 

17

e-Defter başvurusunu iptal edebilir miyim?

Zorunluluk kapsamında olan mükelleflerin başvurularını iptal etmeleri mümkün değildir. Gönüllü olarak e-defter uygulamasına geçen mükellefler ise, iptal için Gelir İdaresi Başkanlığına durumu anlatan bir dilekçeyi Maliye Bakanlığı Ek Hizmet Binası Yeni Ziraat Mahallesi, No:16 06110 Altındağ/ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir

 

 

e-defter

 

 

18

e-Deftere                                 başvuru

bilgilerimi                                       nasıl değiştirebilirim?

Online yapılan başvuru bilgilerinde sehven yapılan yanlışlıkların düzeltilmesinde yapılası gerekenler:

 

 • Unvanın veya ticaret sicil bilgisi alanlarından bir veya birkaçının yanlış yazılması halinde durumu anlatan ve ekinde ticaret sicil gazetesi bulunan dilekçe ile Başkanlığımıza başvurdu bulunulması    gerekmektedir.

 

 • Adres, iletişim bilgisi, irtibat kişisi, web adresi, uyumlu yazılım gibi bilgilerde yapılan sehven yanlışlar için de durumu anlatan dilekçe ile Başkanlığımıza başvurdu bulunulması gerekmektedir. Bu dilekçeler Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I)’e hitaben hazırlanmalıdır.

 

 

e-defter

 

 

19

Firmalar şubeleri için de elektronik                             defter uygulamasına başvuru yapmalı mıdır?

Hayır. Firmalar e-Defter uygulamasına vergi kimlik numarası üzerinden başvuru yapmaktadır. Başvurunun ardından firmalar, tercih ettikleri uyumlu yazılım programları vasıtasıyla merkez ve şube olmak üzere ayrı ayrı defter ve beratlarını oluşturabilirler.

 

 

e-defter

 

 

20

e-Defter uygulamasına geçişten önceki dönemlere ait kağıt defterlerin Kapanış tasdikleri nasıl ve

Eğer Hesap dönemi başlangıcında e-Defter uygulamasına başlandıysa, önceki hesap dönemine ait kâğıt defterlerin kapanış tasdiki, Türk Ticaret Kanununa göre belirtilen yasal süreler içerisinde yapılmalıdır. Bu süre Türk Ticaret Kanununda “izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar”                                                         şeklinde                                                                   belirtilmiştir.

 

 

 

 

hangi                               sürelerde yapılmalıdır?

 

Eğer Hesap dönemi içerisinde e-Defter uygulamasına başlandıysa, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.

 

 

e-defter

 

 

21

Mali mührümüzün süresi doldu, yeni mali mühür için Kamu Sertifikasyon Merkezine başvuruda bulunduk ancak yeni mali mühür berat gönderme süresi geçtikten sonra tarafımıza ulaşacak; bu durumun mücbir sebep kapsamında

değerlendirilebilir mi veya berat göndermek için tarafımıza ek süre verilebilir mi?

Mali mührün süresinin dolması ve yeni mali mührün zamanında edinilememesi nedeniyle beratların e-Defter sistemine kanuni süresinde gönderilememesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü veya 17 inci maddeleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Ancak konuya ilişkin olarak www.edefter.gov.tr internet sitesinde yayımlanan 20.10.2016 tarihli duyuruda istenilen evrakların (Yeni mali mühür için Kamu SM'ye yapılan başvuruya ilişkin form, mali mühür bedelinin ödendiğini gösterir dekont ve mali mührün tarafınıza teslim edildiği tarihi gösterir belge) tamamlanarak bir dilekçe ekinde Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi; söz konusu evrakların birer örneğinin ise yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ibraz edilmek üzere tarafınızca muhafaza edilmesi gerekmektedir.

 

 

e-defter

 

 

22

Kanuni süresinden sonra e-Defter gönderebiliyor muyuz?

Kanuni süresinden sonrada e-Defter beratları GİB e-Defter sistemine yüklenebilir. Hesap dönemi içinde e-Defter dönemlerinde müteselsilik kontrolü yapılmaktadır. Bu nedenle berat yüklenirken önceki dönem beratlarının da tam ve eksiksiz yüklendiğinden emin olunuz.

 

 

e-defter

 

 

23

Kamu                     Sertifikasyon Merkezine online mali mühür                                    başvurusu yapamayan, şirketi temsile yetkili olan kişilerin yabancı    uyruklu   olduğu

kurumlar (%100 yabancı ortaklı     kurumlar),    Adi

Bu durumdaki mükelleflerin başvuruları kağıt oramda posta yoluyla Başkanlığımızca alınmakta ve elektronik ortamda KamuSM’ye iletilmektedir. Başkanlığımızca talep edilen belgeler ile ilgili olarak Forum sitesindeki 25572 numaralı soruya bakınız.

 

 

 

 

Ortaklıklar, Kooperatifler, Fonlar, OSB ve Kollektif Şirketlerin ne yapması gerekmektedir?

 

 

 

e-defter

 

 

24

Mali mühür, e-Defter ve e- Fatura uygulamalarına başvuru nasıl yapılır?

Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgi için Forum sitesindeki 24088 numaralı soruya bakınız.

 

 

e-defter

 

 

25

Hesap dönemi içinde e- Defter                        tutmaya başlanabilir mi?

Evet. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde kağıt ortamda tuttukları defterlerine kapanış tasdiki yaptırmaları gerekmektedir.

 

 

e-defter

 

 

26

e-Defter beratı gönderme süresinin son günü hafta sonuna denk geliyor? Süre izleyen ilk iş gününe uzar mı?

213 Sayılı VUK’un sürelerin hesaplanmasına ilişkin hükümleri e-Defter uygulaması içinde geçerli olduğundan izleyen ilk iş gününün sonuna kadar berat yükleme süreleri uzamaktadır. Bunun için mükelleflerce bir başvuru yapılmasına gerek olmadığı gibi Başkanlıkça da bir duyuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

 

e-defter

 

27

e-Arşiv uygulamasına dahil olan şirketin e-Defter uygulamasına da geçmesi

gerekir mi?

e-Defter uygulamasına geçmesi gereken mükelleflerin kapsamın 421 ve 454 nolu VUK Genel Tebliğleri ile belirlenmiş olup, 433 ve 464 nolu VUK Genel Tebliğleri kapsamında e-Arşiv uygulamasına geçen mükelleflerin ayrıca e-Defter uygulamasına geçme zorunlulukları

bulunmamaktadır.

 

 

 

 

e-defter

 

 

 

 

28

e-Defter beratının GİB sistemine                   yüklenmesi esnasında ilgili ay başlangıç yevmiye madde numarası ile bir önceki ay yevmiye bitiş numarasının uyumsuz                                     olduğu,

müteselsil  devam etmediği

Yevmiye madde numaralarının müteselsilliği kanuni bir gereklilik olmakla beraber; e-Defter uygulamasına berat yüklenirken GİB sistemi yevmiye madde numaralarının müteselsilliğine ilişkin bir kontrol yapmamaktadır. Sorun, kullanmış olduğunuz uyumlu yazılım programı kaynaklıdır. Uyumlu yazılımcınız ile irtibata geçip söz konusu kontrolün kaldırılmasını talep ediniz.

 

Ayrıca, yevmiye madde numaralarının müteselsil devam etmediği hususunun berat  yükleme süresi geçtikten sonra fark edilmesi ve ilgili mükelleflerin, e-defterin silinmesi ilişkin talepleri

 

 

 

 

şeklinde uyarı alınması ve beratın yüklenememesi halinde ne yapılması gerekmektedir?

Başkanlığımızca kabul görmemektedir.

e-defter

29

e-Defter uygulamasında teknik sorularımı nereye iletmeliyim?

Mükelleflerimize daha iyi hizmet vermek adına telefon ile destaek verilmemektedir. Bu nedenle mükelleflerimizin Vergi kimlik numarası, unvan, yaşanan problemin ne olduğunun yazılması ve varsa ekran görüntüsünün eklenerek Forum sitesinden sorulması ya da edefter@gelirler.gov.tr e- posta hesabına iletilmesi gerekmektedir.

 

 

İhracat faturasının, çeşitli

Konunun çözümü için mükelleflerimizi Forum sitesindeki 52478 numaralı sorunun cevabına göre

 

 

nedenlerle(gümrükteki,

hareket etmeleri gerekmektedir.

 

 

gecikmeler,                          aksaklıklar,

 

 

 

ilgili          dönem                 berat

 

 

 

gönderme süresinin geçmiş

 

 

e-defter

30

olması,      yanlış                  döneme

kayıt     vb.)     ait              olduğu

 

 

 

döneme                   kaydedilmemesi

 

 

 

nedeniyle       KDV                       iade

 

 

 

sürecinde                                problem

 

 

 

yaşayan mükelleflerin söz

 

 

 

konusu faturayı ait olduğu

 

 

 

döneme                    kaydedebilmesi

 

 

 

için nasıl bir yol izlemesi

 

 

 

gerekmektedir?

 

 

 

Fatura, çek, senet, navlun,

e-Defter uygulaması, kağıt ortamında tutulan defterin elektronik ortama alınmış şekli olup; iki

 

 

serbest    meslek               makbuzu

defter arasında muhasebesel anlamda herhangi bir fark bulunmamaktadır. Dolayısıyla yapılacak

e-defter

31

vb. belge tipleri elektronik

kaydın, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre yapılması gerekmektedir.

 

 

defter                    uygulamasında,

Tereddüt   halinde;   www.edefter.gov.tr   internet   sitesinde   yayımlanan                                                                                                     "e-Defter Uygulama

 

 

nasıl kaydedilecektir?

Kılavuzu”na bakılabilir.

 

 

 

 

 

e-defter

 

 

 

32

E-defter                         beratlarını yüklemek için “e-Defter uygulaması”na girişte

aşağıdaki                      hataları alıyorum ne yapmalıyım? Elektronik imza atılırken hata                 oluştu.                         Akıllı kartınızın                   bilgisayarınıza takılı olduğundan ve imza atmak                için                                 yetki probleminiz olmadığından emin                  olup                          tekrar deneyiniz.

Bu tür hatalar alan mükelleflerin Forum sitesindeki 52525 numaralı sorunun cevabına göre işlem tesis etmeleri gerekmektedir.

 

 

e-defter

 

 

33

E-Deftere                             başvuru yaparken ekran donuyor, bekletiyor, başvuruyu

gerçekleştiremiyorum. Ne yapmalıyım?

Bu tür hatalar alan mükelleflerin Forum sitesindeki 52529 numaralı sorunun cevabına göre işlem tesis etmeleri gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

E-BİLET UYGULAMASINDA SIK SORULAN SORULAR

UYGULAMA

SIRA NO

SORU

CEVAP

 

 

e-Bilet

 

1

462 sıra no lu Elektronik bilet                        tebliğinin

7.maddesinin           2.fıkrası

(Elektronik                 biletin elektronik ortamda teslimi) ve 3.fıkrası (Elektronik biletin kağıt ortamda teslimi) arasındaki fark nedir?

Havayolu firması ilgili tebliğin 2.fıkrasında yer alan elektronik biletin elektronik ortamda iletim yöntemini seçmiş ise; elektronik ortamda düzenlenen biletler elektronik imza aracı ile imzalamak zorundadır. Fakat, ilgili tebliğin 3.fıkrasında yer alan elektronik biletin kağıt ortamda iletim yöntemi seçilmiş ise, bu biletlerin elektronik imza aracı ile imzalanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Gerek elektronik iletim gerekse kağıt iletim yöntemi e-Bilet uygulamasının sınırları içinde değerlendirilmektedir. Her iki uygulama da e-Bilet uygulamasıdır.

 

Elektronik iletim yöntemine göre iletilen bileti teslim alan mükellefler, söz konusu biletlerin elektronik ortamdaki halini (e-imzalı) tevsik edici belge olarak dikkate alacak ve bu bileti gider/maliyet unsuru olarak dikkate alacaklardır. Elektronik iletim yöntemine göre bilet iletilmiş olmakla birlikte alan taraf e-Fatura uygulamasına kayıtlı bir mükellef değilse, e-Biletin (elektronik ortamdaki aslına uygun olması koşuluyla) kağıt çıktısını da tevsik edici belge olarak dikkate alabilecek ve gider/maliyet unsuru olarak kullanabilecektir. Kağıt iletim yönteminde; elektronik ortamda düzenlenmiş olan biletin oluşturulması aşamasında elektronik imza ile imzalanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu şekilde hazırlanan elektronik biletin kağıt çıktısının, e-Bileti alan mükellef tarafından VUK uyarınca tevsik edici belge olarak kullanılabilmesi için; kağıt çıktının hava yolu firmaları tarafından kaşe veya damga tatbik edilmesi, acenteler tarafından ise kaşe veya damga tatbiki ve imzalanması gerekmektedir

 

 

e-Bilet    uygulamasında    e-

GİB den e-bilet izni alan mükelleflere e-fatura resmi internet adresimizden ulaşabilirsiniz. Bu

 

 

Bilet düzenleyen ve alan

firmalar usul olarak yolcu taşıma işi ile iştigal ettiklerinden düzenlemeleri gereken belge fatura

 

2

her iki taraf da e-Fatura

değil, bilettir. Bu nedenle 462 sıra nolu tebliğ kapsamında e-bilet izni alan bu mükellefler e-fatura

 

 

mükellefi                     olması

kayıtlı kullanıcısı olsalar bile 462 sıra nolu tebliğ kapsamında elektronik bilet düzenlemek

e-Bilet

 

durumunda söz konusu e-

durumundadırlar.

 

 

Bilet       e-Fatura       olarak

 

 

 

portal üzerinden alıcının e-

 

 

 

 

 

Posta                                 adresine gönderilecek mi?

 

e-Bilet

3

İnternet siteleri üzerinden başkan                        firmaların karayolu taşıma biletlerini satan firmaların e-Bilete geçme zorunluluğu var mıdır?

Yolcu taşıma işi ile iştigal etmeyen ancak başka firmaların biletlerini elektronik ortamda satan mükelleflerin e-Bilet uygulamasına geçme zorunluluğu yoktur. Bununla bitlikte ,internetten bu satışı gerçekleştiren mükelleflerden 5 Milyon TL ve üzeri ciroya sahip olanların e-arşiv uygulamasına başvurmaları ve bu kapsamda işlem yapmaları gerekmektedir. e-arşive başvurmanın şartlarından biri de e-fatura kayıtlı kullanıcısı olmaktır. Detaylı bilgiye www.efatura.gov.tr internet adresimizden ulaşabilirsiniz.

e-Bilet

4

Kamu                       personeline tahakkuk ettirilecek yurt içi ve dışı yolluk ödemelerinde personelin uçakla seyahatlerine ilişkin yapmış oldukları giderlere ilişkin Merkezi Yönetim Harcama                            Belgeleri Yönetmeliği kapsamında kanıtlayıcı belge olarak kullanılacak elektronik yolcu biletlerinin kağıt olarak teslimi halinde ise kaşe/damga tatbik edilmesi ve imzalanması gerekmekte

midir?

Öncelikle                  bileti                  düzenleyen                 hava                                 yolu                   firmasının, http://www.efatura.gov.tr/ebileteyolculistesiiznialanlar.html adresinden, e-bilet iznini 462 sıra no lu tebliğin 7.maddesinin Elektronik Biletin Elektronik Ortamda Teslimi yöntemini seçerek alıp almadığını öncelikle kontrol edilmelidir. Kendilerine elektronik ortamda teslim izni verilen hava yolu firmalarına ait belgeleri gider belgesi olarak kullanmak isteyenler, eğer e-Fatura uygulamasında kayıtlı bir mükellef iseler, söz konusu belgeyi elektronik ortamda, e-Fatura uygulamasında kayıtlı değiller ise kağıt ortamda muhafaza ve ibraz edeceklerdir. Kağıt ortamda muhafazada belge üzerinde ayrıca bir kaşe/damga tatbikine gerek bulunmamaktadır. Kağıt iletim yönteminde; elektronik ortamda düzenlenmiş olan biletin oluşturulması aşamasında elektronik imza ile imzalanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu şekilde hazırlanan elektronik biletin kağıt çıktısı alan mükellef tarafından VUK uyarınca tevsik edici belge olarak kullanılabilmesi için; kağıt çıktının hava yolu firmaları tarafından kaşe veya damga tatbik edilmesi, acenteler tarafından ise kaşe veya damga tatbiki ve imzalanması gerekmektedir

e-Bilet

5

Satın almış olduğum e- Bilet                        bilgilerime ulaşabileceğim                                 bir

Satın almış olduğunuz e-Biletlere efatura.gov.tr adresimizde bulunan e-Bilet başlıklı sayfanın alt başlığında yer alan e-Bilet sorgulama Web servis adreslerinden söz konusu biletlerinize ulaşabilir,

kontrol edebilir, dilerseniz çıktısını alabilirsiniz.

 

 

 

 

sorgulama adresi var mı?

 

e-Bilet

6

e-Bilet uygulamasına nasıl dahil olabilirim?

E-bilet düzenlemek isteyen firmalar, kendi bilgi işlem sistemlerini entegre ederek ya da e-Bilet özel entegratörü firmalar aracılığıyla e-bilet kayıtlı kullanıcısı olabilirler. Detaylı bilgiye www.efatura.gov.tr internet adresimizden ulaşabilirsiniz.

e-Bilet

7

E-bilet uygulamasına özel entegratör yöntemi ile geçmek                    istiyorum..Bu konuda özel entegratör

firmalara                                    nasıl ulaşabilirim?

Başkanlığımızdan e-bilet özel entegratörlük izni alan firmalara efatura.gov.tr adresimizde bulunan e-Bilet başlığı altında yer alan e-bilet özel entegratörler listesinden ulaşabilirsiniz. Anlaşmış olduğunuz özel entegratör firması aracılığı başvurunuz elektronik ortamda Başkanlığımıza iletilir ve Başkanlıkça değerlendirilerek e-bilet uygulamasına dahil olmanız sağlanır.

e-Bilet

8

e-bilet                      uygulamasının amacı nedir?

Vergi Usul Kanunu kapsamında fatura dışında düzenlenmesi öngörülen yolcu taşıma bileti, yolcu listesi ve diğer biletlerin elektronik ortamda oluşturulması, muhafaza ve ibrazı ve iletilmesi ile ilgili çözüm üretilmesidir.. Aynı zamanda vergiye uyum maliyetini düşürmek, gönüllü uyumu artırmak ve hizmet kalitesini artırmak amaçlanmıştır.

e-Bilet

9

e-biletlerin      xml                        olarak oluşturulması                                     ve

imzalanması                                  zorunlu mudur?

e-biletlerin xml olarak oluşturulması ve imzalanması mümkün değildir. E-Bilet Tebliğleri gereği e- Bilet formatı olarak üzerinde mali mühür/NES barındıran genel tanınırlığa sahip bir format kullanılmalıdır. Bu kapsamda Başkanlıkça aksi belirtilmediği / format ve standardı yayımlanmadığı sürece .xml kullanımı söz konusu değildir. Mevcut durumda piyasada yaygın olarak .pdf kullanılmaktadır.

e-Bilet

10

Dar mükellef hava yolu firmaları 462 sıra no lu tebliğ kapsamındadır?

Türkiye’de faaliyette bulunan dar mükellef hava yolu firmalarının, sadece Türkiye'de elde edilmiş sayılan hasılatlarını içeren biletleri bu Tebliğ kapsamındadır

e-Bilet

11

e-bilet uygulamasına geçiş zorunlu mudur? e-bilet düzenlemek                                isteyen firmalar için e-fatura kayıtlı kullanıcısı olmak

e-bilete geçiş zorunlu değildir ancak 462 sıra no lu teblğin 14. Maddesinde de belirtildiği gibi ilgili tebliğ 334 no lu Vuk tebliğini 1/7/2016 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırdığından eski koçan usulü bilet kesmenin teknolojik gelişmelerin varlığıyla zor olacağından, dolaylı olarak bir zorunlu geçiş söz konusudur. E-bilete geçmek isteyen firmalar için (Dar mükellef kurumlar hariç) e-fatura kayıtlı

kullanıcısı olmak zorunluluktur.

 

 

 

 

şart mıdır?

 

e-Bilet

12

Acenteler e-bilete geçmek zorundalar mı ve düzenleyecekleri belge e- bilet mi olacak yoksa e- fatura mı olacak?

Hava yolu yolcu taşımacılığı ile ilgili 462 nolu Tebliğine göre; acenteler aracılığıyla yapılan satışlarda e-Biletin Türkiye’de mükellefiyeti bulunan acenteler tarafından  düzenlenmesi durumunda söz konusu acenteler, e-Bilet üzerinde yolcu bilgilerine ilave olarak kendilerine ait mükellefiyet bilgilerine ya da IATA nezdinde kendileri için oluşturulmuş bilgilere yer vererek yolcuya e-Bilet muhteviyatını da içeren bir fatura düzenleyeceklerdir. Bu fatura üzerinde yolcu bilgilerine ilaveten yolcu tarafından talep edilmesi halinde hesabına yolculuk yapılan mükellef

bilgilerine de yer verilecektir. Bu nedenle acentelerin e-Bilete geçme zorunluluğu yoktur.                                                                

(07.02.2018)

GÜNDEM